Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Kwatrijn 03-57 en Die Weissagungen des Nostradamus (C. Loog, Pfullingen in Württemberg, 1921 [1920])
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Howe 1995In Uranias Kinder... (Ellic Howe, DE 1995, UK 1984 [1967]) staat een foto van Die Weissagungen des Nostradamus (Carl Loog, Pfullingen in Württemberg, 1921 [1920]). Volgens het onderschrift bij deze foto heeft Loog door zijn "voorspelling" van de Duitse inval in Polen in 1939, indirect de impuls gegeven aan Goebbels om Nostradamus te gebruiken bij de psychologische oorlogvoering.[1] Howe doelt hiermee op Loogs commentaar in 1921 op kwatrijn 03-57.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan onder andere mogelijke achtergronden van kwatrijn 03-57, problemen die zich voordoen bij het geven van commentaar op dit kwatrijn, Loogs commentaar op dit kwatrijn en de bronnen die hij heeft geraadpleegd, en het commentaar op dit kwatrijn in de nationaalsocialistische propaganda, gebaseerd op de Centuriën.
In het dagelijks leven was Loog werkzaam in Berlijn als directeur van een telegraafkantoor. In de jaren '20 had hij over Nostradamus een intensief contact met dr. Hans-Hermann Kritzinger, die in die tijd redacteur was van het maandblad Psychische Studien.

 

Grondslagen van kwatrijn 03-57 en commentaren
In deze paragraaf wordt besproken waarop de inhoud van kwatrijn 03-57 kan zijn gefundeerd. Dit fundament kan bepalend zijn voor het dateren van de periode van 290 jaar die in de tweede regel van dit kwatrijn staat. Verder wordt een eerste blik geworpen op de commentaren die in de loop der jaren op dit kwatrijn zijn geleverd.

Kwatrijn 03-57

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Sept fois changer verrez gent Britannique,
Taintz en sang en deux cens nonante an:
Franche non point par appuy Germanique,
Aries doubte son pole Bastarnan.

Vertaling (Van Berkel, 2005)
Gij zult het Britse volk zeven keer zien veranderen,
Bevlekt met bloed in tweehonderd negentig jaar:
Frankrijk niet, door Duitse steun,
Ram betwijfelt zijn Bastarnische pool.

In de vierde regel van kwatrijn 03-57 is het teken Ram genoemd, het teken dat wordt geregeerd door de planeet Mars. Volgens Claudius Ptolemeus, de schrijver van onder andere de Tetrabiblos, en Cyprianus Leovitius, een Duits astroloog en tijdgenoot van Nostradamus, vallen Brittannia Minor, Gallië, Germanië en Bastarnië, gebieden waarnaar in dit kwatrijn op één of andere manier wordt verwezen, onder het teken Ram.[2] Dit betekent dat aan kwatrijn 03-57 in ieder geval astrologie ten grondslag ligt.
De periode van 290 jaar die is genoemd in de tweede regel, is misschien gebaseerd op een astrologische tijdstructuur. In de kwatrijnen die deel uitmaken van de Centuriën is meerdere malen gezinspeeld op een periode van om en nabij 290 jaar. Zo is volgens Brind'Amour en Lenoble in kwatrijn 01-54 gezinspeeld op een serie van tien rondgangen van Saturnus door de Dierenriem, waardoor volgens dit kwatrijn veranderingen zouden optreden in tijd en regering. De gemiddelde duur van een rondgang van Saturnus is 29,46 jaar; tien rondgangen bestrijken ongeveer 294,6 jaar.[3] De eerste twee regels van dit kwatrijn vertonen veel overeenkomsten met een passage in Le periode c'est à dire la fin du monde (Pierre Turrel, Dijon, 1531, in 1549 herzien door Richard Roussat en uitgebracht onder de titel Livre de l'estat et mutation des temps). Turrel en Roussat hebben in dit verband verwezen naar Libro de Magnis Coniunctionibus van de Arabische astroloog Albumasar (Abu Ma'Shar), die leefde in de 9e eeuw en rekende met tijdstructuren van ongeveer 300 jaar, gebaseerd op tien rondgangen van Saturnus.[4] In kwatrijn 10-100 tenslotte is gezinspeeld op een periode van almacht voor Engeland die meer dan 300 jaar duurt. 
Misschien moet de periode van 290 jaar die in kwatrijn 03-57 is genoemd, in verband worden gebracht met een serie van tien rondgangen van Saturnus. De vraag is dan in welk jaar deze serie begint en in welk Dierenriemteken. Uit de boeken van Turrel en Roussat blijkt dat men in de 16e eeuw voor 1789 een zeer grote conjunctie van Jupiter en Saturnus verwachtte in de eerste graden van het teken Ram, waarbij Saturnus een serie van tien omwentelingen zou hebben voltooid.[5]
Als deze opvatting in de zestiende eeuw algemeen geldend is geweest, zouden vanuit 1789 bij benadering beginjaren kunnen worden berekend van de series van tien omwentelingen van Saturnus. Volgens het Voorwoord aan César begint de looptijd van de Centuriën op 1 maart 1555 en eindigt deze in 3797. De eerste regel van kwatrijn 03-57 is geschreven in de toekomende tijd, zodat dit kwatrijn betrekking moet hebben op een periode van 290 jaar die ná 1555 begint. Het zou dan kunnen gaan om een periode van 290 jaar die begint in 1789, 2079, 2369, 2659, 2949 of 3239. Echter, vanuit de visie van de Fransman Jacques Halbronn dat de Centuriën een verzameling kwatrijnen zijn, gepubliceerd onder de naam van Nostradamus na diens overlijden in 1566, is het ook mogelijk dat kwatrijn 03-57 gebaseerd is op een voorspelling die dateert van vóór 1555.
Een andere vraag is waarop de zeven veranderingen zijn gebaseerd die in kwatrijn 03-57 zijn genoemd. Gaat het hier misschien om een serie astrologische aspecten (conjuncties, opposities) waarbij het teken Ram op één of andere wijze is betrokken? Doen deze veranderingen zich voor met gelijke tijdintervallen? Doet de eerste verandering zich voor in het eerste jaar van de periode van 290 jaar en de laatste verandering in het laatste jaar van deze periode? Bij gebrek aan verdere informatie is in het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel de periode van 290 jaar niet gedateerd. Een dergelijke datering moet naar mijn mening voortvloeien uit de bedoeling van de schrijver en de bronnen die zijn gebruikt; niet uit pogingen een reeks van zeven gebeurtenissen samen te stellen die op een of andere wijze veranderingen behelzen en een tijdspanne van 290 jaar bestrijken.
Dr. Christian Wöllner heeft in Das Mysterium des Nostradamus (Leipzig, 1926) de periode van 290 jaar in kwatrijn 03-57 in verband gebracht met series van tien rondgangen van Saturnus, ervan uitgaande dat deze series 294 jaar duren en op 0 graden Kreeft beginnen. Hij stelt dat er vanaf het jaar waarin volgens Epiphanius Adam is geboren (5030 vChr) tot het jaar 3797 30 series van tien rondgangen van Saturnus zijn. Volgens Wöllner is in kwatrijn 03-57 de 22e serie rondgangen bedoeld, die loopt van 1444 tot 1738. Wat betreft Engeland signaleert hij in deze periode zeven wisselingen in regerende vorstenhuizen: 1461: opkomst Huis York; 1485: opkomst Huis Tudor; 1603: opkomst Huis Stuart; 1649: Republiek; 1660: opkomst Huis Stuart; 1689: opkomst Huis Oranje; 1714: opkomst Huis Hannover, waarmee wat Wöllner betreft dit kwatrijn is vervuld. In Frankrijk vonden volgens hem in dit tijdvak twee veranderingen plaats in regerende vorstenhuizen en in Polen (pole Bastarnan) tien, wat zou zijn aangegeven in de vierde regel van kwatrijn 03-57.[6]

Wöllner is niet de enige onderzoeker die uitgaat van een beginjaar dat vóór het jaar 1555 ligt. Van de onderzoekers wier publicaties in onderstaand overzicht zijn vermeld, gaat Brind'Amour uit van het jaar 1265, waarin het eerste Engelse parlement is gesticht. Brind'Amour heeft niets geschreven over waarop de periode van 290 jaar berust. Lemesurier gaat eveneens uit van het jaar 1265 maar veronderstelt, in navolging van de Fransman Roger Prévost, dat in kwatrijn 03-57 is verwezen naar de gewelddadige dood in de periode 1265-1555 van zeven Engelse prominenten: Simon de Montfort, Edward II, Richard II, Henry VI, Edward V, Richard III en Lady Jane Grey.[7] Faber gaat, in navolging van Le Pelletier, uit van het jaar 1501. In Und dies geheimnisvolle Buch...! (Görlitz, 1937) rekende Winkler van 1461 tot 1751. Zijn lijst van zeven gebeurtenissen is dezelfde als die van Wöllner. Drie jaar later, in Englands Aufstieg und Niedergang... (Leipzig, 1940) heeft hij deze opsomming stilzwijgend vervangen door die van Nicoullaud (1914) onder toevoeging van Loogs opmerking in 1921 dat de woorden pole Bastarnan betrekking hebben op Polen.
De Fontbrune sr. heeft in zijn commentaren op kwatrijn 03-57 verondersteld dat Engeland in een serie van zeven conflicten afwisselend de kant van Frankrijk en die van Frankrijks tegenstanders zou kiezen. In het laatste conflict zou Engeland de kant van Frankrijks tegenstanders kiezen, wat tot gevolg zou hebben dat Engeland vloot en imperium zou verliezen. In de edities van Les Prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées die uit 1939, 1940 en 1946 dateren, had De Fontbrune als looptijd van kwatrijn 03-57 de periode 1557-1947 aangehouden en het jaar 1947 als het jaar waarin de voor Engeland noodlottige oorlog zou uitbreken. Een dergelijke oorlog deed zich echter niet voor. In zijn uit 1957 daterende commentaar, dat in 1958 werd gepubliceerd, verlegde De Fontbrune de looptijd van kwatrijn 03-57 en liet hij het begin ervan samenvallen met de in 1667 uitgebroken Spaanse successieoorlog, zodat de voor Engeland noodlottige oorlog omstreeks 1957 zou uitbreken, wat evenmin gebeurde. In de gewijzigde herdruk uit 1975 van de editie-1558 heeft De Fontbrune jr het commentaar van zijn vader ongewijzigd overgenomen. Zelf was De Fontbrune jr van mening dat kwatrijn 03-57 een looptijd had van 1628 tot 1918.
Bij de commentaren van de Amerikaanse Centurie-onderzoeker John Hogue valt op dat hij in 1985 aan kwatrijn 03-57 een looptijd van 336 jaar heeft toegekend (van 1603 tot 1939) en in 1997 een looptijd van 390 jaar (van 1555 tot 1945).

