Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und BetrŁger?
(Nostradamus Scharlatan?)
(C. Loog, Der Reichswart #50, Berlijn, 12 december 1940)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Koptekst ingezonden artikel Loog in Der Reichswart, #50, 1940

In een bijlage bij een rapport over de stand van zaken in Duitsland op het gebied van astrologische publicaties, gepubliceerd op de website van Ulrich Maichle Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939-1942, werd kritiek uitgeoefend op opmerkingen van Carl Loog in een paginagroot artikel, een ingezonden brief, in nummer 50 van de jaargang 1940 van het nationaalsocialistische weekblad Der Reichswart. In dit artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan Loogs brief. 
Loog is de schrijver van Die Weissagungen des Nostradamus (Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 [1920]), waarin hij over kwatrijn 03-57 had geschreven dat volgens Nostradamus in 1939 gelijktijdig crises zouden uitbreken in Engeland en Polen. In Mysterien von Sonne und Seele (Berlijn, 1922 [1921]) haalde dr. Hans-Hermann Kritzinger Loogs commentaar op kwatrijn 03-57 aan. Het jaartal 1939, vrijwel het enige jaartal in dit boek, was vet gedrukt.
Na de inval van Duitsland in Polen in september 1939 werd naar aanleiding van Loogs commentaar op kwatrijn 03-57 een koppeling gelegd tussen dit kwatrijn en de inval in Polen. Dr. Paul Joseph Goebbels, van 1933 tot 1945 minister van Propaganda in nazi-Duitsland, zag hierin aanleiding de CenturiŽn en/of Centurie-commentaren te gebruiken voor psychologische oorlogvoering.[1]
In #50 van de jaargang 1940 van het nationaalsocialistische weekblad Der Reichswart is een brief van Loog gepubliceerd onder de titel Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und BetrŁger?, op deze website aangeduid met de verkorte titel Nostradamus Scharlatan?. In deze brief reageerde Loog op Prophete rechts, Prophete links..., een bijdrage van Kurt Fervers, gepubliceerd in Der Reichswart #45, 7 november 1940.  Fervers had zich in sceptische bewoordingen uitgelaten over profetie in het algemeen en de CenturiŽn in het bijzonder. Over Nostradamus als persoon had hij zich in antisemitische zin uitgelaten.[2] 
Nostradamus Scharlatan? is ingedeeld in drie delen. In het eerste deel weerlegde Loog kritiek op Nostradamus die volgens hem onterecht was. In het gedeelte Die Voraussagen besprak hij enkele facetten van de sleutel die hij uit de CenturiŽn had afgeleid, waarmee hij naar zijn zeggen de kwatrijnen in de oorspronkelijke volgorde kon rangschikken, en vergeleek hij opmerkingen van Fervers op een aantal kwatrijnen met de zijne. In het gedeelte "Ein Kapitšn von GroŖ-Deutschland" besprak hij onder andere kwatrijnen die volgens hem in 1940 in vervulling waren gegaan op een manier die aansloot bij wat hij erover had geschreven in Die Weissagungen des Nostradamus.
De vraag is of de redactie van Der Reichswart Loogs brief voorafgaand aan publicatie heeft ingekort of passages heeft geschrapt of veranderd, al of niet op voorschrift van de afdeling Censuur van het Propagandaministerie. Volgens prof. dr. dr. E. Noelle-Neumann, die in juni 1940 een propagandistisch artikel over Nostradamus had geschreven voor de Deutsche Allgemeine Zeitung, keek de Censuur niet mee over de schouders van de redacties; de redacties wendden zich op eigen initiatief tot de Censuur als zij meenden dat bepaalde passages in een artikel nader moesten worden bezien.[3] Bij gebrek aan verdere informatie is er in dit artikel van uitgegaan dat de brief die Loog heeft geschreven in zijn geheel is gepubliceerd. Waarschijnlijk heeft de redactie van Der Reichswart Loogs brief ingedeeld en voorzien van een hoofdtitel en twee paragraaftitels. De paragraaftitel "Ein Kapitšn von GroŖ-Deutschland", die voorafgaat aan Loogs bespreking van het verband tussen kwatrijn 05-51 en de toestand in Europa in 1940, onderbreekt namelijk Loogs commentaar op dit kwatrijn. Het is onwaarschijnlijk dat Loog op een dergelijke manier zijn commentaar heeft onderbroken. 

 

Onterechte kritiek op Nostradamus
In het eerste deel van Nostradamus Scharlatan? heeft Loog betoogd dat aan Nostradamus fouten zijn toegeschreven die in feite voor rekening komen van commentatoren en lezers. Hij waarschuwde voor het gebruik van Die erstaunlichen BŁcher des Grossen Artztes, Sehers und Schicksals-Propheten Nostradamus inís Deutsche Łbertragen und dem Verstšndnisse aufgeschlossen (Stuttgart,1850); de eerste Duitse vertaling van de CenturiŽn, gemaakt door Edouard Roesch, die Fervers had gebruikt bij het schrijven van Prophete rechts, Prophete links... Volgens Loog was de vertaling van Roesch dermate slecht dat degenen die hierop hun commentaren baseerden, ernstige vergissingen konden maken.
Loog schreef verder dat veel mensen in tijden van oorlog een gevoel voor mystiek hebben dat zij in tijden van vrede verre van zich houden. Zij gaan in de CenturiŽn op zoek naar voorspellingen die overeenkomsten vertonen met de omstandigheden waarin zij verkeren. Loog meende dat Nostradamus niet de fouten mogen worden aangerekend die tijdens een dergelijk zoeken worden gemaakt. In Die Weissagungen des Nostradamus had hij dit eveneens geschreven.[4] Hij schreef ook dat het voor serieuze onderzoekers gevaarlijk was zich met de CenturiŽn bezig te houden, omdat zij ten prooi zouden kunnen vallen aan bijgeloof.
Loog merkte verder op dat sommige commentatoren een kwatrijn net zo lang draaien, verkorten of verlengen tot het in overeenstemming is met hun wensen, als waren zij Procrustes.[5] Dit was voor tegenstanders van het verschijnsel profetie een bewijs dat profetie belachelijk was. Loog stelde dat zij een dergelijke handelwijze niet Nostradamus moesten aanrekenen, maar de commentatoren in kwestie.
De uitspraak dat Nostradamus een charlatan en bedrieger was omdat hij een Jood was van de derde generatie, wees Loog als niet toereikend van de hand.

