Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "TWEEDE WERELDOORLOG"
Nostradamus Profetior med originaltexter
(Salamar, Stockholm, 1940)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Nostradamus Profetior... (1940)
Nostradamus Profetior... (1940)

Algemeen
Voorzover de inhoud ervan betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog, wordt in dit artikel het boekje Nostradamus Profetior med originaltexter i urval, för första gången översatta till svenska, efter 1568 års upplaga besproken. Vertaald in het Nederlands luidt de titel: De profetieën van Nostradamus, met een selectie van originele teksten uit een uitgave uit 1568, voor de eerste keer vertaald in het Zweeds. 
Nostradamus Profetior..., zoals het boekje in dit artikel kortheidshalve wordt aangeduid, is geschreven door een Centurie-onderzoeker die als auteurspseudoniem de naam Salamar gebruikte.[1] De verkoopprijs in 1940, 2,85 Zweedse kronen, was vermeld op de achterkant.
Het is niet duidelijk bij welke uitgeverij Nostradamus Profetior... is verschenen. Op de titelpagina is de firmanaam Tryckeri Aktiebolaget Thule vermeld, gevestigd in Stockholm. Deze uitgeverij bestond van ongeveer 1920 tot ongeveer 1964. Op de achterkant staat de firmanaam Tryckeri Effektiv, het adres postbus 10102, Stockholm 12 en het postgironummer 151166. In de studie die aan dit artikel ten grondslag ligt, zijn over Tryckeri Effektiv geen gegevens gevonden. 
Nostradamus Profetior... is rijkelijk voorzien van illustraties zoals een afbeelding van het portret van Nostradamus dat deel uitmaakte van de prentenverzameling van dr. Niel, astrologische taferelen, afbeeldingen van astrologische attributen, afbeeldingen van schilderijen met daarop Napoleon tijdens een veldtocht en de arrestatie in 1791 van de Franse koning Louis XVI en zijn echtgenote Marie-Antoinette, een afbeelding van de pagina's 22 en 23 uit een editie-B.Rigaud-1568 van de Centuriën die voor Nostradamus Profetior... als brontekst is gebruikt en een afbeelding van de voorplaat van die uitgave, die deel uitmaakt van de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Stockholm.[2]

 

Editie-B.Rigaud-1568
Editie-B.Rigaud-1568

Brontekst en geraadpleegde literatuur
In Nostradamus Profetior... is geen lijst van geraadpleegde literatuur opgenomen. Volgens de subtitel heeft een editie-1568 van de Centuriën als brontekst gefungeerd. Zoals hierboven opgemerkt, zijn in Nostradamus Profetior... de omslag en de pagina's 22 en 23 van een editie-B.Rigaud-1568 afgebeeld die als brontekst is gebruikt. Het woord permission, dat onderaan de omslag staat, is niet met twee lange s-en geschreven zoals op omslagen van andere edities-B.Rigaud-1568, maar met een ringel-s (ß), een schrijfwijze die ook te zien is op de omslag van het exemplaar van de editie-B.Rigaud-1568 van de Centuriën dat volgens de Centurie-onderzoeker Mario Gregorio deel uitmaakt van de collectie van de Zweedse Koninklijke Bibliotheek in Stockholm.[3]
In Nostradamus Profetior... zijn de namen genoemd van een aantal Centurie-onderzoekers, te weten die van Jean le Roux, Henri Torné-Chavigny, Anatole le Pelletier, dr. Christian Wöllner en Carl Soelberg Billenstein. Met betrekking tot Wöllner en Billenstein zijn de titels genoemd van de commentaren die zij hebben geschreven (respectievelijk Das Mysterium des Nostradamus en Opklaringen af Nostradamus Profetier).[4] Bij het bespreken van de kwatrijnen en andere nostradamieke voorspellingen is een enkele maal op één van deze commentaren teruggegrepen, maar ook op commentaren van niet nader genoemde Franse en Duitse Centurie-onderzoekers.

 

Datering van Nostradamus Profetior...
In Nostradamus spådomar om kriget (Stockholm, 1940), de Zweedse versie van de nationaalsocialistische brochure die in november-december 1939 is geschreven door Hans-Wolfgang Herwarth von Bittenfeld, prof. dr. Karl Bömer en Leopold Gutterer, ambtenaren, werkzaam bij Goebbels' Propagandaministerie, heeft de vertaler, baron Lage Fabian Wilhelm Staël von Holstein, die het auteurspseudoniem Norab voerde, aan de oorspronkelijke tekst materiaal toegevoegd, afkomstig uit artikelen van Salamar over Nostradamus die waren gepubliceerd in het Zweedse weekblad Levande Livet.[5] Deze passages komen ook voor in Nostradamus Profetior...