Commentaren op kwatrijn 03-57, gepubliceerd in de periode 1656-2004


1656 - augustus 1939

Onderzoeker

Nationaliteit

Publicatiegegevens

Datering 290 jaar

Motieven

"Jaubert"
(G. de Réchac)
FR 1656 1555-1845 1555: Mary Stuart
1845: -
Garencières
 
UK 1672, p.126-128 1558-1848 geen duiding mbt. Engeland 
Chevalier de Jant FR 1672, p.9-12 1555-1845 1555: Mary Stuart
1845: -
Guynaud
 
FR 1693, p.204-205 1555-1845 Conform "Jaubert"
Von Dobbeler UK (DE) 1715 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: laatste revolutie
Roesch
 
DE 1850 geen datering geen commentaar
Le Pelletier FR 1867, p.135-138 1501-1792 1509: troonsbestijging Henry VIII
1714: troonsbestijging George I
Ward UK 1891, p,146-148 1558-1848 1558: Elisabeth I
1832: Reform Act
Nicoullaud FR 1914, p.105-107 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: "geheim van de toekomst"
Loog DE 1921, p.68-69 1649-1939 1649: onthoofding Charles I 
1939: crisis Groot Brittannië/Polen
Faber DE 1922, p.111 1501-1791 1532: eerste revolutie Engeland
1714: zevende revolutie Engeland
Kritzinger DE 1922a, p.136 1649-1939 1649: onthoofding Charles I 
1939: crisis Groot Brittannië/Polen 
Kritzinger DE 1922b, p.150 1649-1939 1649: onthoofding Charles I 
1939: zevende verandering in Groot Brittannië, aard gebeurtenissen in 1939 in Groot-Brittannië en  Oost-Europa onduidelijk
Wöllner DE 1926, p.46 1444-1738 1444: Huis Lancaster
1738: Huis Hannover
Noah DE 1928, p.100 1649-1939 1649: oprichting Republiek
1939: Gods strafgericht over Engeland
Dennert
 
DE 1931, p.31 1649-1939 Conform Loog-1921
Winkler DE 1937, p.65 1461-1751 1461: Huis York
1714: Huis Hannover
De Fontbrune sr. FR 1939, p.258
1940, p.265
1657-1947 1667: Spaanse successieoorlog
????: Engeland in oorlog, verliest vloot en imperium
 
September 1939 (na inval Duitsland in Polen) - mei 1945 (capitulatie van Duitsland)

Onderzoeker

Nationaliteit

Publicatiegegevens

Datering 290 jaar

Motieven

"Brochure-18" DE-nazi 1940, p.9-10 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: Tweede Wereldoorlog
De Fontbrune sr. FR 1940, p.265 1657-1947 1667: Spaanse successieoorlog
????: Engeland in oorlog, verliest vloot en imperium
Krafft CH-nazi 1940c, p.47-49 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: Duitse aanval op Polen
Loog DE 1940, p.2 1649-1940 1649: onthoofding Charles I
1940: einde Huis Windsor?
"Pasteur"
(Herwarth von Bittenfeld)
NL-nazi (DE-nazi) 1940 (1939), p.27-30 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: Tweede Wereldoorlog
"Salamar" SE 1940, p.71 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: Duitse aanval op Polen
Ward UK 1940, p,146-148 1558-1848 1558: Elisabeth I
1832: Reform Act
Winkler DE 1940, p.24-25 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: Duitsland verslaat Engeland
Zimmermann CH 1940, p.15-16 1649-1939 1649: oprichting Republiek
1939: Tweede Wereldoorlog
Pelley US 1941, p.19-20 1555-1845 1558: Elizabeth I
1832: Reform Act
Krafft CH-nazi 1941-fr, p.105-110 1649-1940 1649: aantreden Cromwell 
1940: Engeland zet de grondwet opzij
"Brochure-38"
(Kritzinger)
DE-nazi 1941, p.10-11 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: ondergang Polen
McCann
 
US 1941, p.379 ? 1940: Tweede Wereldoorlog
De Tombre
(Centgraf)
NL-nazi (DE-nazi) 1941, p.53-55 1649-1939 1649: aantreden Cromwell 
1939: inval in Polen; oorlogskabinet Engeland 
Laver UK 1942, p.118 1500-1790 1532: Henry VIII hoofd Anglicaanse Kerk
1714: troonsbestijging George I
Meditator (Bauder) CH 1942, p.124-125 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: Tweede Wereldoorlog
pseudo-Winkler
(De Wohl)
UK 1943, p.9 1500-1790? Conform Laver-1942?
Froh und Treu
(Bauder)
CH 1944, II, p.8-10 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: Tweede Wereldoorlog
 
Na capitulatie van Duitsland, mei 1945

Onderzoeker

Nationaliteit

Publicatiegegevens

Datering 290 jaar

Motieven

De Fontbrune sr. FR 1946, p.260-261 1657-1947 1667: Spaanse successieoorlog
1947: Engeland in oorlog, verliest vloot en imperium
Roberts US 1947 1555-1845 1558: Elisabeth I
1832: Reform Act
Centurio
(Centgraf)
DE 1953, p.78-79
1959, p.398-399
1968, p.203-204
1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: 1939: inval in Polen; oorlogskabinet Engeland
De Fontbrune sr. FR 1958, p.265-266
1975, p.265-266
1667-1957 1667: Spaanse successieoorlog
1957: Engeland in oorlog, verliest vloot en imperium
Leoni US 1961, p.610-611 1555-1845 1558: Elisabeth I
1832: Reform Act
Robb US 1961, p.77-78 1558-1848 1558: Elisabeth I
1848: laatste revolutie in Engeland
Cheetham UK 1973 1603-1939 1609: troonsbestijging James I
1939: Tweede Wereldoorlog
Laver UK 1973, p.123 1500-1790 1532: Henry VIII hoofd Anglicaanse Kerk
1714: troonsbestijging George I
De Fontbrune jr. FR 1980, p.268 1628-1918 1628: Britse alliantie
1918: Britse alliantie
Prieditis US 1982, p.113-116 ---- - 1939 1649: onthoofding Charles I conform Herwarth von Bittenfeld
1939: Engeland gaat ten onder conform Herwarth von Bittenfeld

1603: Opvolging Elisabeth I door James I
----- : einde van het Huis Windsor door revolutie of anderszins

1671: eerste van een serie van zeven oorlogen
1939: laatste van een serie van zeven oorlogen

Hogue US 1985 1603-1939 1603:
1939: Tweede Wereldoorlog
Cannon US 1992, II, p.186 1603-1939? Sluit zich aan bij het commentaar van Cheetham
Brind'Amour CA 1993, p.274
1996, p.408-409
1265-1553 1265: 1e Engelse parlement
1553: troonsbestijging Mary Stuart
Hogue US 1997, p.263-264 1555-1945 1558: Elisabeth I
1933-1945: Hitler
Ovason UK 1998, p.445-457 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1936: troonsafstand Edward VIII
Allgeier DE 2001-NL, p.164 1649-1939 1649: onthoofding Charles I
1939: Tweede Wereldoorlog
Welch US 2001, p.123 1603-1901 1603: Huis Stuart
1901: Huis Windsor
Van Berkel NL 2002, p.83
  
geen datering 
 
geen datering mogelijk
 
Lemesurier UK 2003, p.118 1265-1555 ± 1265: overlijden Simon de Montfort
± 1555: overlijden Lady Jane Grey
Paideia (uitg) YU 2003, p.77 1532-1714 1532: Henry VIII breekt met Rome
1714: George I

 

Loogs versie van kwatrijn 03-57
In 1850 werd de eerste Duitse vertaling gepubliceerd van de Centuriën, het Voorwoord aan César en de Brief aan Henri II. Deze vertaling, getiteld Die erstaunlichen Bücher des Grossen Artztes, Sehers und Schicksals-Propheten Nostradamus in’s Deutsche übertragen und dem Verständnisse aufgeschlossen, was gemaakt door Eduard Roesch. 
Roesch heeft niet alleen vertaald, maar ook becommentarieerd. Kwatrijn 03-57 heeft hij wél vertaald, maar niet becommentarieerd.
 

Kwatrijn 03-57 (Roesch-1850, p.25-26)

Sieben Wechsel seh'n wird's brittsche Volk
Jahr zweihundertneuntz'g mit Blut es tränken
Frank'n an Deutschland keinen Halt, Bedenken
Macht dem Widder sein Bastarner Pol.

Roesch past in dit kwatrijn het rijmschema a-b-b-a toe. In de oorspronkelijke Franse tekst is het rijmschema a-b-a-b. 
Loogs versie van kwatrijn 03-57 in Die Weissagungen des Nostradamus is geen berijmde versie, maar een weergave in proza, en luidt als volgt: 

Kwatrijn 03-57 (Loog-1921, p.68)

Man wird sehen, daß das Britenvolk sich sieben Mal in 290 Jahren ändert, nachdem es mit Blut befleckt ist. Eine französische keineswegs, durch eine deutsche Stütze. Der Widder zweifelt an seinem Bastarner Schutzland.

