Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "TWEEDE WERELDOORLOG"
De Profetieën van Nostradamus
Van der Willigen in: Astrologische Wereldschouw, Voorburg, april en mei 1940
T.W.M. van Berkel

English version
 

In het aprilnummer en het meinummer van de jaargang 1940 van het tijdschrift Astrologische Wereldschouw - maandblad voor astrologie en aanverwante wetenschappen zijn twee artikelen over Nostradamus en de Centuriën gepubliceerd, geschreven door een zekere P.C. van der Willigen. Deze artikelen zijn ter sprake gekomen in lovende recensies, gepubliceerd in het dagblad Het Vaderland op 12 april 1940 en 8 mei 1940.[1] 
Helaas beschik ik niet over de nummers van Astrologische Wereldschouw waarin de artikelen van Van der Willigen zijn gepubliceerd. De recensies in Het Vaderland bieden voldoende aanknopingspunten om de inhoud van zijn artikelen te bespreken.

 

"De Profetieën van Nostradamus" (Het Vaderland, 12 april 1940 [Astrologische Wereldschouw, april 1940])
In de rubriek Tijdschriften in de avondeditie van Het Vaderland van 12 april 1940 stond een recensie van het aprilnummer van de jaargang 1940 van Astrologische Wereldschouw, waarin Van der Willigen een artikel had geschreven over de Centuriën. In de recensie is de titel van het artikel van Van der Willigen niet genoemd. In dit artikel wordt als titel "De Profetieën van Nostradamus" aangehouden.
Uit de recensie komt naar voren dat Van der Willigen over de Centuriën onder andere had geschreven dat ze een looptijd van honderden jaren hebben en volgens Nostradamus op Bijbelse profetieën berusten. Op de vraag of de Centuriën iets te zeggen hadden over de omstandigheden in 1940 en de oorlog die gaande was, luidde het antwoord van Van der Willigen bevestigend. Hij leek vrij zeker van zijn zaak te zijn; hij zag de vooruitzichten van de Centuriën die hij schetste, bevestigd in de horoscoop van Hitler.
In zijn artikel wees Van der Willigen erop dat in één van de Centurie-kwatrijnen de Maginot-linie vrij duidelijk is aangeduid, namelijk als een gordel van onderaardse bouwwerken in de buurt van de Rijn, bestaande uit vijftien segmenten. Verder was volgens hem in tal van kwatrijnen voorspeld dat Duitsland erin zou slagen Frankrijk binnen te vallen. De Duitse opmars zou niet via de Maginot-linie gaan maar via Zwitserland, waarbij Genève zou worden verwoest. Frankrijk schijnt verloren, maar bij Chambéry en Poitiers zullen de oprukkende Duitse troepen worden verslagen en vernietigd, waarna Franse troepen Duitsland binnendringen en het land een vrede opleggen.
Van der Willigen kon niet aangeven in welk jaar Duitse troepen Frankrijk zouden binnenvallen. Hem stond de periode 1940-1942 voor ogen. De inval zou plaatsvinden in maart of april van één van deze jaren. De gevechten die hij had beschreven zouden zeven maanden duren. Bij het verschijnen van het aprilnummer van de jaargang 1940 van Astrologische Wereldschouw zou volgens hem inmiddels duidelijk moeten zijn geworden of Nostradamus de gebeurtenissen die hij had beschreven inderdaad voor 1940 had bedoeld. 
Samengevat wijst de recensie in Het Vaderland uit dat Van der Willigen voor de nabije toekomst een zeven maanden durende Frans-Duitse oorlog verwachtte die voor Duitsland in eerste instantie succesvol zou verlopen om uiteindelijk uit te monden in een verpletterende nederlaag en een opgelegde vrede. Of Duitsland als uitvloeisel van dit vredesverdrag zich zou terugtrekken uit reeds bezette landen zoals bijvoorbeeld Polen, komt uit de recensie niet naar voren. 
De recensent bestempelde het artikel van Van der Willigen bestempeld als zeer lezenswaardig.