 

Loogs sleutel tot de CenturiŽn
In Die Voraussagen heeft Loog beschreven hoe Nostradamus volgens hem de CenturiŽn had samengesteld. Het niet op volgorde van vervulling staan van de kwatrijnen is volgens hem het gevolg van de verwarring die Nostradamus doelbewust heeft gezaaid, onder meer door het gebruiken van een astronomisch systeem. 
Met betrekking tot de sleutel die hij uit de CenturiŽn had afgeleid, beschreef Loog in Die Voraussagen astronomische aspecten die hij noch in Die Weissagungen des Nostradamus had besproken, noch in Prophezeiungen Ė eine Erwiderung, een in het januarinummer van de jaargang 1922 van het maandblad Psychische Studien gepubliceerde repliek op kritiek van met name zijn landgenoot Carl Ludwig Friedrich Otto Graf von Klinckowstroem op de sleutel die hij had afgeleid uit de CenturiŽn.[6] Volgens Loog is de opmerking in de Brief aan Henri II dat de profetieŽn zijn samengesteld aan de hand van de keten waarin de volgorde van de tijd ligt opgesloten, een zinspeling op een astronomisch systeem. Uitgaande van een totaal van 939 kwatrijnen bestrijken de CenturiŽn volgens hem exact 18 Juliaanse jaren. De Legis Cautio, het Latijnse kwatrijn waarin onwetenden worden gewaarschuwd zich niet met de CenturiŽn bezig te houden; vormt naar zijn mening een scheidslijn. Het aantal van 597 kwatrijnen dat voorafgaat aan de Legis Cautio levert samen met het totaal van 939 kwatrijnen de siderische omlooptijd van Saturnus op. De week waarin bepaalde conjuncties van planeten plaatsvinden, wijst uit welke plaats een kwatrijn heeft in de oorspronkelijke volgorde.[7]

 

Loog over de commentaren van Fervers
In Die Voraussagen vergeleek Loog Fervers' commentaren op kwatrijnen met de zijne, waarbij hij regelmatig citeerde uit Die Weissagungen des Nostradamus.[8]
In tegenstelling tot Fervers was Loog van mening dat kwatrijn 08-37 niet gericht was tegen George VI, in 1940 koning van Engeland, maar was hierin de onthoofding in 1649 voorspeld van de Engelse koning Charles I. Volgens hem was in dit kwatrijn onder andere gezinspeeld op de gevangenschap van Charles I in kasteel Windsor aan de Theems, het feit dat hij, nadat hij op het schavot zijn mantel en wambuis had uitgetrokken, in zijn hemd stond, en het feit dat zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in het kasteel. Ook in Die Weissagungen des Nostradamus had Loog dit kwatrijn gekoppeld aan Charles I.[9]  
Loog bestreed de opvatting dat de voorspellingen in de CenturiŽn die op Duitsland betrekking hebben, louter en alleen ongunstig zijn en dat kwatrijnen slechts becommentarieerd kunnen worden als ze betrekking hebben op het verleden. Volgens hem kan van een aantal kwatrijnen met zekerheid worden gezegd dat ze in de toekomst in vervulling gaan. Als bewijs voerde hij aan dat hij in Die Weissagungen des Nostradamus op grond van kwatrijn 03-57 voor 1939 crises verwachtte voor Engeland en Polen, welke verwachting juist was gebleken. Een vlucht van koning George VI uit Engeland, waarover in Duitse kranten werd gespeculeerd, zou volgens Loog de zevende keer in 290 jaar zijn dat een Engelse dynastie ten einde zou lopen, waardoor kwatrijn 03-57 volledig in vervulling zou gaan.
In tegenstelling tot Fervers was Loog van mening dat kwatrijn 05-52 geen betrekking had op de actuele omstandigheden van hun tijd. Hij deelde diens mening dat kwatrijn 05-51 daar wel betrekking op had.
Loog schreef niet te willen uitwijden over kwatrijn 03-67, waarin de opkomst van het nationaalsocialisme zou zijn voorspeld. Wel gaf hij commentaar op kwatrijn 09-90, dat hij koppelde aan de toestand in Hongarije ten tijde van de Tweede Weense Arbitrage in augustus 1940 en aan een opstand van Otto von Habsburg, de gewezen koning/keizer van Oostenrijk-Hongarije. Loog schreef dat zijn commentaar op kwatrijn 09-90 in Die Weissagungen des Nostradamus alleen onjuist was gebleken met betrekking tot de laatste regel. Hij merkte verder op dat Nostradamus reeds in de zestiende eeuw de typering Groot-Duitsland gebruikte, een typering die pas na 1918 algemeen werd gebruikt. Zonder Hitler bij naam te noemen, verwees Loog naar hem via de woorden "kapitein van Groot-Duitsland".

 

Loogs verdere commentaren in Nostradamus Scharlatan?
In Nostradamus Scharlatan? schreef Loog dat hij in Die Weissagungen des Nostradamus een reeks van kwatrijnen in het juiste tijdvak, rond 1940, had gesitueerd, waaronder de kwatrijnen 02-78, 02-100 en 01-61.  
Op grond van kwatrijn 06-24 verwachtte Loog dat na de oorlog een revolutie zou plaatsvinden in Frankrijk, waarna de Franse monarchie zou worden hersteld. Volgens hem was in kwatrijn 04-100 voorspeld dat de nieuwe Franse koning zich in NormandiŽ zou vestigen. In samenhang hiermee schreef Loog op grond van kwatrijn 06-20 dat de Volkenbond dan officieel zou worden opgeheven.
Loog sloot zijn bespreking van de kwatrijnen af met de retorische vraag hoe het mogelijk was dat Nostradamus al deze dingen reeds lang van te voren wist en hoe het in 1921 mogelijk was dit uit de CenturiŽn op te maken.
Aan het slot van Nostradamus Scharlatan? schreef Loog dat Fervers gelijk had met zijn uitspraken aan het einde van diens artikel en dat reeds de oude Grieken het motto hadden dat voor het vaderland een voorteken de beste afweer vormt. Loog vulde hierop aan dat Nostradamus wist waaruit deze afweer bestond: Die Feuer gegen die Schiffe bringt dem Westen Verderf!.[10]

  

Commentaar op Nostradamus Scharlatan?
In het commentaar in dit artikel op Nostradamus Scharlatan? wordt allereerst aandacht besteed aan de sleutel die Loog uit de CenturiŽn heeft afgeleid. Vervolgens worden de commentaren in Nostradamus Scharlatan? vergeleken met Die Weissagungen des Nostradamus.  