 

Loog 1921
Loog-1921

Wat opvalt, is dat volgens de versie van Loog het Britse volk in 290 jaar zeven maal verandert, nadat het met bloed is bevlekt. Deze formulering kan niet worden teruggevoerd op de oorspronkelijke Franse tekst van de tweede regel van kwatrijn 03-57, waarvan de Nederlandse vertaling luidt: bevlekt met bloed in 290 jaar. Het gebruik van het woord nadat hangt samen met Loogs commentaar op dit kwatrijn.
Volgens Loog heeft Engeland in de loop van de geschiedenis vele malen bloedschuld op zich geladen, maar slechts éénmaal haar koning op bloedige wijze uit de weg geruimd. Dit gebeurde in 1649, toen koning Charles I op last van Oliver Cromwell werd onthoofd. Onder verwijzing naar kwatrijn 08-37, waarin dit volgens Loog was voorspeld, heeft Loog het jaar 1649 als beginjaar aangemerkt van de periode van 290 jaar en de onthoofding van Charles I als bloedige gebeurtenis die de eerste was in de serie van zeven veranderingen. De veranderingen die Loog verder heeft opgesomd (de kroningen van Charles II en James II, de afzetting van James II door Willem III, de economische crisis onder koningin Anne en de kroning van George I) waren niet bloedig.[8] De door Loog gegeven Duitse tekst van kwatrijn 03-57 is geen letterlijke vertaling van de Franse tekst, maar een Duitstalige parafrasering waarin eigen onderzoeksbevindingen staan.

 

Loog versus Nicoullaud
Howe heeft Loogs commentaar op kwatrijn 03-57 besproken vanwege de betekenis ervan voor de gebeurtenissen in het leven van de Zwitserse astroloog Karl Ernst Krafft in december 1939. Volgens Howe heeft Loog bij zijn commentaar op kwatrijn 03-57 uit Nicoullauds Nostradamus - ses propheties (Parijs, 1914) het jaar 1649 overgenomen, het beginjaar van de periode van 290 jaar die in de tweede regel staat van kwatrijn 03-57. Uit Le Pelletiers Les Oracles de Michel de Nostredame (Parijs, 1867) zou Loog de uitleg hebben overgenomen van het geografische begrip Bastarnië, te weten: het woongebied, oostelijk van de Weichsel, met andere woorden: in Polen, van een rondtrekkende stam.[9]
Tijdens de literatuurstudie die ten grondslag ligt aan dit artikel is gebleken dat de zaken anders liggen. Het klopt dat Loog en Nicoullaud het jaar 1649 hebben aangehouden als jaar waarin de periode van 290 jaar begint. Beiden hebben zes veranderingen genoemd die zich in Engeland hebben voorgedaan in de periode 1649-1714. De veranderingen die Nicoullaud heeft genoemd, hebben zich voorgedaan in 1649, 1653, 1660, 1689, 1702 en 1714. Wat Howe niet heeft aangeroerd, is dat niet alle veranderingen die Loog heeft genoemd, terug zijn te voeren op het commentaar van Nicoullaud. De veranderingen die Loog heeft genoemd, hebben zich voorgedaan in 1649, 1660, 1685, 1689, 1711 en 1714.  
Merckwürdige Fata ... Alle door Loog genoemde veranderingen in de periode 1649-1714 komen voor in het commentaar op kwatrijn 03-57 in
Merckwürdige Fata der Gross-Britannischen Crone, sint der Zeit, da die Religion reformiret worden, schon damahls verkündiget durch den Welt-berühmten Propheten Michael Nostradamus, der Anno 1566 gestorben, jetzt aber aus dessen Vaticiniis, so in jedermans Händen mit Fleiss zusammen gesuchet, und mit einer kurtzen Erzehlung der Geschichten erleutert / von D.D. ([Dietrich von Dobbeler, 1663-1718], Hamburg, 1714). Uit een opmerking op pagina 26 in Die Weissagungen des Nostradamus blijkt dat Loog dit boek heeft geraadpleegd; het boek is in 1715 ook verschenen in het Engels en het Nederlands.[10] Loogs beschrijvingen van de gebeurtenissen die zich in de periode 1649-1714 hebben voorgedaan, verschillen soms van die van Von Dobbeler. Hij verwijst echter naar dezelfde jaren en personen als Von Dobbeler, die de onthoofding van Charles I als bloedige gebeurtenis ziet die een serie van zeven gebeurtenissen opent.
Bastarnië is volgens Von Dobbeler een Arabisch woord dat "vleselijk" betekent of "menselijk" en in astrologische zin naar het teken Tweelingen verwijst. Le Pelletier heeft bij zijn bespreking van kwatrijn 03-57 Bastarnië omschreven als een gebied dat overeenkomt met het Polen van voor zijn tijd en dat in de astrologie wordt geregeerd het teken Ram.[11] In Die Weissagungen des Nostradamus staan aanwijzingen dat Loog Les Oracles de Michel de Nostredame heeft gebruikt als brontekst. Het is om die reden mogelijk dat Loog zijn duiding van Bastarnië heeft ontleend aan Le Pelletier.[12] Loog beroept zich echter niet op Le Pelletier, maar op astrologie en op het boek Germania van de geschiedschrijver Tacitus. Le Pelletier rept in het geheel niet over Tacitus. 
De veronderstelling in dit artikel is dat Loog
voor zijn commentaar op kwatrijn 03-57 Von Dobbelers Merckwürdige Fata Der Groß-Britanischen Crone Sint der Zeit da die Religion reformiret worden heeft geraadpleegd en daaruit de serie van zes gebeurtenissen heeft overgenomen wat betreft de periode 1649-1714 en verder astrologische boeken, Tacitus' Germania en wellicht Le Pelletiers Les Oracles de Michel de Nostredame. Het valt te betwijfelen of hij in het geval van kwatrijn 03-57 materiaal heeft overgenomen uit het boek van Nicoullaud.

Kwatrijn 03-57 (Von Dobbeler, 1715-NL)

Zeven Revoluties zullen in de Britsche Natie gezien worden Binnen den omtrek van tweehonderd en negentig Jaaren, van de tijd af, dat die met bloed besmet wierd.
Dezelve zal op generly wyze door VRANKRYK, maar door een HOOGDUITS HUIS ondersteund worden
Totdat de Gemini hunne loop van Ariës tot de dubbele Kruiskringen zullen geëindigd hebben.

 

Kwatrijn 03-57: zeven veranderingen in Engeland in 290 jaar 
(
Von Dobbeler-1715-NL, Nicoullaud-1914, Loog-1921)

#

Von Dobbeler (1715-NL, p.148-152)

Nicoullaud (1914, p.106-107)

Loog (1921, p.68-69)

1

1649

Onthoofding Charles I
 

1649

Onthoofding Charles I

1649

Onthoofding Charles I, protectoraat Cromwell

2
 

1660

Kroning Charles II

1653

Cromwell Protector

1660

Kroning Charles II

3

1685

Kroning James II

1660

Kroning Charles II (herstel Huis Stuart)

1685

Pogingen James II om het katholicisme in te voeren

4

1689

Afzetting James II door Willem III
 

1689

Afzetting James II door Willem III

1689

Afzetting James II door Willem III

5

1711

Revolutie en economische crisis onder koningin Anne

1702

Kroning koningin Anne (herstel Huis Stuart)

1711

Grote economische crisis onder koningin Anne

6

1714

George I herstelt de orde
 

1714

Kroning George I (Huis Hannover)

1714

Kroning George I

7

1939

Laatste revolutie, hierna zet het koningshuis de lijn onafgebroken voort

1939

Het geheim van de toekomst

1939

Laatste en grootste crisis voor Engeland, tevens een crisis in Polen

 

Kritzinger (1922a, 1922b), Noah (1928) en Winkler (1937)
In 1922 heeft dr. Hans-Hermann Kritzinger Loogs commentaren op de kwatrijnen 03-57 en 10-100 opgenomen in Mysterien von Sonne und Seele (1922a) en vergeleken met tijdstructuren die hij zelf gebruikte voor de "periodiciteit van de wereldgeschiedenis". Kritzinger geeft wel de tekst van kwatrijn 10-100, maar niet die van kwatrijn 03-57. In Magische Kräfte (1922b) heeft hij min of meer samengevat wat hij in Mysterien von Sonne und Seele over de Centuriën heeft geschreven en heeft hij eveneens ruim aandacht besteed aan de opvattingen van Loog. Met betrekking tot kwatrijn 03-57 merkte Kritzinger op dat het teken Ram betrekking heeft op Klein-Azië en de Oost-Europese landen tot aan de Kaspische Zee (Loog had geschreven dat onder het teken Ram "het Oosten" valt) en dat de Bastarniërs in het huidige Polen wonen. In 1939 zou volgens Kritzinger de zevende en laatste veranderingen in Engeland plaatsvinden; hij schreef niets over de aard van deze verandering. Verder hoopte hij dat ooit een historicus in staat zou zijn de vierde regel van kwatrijn 03-57 goed uit te leggen.[13]
In 1928 heeft Bruno Noah Loogs commentaar op kwatrijn 03-57 zonder bronvermelding opgenomen in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte von 1547 bis gegen 3000. In zijn commentaar schreef Noah dat niet moest worden verwacht dat God Zijn strafgericht over Engeland vóór 1939 ten uitvoer zou brengen.[14] Evenals de versie van Loog is Noahs versie van kwatrijn 03-57
geen letterlijke vertaling uit het Frans:

Kwatrijn 03-57 (Noah, 2005 [1928], p.156)

Nach einem Blutvergießen wird sich das Britenvolk
In 290 Jahren sieben Mal verändern.
Keine Stütze von Frankreich, sondern von Deutschland.
Der Widder irrt sich am polnischen Bastard.

