Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Informatie over Karl Ernst Krafft (1900-1945)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Krafft, ZŁrich, ca. 1932
Karl Ernst Krafft,
ZŁrich, ca. 1932

Beknopte levensloop 
Karl Ernst Krafft werd geboren in Basel op 10 mei 1900. Zijn vader was directeur van een bierbrouwerij. Krafft had ťťn zuster, Anneliese, geboren op 18 september 1901. Zij overleed eind april 1919 aan tuberculose.
Van 1920 tot 1925 studeerde Krafft, in eerste instantie in Basel, later in GenŤve en Londen. Hij studeerde onder meer astronomie, mathematica, natuurkunde, scheikunde en statistiek. Zijn studies resulteerden niet in het behalen van een titel. 
In 1925 ging Krafft werken als boekverkoper in de esoterische boekwinkel Quo Vadis in GenŤve. Van 1926 tot 1932 was hij werkzaam als zakelijk adviseur, in aanvang bij uitgeverij Orell FŁssli in ZŁrich, die onder leiding stond van Oscar GŁhl, later bij de warenhuisketen Globus die onder leiding stond van Hans Mahler, een zwager van GŁhl. Bij zijn werkzaamheden als zakelijk adviseur maakte Krafft gebruik van astrologie en grafologie. 
In de jaren '20 probeerde Krafft met behulp van statistisch onderzoek aan te tonen dat zich binnen families terugkerende astrologische patronen voordeden bij geboortes en overlijdensgevallen. Verder onderzocht hij of in de geboortehoroscopen van musici terugkerende astrologische patronen voorkwamen. Zijn onderzoek resulteerde in 1923 in de publicatie van de brochure Influences cosmiques su l'individu humain en in 1939 in het boek Traitť d'Astro-Biologie. In de loop der jaren kreeg hij een zekere reputatie als voorspellend astroloog. In het begin van de jaren '30 ontwikkelde Krafft een aantal theorieŽn onder de verzamelnaam Typokosmie, waarover hij in tal van steden in Zwitserland en Duitsland voordrachten hield. 
In mei 1937 trad Krafft in het huwelijk met Anna Theresia van de Koppel, een Nederlandse vrouw die hij voor het eerst in 1930 had ontmoet. Een paar maanden later verhuisden zij van Zwitserland naar Urberg in het Duitse Zwarte Woud. Hun huwelijk bleef kinderloos. Na de oorlog heeft Anna Theresia van de Koppel drie religieuze werken vertaald van Romano Guardini: Oefenschool voor het gebed (Den Haag, 1952); Theologische gebeden (Den Haag, 1956) en Tijdperken des levens - hun ethische en pedagogische betekenis (Den Haag, 1957).
In oktober 1939 ging Krafft werken bij Amt VII-B1 van het Reichssicherheitshauptamt, een afdeling die zich bezighield met onderzoek naar occultisme, vrijmetselarij en zeldzame culten in Duitsland. Kraffts taak was "berichten" te schrijven, een mengeling van economische en politieke commentaren en speculaties, van tijd tot tijd gebaseerd op planetaire cycli. Volgens de Britse onderzoeker Ellic Howe, schreef Krafft in zijn bericht van 2 november 1939 dat Hitler tussen 7 en 10 november 1939 gevaar liep en dat er kans was dat met explosieven een aanslag op hem zou worden gepleegd. Toen op 9 november 1939 bekend werd dat Hitler de avond ervoor in MŁnchen ontsnapt was aan een bomaanslag, zond Krafft een telegram aan Rudolf HeŖ, Hitlers plaatsvervanger, waarin hij verwees naar zijn uitgekomen voorspelling en aangaf dat Hitler ook de komende dagen gevaar zou lopen. Krafft werd gearresteerd door de Freiburgse Gestapo op verdenking van betrokkenheid of medeweten en voor verder verhoor door de Sicherheitsdienst overgebracht naar Berlijn. Hij wist de Sicherheitsdienst ervan te overtuigen dat hij niets met de aanslag te maken had.