a. Loogs sleutel tot de CenturiŽn
In Die Weissagungen des Nostradamus heeft Loog in hoofdstuk XI (Der SchlŁssel zu den Zenturien), een aantal elementen toegelicht die deel uitmaakten van de sleutel die hij uit de CenturiŽn had afgeleid. Hij ging ervan uit dat de looptijd van de CenturiŽn 22 eeuwen was, in 1555 was begonnen en in 3797 zou eindigen. Volgens hem had Nostradamus met het woord Centurie naar de oorspronkelijke rangschikking verwezen van de kwatrijnen. Nostradamus zou de 939 kwatrijnen oorspronkelijk hebben opgetekend in 22 boeken, namelijk 13 boeken van 43 kwatrijnen, 8 boeken van 42 kwatrijnen en 1 boek van 44 kwatrijnen.
Volgens Loog had Nostradamus een serie maatregelen genomen om de betekenis van zijn voorspellingen te versluieren. De eerste maatregel was het rangschikken van de kwatrijnen aan de hand van een codewoord van elf letters, een codewoord dat in Der Weissagungen des Nostradamus overigens niet was vermeld.[11] Hierna volgde een tweede rangschikking, waarover Loog in Die Weissagungen des Nostradamus evenmin details verstrekte. Vervolgens had Nostradamus de daaruit ontstane boeken door elkaar geschud op de manier waarop hij volgens Loog de Latijnse teksten in het Voorwoord aan Cťsar en de Brief aan Henri II door elkaar had geschud. Tenslotte had Nostradamus de kwatrijnen verdeeld over CenturiŽn, boeken van 100 kwatrijnen.
Ten behoeve van dit artikel zijn Loogs berekeningen in Nostradamus Scharlatan? geverifieerd. Loog schreef dat ťťn kwatrijn ťťn week aangeeft en dat de 939 kwatrijnen exact 18 Juliaanse jaren bestrijken. Verificatie: 939 kwatrijnen x 7 dagen : 365,25 dagen = 17,9958 jaar. Verder schreef hij dat het aantal weken van de 939 kwatrijnen, vermeerderd met het aantal weken van de 597 kwatrijnen die voorafgaan aan de Legis Cautio, de siderische omlooptijd van Saturnus aangeeft. Zijn berekening: (597 weken + 939 weken) x 7 dagen : 365,25 dagen = 29,4374 jaar (29 jaar en 160 dagen). Volgens hedendaagse encyclopedieŽn is de siderische omlooptijd van Saturnus 29 jaar en 167 dagen.
Volgens eigen zeggen kon Loog met de sleutel die hij uit de CenturiŽn had afgeleid, de oorspronkelijke volgorde van de kwatrijnen reconstrueren en treffende uitspraken doen over verleden, heden en toekomst. Dit betekent dat de volgorde die Loog reconstrueerde, gebaseerd was op de vervullingjaren van de kwatrijnen. Deze vervullingjaren vloeiden op ťťn of andere manier voort uit het gebruik van de sleutel.

b. Loogs commentaren in Nostradamus Scharlatan? (1940) versus zijn commentaren in Die Weissagungen des Nostradamus (1921 [1920])

Kwatrijn 01-61
Zowel in Die Weissagungen des Nostradamus als in Nostradamus Scharlatan? heeft Loog de derde regel van kwatrijn 01-61(Leur grand amas de l'exil malefice) vertaald in "een grote stroom vluchtelingen".
In Die Weissagungen des Nostradamus behandelde Loog kwatrijn 01-61 in samenhang met de kwatrijnen 04-100 en 06-24, waarin het herstel zou zijn voorspeld van de Franse monarchie. In Frankrijk zouden kort na de Eerste Wereldoorlog hevige onlusten uitbreken, waardoor veel Franse burgers op de vlucht zouden slaan. Deze vluchtelingenstroom zou Duitsland ertoe dwingen het Verdrag van Versailles op te zeggen.[12] 
In Nostradamus Scharlatan? koppelde Loog kwatrijn 01-61 aan de vlucht van 12 miljoen Fransen ten tijde van de Duitse opmars naar Parijs in 1940 en aan de vervanging in juni 1940 van het Verdrag van Versailles door de wapenstilstand tussen Frankrijk en Duitsland. Hij behandelde dit kwatrijn niet in samenhang met de kwatrijnen 04-100 en 06-24, de kwatrijnen waarin het herstel van de Franse monarchie zou zijn voorspeld. Die kwatrijnen zouden volgens hem in vervulling gaan als de oorlog voorbij was.

De kwatrijnen 02-78 en 02-100
In Die Weissagungen des Nostradamus behandelde Loog de kwatrijnen 02-78 en 02-100 in samenhang met kwatrijn 03-57, dat er volgens hem op duidde dat Engeland vanaf 1939 in verval zou raken. Volgens Loog duidde kwatrijn 02-78 erop dat de macht van Engeland alleen zou kunnen worden gebroken door duikboten. In kwatrijn 02-100 was volgens hem gezinspeeld op een soort communistische opstand in Engeland die het karakter zou hebben van een opstand in Duitsland onder leiding van "roverhoofdman" HŲlz, zoals Loog hem aanduidde.[13] 
In Nostradamus Scharlatan? koppelde Loog de kwatrijnen 02-78 en 02-100 aan de omstandigheden waarin Engeland volgens een Duitse krant verkeerde in de zomer van 1940. Dit vervullingmoment valt min of meer samen met het moment dat hij heeft aangehouden in Die Weissagungen des Nostradamus

Kwatrijn 03-57
In Die Weissagungen des Nostradamus had Loog, in navolging van de Duitser Dietrich von Dobbeler, de schrijver van MerckwŁrdige Fata Der GroŖ-Britanischen Crone Sint der Zeit da die Religion reformiret worden (Hamburg, 1714) gerekend met zes veranderingen in Engeland in de periode 1649-1714. Het gemeenschappelijk kenmerk van deze veranderingen was dat ze het begin vormden van de regeerperiode van een nieuw vorstenhuis. Als begeleidende gebeurtenissen noemde Loog de onthoofding van Charles I, twee staatkundige veranderingen, het invoeren van het katholieke geloof, een onttroning, een economische crisis en het gekroond worden tot koning van Engeland van een lid van het Duitse vorstenhuis Hannover.
De zes veranderingen in Engeland die Loog in Nostradamus Scharlatan? opsomde, hadden het einde van de regeerperiode van een vorstenhuis als gemeenschappelijk kenmerk, waardoor de samenstelling verschilde van die in Die Weissagungen des Nostradamus.[14] 
De gebeurtenissen in Polen in september 1939 sloten volgens Loog aan bij wat hij in Die Weissagungen des Nostradamus had geschreven over crises in Engeland en Polen in 1939 en kwatrijn 03-57 stond volgens hem op het punt om volledig in vervulling te gaan. In Duitse kranten werd in die tijd namelijk gespeculeerd over een vlucht van de Engelse koning George VI. Loog was van mening dat een dergelijke vlucht het einde zou kunnen betekenen van het Huis Windsor. In dat geval zou voor de zevende maal in 290 jaar een Engelse dynastie ten einde lopen en zou kwatrijn 03-57 volledig zijn vervuld, op de manier die Loog in Nostradamus Scharlatan? had beschreven: een looptijd van ongeveer 290 jaar, gerekend vanaf 1649; het zeven keer ten einde lopen van een regeerperiode, waarvan de eerste keer op bloedige wijze (de onthoofding van koning Charles I in 1649) en de laatste keer in 1940/41 (de vlucht van George VI); geen Franse invloeden op Britse koningshuizen maar Duitse in de vorm van de kroning in 1714 van George I van het Huis Hannover tot koning van Engeland en het huwelijk van Elisabeth I in 1837 met Albert von Saksen-Coburg, en het feit dat Engeland en Polen in 1939 door het uitbreken van de oorlog gelijktijdig in ernstige problemen waren geraakt.

Kwatrijn 03-67
In Die Weissagungen des Nostradamus had Loog in zijn commentaar op kwatrijn 03-67 geschreven dat in Duitsland snel, dat wil zeggen kort na 1918, een stroming zou ontstaan die gekant was tegen rijkdom en materieel genot en navolging zou vinden in de rest van de wereld. Loog noemde geen jaartal.[15]
In Nostradamus Scharlatan? heeft Loog geschreven niet over dit kwatrijn - waarin het nationaalsocialisme zou zijn aangekondigd - te willen uitwijden. Fervers had dit kwatrijn overigens niet ter sprake gebracht.