De eerste regel heeft betrekking op de onthoofding van Charles I. Noah houdt dezelfde serie gebeurtenissen tussen 1649 en 1714 aan als Loog. 
Volgens de derde regel krijgt Engeland geen steun van Frankrijk, maar van Duitsland. Deze regel heeft betrekking op de kroning van George I uit het Duitse vorstenhuis Hannover tot koning van Engeland in 1714. Noah schrijft, in tegenstelling tot Loog, niets over een Frans aandeel in de perikelen rond de troonopvolging in 1714.
De oorspronkelijke woorden pole Bastarnan keren in de vierde regel niet terug als Bastarner Pol  (Roesch), of Bastarner Schützland (Loog), maar als polnischen Bastard. In Noahs commentaar op kwatrijn 03-57 komt Polen overigens in het geheel niet ter sprake.
Op p.65 van Und dies geheimnisvolle Buch...! Das Leben des Michel Nostradamus. Die Geschichte eines Mannes zwischen zwei Welten (1937) heeft dr. Bruno Winkler de eerste twee regels van kwatrijn 03-57 weergegeven als: Ihr werdet das englische Volk, das sich mit Blut befleckt, in 290 Jahren sich sieben Mal verändern sehen. De Franse brontekst van deze twee regels staat op p.127. Uit het commentaar op deze regels, dat in een voetnoot staat, blijkt dat Winkler het jaar 1461 als uitgangspunt neemt en het jaar 1751 als eindjaar beschouwt. Hij somt zeven wisselingen op in regerende Engelse vorstenhuizen in de periode 1461-1714; dezelfde als die Wöllner heeft opgesomd in Das Mysterium des Nostradamus

 

Loogs commentaar in 1921 op kwatrijn 03-57
Volgens Loog is in kwatrijn 03-57 zowel de oorzaak aangegeven van de grootheid van Engeland als het moment van waaraf haar neergang te verwachten is. Hij beschrijft zes veranderingen die zich tussen 1649 en 1714 in Engeland hebben voorgedaan. Nostradamus zou deze veranderingen op het oog hebben gehad, te beginnen met de onthoofding van Charles I. 
In Loogs versie van kwatrijn 03-57 luidt de derde regel in het Nederlands: "In ieder geval geen Fransman, vanwege Duitse steun". Na het overlijden van koningin Anne probeerde Louis XIV een Bourbonse prins op de Engelse troon te krijgen. Echter, George I, keurvorst van Hannover, werd troonopvolger: de "Duitse ondersteuning" van de Engelse troon.
Tussen 1714 en 1921 (het jaar van publicatie van Die Weissagungen des Nostradamus) vonden in Engeland volgens Loog geen noemenswaardige veranderingen plaats. 
Loog was van mening dat kwatrijn 03-57 een looptijd had van 1649 tot 1939, zodat de laatste verandering in de serie van zeven zich volgens hem rond 1939 voor zou moeten doen. Hij sloot zijn commentaar af met de woorden dat Nostradamus in kwatrijn 03-57 blijkbaar wilde meedelen dat in 1939 de laatste en ernstigste crisis in Engeland hand in hand zou gaan met een crisis voor het wederopgestane Polen.
[15] Over de aard van deze crises ([burger-]oorlog, economische crisis, revolutie) heeft hij niets geschreven. Dit bracht prof. dr. Eberhard Dennert in Nostradamus und das zweite Gesicht (Pfullingen in Württemberg, 1931, p.31) tot de conclusie dat Loogs commentaar op kwatrijn 03-57 erg vaag was, net als een aantal andere van zijn commentaren.
Met het oog op het teloorgaan van de Engelse wereldheerschappij besprak Loog ook kwatrijn 10-100, waarin is voorspeld dat Engeland de wereld zal beheersen gedurende meer dan 300 jaar. Loog veronderstelde dat deze periode was begonnen tijdens de regering van de Engelse koningin Anne (1702-1714). Volgens Loog was in kwatrijn 03-57 aangegeven dat Engeland vanaf 1939 in verval zou raken.[16] 

Over het Duitsland van na de Eerste Wereldoorlog schreef Loog: "Arm Duitsland, je hebt veel tijd nodig om je weer iets omhoog te werken."[17] Op grond van kwatrijn 10-46 verwachtte hij dat Duitsland op een zeker moment geen republiek meer zou zijn, maar dat er een keurvorst zou komen en misschien een keizer.[18] De volgende wereldoorlog zou uitbreken rond 2100, met Duitsland en Frankrijk als strijdende partijen. Loog schreef over deze oorlog dat Duitsland bijna 200 jaar nodig zou hebben om vanuit de huidige vernedering (het Verdrag van Versailles) weer de status van grootmacht te bereiken, die haar toekomt. Loog ziet in het Verdrag van Versailles een herhaling van wat zich afspeelde na het Verdrag van Westfalen dat in 1648 werd gesloten, waarbij Duitslands welvaart teloor ging en Duitsland 200 jaar nodig had om zich te herstellen.[19] 
Voor de periode 1930-1940 verwachtte Loog géén politieke omwentelingen in Duitsland. Hij heeft niet geschreven dat Duitsland betrokken zou zijn bij de crises die hij voor 1939 verwachtte voor Engeland en Polen. 
Uit deze gegevens blijkt dat aan Loog kan niet worden toegeschreven dat hij op kwatrijn 03-57 als commentaar heeft geleverd dat Duitsland in september 1939 Polen zou binnenvallen en dat Engeland als reactie daarop Duitsland de oorlog zou verklaren. Het is dan ook erg merkwaardig dat de Duitse onderzoeker Kurt Allgeier rond 2000, in zijn commentaar op kwatrijn 03-57, schreef dat hij dit commentaar had overgenomen van Loog, die volgens hem had uitgelegd dat in 1649 Charles I werd onthoofd en dat in 1939 de Tweede Wereldoorlog zou uitbreken.

 

De Duitse inval in Polen in september 1939 en de daarop volgende commentaren op kwatrijn 03-57
Op 1 september 1939 vielen de Duitsers vanuit drie kanten Polen binnen. De Poolse troepen waren niet opgewassen tegen de Duitsers en na het bombardement op Warschau was de strijd in het voordeel van Duitsland beslecht. Engeland en Frankrijk verklaarden Duitsland op 3 september 1939 de oorlog. Andere landen, waaronder België en Nederland, mobiliseerden hun strijdkrachten. Op 17 september 1939 vielen de Russen het oostelijk deel van Polen binnen en namen strategische punten in in Estland, Letland en Litouwen. Op 28 september 1939 capituleerden de laatste Poolse troepen.
Nog geen maand na de Duitse inval in Polen werd het Propagandaministerie getipt over hoe treffend kwatrijn 03-57 deze inval leek te illustreren. In een aanvulling op zijn bericht van 19 september 1939 over de activiteiten van het Deutsche Gesellschaft für wissenschaftlichen Okkultismus schreef haar voorzitter Konrad Schuppe, Oberleutnant a.D. op 25 september 1939 aan de commissaris van politie in Berlijn dat hij die dag het uit 1922 daterende commentaar van Loog en Kritzinger (hiermee is Mysterien von Sonne und Seele bedoeld) met betrekking tot de ondergang van Engeland voorgelegd had aan een (niet nader genoemde) medewerker van het Propagandaministerie. De ter zake toende passage op pagina 136 citerend, benadrukte Schuppe dat het jaartal 1939 vet gedrukt was. De medewerker van het Propagandaministerie had er bij Schuppe op aangedrongen een voordracht hierover te houden voor medewerkers van de afdeling Auslandpresse en stelde in het vooruitzicht dat mededelingen hierover in Engeland via de radio zouden worden uitgezonden, vanwege het bijgeloof dat onder een aanzienlijk deel van de Engelse bevolking leefde (Landesarchiv Berlin, A Pr.Br. Rep. 030-04 Nr. 327). In dit dossier is niet aangetekend of Schuppe de voordracht waarom hij werd verzocht, gehouden heeft of niet.
In 1961 vertelde Kritzinger aan Howe dat Magda Goebbels, de echtgenote van Paul Joseph Goebbels, Duitslands minister van Propaganda, op een avond, kort na de inval van de Duitsers in Polen, in Mysterien von Sonne und Seele zijn bespreking las van Loogs commentaar op kwatrijn 03-57. Zij was hiervan zo onder de indruk, dat zij haar man wakker maakte en het hem voorlas. Kort erna lieten vier mensen aan Goebbels dit fragment zien, waarin het jaar 1939 vet was gedrukt. Hierdoor, aldus Kritzinger, werd Goebbels' nieuwsgierigheid gewekt en hij besloot de Centuriën te gebruiken voor psychologische oorlogvoering. Goebbels ontbood Kritzinger voor een gesprek, dat plaatsvond op 4 december 1939. In dat gesprek vertelde hij hem onder de indruk te zijn van de manier waarop kwatrijn 03-57 in vervulling was gegaan. Tegenover Howe sprak Kritzinger over "de inmiddels beroemde duiding van Loog".[20] 
In 1940 koppelde de Zweedse Centurie-onderzoeker Salamar op pagina 71 in Nostradamus Profetior med originaltexter för första gången på svenska kwatrijn 03-57 aan de Duitse inval in Polen met de argumenten dat Duitsland en Polen onder invloed stonden van de planeet Mars, de heerser van de Dierenriemtekens Ram en Schorpioen, en dat Duitsland, de steunpilaar van Engeland, bang was voor diens Poolse bondgenoot. Salamar schreef ook dat dit kwatrijn door de loop van de geschiedenis erg populair was geworden in Duitsland.
In de paragraaf Loogs commentaar in 1921 op kwatrijn 03-57 is beargumenteerd dat Loog in 1921 niet heeft verondersteld dat de Duitsers in september 1939 Polen zouden binnenvallen.
Na de inval van de Duitsers in Polen is zijn commentaar uit zijn verband gerukt. Zijn woorden "crisis voor het wederopgestane Polen" zijn uitgelegd als een voorspelling van Nostradamus van de Duitse inval in Polen en de woorden "grootste en ernstigste crisis voor Engeland" als een voorspelling van Nostradamus van de ondergang van Engeland, die het gevolg zou zijn van het feit dat Engeland aan Duitsland de oorlog had verklaard. Dit alles alléén omdat Loog het jaartal 1939 had genoemd, een jaartal dat in Mysterien von Sonne und Seele vet was gedrukt. Dat Loog een nieuwe wereldoorlog niet vóór 2100 verwachtte, bleef buiten beschouwing. In Die Prophezeiungen des Nostradamus (Elisabeth Noelle, Berlijn, 1940) heeft zich iets soortgelijks voorgedaan. Noelle citeert in dat artikel een opmerking uit een in 1925 verschenen artikel in de Deutsche Allgemeine Zeitung, waarin staat dat volgens Nostradamus Duitsland en Frankrijk in 1940 met elkaar in oorlog zouden zijn en dat de Duitsers Parijs zouden veroveren. Wat Noelle buiten beschouwing laat, is dat in het artikel waaruit zij heeft geciteerd, uitdrukkelijk staat dat de andere Europese landen zich niet met deze strijd zouden inmengen. In het artikel is dus iets anders voorspeld dan dat Noelle haar lezers wilde doen geloven.[21]  
Uit bovenstaande tabel blijkt dat in een tamelijk groot aantal commentaren, daterend uit de periode tussen de Duitse invasie in Polen in september 1939 en de capitulatie van Duitsland in mei 1945, kwatrijn 03-57 op een of andere wijze werd gekoppeld aan de Duitse inval in Polen. De helft van deze commentaren was propagandistisch, de andere helft niet. Dit laat zien dat in die periode de koppeling van kwatrijn 03-57 aan de Duitse inval in Polen tamelijk populair was.