Naar aanleiding van de koppeling van kwatrijn 03-57 aan de inval in september 1939 van het Duitse leger in Polen vatte dr. Paul Joseph Goebbels, minister van Propaganda in nazi-Duitsland, het plan op de CenturiŽn te gebruiken voor psychologische oorlogvoering. Op voorstel van dr. Hans-Hermann Kritzinger die zoals op deze website wordt verondersteld, in opdracht van Goebbels op zoek was naar een Centurie-onderzoeker die de CenturiŽn zou doornemen met het oog op psychologische oorlogvoering, werd Krafft in december 1939 opgeroepen naar Berlijn te komen, om te bezien of hij een geschikte kandidaat was. In januari 1940 verhuisde het echtpaar Krafft naar Berlijn, alwaar Krafft tot in het voorjaar van 1940 in opdracht van het Reichssicherheitshauptamt een inleiding schreef op de CenturiŽn, die aan censuur onderhevig was en die pas in het late najaar van 1940 werd gepubliceerd als bijlage bij een beperkte oplage van een fotokopie van een editie-B.Rigaud-1568 van de  CenturiŽn. Het contact tussen Krafft en Kritzinger dateerde uit op zijn laatst 1925 en heeft zich voortgezet tot zeker in de zomer van 1940. Na Kraffts vestiging in Berlijn ontmoetten zij elkaar regelmatig en bespraken zij vele kwatrijnen vanuit propagandistisch oogpunt. Conflicten bleven niet uit. Kritzinger vond dat Krafft in zijn propagandistische commentaren vaak te ver ging, terwijl Krafft Kritzinger ervan beschuldigde hem materiaal te hebben ontfutseld.
Vanaf april 1940 tot zijn arrestatie op 12 juni 1941 was Krafft werkzaam als vertaler bij het Deutsche NachrichtenbŁro. In de zomer van 1940 schreef hij in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Nostradamus sieht die Zukunft Europas, een propagandatekst waarvan in 1941 zes vertalingen werden uitgegeven. 
Op 12 juni 1941 werd Krafft gearresteerd in het kader van de Aktion-HeŖ, een razzia onder astrologen en occultisten in Duitsland als gevolg van de vlucht op 10 mei 1941 van Rudolf HeŖ, over wie nadien in de Duitse media werd geschreven dat hij jarenlang ernstig ziek was geweest en in toenemende mate hulp had gezocht bij lieden als magnetiseurs en astrologen, die hem wellicht negatief hadden beÔnvloed. Vanaf zijn arrestatie op 12 juni 1941 tot aan zijn overlijden in het concentratiekamp Buchenwald op 8 januari 1945 heeft Krafft in gevangenschap verkeerd. Ten behoeve van oorlogspropaganda die werd gevoerd door het Propagandaministerie, bestudeerde hij in de zomer van 1942 horoscopen van geallieerde generaals en staatslieden. Toen het hem duidelijk werd dat de ambtenaren van het Propagandaministerie zijn materiaal naar eigen goeddunken zouden verwerken in de oorlogspropaganda, ontwikkelde hij een psychose en voorspelde hij dat het Propagandaministerie als straf voor hun eis dat hij vulgaire astrologische voorspellingen zou schrijven, door een bommenregen zou worden getroffen. Men besloot hem niet langer in te zetten bij het vervaardigen van oorlogspropaganda. 
In februari 1943 viel Krafft definitief in ongenade. Hij had zich buiten de gevangenis begeven en bij een medewerker van het Reichssicherheitshauptamt die zich van tijd tot tijd met zijn gevangenschap had bemoeid, een brief bezorgd waarin hij zijn vrijlating bepleitte. Kort na zijn herstel van een in maart 1943 opgelopen tyfus werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Op 27 november 1944 belandde hij in het concentratiekamp Buchenwald, alwaar hij op 8 januari 1945 overleed.[1]  