De kwatrijnen 04-100, 06-20 en 06-24
In Die Weissagungen des Nostradamus had Loog kwatrijn 06-24 gekoppeld aan september 1919, toen Mars in Kreeft conjunct Jupiter stond. Volgens hedendaagse software liepen Mars en Jupiter in september 1919 door Leeuw en stonden zij op 2 september 1919 conjunct op 7 Leeuw. In samenhang met kwatrijn 04-100 verwachtte Loog dat enkele jaren na 1919 de Hertog van Orlťans, die in maart 1920 in Engeland verbleef, of zijn zoon, zou oversteken naar NormandiŽ en koning van Frankrijk zou worden. Loog doelde hiermee op de overigens kinderloze Louis-Philippe-Robert d'Orlťans (1869-1926), achterkleinzoon van koning Louis-Philippe, die na het overlijden van zijn vader door veel Franse royalisten als hun wettige koning werd beschouwd. In samenhang met het jaar 1939, afgeleid uit kwatrijn 03-57, schreef Loog dat Frankrijk tot voorbij 1939 rust en vrede zou kennen vanwege het vredelievende beleid van de nieuwe koning en zijn opvolger. 
Loog plaatste kwatrijn 06-20 kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog, zonder een vervullingjaartal te noemen.[16]
 
In Nostradamus Scharlatan? stelde Loog dat in Frankrijk volgens kwatrijn 06-24 na afloop van de oorlog die in september 1939 was uitgebroken, een revolutie zou plaatsvinden. Aansluitend zou volgens kwatrijn 04-100 de Franse monarchie worden hersteld, uitgaande van NormandiŽ. Loog schreef niet wanneer de oorlog zou zijn afgelopen. Tegelijkertijd zou volgens kwatrijn 06-20 de Volkenbond ophouden te bestaan.

Kwatrijn 05-51
In Die Weissagungen des Nostradamus had Loog kwatrijn 05-51 gekoppeld aan de jaren na 1918; Bohemen, Polen en RoemeniŽ besproken als bondgenoten van Engeland en gespeculeerd over een conflict tussen ItaliŽ en Spanje over de vrije doorvaart door de Straat van Gibraltar.[17]  
In Nostradamus Scharlatan? leidde Loog het commentaar op kwatrijn 05-51 in met de woorden "vandaag de dag, 1940, weten wij..."  en besprak hij Bohemen, Polen en RoemeniŽ als landen die door Engeland in de steek waren gelaten. Hij koppelde kwatrijn 05-51 aan de Sudetencrisis (Bohemen, 1938), de Duitse inval in Polen (1939) en de toewijzing van Roemeense gebieden aan de Sovjet-Unie en ItaliŽ (1940). In al deze gevallen had Engeland de garantie op de soevereiniteit van deze landen en gebieden niet kunnen waarmaken. Loog schreef niets over een conflict over de vrije doorvaart door de Straat van Gibraltar.

Kwatrijn 09-90
In Die Weissagungen des Nostradamus had Loog kwatrijn 09-90 besproken als een voorbeeld van falende naoorlogse Duitse politiek. De woorden Kapitšn von GroŖ-Deutschland hadden volgens hem betrekking op de Duitse president (Friedrich Ebert, TvB), die volgens hem rond 1920 niets deed om een gewezen koning van Oostenrijk-Hongarije (Karl I, TvB) te helpen bij het verwezenlijken van diens aanspraken op de troon.[18] 
In Nostradamus Scharlatan? leidde Loog het commentaar op kwatrijn 09-90 in met de woorden "vandaag de dag, 1940, weten wij...". Volgens hem was inmiddels gebleken dat slechts zijn duiding van de laatste regel van kwatrijn 09-90 onjuist was: niet Duitsland, maar Engeland en Frankrijk hadden Otto von Habsburg, de gewezen keizer/koning van Oostenrijk-Hongarije (en zoon van Karl I, TvB), die volgens Loog in opstand was gekomen, hulp voorgewend. 
Met de opmerking dat Duitsland de echte helper van Hongarije was gebleken, doelde Loog op de Tweede Weense Arbitrage in augustus 1940, voorgezeten door Joachim von Ribbentrop, de minister van Buitenlandse Zaken in nazi-Duitsland, waarbij de Hongaarse territoriale aanspraken op RoemeniŽ ten dele werden ingewilligd. Loog verwees in dit verband naar Hitler, zonder diens naam te noemen.

Volgens Loog had Nostradamus alles voorzien wat in Nostradamus Scharlatan? was besproken. Hij, Loog, had dit in 1920 in Die Weissagungen des Nostradamus uit de CenturiŽn gedestilleerd. Naar mijn mening kan dit op goede gronden worden bestreden.
Loogs commentaren op de kwatrijnen bevatten meestal drie elementen: de aard van gebeurtenissen, het land waarin ze zich afspelen en het jaar of de periode waarin ze zich voordoen. Hij verwijst regelmatig naar personen. In mijn ogen is een commentaar treffend als bij een terugblik blijkt dat de beschreven gebeurtenis zich heeft voorgedaan in het land in kwestie in het genoemde jaar of de periode, en dat, wanneer destijds personen zijn genoemd, deze personen bij de gebeurtenis zijn betrokken op de manier zoals beschreven. Als er sprake is van een andere gebeurtenis, een ander land, een ander jaar/periode en/of andere personen, is het commentaar niet treffend geweest.
Vergelijking van de commentaren in Nostradamus Scharlatan? met die in Die Weissagungen des Nostradamus laat het volgende zien.

Kwatrijn 01-61 
Volgens Die Weissagungen des Nostradamus had dit kwatrijn betrekking op een stroom vluchtelingen uit Frankrijk naar Duitsland vanwege een revolutie in Frankrijk na de Eerste Wereldoorlog, waarna de Franse monarchie zou worden hersteld. Duitsland zou door de vluchtelingenstroom genoodzaakt zijn het Verdrag van Versailles op te zeggen. In die tijd sloegen Fransen echter niet massaal op de vlucht, was er geen revolutie en evenmin een herstel van de Franse monarchie. Dit commentaar is niet treffend geweest, wat Loog in 1940 had kunnen weten. 
In Nostradamus Scharlatan? was eveneens sprake van een vluchtelingenstroom, maar dan ťťn in Frankrijk zelf, die werd veroorzaakt door Duitse agressie in 1940. Hierover staat in Die Weissagungen des Nostradamus niets vermeld.