 

Loogs commentaar in 1940 op kwatrijn 03-57

Koptekst ingezonden artikel Loog, Der Reichswart #50, 1940Uit de ingezonden brief Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und Betrüger?, verschenen in nummer 50 van de jaargang 1940 van het Duitse weekblad Der Reichswart - Wochenschrift für nationale Unabhängigkeit und deutschen Sozialismus; Organ der Deutschen Glaubensbewegung, blijkt dat Loog ervan overtuigd was dat de Centuriën in vervulling zouden gaan en dat volgens hem tussen 1921 en 1940 een aantal kwatrijnen in vervulling waren gegaan op een manier die sterke overeenkomsten vertoonde met wat hij erover had geschreven in 1921 in Die Weissagungen des Nostradamus. Op deze website heeft deze brief als werktitel gekregen: Nostradamus Scharlatan? 
In Nostradamus Scharlatan? heeft Loog ook commentaar geleverd op kwatrijn 03-57. Hij begon met te verwijzen naar zijn commentaar in Die Weissagungen des Nostradamus en zijn toenmalige stelling dat er in 1939 een crisis zou zijn in Engeland en tegelijkertijd een in Polen. Uit het commentaar dat hij in 1940 gaf, blijkt dat hij van mening was dat de Duitse invasie in september 1939 in Polen aansloot bij zijn commentaar in Die Weissagungen des Nostradamus.  
De Duitstalige tekst van kwatrijn 03-57 in Nostradamus Scharlatan? is niet identiek aan die in Die Weissagungen des Nostradamus. In plaats van het woord Britenvolk heeft hij de woorden britische Geslecht gebruikt (eigenlijk, volgens zijn toelichting: britische [Herrscher-] Geslecht). Loog heeft beargumenteerd hij door deze verandering een vertaalfout had gecorrigeerd. Ik ben daarentegen van mening dat deze verandering een projectie is van de aard van de zevenvoudige reeks gebeurtenissen die Loog in Nostradamus Scharlatan? heeft aangehouden. In zijn commentaar heeft Loog namelijk geschreven dat de zeven veranderingen in Engeland waarover in kwatrijn 03-57 is geschreven, veranderingen zijn met betrekking tot het ten einde lopen van dynastieën - waarbij het regentschap van Cromwell gemakshalve ook als een dynastie wordt beschouwd. Deze reeks verschilt van de reeks in Die Weissagungen des Nostradamus, die was gebaseerd op het begin van dynastieën (met uitzondering van de onthoofding van Charles I). Loog heeft met het aanhouden van het jaar 1837 als jaar waarin het Huis Hannover ten einde liep, stilzwijgend de opmerking in Die Weissagungen des Nostradamus teruggenomen dat er tussen de kroning van George I in 1714 en het verschijnen van Die Weissagungen des Nostradamus in 1921 geen noemenswaardige veranderingen hadden plaatsgevonden. Loogs opmerking over het ten einde lopen van het Huis Hannover in 1837 is overigens voor discussie vatbaar. In 1837 besteeg koningin Victoria de troon. Zij was lid van het Huis Hannover. Zij huwde in 1840 met Albert von Saksen-Coburg. Pas toen zij werd opgevolgd door Edward VII, haar zoon, was er sprake van het aan de macht zijn van het Huis Saksen-Coburg. George V, koning van 1910 tot 1936, gaf zijn Duitse titels op en verving de naam Saksen-Coburg door de naam Windsor.
Naar de mening van Loog zou de zevende verandering zich aansluitend op de ontwikkelingen die in 1939 in gang waren gezet, moeten voltrekken. Op grond van krantenberichten waarin gewag werd gemaakt van het voorbereiden van de vlucht van de Engelse koning, vroeg hij zich af of een dergelijke vlucht niet het einde zou betekenen van het Huis Windsor, anders gezegd: de zevende keer in een periode van ongeveer 290 jaar, gerekend van 1649 tot 1940, dat een dynastie ten einde zou lopen. Dit zou overeenstemmen met de door hem aangehouden reeks, gerekend van 1649 tot 1939. De loop van de geschiedenis heeft Loog niet in het gelijk gesteld: koning George VI is bij mijn weten in de Tweede Wereldoorlog niet gevlucht en werd in 1952 opgevolgd door Elisabeth II, zijn dochter. Tot op de dag van vandaag wordt het Verenigd Koninkrijk geregeerd door het Huis Windsor, waardoor de termijn van 290 jaar, gerekend vanaf 1649, is overschreden en de serie veranderingen zoals Loog die voor ogen had, niet aan kwatrijn 03-57 kan worden gekoppeld.   
In de derde regel van de versie-1940 van kwatrijn 03-57 heeft Loog het woord deutsche vervangen door het woord germanische. In Die Weissagungen des Nostradamus had hij het woord deutsche gekoppeld aan George I, keurvorst van Hannover die in 1714 de Engelse troon besteeg. In 1940 schreef hij dat verscheidene Engelse dynastieën van germaanse oorsprong waren, waaronder de Koburg-dynastie (de Saksen-Coburg dynastie) alias de Windsor-dynastie, die in 1940 aan de macht was en volgens Loog spoedig ten einde zou kunnen lopen.

Duitse tekst kwatrijn 03-57 (Loog, 1921 en 1940)

Loog-1921, p.68
Man wird sehen, daß das Britenvolk sich sieben Mal in 290 Jahren ändert, nachdem es mit Blut befelckt ist. Eine französische keineswegs, durch eine deutsche Stütze. Der Widder zweifelt an seinem Bastarner Schutzland.

Loog-1940, p.2
Ihr werdet sehen, daß sich das britische Geslecht sieben Male in 290 Jahren ändert, nachdem es mit Blut befleckt ist. Eine fränkische keineswegs, eine germanische Stütze. Der Widder zweifelt an seinem Bastarner Schutzland.

 

Kwatrijn 03-57: zeven veranderingen in Engeland in 290 jaar 
(Loog, 1921 en 1940)

# Loog (1921, p. 68-69) Loog (1940, p.2)
1

1649

Onthoofding Charles I, protectoraat Cromwell

1649 Onthoofding Charles I Stuart
2
 

1660

Kroning Charles II

1660 Cromwell, vader en zoon
3

1685

Pogingen James II om het katholicisme in te voeren

1689 James II Stuart
4

1689

Afzetting James II door Willem III

1702 Willem III van Oranje
5

1711

Grote economische crisis onder koningin Anne

1714 Anne Stuart
6

1714

Kroning George I
 

1837 Einde Huis Hannover
7

1939

Laatste en grootste crisis voor Engeland, tevens een crisis in Polen

1940 Einde Huis Windsor?

Met betrekking tot het jaar 1939 en het Britse koningshuis is commentaar op dan wel een gerucht naar aanleiding van commentaar op kwatrijn 03-57 ter sprake gekomen in het artikel Fransch-Duits debat op pagina 1 van de editie van 11 oktober 1939 van het Haarlemsch Dagblad. De schrijver van het artikel merkte op dat het gerucht dat de Engelse koning zou aftreden en opgevolgd zou worden door de Hertog van Windsor, geen bewaarheid was geworden. Hij veronderstelde dat dit gerucht afkomstig was van een lezer van de Profetieën van Nostradamus. Nostradamus zou namelijk hebben voorspeld dat de Britse koning in 1939 zou aftreden maar door een lid van zijn Huis zou worden opgevolgd, zodat de dynastie niet zou worden onttroond. Ondergetekende vermoedt dat dit gerucht is gebaseerd op het commentaar op kwatrijn 03-57 van Dietrich von Dobbeler in Merckwürdige Fata... (Hamburg, 1714). Von Dobbeler had hierin gesteld dat in 1939 de laatste revolutie in Engeland zou plaatsvinden, waarna de dynastie ononderbroken zou worden voortgezet.