 • Volgens Nostradamus spådomar om kriget leunde Salamar in zijn commentaren op onder andere Billerstein, waarmee Carl Soelberg Billenstein was bedoeld, de Deense Centurie-onderzoeker van wie in 1920 in Holte het boek Opklaringen af Nostradamus Profetier verscheen. De informatie in Nostradamus spådomar om kriget over Billensteins ideeën stemt vrijwel woordelijk overeen met de informatie hierover in Nostradamus Profetior..., waaruit kan worden geconcludeerd dat deze informatie in Nostradamus spådomar om kriget deel uitmaakte van Salamars artikelen over Nostradamus, gepubliceerd in Levande Livet.[6] 

 • In Nostradamus spådomar om kriget is onder verwijzing naar Salamars artikelen, gepubliceerd in Levande Livet, zijn commentaar geciteerd op kwatrijn 05-51 geciteerd. In Nostradamus Profetior is dit commentaar terug te vinden in het hoofdstuk Vad säger profetian om vår egen tid?.[7] 

 • De tekst van de eerste paragraaf van hoofdstuk XVIII in Nostradamus spådomar om kriget lijkt een oorspronkelijke tekst te zijn, geschreven door Staël von Holstein, maar komt echter ook voor in Nostradamus Profetior... in het hoofdstuk Vad bär framtiden i sitt sköte. Dit betekent dat deze tekst afkomstig is uit één van Salamars artikelen over Nostradamus, gepubliceerd in Levande Livet.[8]

 

 
Omslag Levande Livet #41, 1943
Levande Livet #41, 1943

In Nostradamus spådomar om kriget had Staël von Holstein geschreven dat Salamars artikelen over Nostradamus waren gepubliceerd in de nummers 19 en opvolgende nummers van Levande Livet, zonder de jaargang te noemen waarin deze artikelen waren gepubliceerd. Bij benadering kan worden vastgesteld wanneer de tekst van Nostradamus Profetior... is voltooid. In het hoofdstuk Vad säger profetian om vår egen tid? is verwezen naar september 1940 en Roemenië.[9] Dit is een verwijzing naar het aftreden in september 1940 van de Roemeense koning Carol II als gevolg van de uitkomst van de Tweede Weense Arbitrage, waarbij Duitsland en Italië het noordelijk deel van Transsylvanië toewezen aan Hongarije en het zuidelijk deel van Dobrogea aan Bulgarije. Dit betekent dat de tekst van Nostradamus Profetior... op zijn vroegst omstreeks september 1940 is voltooid en dat Nostradamus Profetior... in het laatste kwartaal van 1940 is uitgegeven.

 

 

 

Inhoud
De tekst van Nostradamus Profetior... is als volgt ingedeeld:

Pag. Zweedse hoofdstuktitel Vertaling
3 Företal Voorwoord
7 Mysteriet Nostradamus Het mysterie Nostradamus
19 Vem var Nostradamus? Wie was Nostradamus?
24 Inspiration eller spekulation? Inspiratie of speculatie?
30 På jakt efter ledtrådar Op zoek naar een leidraad
35 Vilken tid omfattar profetian?
- Astrologerna och Nostradamus
- Billensteins teorie om Brevet till Henrik II
- Vad bär framtiden i sitt sköte?
- Vad säger profetian om vår egen tid?
Welke tijdspanne omvatten de profetieën?
- Astrologie en Nostradamus
- De theorie van Billenstein over de Brief aan Henri II
- Wat ligt in de toekomst in het verschiet?
- Wat zeggen de profetieën over onze eigen tijd?
79 Originaltexter för görsta gången översatta till svenska 
- Spådomar om Frankrike
- Spådomar om Tyskland
- Spådomar om England
- Spådomar om "den stora staden" och "den nya staden"
- Revolutionssyner
- Spådomar om Selin
- Spådomar om barbarernas angrepp
- Andra spådomar av särskilt intresse
Originele teksten, voor het eerst vertaald in het Zweeds
- Voorspellingen over Frankrijk
- Voorspellingen over Duitsland
- Voorspellingen over Engeland
- Voorspellingen over "de grote stad" en "de nieuwe stad"
- Revolutiebeelden
- Voorspellingen over Selijn
- Voorspellingen over de barbaarse aanval
- Andere voorspellingen die bijzonder belangrijk zijn
91 Ordagrann och fullständig översättning av den s.k. Episteln eller Brevit till Henrik II
- Brevets första spådom
- Brevets andra spådom
- Brevets tredja spådom
Letterlijke en volledige vertaling van het zogenaamde Epistel of tewel de Brief aan Henri II
- Eerste voorspelling in de Brief
- Tweede voorspelling in de Brief
- Derde voorspelling in de Brief