De kwatrijnen 02-78 en 02-100
In Die Weissagungen des Nostradamus en Nostradamus Scharlatan? heeft Loog deze kwatrijnen behandeld in samenhang met kwatrijn 03-57, dat volgens hem een looptijd had tot 1939. In beide publicaties is voor deze kwatrijnen de periode na 1939 aangehouden als vervullingperiode. Het verschil tussen de commentaren op deze kwatrijnen in Die Weisssagungen des Nostradamus en Nostradamus Scharlatan? is dat Loog in Nostradamus Scharlatan? een oorlogssituatie heeft besproken die hij in Die Weissagungen des Nostradamus niet in het vooruitzicht had gesteld. De "communistische opstand" die zich volgens Loogs commentaar in Die Weissagungen des Nostradamus op kwatrijn 02-100 in Engeland zou voordoen, heeft zich niet voorgedaan. Loogs commentaar in Die Weissagungen des Nostradamus is niet treffend geweest, iets dat hij in 1940 had kunnen weten.

Kwatrijn 03-67
Uit Nostradamus Scharlatan? kan niet worden afgeleid hoe Loog tegen het nationaalsocialisme aankeek en of hij van mening was dat in zijn commentaar in Die Weissagungen des Nostradamus op kwatrijn 03-67 sprake was van het aankondigen van het nationaalsocialisme.

De kwatrijnen 04-100 en 06-24
Loog heeft in Die Weissagungen des Nostradamus en Nostradamus Scharlatan? geschreven dat de kwatrijnen 04-100 en 06-24 betrekking hadden op onlusten in Frankrijk, gevolgd door het herstel van de Franse monarchie, uitgaande van NormandiŽ. Echter, volgens Loogs commentaar in Die Weissagungen des Nostradamus zou dit zich kort na 1920 voordoen, terwijl volgens Nostradamus Scharlatan? dit zich na afloop van de oorlog die in 1939 was uitgebroken, zou voordoen, zonder dat een jaartal werd gegeven waarin die oorlog volgens de CenturiŽn voorbij zou zijn.
In de jaren '20 brak er in Frankrijk geen revolutie uit en de - kinderloze (!) - Hertog van Orlťans ondernam geen pogingen om over te steken naar NormandiŽ teneinde in Frankrijk de monarchie te herstellen. In 1940 kon Loog dus weten dat zijn commentaar in Die Weissagungen des Nostradamus op de kwatrijnen 04-100 en 06-24 niet treffend was geweest.

Kwatrijn 05-51
In Die Weissagungen des Nostradamus had Loog kwatrijn 05-51 gekoppeld aan de periode na 1918. In zijn commentaar beschreef hij Bohemen, Polen en RoemeniŽ als bondgenoten van Engeland. Het conflict tussen ItaliŽ en Spanje over de vrije doorvaart door de Straat van Gibraltar waarover hij speculeerde, heeft zich niet voorgedaan.
In Nostradamus Scharlatan? koppelde Loog kwatrijn 05-51 aan de periode 1938-1940. Bohemen, Polen en RoemeniŽ waren in dit commentaar de landen die het slachtoffer waren van de te wensen over latende Engelse steun. Hierover is in Die Weissagungen des Nostradamus niets vermeld. Loog had in 1940 kunnen weten dat zijn commentaar in Die Weissagungen des Nostradamus op kwatrijn 05-51 totaal anders luidde en dat dat commentaar wat betreft Gibraltar niet treffend was geweest.

Kwatrijn 09-90
In Die Weissagungen des Nostradamus had Loog kwatrijn 09-90 gekoppeld aan de periode rond 1920 en de in zijn ogen falende Duitse buitenlandse politiek na de Eerste Wereldoorlog. Hij koppelde dit kwatrijn aan de Duitse president Ebert en de Oostenrijks-Hongaarse koning Karl I, die in 1918 afstand had gedaan van de troon zonder zijn aanspraken op te geven. In Nostradamus Scharlatan? koppelde hij kwatrijn 05-51 aan Otto von Habsburg en aan de Tweede Weense Arbitrage onder verwijzing naar Hitler als "de kapitein van Groot-Duitsland". Dit commentaar is wezenlijk anders dan het commentaar in Die Weissagungen des Nostradamus, iets dat Loog in 1940 had kunnen weten.