 

Kwatrijn 03-57 in Englands Aufstieg und Niedergang... (Winkler, 1940)
Zoals reeds opgemerkt, heeft Winkler in Und dies geheimnisvolle Buch... (1937) wat betreft kwatrijn 03-57 gerekend met de periode 1461-1751 en een reeks gebeurtenissen vermeld, die gelijk is aan de reeks die Wöllner heeft vermeld in 1926. 
In Nostradamus und seine Prophezeiungen für das zwanzigste Jahrhundert (1939) staan een aantal commentaren ten gunste van Hitler en diens binnenlandse politiek. Opvallend in deze commentaren is dat Winkler kwatrijn 03-58 aan Hitlers geboorte heeft gekoppeld en dat hij Loog verwijt te veronderstellen dat Duitsland 200 jaar nodig heeft om zich te herstellen van het Verdrag van Versailles, terwijl volgens Winkler dit herstel reeds binnen 20 jaar is bereikt.[22]
In Nostradamus und seine Prophezeiungen für das zwanzigste Jahrhundert is kwatrijn 03-57 niet besproken. Wél in Englands Aufstieg und Niedergang..., dat een jaar later uitkwam. Hierin heeft Winkler zijn commentaar op kwatrijn 03-57 herzien zonder te vermelden hoe zijn commentaar in 1937 heeft geluid. In Englands Aufstieg und Niedergang... rekent Winkler met de periode 1649-1939. Hij somt wat betreft de periode 1649-1714 zes gebeurtenissen op onder verwijzing naar Nicoullaud en voegt daar Loogs aantekeningen over Polen aan toe. Hij besluit zijn commentaar met de opmerking dat reeds in 1914 een Franse onderzoeker op grond van kwatrijn 03-57 het jaar 1939 bestempelde als noodlotsjaar voor Engeland en dat een Duitse onderzoeker in 1921 het jaar 1939 bestempelde als noodlotsjaar voor Polen, wat in Winklers ogen een schitterend bewijs was voor de vaardigheden van zowel Nostradamus als diens commentatoren.[23]
Vergelijking van Winklers 1940-versie van kwatrijn 03-57 met diens 1937-versie wijst uit dat Winkler in 1940, in navolging van het commentaar van Nicoullaud, de zeven veranderingen in Engeland laat ingaan met de onthoofding van Charles I. 
In Winklers 1940-versie van kwatrijn 03-57 staat in de derde regel het woord frei (NL: legitiem). Winkler baseert zich hier op Nicoullaud, in wiens brontekst niet France staat, maar Franche

Kwatrijn 03-57 (Winkler, 1937 en 1940)

1937, p.65
Ihr werdet das englische Volk, das sich mit Blut befleckt, in 290 Jahren sich sieben Mal verändern sehen.


1940, p.23
Siebenmal werdet ihr das brittanische Volk sich verändern sehen, 
nachdem es sich mit Blut befleckt hat. 
Keineswegs frei, sondern durch deutsche Stutze. 
Der Widder zweifelt an seinem bastarnischen Gefild.

 

Kwatrijn 03-57 in nationaalsocialistische Nostradamuscommentaren

a. Hoe zal deze oorlog eindigen? en Nostradamus spådomar om kriget (1940 [1939])
Deze publicaties, geproduceerd in opdracht van Goebbels' Propagandaministerie, zijn vanaf eind maart 1940 uitgegeven in het Engels, Frans, Italiaans, Kroatisch, Nederlands, Roemeens, Servisch en Zweeds. In de literatuurstudie waarop dit artikel is gebaseerd, wordt beschikt over het Nederlandstalige en het Zweedstalige exemplaar.  
In deze publicaties is over kwatrijn 03-57 vermeld dat onder meer de Fransen Rochetaillée, Piobb, De Fontbrune en Amiaux, de Duitsers Kritzinger en Loog en de Engelsman Taylor onafhankelijk van elkaar hebben berekend dat 1939 het noodlotsjaar is voor Engeland. Loogs commentaar met betrekking tot Polen is woordelijk geciteerd als een voorbeeld van een treffende uitleg van de gebeurtenissen in 1939.[24]
In de derde regel is het oorspronkelijke Franse woord appuy vertaald in het Nederlandse woord druk en het Zweedse woord stöd. Door deze ingreep konden de derde en vierde regel worden gekoppeld aan de Duitse inval in Polen, temeer daar de woorden pole Bastarnan gekoppeld werden aan het Polen van na de Eerste Wereldoorlog.

Kwatrijn 03-57 (Propagandaministerie, Berlijn, 1940 [1939])

Hoe zal deze oorlog eindigen? (p.27)
Zeven maal zult ge het Britsche volk zien veranderen,
gekleurd in bloed in 290 jaren. 
Frankrijk geenszins; door den druk der Duitschers 
twijfelt de ram aan zijn Bastarnische pool.

Nostradamus spådomar om kriget
(p.33)
sju gånger skolen I få se det brittiska folket växla öden, färgade i blod under 290 år. Med Frankrike annorlunda. Genom Germaniens stöd går Arios förbi sin basterniska pol.

b. Die Prophezeiungen des Nostradamus (Brochure-18, Europa-Verlag, 1940)
Deze brochure is deel 18 in de serie Informations-Schriften, een serie die is uitgegeven in het Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Nederlands, Portugees, Roemeens, Spaans en Zweeds. In de literatuurstudie die ten grondslag ligt aan dit artikel, wordt beschikt over het Duitstaligee, Franstalige en Nederlandstalige exemplaar. De tekst van deze vertalingen is nagenoeg parallel. In geen van de exemplaren is een auteursnaam vermeld.
In het commentaar op kwatrijn 03-57 is aangegeven dat de onthoofding in 1649 van Charles I de eerste (bloedige) gebeurtenis was in de serie van zeven. Het getal 290 optellend bij het getal 1649 ontstaat het noodlotsjaar 1939. Wat betreft Polen is geciteerd uit Loog (1921), zonder dit als bron te vermelden.
In deze brochure is, evenals in Hoe zal deze oorlog eindigen? en Nostradamus spådomar om kriget, het oorspronkelijke Franse woord appuy in het Duits vertaald in (DE: Druck, FR: pression, NL: druk). In het commentaar op dit kwatrijn is het teken Ram in de vierde regel gelijk gesteld aan Engeland, dat niet meer kan rekenen op het bondgenootschap met het ten oosten van Duitsland liggende Polen. De combinatie van de derde en vierde regel wordt geacht te verwijzen naar de inval van de Duitsers in Polen. Dit commentaar komt ook voor in Kraffts Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? (1941), dat in de volgende paragraaf wordt besproken.
In de Franstalige versie van Brochure-18 is de tekst van kwatrijn 03-57 niet ontleend aan originele Franse uitgaven van de Centuriën, maar vertaald uit de Duitse versie van Brochure-18. Het resultaat wijkt sterk af van de tekst in bijvoorbeeld de facsimile-Choramat-2000, maar deze verschillen zullen destijds alleen zijn opgemerkt door kenners van de Centuriën. Het woord pression in de derde regel is de vertaling van het Duitse woord Druck. Wat verder opvalt, is dat in de Franse tekst in Brochure-18 in de tweede regel staat dat het Engelse volk bij iedere verandering haar handen besmeurt met bloed, in tegenstelling tot de Duitse tekst in Brochure-18, waarin het met bloed besmeurd raken is gekoppeld aan de onthoofding van Charles I.[25]

Kwatrijn 03-57 (Brochure-18, 1940)

Brochure-18-DE (p.9)
Siebenmal wird sich das englische Volk in zweihundertneunzig Jahren
Verändern, nachdem es sich mit Blut befleckt hat:
Nicht frei durch deutschen Druck,
Zweifelt der Widder an seinem Bastarnischen Partner.


Brochure-18-FR
(p.10-11)
Sept fois en l'espace de deux cents quatre-vingt-dix ans,
Le destin du peuple anglais changera, et chaque fois il souillera ses mains de sang:
Pas libre de la pression allemande,
Le Bélier doute de ses partisans Bastarnienses.

Brochure-18-NL (p.10)
Zevenmaal zal het Engelsche volk in tweehonderd negentig jaren
Veranderen, nadat het zich met bloed bevlekt heeft:
Niet vrij door Duitschen druk,
Twijfelt de Ram aan zijn Bastarnischen medestander.

c. Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? (Krafft, 1941)
Kraffts Comment Nostradamus a-t-il entrevu... dateert uit 1940, is oorspronkelijk geschreven in het Duits, en is uitgebracht in het Deens, Frans, Hongaars, Portugees, Roemeens en Spaans. In de literatuurstudie die ten grondslag ligt aan dit artikel, wordt beschikt over het Franstalige exemplaar, waarin voor de kwatrijnen de teksten zijn gebruikt uit Kraffts Les Propheties de Maistre Michel Nostradamus, Bildgetreuer, vergrösserter Abdruck einer Ausgabe der "Prophéties", erschienen bei Benoist RIGAUD Lyon unter dem Datum 1568 (kopie-Krafft-1940) (Frankfurt am Main).
In zijn commentaar volgt Krafft Nicoullaud en verwijst hij zijdelings naar een Duitse commentator, die in 1921 heeft geschreven dat de crisis die in 1939 in Engeland zal plaatsvinden, verband heeft met de crisis in Polen. Krafft doelt op Loog. Hij kwalificeert de inhoud van de boeken van Loog en Wöllner als "één of twee min of meer geslaagde commentaren temidden van een absurde these." Krafft is overigens van mening dat het afschaffen van de grondwet in Engeland in 1940 de zevende verandering is die Nostradamus op het oog had.
Volgens Krafft wijst de derde regel van kwatrijn 03-57 erop dat de Fransen in 1939 de Polen niet te hulp konden schieten. De vierde regel wijst volgens hem op het Engelse plan om Polen Engelands partner te laten zijn aan de oostgrens van het Reich. Dit commentaar komt ook voor in de in paragraaf -c- besproken Brochure-18.[26]

d. Der Seher von Salon (Brochure-38, Europa-Verlag, 1941)
Deze brochure is deel 38 in de serie Informations-Schriften.
In de literatuurstudie die ten grondslag ligt aan dit artikel, wordt beschikt over het Duitse exemplaar. In deze brochure is geen auteursnaam vermeld. Onderzoek van Ulrich Maichle heeft uitgewezen dat deze brochure is geschreven door dr. H.-H. Kritzinger. 
In deze brochure is kwatrijn 03-57 gekoppeld aan de inval van de Duitsers in Polen in 1939, onder de vermelding dat Nostradamus het jaar van de Poolse catastrofe exact heeft aangegeven. Als verklaring van de periode van 290 jaar wordt verwezen naar de onthoofding van Charles I in 1649, de gebeurtenis die het begin markeert van de periode van 290 jaar. Wat betreft de betekenis van de woorden pole Bastarnan wordt verwezen naar de astrologische indeling van landen die destijds door Ptolemeus is gemaakt. 
Ook in dit kwatrijn is het oorspronkelijke Franse woord appuy vervangen door het Duitse woord Druck, waardoor, in combinatie met pole Bastarnan = Polen de koppeling ontstaat met de Duitse inval in september 1939. 
Het commentaar sluit af met de opmerking dat Nostradamus in de vierde regel van kwatrijn 03-57 erop wijst dat de Ram aan het voortbestaan twijfelt van zijn regeringsdistrict Polen.[27]