 

"De Profetieën van Nostradamus" (Het Vaderland, 8 mei 1940 [Astrologische Wereldschouw, mei 1940])
In een recensie op pagina 3 in de avondeditie van Het Vaderland van 8 mei 1940 werd aandacht besteed aan het meinummer van de jaargang 1940 van Astrologische Wereldschouw. De recensent wijdde enkele woorden aan een vervolgartikel van Van der Willigen in dit nummer over de Centuriën.  
Uit de recensie komt naar voren dat volgens Van der Willigen de Centuriën op een groot, heerlijk vrederijk uitlopen. Over de toekomst van Engeland waren de Centuriën naar zijn mening niet duidelijk. Volgens Van der Willigen was in de Centuriën voorspeld dat het Britse Imperium teloor zou gaan. Hij constateerde dat dit proces reeds enige tijd aan de gang was, maar dat hoefde niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat Engeland zelf ten onder zou gaan. Volgens Van der Willigen was in de Centuriën een groot gevecht op zee voorspeld, waarin de Britse vloot zich geducht zou weren en de vijand zou vermorzelen.
Samengevat wijst de recensie in Het Vaderland uit dat Van der Willigen voor de nabije toekomst een weldadige vrede verwachtte, waarbij hij aantekende dat het Britse Imperium zou verdwijnen. Uit niets blijkt dat hij op basis van de Centuriën een grootschalig Europees conflict verwachtte of een wereldoorlog.
De recensent was van mening dat het meinummer van de jaargang 1940 van Astrologische Wereldschouw weer allerlei interessants bevatte, een blijk van waardering die ook betrekking had op het artikel in dit nummer van Van der Willigen.

 

De vooruitzichten voor Nederland
De boodschap van Van der Willigen op basis van de Centuriën was dat binnen afzienbare tijd dan wel een paar jaar een zeven maanden durende oorlog zou woeden tussen Duitsland en Frankrijk, waarbij Frankrijk uiteindelijk zou overwinnen en aan Duitsland vrede zou opleggen, terwijl het Britse Imperium langzamerhand zou verdwijnen. 
Van der Willigen verwachtte geen grootschalig Europees conflict, maar een bilateraal conflict dat in korte tijd zou uitmonden in vrede. Hieruit kan worden afgeleid dat Nederland volgens Van der Willigen neutraal zou blijven en niet betrokken zou raken bij gevechtshandelingen of onder de oorlog te lijden zou hebben. Dit perspectief werd ook geboden in de analyse in het aprilnummer van de jaargang 1940 van Astrologische Wereldschouw van de horoscoop van Nederland. In de recensie in Het Vaderland is de slotregel geciteerd van deze analyse:

Is waakzaamheid geboden en mogen wij de moeilijkheden en spanningen niet onderschatten, vooral weer in de maand april, verliest als rustige Hollanders in ieder geval uw evenwicht niet, want voor Holland zijn de geruchten inderdaad gevaarlijker en angstwekkender dan de feiten.

In het meinummer van de jaargang 1940 van Astrologische Wereldschouw werd de horoscoop van Mussolini besproken, wiens positie in mei 1940 aan een zijden draadje zou hangen. In juni zou Hitler met nieuwe tegenvallers te maken krijgen. 
De vooruitzichten voor Nederland bleven volgens Astrologische Wereldschouw onverminderd gunstig en kwamen in de rubriek Politieke omstandigheden als volgt ter sprake:

Wij kunnen nog steeds geen reden vinden om op onze voor Nederland geruststellende woorden terug te komen. Men blijve dus kalm.

Van der Willigens prognose in het meinummer van de jaargang 1940 van Astrologische Wereldschouw dat een groot, heerlijk vrederijk op komst was, sloot min of meer aan bij de prognose in de rubriek Politieke omstandigheden.

In geen van beide recensies in Het Vaderland is kritiek geleverd op de door Van der Willigen geschetste vooruitzichten of de analyses en vooruitzichten, beschreven in het artikel over de horoscoop van Nederland en de rubriek Politieke omstandigheden.

 

Bronmateriaal 

Les Prophéties... (5e druk, 1939)
Les Prophéties...
(De Fontbrune, 1939)