Kwatrijn 03-57 en de Tweede Wereldoorlog
In Die Weissagungen des Nostradamus had Loog de eerste jaren na het einde van de Eerste Wereldoorlog aangehouden als jaren waarin de kwatrijnen 01-61, 04-100, 05-51, 06-20, 06-24 en 09-90 in vervulling zouden gaan. Anders gezegd: Loog meende dat deze kwatrijnen binnen een paar jaar na het schrijven van Die Weissagungen des Nostradamus in vervulling zouden gaan. Misschien zijn deze vervullingjaren voortgevloeid uit de sleutel die hij uit de CenturiŽn had afgeleid.
In Nostradamus Scharlatan? plaatste Loog de kwatrijnen 01-61, 04-100, 05-51, 06-20, 06-24 en 09-90 rondom het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Zijn commentaar op de kwatrijnen 05-51 en 09-90 leidde hij in met de woorden "vandaag de dag, 1940, weten wij...". Ook in het commentaar op kwatrijn 03-57 greep hij terug op 1940, vanwege de speculaties in Duitse kranten over een vlucht van George VI. 
De gebeurtenissen die zich volgens Loog kort na de Eerste Wereldoorlog zouden voltrekken, hadden niet plaatsvonden. De opmerking "vandaag de dag, 1940, weten wij..." kan betekenen dat de vervullingjaren van deze kwatrijnen niet voortvloeiden uit de sleutel die Loog uit de CenturiŽn had afgeleid, maar uit het koppelen van deze kwatrijnen aan andere gebeurtenissen en personen. 
Loog had in Die Weissagungen des Nostradamus niets geschreven over een grootschalig Europees conflict of een wereldoorlog die Nostradamus voor 1939 in het vooruitzicht zou hebben gesteld. In zijn commentaar op kwatrijn 03-57 had Loog onder andere de opmerking gemaakt dat in 1939 gelijktijdig crises zouden uitbreken in Engeland en Polen. Wat betreft Engeland had hij, getuige de woorden eine merkwŁrdige Krise aan het begin van hoofdstuk VIII, geen idee wat voor soort crisis in Engeland zou uitbreken. Over de aard van de crisis in Polen had hij in het geheel niets geschreven. 
Uit Die Weissagungen des Nostradamus blijkt niet of er een samenhang zou zijn tussen wat zich in Engeland en Polen zou afspelen of over de betrokkenheid van andere landen bij deze crises. De gedachte dat de kritieke toestand waarin Polen belandde als gevolg van de Duitse invasie in september 1939, aansluit op Loogs commentaar over een crisis in Polen, is op zich logisch, ware het niet dat er sprake was van een Duitse invasie die een wereldoorlog tot gevolg had. Loog verwachtte niet eerder dan rond 2100 een nieuwe wereldoorlog waarbij Duitsland zou zijn betrokken. Hij baseerde dit op kwatrijn 10-72, waarin volgens hem de geboorte in 1999 was aangekondigd van de Franse koning Hendrik de Gelukkige en het aanbreken na 2040 van een 57 jaar durende periode van vrede, voorspeld in kwatrijn 10-89.[19] 
Tot tweemaal toe had Loog in Die Weissagungen des Nostradamus geschreven dat Duitsland lange tijd een ondergeschikte rol in Europa zou spelen. In samenhang met kwatrijn 05-51 schreef hij: "Arm Duitsland, je zal veel tijd nodig hebben om je weer enigszins op te werken."[20] Verderop schreef hij dat Duitsland, gerekend vanaf het in werking treden van het Verdrag van Versailles, 200 jaar nodig zou hebben om zich vanuit haar ondergeschikte rol weer op te werken tot de haar toekomende status van grootmacht. Loog zag hierin een herhaling van de toestand in Duitsland na de Vrede van Westfalen in 1648, die in zijn ogen net zo vernederend was voor Duitsland als het Verdrag van Versailles: ook toen had Duitsland 200 jaar nodig om weer een welvarend land te worden.[21] Echter, reeds in 1938 had Groot-Duitsland concrete vormen aangenomen, iets waarop dr. Bruno Winkler had gewezen in Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert (GŲrlitz, 1939 [1938]).[22]
In samenhang met het jaar 1939, dat wil zeggen kwatrijn 03-57, schreef Loog in zijn commentaar op kwatrijn 10-46 dat in Duitsland weer keurvorsten aan de macht zouden komen en vermoedelijk ook een keizer, wat het einde zou betekenen van de Weimar-republiek. Over Duitse gevechtshandelingen in deze periode schreef hij niets.[23] Weliswaar kwam door de opkomst van Hitler een einde aan de Weimar-republiek; Duitsland werd echter geen koninkrijk of keizerrijk. In september 1939 vielen de Duitsers Polen binnen, een wapenfeit waarover in Die Weissagungen des Nostradamus niets in het vooruitzicht was gesteld.
In een aanvullend commentaar op kwatrijn 06-24 schreef Loog in samenhang met kwatrijn 03-57 dat Frankrijk na 1939 nog lange tijd in vrede zou bestaan. Dit was de verdienste van de Hertog van Orlťans (of diens zoon [sic]), van wie Loog op grond van de kwatrijnen 04-100 en 06-24 had verondersteld dat hij in de jaren '20 de Franse monarchie zou herstellen.[24] In september 1939 echter verklaarde Frankrijk Duitsland de oorlog; in mei 1940 viel Duitsland Frankrijk binnen.
De balans opmakend, zien wij dat Nostradamus volgens Loog een nieuwe wereldoorlog niet eerder dan voor 2100 in het vooruitzicht stelde. De crises die volgens Loog in 1939 in Engeland en Polen zouden uitbreken, zouden geen consequenties hebben voor andere landen: Duitsland zou van een republiek veranderen in een koninkrijk of keizerrijk en Frankrijk zou tot lang na 1939 in vrede leven. Echter, in september 1939 viel Duitsland Polen binnen. Engeland en Frankrijk verklaarden Duitsland de oorlog. Andere landen mobiliseerden hun legers. In september 1939 was de nieuwe wereldoorlog een feit. Loog heeft ten tijde van het schrijven van Die Weissagungen des Nostradamus niets uit de CenturiŽn gedestilleerd dat hierop ook maar enigszins aansloot. 
In Nostradamus Scharlatan? heeft Loog een toekomstbeeld gegeven aangaande Engeland, Frankrijk en de Volkenbond. Deze toekomstbeelden zijn geen werkelijkheid geworden. 
Naar aanleiding van speculaties in Duitse kranten over een vlucht van George VI schreef Loog in zijn commentaar op kwatrijn 03-57 dat een dergelijke vlucht het einde van het Huis Windsor zou betekenen; de zevende keer in 290 jaar dat in Engeland een einde zou komen aan de regeringsperiode van een vorstenhuis. De loop van de geschiedenis heeft hem niet in het gelijk gesteld. George VI is niet gevlucht en anno 2006 bestaat het Huis Windsor nog steeds. De serie van zeven veranderingen die Loog noemde, kan niet worden gekoppeld aan kwatrijn 03-57.
Over de kwatrijnen 04-100 en 06-24 schreef Loog dat na de oorlog in Frankrijk een revolutie zou uitbreken, waarna vanuit NormandiŽ de monarchie zou worden hersteld. Dit is echter niet gebeurd. In samenhang met deze kwatrijnen schreef hij dat in kwatrijn 06-20 was voorspeld dat de Volkenbond dan officieel zou worden opgeheven. Aan het bestaan van de Volkenbond kwam op 19 april 1946 een einde. Haar taken werden overgenomen door de in 1945 opgerichte Organisatie van de Verenigde Naties. De vraag is of Loog met zijn toekomstbeeld heeft bedoeld dat de Volkenbond tot een einde zou komen zonder te worden vervangen door een andere organisatie.

 

De aard van Nostradamus Scharlatan?
Nostradamus Scharlatan? is Loogs reactie op de kritische bijdrage van Fervers, gepubliceerd in #45 van de jaargang 1940 van Der Reichswart. Loog had, zo blijkt uit het inleidend deel van Nostradamus Scharlatan?, de redactie van Der Reichswart gevraagd hem het woord te geven in het kader van het aloude Romeinse beginsel van hoor en wederhoor (audiatur et altera pars). 
In het nawoord bij de vierde druk van Die Weissagungen des Nostradamus (oktober 1921) had Loog geschreven dat hij met Die Weissagungen des Nostradamus het verschijnsel helderziendheid onder de aandacht had willen brengen, bewijzen had willen leveren voor het bestaan ervan en merkwaardige en interessante vondsten had willen presenteren van zijn onderzoek naar de CenturiŽn.[25]  
Loog wilde met Nostradamus Scharlatan? bewijzen dat Nostradamus in de zestiende eeuw de omstandigheden in Europa in 1938-1940 had voorzien en dat hij, Loog, de contouren daarvan had beschreven in Die Weissagungen des Nostradamus. In dit artikel is aangetoond dat hij in Nostradamus Scharlatan? de commentaren in Die Weissagungen des Nostradamus die onjuist waren gebleken ten onrechte heeft bestempeld als "contouren" of in het geheel niet heeft besproken. Het belangrijkste punt van kritiek op Nostradamus Scharlatan? is dat Loog niet openlijk heeft toegegeven dat hij in Die Weissagungen des Nostradamus niets had geschreven over het uitbreken in 1939 van een grootschalig Europees conflict. Verder doet Nostradamus Scharlatan? de vraag rijzen of Loogs sleutel bepalend was voor vervullingjaren of gebeurtenissen.
Nostradamus Scharlatan?
is naar mijn mening geen propagandistisch artikel. Propagandistische artikelen kenmerken zich door het intimideren of beschimpen van de tegenstander en/of het mobiliseren van de binnenlandse publieke opinie.[26] In Nostradamus Scharlatan? staan nogal wat opmerkingen die gericht zijn tegen Engeland. Niets in Nostradamus Scharlatan? wijst er echter op dat Loog het moreel van de vijanden van Duitsland wilde ondermijnen of de Duitse bevolking vierkant achter Hitler wilde krijgen. Zijn opmerkingen over Groot-Duitsland zijn naar mijn mening door nationalistische sentimenten ingegeven, niet door nationaalsocialistische. Hij is geen lid geweest van de NSDAP.
Loog vond het argument dat Nostradamus een charlatan en bedrieger was omdat hij een Jood was uit de derde generatie, niet toereikend, een kanttekening waarmee hij in die tijd waarschijnlijk behoorlijk zijn nek uitstak.
Wat verder opvallend is, is dat Loog in Nostradamus Scharlatan? heeft geschreven dat Die Weissagungen des Nostradamus al lang was uitverkocht. De Deutsche Nationalbibliothek en de Staatsbibliothek zu Berlin zijn in het bezit van exemplaren van heruitgaven uit 1940 van zowel de vijfde als de zesde druk van Die Weissagungen des Nostradamus.