Kwatrijn 03-57 (Brochure-38, 1940, p.10)

Ihr werdet sehen sich sieben Mal ändern das britische Geslecht, nachdem es mit Blut befleckt ist in 290 Jahren: Frei durchaus nicht durch deutschen Druck, Widder zweifelt an seinem Bastarner Pol.

e. Voorspellingen die uitgekomen zijn... (De Tombre, 1941)
Dit boekje is in 1941 in Nederland uitgegeven door Hijman, Stenfert Kroese & Van de Zande NV in Arnhem, een uitgeverij die van 1941 tot 1945 een filiaal was van de Volksche Uitgeverij Westland en onder leiding stond van de nationaalsocialist J.G. van Ditmarsch. Het is tot stand gekomen in de zomer van 1941, in ieder geval vóór de Japanse aanval op Pearl Harbor. In de Berliner Staatsbibliothek bevindt zich een exemplaar, waarin op de titelpagina het stempel staat van de toenmalige Preußische Staatsbibliothek Berlin en de aantekening: 1941 - verfasst von dr. Alexander Centgraf, Berlin W.30, Hohenstauffenstr. 35; en op de (onbedrukte) achterzijde van deze pagina de aantekening: Der Preußischen Staatsbibliothek als Geschenk überreicht vom Verfasser Dr. Centgraf. Dit betekent dat de Duitse grondtekst van dit boek geschreven is door dr. phil. Alexander Max Centgraf alias dr. N. Alexander Centurio.[28] Volgens de Nederlandse journalist Piet Heil was De Tombre een fascistisch astroloog.[29]
In Voorspellingen die uitgekomen zijn... zijn vrijwel alle kwatrijnen weergegeven in het Frans en het Nederlands. De Franse brontekst is die van de kopie-Krafft-1940.[30] De Nederlandse vertaling kan er niet geheel op worden teruggevoerd. De woorden "Poolse bastaard" in de vierde regel van kwatrijn 03-57 (terminologie die ook voorkomt in de versie van Noah in 1928) verwijzen volgens De Tombre niet zozeer naar de Bastarners, die woonachtig waren in de Weichselregio, maar naar het feit Nostradamus over bastaardvolken spreekt als een volk niet uit één volksgeheel bestaat, maar uit afzonderlijke nationaliteiten. In Polen, waar volgens De Tombre de vermenging tussen Slavische bestanddelen van het volk en de Joden zeer sterk was, was dit heel erg het geval. De Tombre voert ook nog het begrip Ariër ter sprake. Wij zien in deze bespreking van kwatrijn 03-57 een verwijzing naar de rassenwetten. Het gebezigde commentaar is zeer kwaadaardig.[31]
In de derde regel is het oorspronkelijke Franse woord appuy niet vertaald in druk, maar in steunpunt. Het teken Ram in de vierde regel is gelijk gesteld aan Duitsland. De derde en vierde regel verwijzen naar de Duitse inval in Polen.

Kwatrijn 03-57 (De Tombre, 1941, p.53)

Zevenmaal zal het Britsche volk veranderd worden,
Met bloed gekleurd in 290 jaar.
Frankrijk gij hebt geen steunpunt aan Duitschland.
Want de Ram neemt aanstoot aan zijn Poolschen bastaard.

Uit het artikel Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen (in: Schweizer Monatshefte - Zeitschrift für Politik Wirtschaft Kultur, Zürich, augustus 1959, p.397-404), dat hij onder gebruikmaking van zijn auteurspseudoniem Centurio schreef, blijkt dat Centgraf in 1939, na het lezen van Loogs Die Weissagungen des Nostradamus, Nostradamus en de Centuriën ging bestuderen. In dit artikel bestempelde hij Loogs uitleg van kwatrijn 03-57 als frappant en correct.

Kwatrijn 03-57 in Nostradamus prophezeit den Kriegsverlauf (De Wohl e.a. [pseudo-Winkler], Londen ["Görlitz"], 1943)
Nostradamus prophezeit den Kriegsverlauf dateert uit 1943. Het merendeel van de tekst van deze brochure is geschreven door Louis de Wohl (Louis von Wohl, 1903-1961), die in die tijd in dienst was van de afdeling Special Operations Executive van de Britse Geheime Dienst. De verklaringen in deze Duitstalige brochure van 50 vervalste kwatrijnteksten hadden als doel het moreel van Duitse soldaten te ondermijnen door via "voorspellingen" de uiteindelijke nederlaag van Hitler in het vooruitzicht te stellen.
De vijf hoofdstukken met vervalste kwatrijnteksten werden voorafgegaan door een ongetitelde inleiding, waarin aan de hand van niet-vervalste kwatrijnteksten en traditionele commentaren - waarbij onder andere gebruik werd gemaakt van de studie van de Centuriën van de Brit De Garencières - uiteen werd gezet dat een aantal kwatrijnen reeds in vervulling waren gegaan. 
Op pagina 9 in de inleiding staat dat zich inmiddels in Engeland zeven veranderingen hebben voltrokken, een opmerking die in verband kan worden gebracht met kwatrijn 03-57, hoewel de tekst van dat kwatrijn niet is weergegeven. De jaartallen waarin de looptijd van 290 jaar zou zijn begonnen of tot een einde zou zijn gekomen zijn niet gegeven. De opmerking over de zeven veranderingen komt na de opmerking dat Nostradamus de Franse Burgeroorlog had voorspeld, de Bartholomeusnacht en het regentschap van Cathérine de' Medici. Na de opmerking over de veranderingen volgt de mededeling dat daarna plotseling een nieuw personage opduikt, te weten Napoleon Bonaparte. Dit lijkt aan te duiden dat volgens De Wohl c.s. de laatste van de zeven veranderingen in Engeland zich voorafgaand aan de geboorte van Napoleon Bonaparte voltrok, dat wil zeggen vóór 1769, wat zou betekenen dat de looptijd van kwatrijn 03-57 volgens hen zou zijn begonnen in 1479. Ook bestaat de mogelijkheid dat De Wohl c.s. hun commentaar hebben overgenomen van Laver, die de kroning van George I als laatste van de zeven veranderingen aanmerkte. In het commentaar van De Wohl c.s. is dus geen verband gelegd met de Duitse inval in Polen in september 1939 of aan de Tweede Wereldoorlog als zodanig.

 

Samenvatting
In dit artikel is ingegaan op mogelijke achtergronden van kwatrijn 03-57 en de commentaren die er in de loop der jaren op zijn gegeven, in het bijzonder die commentaren waarin het jaartal 1939 op één of andere wijze een rol speelt. De Duitstalige weergaven van dit kwatrijn in de publicaties die zijn verschenen tussen 1921 en 1937, zijn geen letterlijke vertalingen uit het Frans, maar parafraseringen waarin elementen zijn verwerkt die uit het commentaar stammen dat op dit kwatrijn is geleverd.
Kwatrijn 03-57 is door de nationaalsocialisten na de inval van de Duitsers in Polen (september 1939) aan dit wapenfeit gekoppeld, waarbij het oorspronkelijke commentaar van Loog in Die Weissagungen des Nostradamus uit zijn verband werd gehaald. In dit artikel is beargumenteerd dat aan Loog niet kan worden toegeschreven dat hij kwatrijn 03-57 heeft becommentarieerd als zou hierin zijn voorspeld dat Duitsland in september 1939 Polen zou binnenvallen, wat zou worden gevolgd door een oorlogsverklaring van Engeland, die voor dat land een crisis zou betekenen.
Kwatrijn 03-57 komt voor in diverse nationaalsocialistische Nostradamuscommentaren. In alle nationaalsocialistische versies van kwatrijn 03-57 is de tekst van de derde en vierde regel koppelbaar gemaakt aan de Duitse inval in Polen in september 1939. In de meeste gevallen is dit gebeurd door het oorspronkelijke Franse woord appuy te vertalen in druk
De nationaalsocialistische commentaren op kwatrijn 03-57 zijn niet altijd van gelijke strekking. Men moet zich hierbij bedenken dat deze commentaren niet wetenschappelijk waren bedoeld, maar propagandistisch.[32] 

 