Met Nostradamus Profetior... wilde Salamar de eerste vertaling in het Zweeds aanbieden van de beroemde voorspellingen van Nostradamus, waarvan de waarde voor hem onomstotelijk vaststond. De inhoud van Nostradamus Profetior... is opgebouwd rond thema's die in vrijwel alle Centurie-commentaren voorkomen: de raadsels rond de persoon van Nostradamus, zijn leven en werk, hoe hij werd geïnspireerd bij het samenstellen van de Centuriën, de rol van de astrologie, sleutels die in de loop der eeuwen zijn ontwikkeld om de betekenis van de Centuriën te doorgronden, voorspellingen die in de voorbije vierhonderd jaar reeds in vervulling waren gegaan, toekomstscenario's, voorspellingen die inhaken op de actualiteit en voorspellingen waarvan het vervullingsmoment in de nabije toekomst ligt. 
In Nostradamus Profetior... komen regelmatig fragmenten uit de Brief aan Henri II ter sprake. Om het de lezers te vergemakkelijken deze fragmenten op te zoeken, zijn in de Zweedse vertaling van de Brief aan Henri II waarmee Nostradamus Profetior... afsluit, de alinea's genummerd. 

 

Toekomstscenario's, de actuele situatie en de nabije toekomst
Salamars koppeling van kwatrijnen aan de actuele situatie van zijn tijd en zijn verwachtingen over de nabije toekomst hebben samengehangen met het toekomstscenario dat hij uit de Centuriën en een aantal Centurie-commentaren meende te kunnen afleiden. Hij heeft dit scenario beschreven in het hoofdstuk Vad bär framtiden i sitt skote?.[10] 
In 1920 had Billenstein in Opklaringen af Nostradamus Profetier een toekomstscenario uiteengezet op grond van de drie Antichristen waarover Nostradamus voorspellingen zou hebben gedaan. De Eerste Antichrist zou tijdens de Franse Revolutie dan wel de napoleontische oorlogen ten tonele zijn verschenen en de Tweede Antichrist kort na de Eerste Wereldoorlog. De Derde Antichrist zou zich rond 1925 manifesteren en een periode inluiden waarin zich geweldige omwentelingen zouden voordoen en, zo had Billenstein uit kwatrijn 08-77 afgeleid waarin over de Derde Antichrist zou zijn geschreven, een 27 jaar durende oorlogsperiode. In 1952 zou een periode van vrede van 57 jaar volgen, beschreven in kwatrijn 10-89, die zou doorlopen tot 2009.
Kwatrijn 10-72, dat de reputatie heeft voor het jaar 1999 een aantal verschrikkingen in het vooruitzicht te stellen, viel wat betreft haar vervullingjaar in de periode 1952-2009, de periode van vrede van 57 jaar die Billenstein aanhield. In de ogen van Salamar was dit niet logisch. In 1939-40 lanceerde hij dan ook de stelling dat de 27 jaar durende oorlogsperiode niet in 1925 was begonnen, maar in 1914, bij het het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De oorlog die in september 1939 was uitgebroken, was in zijn ogen een manifestatie van de Derde Antichrist. Gerekend vanaf 1914 zou de periode van oorlog van 27 jaar ten einde lopen in 1941-42, waarna de periode van vrede van 57 jaar zou aanbreken, die zou eindigen in 1999 met het in vervulling gaan van kwatrijn 10-72.[11] Vanaf 1999 zouden barbaren Europa aanvallen vanuit het zuiden en oosten en negers zouden zich verenigen met Arabieren en met "het gele gevaar", volkeren uit het oosten.