 

Loog versus Winkler
In het commentaar op kwatrijn 01-61 kwalificeerde Loog een niet nader genoemde collega, die in 1939 de
derde en vierde regel van kwatrijn 01-61(Leur grand amas de l'exil malefice fera Sueve ravir leur grand contract) had vertaald in "De grote massa werklozen maakt het voor Duitsland noodzakelijk het Grote Contract (het Verdrag van Versailles) te verscheuren", een plagiator en een Procrustes. De door Loog gewraakte passage staat op p.37-38 van Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert (dr. Bruno Winkler, GŲrlitz, 1939 [1938]). 
Het is niet duidelijk waarom Loog Winkler van plagiaat beschuldigde of van het te werk gaan als een Procrustes. In al zijn publicaties over Nostradamus had Winkler consequent de publicaties vermeld die hij had geraadpleegd, met pagina en al. Daar komt bij dat Winkler in zijn publicaties altijd respect betoonde voor Loog, wat bijvoorbeeld bleek uit zijn kwalificatie dat Loogs decoderingspoging zeer vernuftig was.[27] Misschien was Loog ontstemd over Winklers Englands Aufstieg und Niedergang nach den Prophezeiungen des groŖen franzŲsischen Sehers Michel Nostradamus aus den Jahren 1555 und 1558 (Leipzig, 1940), waarin deze de oorlog besprak aan de hand van onder andere kwatrijn 03-57, dat hij in Und dies geheimnisvolle Buch...! had gekoppeld aan de periode 1461-1751 en in Nostradamus und seine Prophezeiungen... in het geheel niet had besproken.[28] In Englands Aufstieg und Niedergang... had Winkler aandacht besteed aan de Fransman Charles Nicoullaud, die in Nostradamus - ses prophťties (Parijs, 1914) had geschreven dat de serie van zeven veranderingen in Engeland waarvan in kwatrijn 03-57 gewag werd gemaakt, een zinspeling was op zeven veranderingen met betrekking tot regerende vorstenhuizen. Winkler besteedde geen aandacht aan de serie van zes gebeurtenissen tussen 1649 en 1714 die Loog had aangehouden. Loog was volgens hem degene die in 1921 het jaar 1939 als noodlotjaar voor Polen had bestempeld.[29] 
Het is ook mogelijk dat Loog ontstemd was over de kanttekening die Winkler in Nostradamus und seine Prophezeiungen... had geplaatst bij Loogs aanname dat Duitsland, gerekend vanaf 1918, tweehonderd jaar nodig zou hebben om zich op te werken tot grootmacht. Winkler was namelijk tot de conclusie gekomen dat Loog zich had vergist, omdat het Duitsland naar zijn mening binnen twintig jaar was gelukt om weer een grootmacht te zijn.[30]

 

De lotgevallen van Nostradamus Scharlatan?
In bijlage 7 van een rapport over de stand van zaken in Duitsland op het gebied van astrologische publicaties, dat vermoedelijk eind 1940 / begin 1941 is samengesteld, is met misnoegen gereageerd op onder andere Nostradamus Scharlatan?. Deze bijlage had als titel Kriegspropaganda durch Nostradamus
In Kriegspropaganda durch Nostradamus verwees de rapporteur naar een verordening van Alfred Rosenberg, de partij-ideoloog van de NSDAP, uitgevaardigd op grond van een niet nader omschreven document, opgesteld op 30 januari 1940. In Rosenbergs verordening stond dat de CenturiŽn vanuit de kant van de NSDAP niet meer mochten worden besproken. Ondanks deze verordening waren eind 1940 paginagrote artikelen over Nostradamus gepubliceerd in twee bekende Duitse tijdschriften, namelijk Der Reichswart en Der Mšrkische Adler, amtliches Organ der Ostmark der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (1926-1945). Verder werd de verspreiding onder vooraanstaande partijleden bekritiseerd van Kraffts fotokopie van een editie-B.Rigaud-1568, vergezeld door diens EinfŁhrung zu den PROPH…TIES de Maistre Michel Nostradamus (Frankfurt am Main, 1940).
In de bijlage Kriegspropaganda durch Nostradamus werd gesteld dat wie in de CenturiŽn een leidraad zag, zichzelf overleverde aan het fatalisme dat ten grondslag lag aan de opvatting dat gebeurtenissen in de twintigste eeuw als voldongen feit waren opgetekend in orakeluitspraken, daterend uit het midden van de zestiende eeuw. Het was de rapporteur een doorn in het oog dat Der Reichswart had toegelaten dat Loog in Nostradamus Scharlatan? met zijn uitleg van de woorden "kapitein van Groot-Duitsland" de persoon van de FŁhrer bij de CenturiŽn had betrokken. Het feit dat Loog had geschreven in het bezit te zijn van de sleutel tot de CenturiŽn, zodat hij iedere voorspelling van Nostradamus kon ontraadselen, betekende volgens de rapporteur dat leidende personen niets anders meer hoefden te doen dan zich tot Loog te wenden om te weten te komen wat er nog meer in het vooruitzicht lag.
Aan het slot van de bijlage werd met klem aanbevolen ervoor te zorgen dat oorlogsprofetieŽn de kop in gedrukt zouden worden, die van Nostradamus in het bijzonder.
Op 27 mei 1940 was in de VŲlkischer Beobachter, de partijkrant van de NSDAP, het artikel Die Kolonne des Nostradamus gepubliceerd, geschreven door dr. Th.Fr. BŲttiger.[31] Kraffts EinfŁhrung is gedrukt op 12 oktober 1940. De gewraakte editie van Der Reichswart dateert uit december 1940, die van Der Mšrkische Adler uit januari 1941. Het is niet ondenkbaar dat de verordening van Rosenberg uit de tweede helft van 1940 dateert. De kritiek van de rapporteur dat de redactie van Der Reichswart het Loog had toegestaan de woorden "kapitein van Groot-Duitsland" te koppelen aan Hitler, lijkt de opmerking van Noelle te bevestigen dat het in eerste instantie aan de redacties was om zich te buigen over de inhoud van artikelen.