De lotgevallen van Die Weissagungen des Nostradamus
Blijkens een opmerking op pagina 61 van Die Weissagungen des Nostradamus zijn delen ervan geschreven in maart 1920. Die Weissagungen des Nostradamus  werd uitgebracht in 1921 en werd binnen een jaar acht keer herdrukt.[33] Op de laatste pagina van de eerste druk had de uitgever kenbaar gemaakt dat Loog hem op 22 december 1920 op voorwaarde van strikte geheimhouding het codewoord had meegedeeld waarmee alle kwatrijnen konden worden ontraadseld.[34] In het nawoord bij de vierde druk, daterend uit oktober 1921, besprak Loog een aantal facetten van zijn codesleutel en gaf hij critici repliek. Dit nawoord verscheen in meer uitgebreide vorm in het januarinumer van de jaargang 1922 van het maandblad Psychische Studien, dat onder redactie stond van dr. H.-H. Kritzinger, onder de titel Prophezeiungen - eine Erwiderung.[35] 
In 1924 heeft Camille Pitollet (1874-1964) in het Franse tijdschrift Revue des langues romanes (Montpellier) de derde druk van Die Weissagungen des Nostradamus besproken. 
Volgens een opmerking van Loog in Prophete rechts - Prophete links, welk artikel was gepubliceerd tegen het eind van 1940, was ten tijde van het schrijven van dat artikel het boek Die Weissagungen des Nostradamus al lange tijd uitverkocht. In 1940 echter heeft uitgeverij Johannes Baum de vijfde en zesde druk van Die Weissagungen des Nostradamus opnieuw in omloop gebracht.[36]  
In juni 1941, als gevolg van de Aktion Heß nam de Gestapo alle in omloop zijde exemplaren in beslag en werd de uitgeverij gesloten.[37]  
Na de oorlog is Die Weissagungen des Nostradamus niet opnieuw uitgegeven. Slechts een handvol Centurie-onderzoekers heeft in hun commentaar op kwatrijn 03-57 de looptijd aangehouden die Loog in 1921 eraan had toegekend en een verband beschreven met de Duitse inval in Polen in september 1939. 
In de inleiding van het artikel Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, gepubliceerd op pagina 18 van de editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad, heeft Meir Marcel Faerber geschreven dat Nostradamus zijn kwatrijnen volgens een bepaalde verdeelsleutel door elkaar gooide en zo de volgorde ervan verhulde. Loog was volgens hem degene die deze werkwijze doorgrondde. Het volgens Loog oorspronkelijke laatste kwatrijn zou eindigen met de woorden "Hier vervult zich de dreiging van mijn profetie". Deze regel is de laatste regel van kwatrijn 01-48. 
Faerber heeft in zijn artikel ook aandacht geschonken aan het nawoord van uitgeverij Johannes Baum bij de eerste druk van Die Weissagungen des Nostradamus. Volgens dat nawoord heeft Loog op 22 oktober 1920 het sleutelwoord dat hij in de Profetieën van Nostradamus had ontdekt, onder strikte geheimhouding kenbaar gemaakt aan de uitgever. Dit sleutelwoord is ook notarieel vastgelegd en gedeponeerd.
Na afronding van de beschrijving van Die Weissagungen des Nostradamus, zette Faerber zijn artikel voort met het bespreken van een aantal kwatrijnen en commentaren. Deze kwatrijnen en commentaren zijn niet overgenomen uit Die Weissagungen des Nostradamus zoals de titel van het artikel aangeeft, maar uit Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (dr. N. Alexander Centurio aka dr. phil. Alexander Max Centgraf, Bietigheim 1968). Centgraf noemde de methode waarmee hij de voorspellingen van Nostradamus probeerde te doorgronden, de historisch-kritische methode. Hij heeft geen gebruik gemaakt van de sleutel die Loog uit de Profetieën had afgeleid.
Ten tijde van Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk (1978), was het niet bekend dat Centgraf in de Tweede Wereldoorlog een nationaalsocialistische activist was, die twee Nostradamusbrochures en twee anti-Semitische brochures heeft geschreven.[38]

 

Dankwoord
De schrijver dankt de Berlijnse Staatsbibliotheek voor het toezenden van een kopie van het artikel Prophete rechts - Prophete links van C. Loog en het Institut für Zeitgeschichte voor het toezenden van een kopie van het artikel Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen van dr. phil. A.M. Centgraf.

 

De Meern, 27 september 2005
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 19 augustus 2013

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Howe, p.222. In het onderschrift staat het woord Vorhersage (voorspelling) tussen aanhalingstekens. [tekst]

 2. Ptolemeus, p.84; Leovitius: Eclipsium omnium... [tekst]

 3. Brind'Amour-1993, p.218-220; -1996, p.124-127; Lenoble: Nostradamus et l'eclipse du 11 Août 1999. [tekst]

 4. Turrel, fo XXIII; Roussat, p.155. [tekst]

 5. Turrel, fo XXV; Roussat, p.162. [tekst]

 6. Wöllner, p.35-36 en 46-47. De berekeningen in Das Mysterium des Nostradamus hebben soms verschillende bronnen. Op grond van zijn herberekening van de tweede bijbelse chronologie in de Brief aan Henri II heeft Wöllner aangenomen dat Adam is geschapen in 4184 vChr en de wereld in 4220 vChr (Wöllner, p.15). [tekst]

 7. Lemesurier aan Van Berkel, 22 april 2004. [tekst]

 8. Loog-1921, p.68-69; de bespreking van kwatrijn 08-37 staat op p.20-21. In Englands Aufstieg und Niedergang... heeft Winkler Loogs weergave van kwatrijn 03-57 vrijwel ongewijzigd overgenomen, inclusief de zinsnede waarvan de Nederlandse vertaling luidt "nadat het met bloed is bevlekt" (Winkler [1940], p.23). [tekst]

 9. Howe, p.218-219; Le Pelletier, boek I, p.135-138; Loog (1921), p.68-69; Nicoullaud, p.105-107. [tekst]

 10. Von Dobbeler (1715-NL), p.148-152. De Nederlander Johan Moonen heeft in 2000 in hoofdstuk 6 van zijn website Nostradamus, voorspellingen en profetieën voor verleden, heden en toekomst beschreven dat sommige elementen van Loogs commentaar op kwatrijn 03-57 teruggevoerd kunnen worden op D.D.'s The Prophecies of Nostradamus... Moonen echter heeft de door Von Dobbeler aangehouden tekst van dit kwatrijn niet correct weergegeven. Zijn opmerking dat Frankrijk volgens Loog bang is voor zijn onwillige bondgenoot Polen raakt kant noch wal; in Die Weissagungen des Nostradamus heeft Loog niets van dien aard geschreven. Ook zijn opmerking dat Loog voor 1939 een oorlog zou hebben voorspeld waarbij Polen, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië betrokken zouden raken, mist alle grond; Frankrijk en Duitsland komen in Loogs aantekeningen met betrekking tot 1939 niet ter sprake (en ook niet in die van Kritzinger). Zie de paragraaf Loogs commentaar in 1921 op kwatrijn 03-57 in dit artikel. [tekst]

 11. Le Pelletier, boek I, p.135. [tekst]

 12. Loog-1921, p.8: Schlägt man seine Textausgabe, die Wiedergabe des Originals, auf [...] Het woord seine verwijst naar de boeken van Le Pelletier, die hij heeft genoemd in de voorgaande alinea. [tekst]

 13. Kritzinger-1922a, p.136 (op deze pagina is het jaartal 1939 vet gedrukt [1939]; Kritzinger-1922b, p.150.  [tekst]

 14. Noah, 2005 (1928), p.156-157. [tekst]

 15. Loog-1921, p.68-69. [tekst]

 16. Loog-1921, p.70 en p.74-57. [tekst]

 17. Loog-1921, p.66. [tekst]

 18. Loog-1921, p.71. [tekst]

 19. Loog-1921, p.86. [tekst]

 20. Howe, p.221. Zie ook: Van Berkel: De lotgevallen in 1939 van Mysterien von Sonne und Seele (dr. H.-H. Kritzinger, DE, 1961). [tekst]

 21. Van Berkel: Die Prophezeiungen des Nostradamus (dr. E. Noelle, Deutsche Allgemeine Zeitung, Berlijn, 16 juni 1940 [1998 en 2003]). [tekst]

 22. Winkler-1939, p.37-45. [tekst]

 23. Winkler-1940, p.23-25. [tekst]

 24. "Pasteur", p.27-30; "Norab"-1940a, p.33-36. De tekst van deze vertalingen loopt niet geheel parallel, in het commentaar in "Norab"-1940a ontbreken in de opsomming van commentatoren de namen van Amiaux en De Fontbrune. [tekst]

 25. Brochure-18-DE, p.9-10; Brochure-18-FR, p.10-11; Brochure-18-NL, p.10-11. [tekst]

 26. Krafft-1941, p.105-110. De bespreking van de boeken van Loog en Wöllner staat op p.200, waarbij Loogs boek foutief is betiteld als Das Schicksalsbuch der Weltgeschichte; wat de titel is van een publicatie van dr. Wilhelm Faber (Pfullingen in Württemberg, 1922). [tekst]

 27. Brochure-38, p.10-11. Zie ook van Berkel: Der Seher von Salon (Informations-Schriften #38, dr. H.H. Kritzinger, Berlijn, 1941)  [tekst]

 28. Maichle aan Van Berkel, 9 juli 2005. De Berliner Staatsbibliothek beschikt niet over het Duitse origineel van Voorspellingen die uitgekomen zijn... of andere vertalingen ervan. [tekst]

 29. Nostradamus stelt de wereld al vier eeuwen voor raadselen (Piet Heil in Het Vrije Volk, 24 december 1966, p.24 [Kerstbijlage]). Op deze website wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de naam De Tombre een gefingeerde naam is, net als de naam Jean François Pasteur in de nationaalsocialistische Nostradamusbrochure Hoe zal deze oorlog eindigen?. [tekst]

 30. Zannoth aan Van Berkel, 24 augustus 2004. [tekst]

 31. De Tombre, p.53-55. [tekst]

 32. Notulen van de geheime dagelijkse propagandabespreking op Goebbels' Propagandaministerie op 5 december 1939, in: Boelcke (1966), p.237. [tekst]

 33. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939-1942. [tekst]

 34. Howe, p.218-219. [tekst]

 35. Psychische Studien, 19e jaargang, nr. 1, p.44-49. [tekst]

 36. Zowel de Deutsche Nationalbibliothek als de Staatsbibliothek zu Berlin zijn in het bezit van heruitgaven van Die Weissagungen des Nostradamus, die in 1940 zijn verschenen. [tekst]

 37. Drude-1963, p.340, Howe, p.268. [tekst]

 38. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939-1942
  Van Berkel: Informatie over dr. phil. Alexander Max Centgraf alias dr. N. Alexander Centurio (1893-1970). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top