In het hoofdstuk Vad säger profetian om vår egen tid? besprak Salamar de opkomst van het nationaalsocialisme, het uitbreken van de oorlog in september 1939 en het door hem verwachte verloop en einde.[12] Bij het bespreken van de opkomst van het nationaalsocialisme beriep hij zich op een niet nader genoemd Frans Centurie-commentaar, waarin de kwatrijnen 03-76 en 06-08 waren gekoppeld aan het nationaalsocialisme, de Ludendorff-beweging en de nationaalsocialistische organisatie Kraft-durch-Freude. Bovendien zouden volgens dat Franse Centurie-commentaar de woorden "ware tiende penning" in kwatrijn 03-76 betrekking hebben op het feit dat Hitler zich ontdeed van de verplichting tot herstelbetalingen, voortvloeiend uit het Verdrag van Versailles.[13] De binnenlandse verwikkelingen in Duitsland waren volgens Salamar voorspeld in kwatrijn 01-13 en volgens het Franse Centurie-commentaar in een gedeelte van de Brief aan Henri II waarin was geschreven over de "tweede Thrasybulus". De oorlog die in september 1939 was uitgebroken, was volgens Salamar voorspeld in de kwatrijnen 10-100 en 03-57. In kwatrijn 10-100 was een periode beschreven van meer dan 300 jaar Britse wereldheerschappij. Het begin ervan zou zijn gemarkeerd door de kroning in 1603 van Mary Stuart. Het einde ervan zou samenvallen met het einde van een periode van 290 jaar, genoemd in kwatrijn 03-57, waarin zich in Engeland zeven veranderingen zouden voordoen. Volgens Salamar liep die periode van 1649 tot 1939. In 1649 voltrok zich de eerste verandering voor Engeland in de vorm van de onthoofding van de Britse Charles I die periode werd het begin van deze 290 jaar durende periode gemarkeerd door de onthoofding in 1649 van de Britse koning Charles I en de oprichting door Cromwell van de Republiek. Het einde van deze periode in 1939 viel samen met het uitbreken van de oorlog. Nostradamus had in kwatrijn 03-57 een voor Engeland bijzonder noodlottig jaar in het vooruitzicht gesteld, waarbij hij in de vierde regel (Aries doubte son pole Bastarnan) erop had gewezen dat Duitsland (Aries, het teken Ram), de aartsvijand van Engeland twijfelde aan Engelands bondgenoot Polen (Bastarnan).[14] Het Brits-Poolse bondgenootschap zou ook ter sprake zijn gekomen in kwatrijn 05-51, waarin was geschreven over samenwerking tussen Bohemen (Tsjechoslowakije), Dacië (Roemenië), Engeland en Polen.
De ellende en moeilijkheden die Engeland in de oorlog ten deel zouden vallen, waren volgens Salamar voorspeld in de kwatrijnen 08-37 en 02-68. Kwatrijn 06-96 zou betrekking kunnen hebben op de val van Parijs; kwatrijn 03-93 op het uitwijken van de Franse regering.
In de ogen van Salamar zou Mussolini een sleutelrol kunnen spelen in het beëindigen van de oorlog. Salamar beschouwde Mussolini als de grote koning, die volgens kwatrijn 04-77 vrede zou brengen in Italië.
In het hoofdstuk Originaltexter för första gången översatta till svenska is, onder verwijzing naar de voorgaande hoofdstukken, met het oog op Frankrijk de Zweedse vertaling gegeven van zeven kwatrijnen, met het oog op Duitsland de Zweedse vertaling van vier kwatrijnen en met het oog op Engeland de Zweedse vertaling van 13 kwatrijnen en met het oog op "de Selijn" of tewel Mussolini de Zweedse vertaling van vier andere kwatrijnen. In een enkel geval is aan de vertaling een verklarend voetnoot toegevoegd. In de meeste gevallen zijn geen vervullingmomenten genoemd, in een klein aantal gevallen is een toekomstig vervullingmoment genoemd of een periode in het verleden waarin een kwatrijn in vervulling zou zijn gegaan.