De literatuurstudie die aan dit artikel ten grondslag ligt heeft uitgewezen dat Van der Willigen in het aprilnummer van de jaargang 1940 van Astrologische Wereldschouw zijn prognose heeft overgenomen uit hoofdstuk XV van de vijfde druk van Les Prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées (Sarlat, 1939), geschreven door dr. De Fontbrune.[2] Uit de titel van dit hoofdstuk blijkt dat De Fontbrune onder andere een Duitse invasie via Zwitserland verwachtte, de verwoesting van Genève, gevechten bij Chambéry, een verpletterende overwinning van Franse troepen op Duitse troepen bij Poitiers. In kwatrijn 08-34 zou volgens De Fontbrune zijn voorspeld dat Duitsland in Ulm een vredesverdrag zou ondertekenen.
De Fontbrune had kwatrijn 04-80 gekoppeld aan de Maginot-linie. De eerste twee regels van dit kwatrijn (Pres du grand fleuve grand fosse terre egeste / en quinze parts l'eau sera divisée) had hij in modern-Frans als volgt weergegeven: Près du grand fleuve (le Rhin), un grand retranchement sera creusé dans la terre - divisé en quinze parties hydrographiques. Dit commentaar ging vergezeld van een landkaartje, waarop te zien was dat de Maginot-linie, die volgens dit kaartje afboog naar Luxemburg, in vijftien stukken uiteenviel, waarbij de meeste scheidingen werden veroorzaakt door rivieren.
De Fontbrune had zich niet duidelijk uitgelaten over het jaar waarin het Duitse leger Frankrijk zou binnenvallen. Wat hem betreft was de periode 1941-1942 in het geding. Op grond van kwatrijn 02-39 verwachtte hij de Duitsers Frankrijk een jaar na een door hem verwachte oorlog tussen Duitsland en Italië zouden binnenvallen en dat de strijd die daarop zou volgen zeven maanden zou duren.[3] 
Uit de korte recensie in de avondeditie van Het Vaderland van 8 mei 1940 valt niet op te maken of Van der Willigen zijn verwachtingen omtrent Engeland en het Britse Imperium heeft gebaseerd op De Fontbrunes Les Propheties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées.

 

De lotgevallen van de Centuriën in Het Vaderland

Hoe zal deze oorlog eindigen?
Hoe zal deze oorlog eindigen?

Het is niet ondenkbaar dat er onder de lezers en lezeressen van Astrologische Wereldschouw en Het Vaderland mensen zijn geweest die uit de artikelen van Van der Willigen en de horoscoopanalyses hoop voor de toekomst hebben geput en hebben gemeend dat Nostradamus gunstige vooruitzichten had voorspeld voor Nederland voor 1940 en de jaren erna. Concrete informatie hierover ontbreekt, zoals er ook informatie ontbreekt over hoe hun gevoelens waren - en die van Van der Willigen c.s. - toen Duitse troepen op 10 mei 1940 België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland binnenvielen. Ook De Fontbrune moet vreemd hebben opgekeken toen Duitse troepen Frankrijk vanuit het noordoosten binnenvielen in plaats van vanuit Zwitserland. Na de inval van Duitse troepen in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland is in Het Vaderland niet teruggekomen op de achterhaald gebleken prognoses van Van der Willigen c.s. in Astrologische Wereldschouw. Het is mij niet bekend hoe de redactie van Astrologische Wereldschouw aankeek tegen de nieuwe, totaal onverwachte ontwikkelingen.
Een week na het begin van de Battle of Britain, de luchtgevechten boven Het Kanaal tussen de Duitse Luftwaffe en de Britse Royal Air Force, werden in Het Vaderland aan de hand van de Centuriën totaal andere perspectieven geschetst. In de avondeditie van 18 juli 1940 werd uitgebreid aandacht besteed aan de nationaalsocialistische brochure Hoe zal deze oorlog eindigen? die begin april 1940 in Nederland in omloop was gebracht. Volgens de recensent was deze brochure een vertaling van een boek van dr. De Fontbrune en werd Nostradamus hierin gepresenteerd als een betrouwbaar voorspeller, die onder andere de opkomst had voorspeld van “een Groote, waarmee kennelijk Hitler was bedoeld” en die ook had voorspeld dat voor Engeland een enorm debacle dreigde. Hoe zal deze oorlog eindigen?, in aanvang bedoeld om de Nederlandse bevolking voorafgaand aan de invasie te demoraliseren, werd in de zomer van 1940 gebruikt om in Nederland eventueel verzet te ontmoedigen door te verwijzen naar een door Nostradamus voorspeld succes van Hitler in zijn strijd tegen Engeland.
Hoe zal deze oorlog eindigen?
is de Nederlandse versie van een Duitse propagandistische Nostradamustekst, geschreven in november-december 1939 in opdracht van dr. Joseph Goebbels, minister in nazi-Duitsland van Volksvoorlichting en Propaganda. Aan de hand van gespecificeerde citaten - met pagina en originele Franse tekst - uit hoofdstuk XXII uit de vijfde druk van De Fontbrune's Les Prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées is in deze brochure de op handen zijnde ondergang van Engeland in het vooruitzicht gesteld. De Fontbrune is er met naam en toenaam in genoemd en is gepresenteerd als een beroemd Frans Centurie-onderzoeker die recentelijk een treffende analyse had geschreven over de situatie in Europa. Uit de recensie in Het Vaderland van 8 mei 1940 komt niet naar voren of Van der Willigen zich ten tijde van het schrijven van zijn tweede artikel over de Centuriën heeft verdiept in de inhoud van Hoe zal deze oorlog eindigen? of er commentaar op heeft geleverd. In het artikel in Het Vaderland van 18 juli 1940 is over Van der Willigen en zijn artikelen met geen woord gerept.