 

Geruchten in Nederland, gebaseerd op een commentaar op kwatrijn 03-57
Met betrekking tot het jaar 1939 en het Britse koningshuis is commentaar op dan wel een gerucht naar aanleiding van commentaar op kwatrijn 03-57 ter sprake gekomen in het artikel Fransch-Duits debat op pagina 1 van de editie van 11 oktober 1939 van het Haarlemsch Dagblad. De schrijver van het artikel merkte op dat het gerucht dat de Engelse koning zou aftreden en opgevolgd zou worden door de Hertog van Windsor, geen bewaarheid was geworden. Hij veronderstelde dat dit gerucht afkomstig was van een lezer van de ProfetieŽn van Nostradamus. Nostradamus zou namelijk hebben voorspeld dat de Britse koning in 1939 zou aftreden maar door een lid van zijn Huis zou worden opgevolgd, zodat de dynastie niet zou worden onttroond. 
Ondergetekende vermoedt dat dit gerucht is gebaseerd op het commentaar op kwatrijn 03-57 van Dietrich von Dobbeler in MerckwŁrdige Fata... (Hamburg, 1714). Von Dobbeler had hierin gesteld dat in 1939 de laatste revolutie in Engeland zou plaatsvinden, waarna de Britse dynastie ononderbroken zou worden voortgezet tot het eind der tijden.

 

De Meern, 22 oktober 2006
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op
28 februari 2012

 

Voor het schrijven van dit artikel is een kopie gebruikt van Loogs Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und BetrŁger? (Staatsbibliothek zu Berlin, signatuur 2" Ad 768MR / Unter den Linden).

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Van Berkel:
  - Kwatrijn 03-57 en Die Weissagungen des Nostradamus (C. Loog, Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 [1920]);
  - De lotgevallen in 1939 van Mysterien von Sonne und Seele (dr. H.H. Kritzinger, DE, 1961);
  - Informatie over C. Loog;
  - Informatie over dr. H-H. Kritzinger.
  [tekst]

 2. Van Berkel: Prophete rechts, Prophete links... (K. Fervers, Der Reichswart #45, 7 november 1940)
  Het artikel in #45 van Der Reichswart is mogelijk geschreven door Hans Kurt Fervers (Fiebig aan Van Berkel, 24 oktober 2006). Hans Kurt Fervers, geboren op 18 september 1911, was afdelingshoofd in het persbureau van de NSDAP. Hij heeft zich vanuit nationaalsocialistisch oogpunt beziggehouden met de Duitse jeugd en heeft een groot aantal publicaties geschreven, gericht tegen Joden en vrijmetselaars. 
  Enkele wetenswaardigheden over het weekblad Der Reichswart staan in het artikel Informatie over Der Reichswart (een nationaalsocialistisch weekblad, Berlijn, 1920-1944). [tekst]

 3. Van Berkel: Die Erschaffung der Demoskopie (W. Hagen im Gespršch mit E. Noelle-Neumann, 1998 [1996]) [tekst]

 4. Loog-1921, p.109: "Tijdens en na oorlogstijden krijgt de hang naar mystiek gemakkelijk voet aan de grond, waardoor mensen minder kritisch worden." [tekst]

 5. Procrustes: een rover uit de Griekse mythologie die reizigers overviel en gevangen hield. Een reiziger die klein was van gestalte, rekte hij uit in een lang bed; een reiziger die groot was van gestalte, werd net zo lang verminkt tot hij in een klein bed paste. [tekst]

 6. Psychische Studien stond in die tijd onder redactie van Kritzinger, die in Mysterien von Sonne und Seele (Berlijn, 1922 [1921]) over de discussie tussen Von Klinckowstroem en Loog had geschreven dat de kritiek van Von Klinckowstroem voor de hand lag en het verweer van Loog plausibel was (Kritzinger-1922a, p.127). [tekst]

 7. Ook in Die Weissagungen des Nostradamus heeft Loog gerekend met 939 kwatrijnen; hij heeft de kwatrijnen 01-01 en 01-02 en de Legis Cautio niet meegerekend. Zijn brontekst is Le Pelletiers Les oracles de Michel de Nostredame, Parijs, 1867 (Loog-1921, p.8). Hierin bestaat Centurie 6 uit 99 genummerde kwatrijnen en ťťn ongenummerd kwatrijn (de Legis Cautio) en Centurie 7 uit 42 kwatrijnen. De overige CenturiŽn tellen ieder honderd kwatrijnen. [tekst]

 8. Loog heeft verwezen naar een andere druk van Die Weissagungen des Nostradamus dan de zesde druk die in dit artikel is bestudeerd en die 132 pagina's telt (de eerste druk telde 135 pagina's). Hierdoor verschillen Loogs paginaverwijzingen in Nostradamus Scharlatan? van de paginaverwijzingen in dit artikel. De pagina's waarnaar Loog heeft verwezen, zijn tussen haken vermeld. [tekst]

 9. Loog-1921, p.20-21 (p.22). De tekst van kwatrijn 08-37 in Nostradamus Scharlatan? is identiek aan die in Die Weissagungen des Nostradamus. [tekst]

 10. De zin Die Feuer gegen die Schiffe bringt dem Westen Verderf! is Loogs vertaling van de tweede regel van kwatrijn 09-100. De Franse tekst van deze regel luidt: Le feu aux naves ŗ l'Occident ruine.[tekst

 11. Op de laatste pagina van de eerste druk van Die Weissagungen des Nostradamus had de uitgever vermeld dat Loog hem op 22 december 1920 onder strikte geheimhouding het codewoord kenbaar gemaakt. Enkele weken later legde Loog ten overstaan van een notaris onder ede een verklaring af over zijn sleutel (Howe, p.218-219). [tekst]  

 12. Loog-1921, p.61-62 (p.65). [tekst]   

 13. Loog-1921, p.70-71 (p.75).[tekst]

 14. Paragraaf "Loogs commentaar in 1940 op kwatrijn 03-57" in: Van Berkel: Kwatrijn 03-57 en Die Weissagungen des Nostradamus (C. Loog, Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 [1920]). [tekst

 15. Loog-1921, p.67-68 (p.72). [tekst

 16. Loog-1921, p.60-61, 65 en 72. [tekst]

 17. Loog-1921, p.66 (p.71). [tekst

 18. Loog-1921, p.66-67 (p.71). [tekst]

 19. Loog-1921, p.86. Kwatrijn 10-89 draagt in Die Weissagungen des Nostradamus het foutieve nummer IX-89. [tekst]

 20. Loog-1921, p.66. [tekst]

 21. Loog-1921, p.86. [tekst]

 22. Winkler-1939, p.45. [tekst]

 23. Loog-1921, p.71. [tekst]

 24. Loog-1921, p.68-72. [tekst]

 25. Loog-1921, p.130. [tekst]

 26. Van Berkel: Quadrains de Nostradamus Imprimez ŗ Aix-en-Provence, 1525 / Eenige Prophetien van Michiel Nostradamus, van 't jaer 1525, tot Ake in Proventie gedruckt, dewelcke nu in dese tijd worden vervuldt. [tekst]

 27. Winkler-1939, p.44. [tekst]

 28. Winkler-1940, p.23-25; Winkler-1937, p.65. [tekst]

 29. Van Berkel: Kwatrijn 03-57 en Die Weissagungen des Nostradamus (C. Loog, Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 [1920]).  [tekst]

 30. Winkler-1939, p.45. [tekst]

 31. Van Berkel: Die Kolonne des Nostradamus (dr. Th.Fr. BŲttiger, VŲlkischer Beobachter, Berlijn, 27 mei 1940). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top