 

De lotgevallen van de Centuriën in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog
In Nostradamus Profetior... staan twee wetenswaardigheden over hoe in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog tegen de Centuriën werd aangekeken. In het voorwoord maakte Salamar melding van het feit dat er tijdens de opmars in juni 1940 van Duitse troepen naar Parijs berichten waren over een "zesde kolonne" in Frankrijk die aandrong op overgave, omdat uit de Centuriën bleek dat Nostradamus de val van Frankrijk in deze oorlog reeds had voorzien. Volgens Salamar konden zelfs degenen die om dit soort voorspellingen lachten, er niet omheen dat de invloed van de oude Nostradamus zich op een dergelijke manier deed gelden in een zo noodlottige tijd. Het begrip "zesde kolonne in Frankrijk" komt ook voor in het dagboek van Goebbels in een aantekening over 25 mei 1940 en in een artikel van dr. Theodor Fr. Böttiger in de Völkischer Beobachter van 27 mei 1940. In een artikel in de Deutsche Allgemeine Zeitung van 16 juni 1940 heeft dr. Elisabeth Noelle geschreven over "de kolonne van Nostradamus in Frankrijk" en deze groep mensen naast de spreekwoordelijke "vijfde kolonne" geplaatst.[15]
Over kwatrijn 03-57 en de koppeling ervan aan het uitbreken van de oorlog in september 1939 waarbij Duitse troepen Polen binnenvielen, schreef Salamar dat het gemakkelijk te begrijpen was dat een dergelijk kwatrijn erg populair was in Duitsland. Dit commentaar lijkt de opmerking te bevestigen die dr. Hans-Hermann Kritzinger in 1961 maakte in een gesprek met de Britse onderzoeker Ellic Paul Howe over het ontstaan van propaganda, op basis van de Centuriën. Volgens Kritzinger had Goebbels belangstelling gekregen voor de Centuriën omdat men de inval van Duitsland in Polen beschreven meende te zien in het commentaar van zijn landgenoot Carl Loog op kwatrijn 03-57 dat hij, Kritzinger, had geciteerd in Mysterien von Sonne und Seele (Berlijn, 1922). In een gesprek met Kritzinger op 4 december 1939 zou Goebbels het commentaar van Loog ter sprake hebben gebracht, dat Kritzinger bestempelde als een inmiddels beroemd geworden commentaar.[16]

 

De Meern, 4 oktober 2008
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Zie: www.kb.se. Wie achter het auteurspseudoniem Salamar schuilgaat, is niet bekend. [tekst]   
 2. Salamar-1940, p.15. [tekst
 3. Gregorio: Répertoire Chronologique Nostradamus (http://www.propheties.it/bibliotheque/1568-1599/index.html, afbeelding 1568-003). [tekst
 4. Salamar-1940, p.29. [tekst]  
 5. Norab-1940a, p.47; Van Berkel: Nostradamus spådomar om kriget.
  Het weekblad Levande Livet verscheen van 1931 tot 1961 bij uitgeverij Åhlén & Åkerlund in Stockholm en bevatte korte verhalen, series en informatie over jacht, sport en vissen. [tekst]
 6. Norab-1940a, p.47; Salamar-1940, p.58-59. [tekst
 7. Norab-1940a, p.48-49; Salamar-1940, p.72-73. [tekst
 8. Norab-1940a, p.51; Salamar-1940, p.59. [tekst]
 9. Salamar-1940, p.73. [tekst]
 10. Salamar-1940, p.56-62. [tekst]
 11. In Nostradamus Profetior is kwatrijn 10-72 genummerd als 09-33 (Salamar-1940, p.56). [tekst]
 12. Salamar-1940, p.62-77. [tekst]
 13. Zowel De Fontbrune (1939, p.169) als Ruir (1938, p.47) koppelden kwatrijn 03-76 aan de opkomst in Duitsland van het nationaalsocialisme. Geen van hen beiden heeft echter aandacht besteed aan kwatrijn 06-08. Salamar moet een ander Centurie-commentaar op het oog hebben gehad dan de commentaren van De Fontbrune en Ruir. [tekst]
 14. Volgens Salamar kon het woord pole in de aanduiding pole Bastarnan worden gelezen als het Zweedse woord motpole (bondgenoot). [tekst]
 15. - Salamar-1940, p.5,
  - Goebbels: zie Richter, p.136;
  - Böttiger: zie: Van Berkel: Die Kolonne des Nostradamus;
  -
  Noelle: zie: Van Berkel: Die Prophezeiungen des Nostradamus. [tekst]
 16. - Salamar, p.71;
  - Howe, p.220-221;
  - Van Berkel: Kwatrijn 03-57 en Die Weissagungen des Nostradamus;
  - Van Berkel: De lotgevallen in 1939 van Mysterien von Sonne und Seele. [tekst]
 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top