 

Enkele wetenswaardigheden over het tijdschrift Astrologische Wereldschouw

Astrologische Wereldschouw, augustus 1940
Astrologische Wereldschouw
augustus 1940

Het eerste nummer van het tijdschrift Astrologische Wereldschouw - maandblad voor astrologie en aanverwante wetenschappen verscheen in januari 1937. Astrologische wereldschouw stond onder redactie van de astroloog Jac. J. Mieremet, geboren op 28 december 1905, ten tijde van de oprichting woonachtig in de Van Gaesbekestraat 5 in Voorburg. In 1940 was de redactie en administratie van Astrologische Wereldschouw gezeteld in Den Haag aan de Van Lansbergsestraat 110. Astrologische Wereldschouw werd toen gedrukt door City drukkerij NV, Muzenstraat 3-5 in Den Haag.
Ieder nummer van Astrologische Wereldschouw werd geopend met een astrologische beschouwing over de toestand in de wereld en de vooruitzichten. Verder werden horoscopen besproken van landen, politici, staatshoofden en leden van koninklijke huizen in binnen- en buitenland. Ook stonden er astrologische voorspellingen in met betrekking tot loterijen, kansspelen en het leven in het algemeen. Regelmatig, zo blijkt uit artikelen in het dagblad Het Vaderland, is in Astrologische Wereldschouw aandacht besteed aan de horoscopen van Hermann Goering, Adolf Hitler, koning Haakon van Noorwegen en die van Eduard Benesj, president van Tsjecho-Slowakije ten tijde van de Sudetencrisis, en de horoscopen van Engeland, Nederland en de Verenigde Staten.
De jaargang 1940 was de vierde jaargang van Astrologische Wereldschouw. Uit het feit dat de jaargang 1946 de zesde jaargang was, kan worden afgeleid dat op een zeker moment in de oorlogsjaren de uitgave van Astrologische Wereldschouw is gestaakt, al of niet op last van de bezettende autoriteiten. In augustus 1940 verscheen het achtste nummer van de jaargang 1940.
In 1946 was Amsterdam de plaats van uitgifte van Astrologische Wereldschouw; later werd het tijdschrift uitgegeven in Den Haag. 
Mieremet was ook de schrijver van Met wie ben ik getrouwd? Cosmisch huwelijkslief en -leed, uitgegeven in Den Haag in 1949, en Het karakter van uw kind.
Als redacteur van Astrologische Wereldschouw werd Mieremet opgevolgd door de astroloog Ed Noordman, geboren op 16 november 1928, praktizerend astroloog vanaf 1959. Noordman zette het tijdschrift voort onder de naam Toekomst, astrologisch en occult maandblad en later onder de naam Astro-vizier, astrologisch maandblad voor politiek en samenleving

 

De Meern, 17 december 2007
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Zie Historische kranten in beeld. In de besprekingen van Astrologische Wereldschouw, gepubliceerd in de edities van 12 april en 8 mei 1940 van Het Vaderland, was alleen de familienaam Van der Willigen gegeven. In aeen eerdere bespreking, gepubliceerd in de editie van 21 maart 1939 van Het Vaderland, was de naam P.C. van Willigen gegeven. In dit artikel is aangenomen dat de juiste naam P.C. van der Willigen is. [tekst]

  2. De Fontbrune-1939, p.176-189. De naam Dr. de Fontbrune is het pseudoniem van dr. Max Pigeard de Gurbert. [tekst]

  3. De Fontbrune-1939, p.286-288. Terzijde de opmerking dat De Fontbrune de Duitse inval een jaar ná het volgens hem in kwatrijn 02-39 voorspelde Duits-Italiaanse conflict verwachtte, terwijl in de eerste twee regels van dit kwatrijn gezinspeeld is op een machtsstrijd tussen Duitsland, Frankrijk en Spanje, één jaar vóór het "Italiaanse conflict". [tekst]  

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top