 

Kraffts bemoeienis met de CenturiŽn
Kraffts onderzoek van de CenturiŽn en zijn publicaties erover kunnen in twee perioden worden ingedeeld, te weten een periode waarin hij zich bezighield met bibliografisch onderzoek en duiding en een periode waarin hij zich naast bibliografisch onderzoek en duiding ook bezighield met het in opdracht vervaardigen van nationaalsocialistische propaganda op basis van de CenturiŽn en/of Centurie-commentaren.

a. De periode 1920-1939: bibliografisch onderzoek en duiding
In een gecensureerde brief van 14 maart 1940 aan Viorel Virgil Tilea (1896-1972), de Roemeense ambassadeur in Londen met wie hij sinds 1937 correspondeerde, had Krafft geschreven dat hij zich al 20 jaar bezighield met Nostradamus.[2] Dit betekent dat Kraffts belangstelling voor de CenturiŽn uit ongeveer 1920 dateert. In dat jaar las Krafft allerlei boeken over astrologie, occultisme en spiritisme. Zijn belangstelling hiervoor hield verband met het overlijden in 1919 van zijn zuster Anneliese, dat zijn ouders dermate had geschokt, dat zij spiritisten gingen raadplegen. Krafft zelf zou in 1917 een voorspellende droom hebben gehad over haar overlijden.[3]
In de genoemde brief aan Tilea schreef Krafft eveneens dat hij al een aantal jaren veel over zijn Nostradamusstudie had gepubliceerd. Uit de literatuurstudie die ten grondslag ligt aan dit artikel,  kwamen de volgende publicaties naar voren:

 • Een publicatie, daterend uit 1934, waarin Krafft commentaar gaf op het begrip Grande Germanie; Krafft verwees hiernaar op p.XXV van de EinfŁhrung zu den Prophťties de Maistre Michel Nostradamus (een bijlage bij de door Krafft vervaardigde fotokopie van een editie-B.Rigaud-1568 van de CenturiŽn, Frankfurt am Main, 1940), zonder de titel te noemen van de publicatie.

 • Artikelen in het tijdschrift Zenit Ė Zentralblatt fŁr astrologische Forschung (DŁsseldorf):
  - 1935, # 7/8: Michael Nostradamus.
  -
  1935, # 9 en 10: Um Nostradamus.
  - 1935, # 11 en 12: Nostradamus und die Sterndeutung.
  - 1936, # 7/8: Nostradamus und die Aktualitšt.
 • Nostradamus et ses Prophťties, verschenen in het maandblad Uranus, revue de synthŤse - religions, arts, philosophies, sciences (Brussel, augustus 1937).
 • Verhandelingen over Nostradamus in Traitť d'Astro-Biologie (Brussel, 1939).
 • Een commentaar in 1939 op de kwatrijnen 03-53 en 05-94 waarin Krafft militaire ontwikkelingen had beschreven die zich volgens hem in 1940 zouden voordoen. Krafft verwees hiernaar op p.XXV van de EinfŁhrung...

Ongetwijfeld zijn er in de periode 1920-1939 meerdere publicaties van Krafft over Nostradamus en de CenturiŽn geweest dan in dit artikel zijn opgesomd.
Kraffts verwijzing naar zijn commentaar op het begrip Grande Germanie in termen van het Duitsland van Hitler, doet vermoeden dat hij reeds in 1934 ervan overtuigd was dat in de CenturiŽn aangelegenheden waren voorspeld met betrekking tot nazi-Duitsland. In zijn artikelen in 1935 en 1936 in het tijdschrift Zenit, dat onder redactie stond van de Duitse astroloog dr. Hubert Korsch, voorzitter van de Astrologische Zentralstelle, had hij geschreven over diverse edities van de CenturiŽn, over duidingen en duidingmethoden die in de loop der jaren waren gepubliceerd en over voorspellingen over Napoleon en de Eerste Wereldoorlog die in vervulling waren gegaan. Verder probeerde hij uit de CenturiŽn astrologische methoden van Nostradamus te herleiden. In deze artikelen stond geen enkele toespeling op het nationaalsocialisme.[4]
In het artikel Nostradamus et ses Prophťties in het augustusnummer van de jaargang 1937 van het maandblad Uranus, dat onder redactie stond van Thťodore Chapellier, had Krafft kwatrijn 05-74 gekoppeld aan de opkomst van Hitler en diens Jodenvervolging.[5] Volgens een "kwatrijnkaart" die Krafft in 1940-41 had uitgegeven, had hij reeds in 1938 kwatrijn 01-64 gekoppeld aan de Eerste Wereldoorlog.[6]  

b. De periode 1940-1941: bibliografisch onderzoek, duiding en nationaalsocialistische propaganda
In december 1939 ontving Krafft instructies van Fesel over zijn toekomstige propagandistische werkzaamheden, die als streng geheim golden. In de eerste week van januari 1940 vestigde het echtpaar Krafft zich in Berlijn en ondertekende Krafft een verklaring waarin hij beloofde strikte geheimhouding in acht te nemen aangaande Nostradamus en astrologisch onderzoek.[7] 
De publicaties van Krafft in deze periode vallen uiteen in twee groepen: ťťn groep, bestaande uit publicaties die het resultaat waren van bibliografisch onderzoek van de CenturiŽn en/of duiding; en een groep, bestaande uit publicaties die bedoeld waren voor propaganda.

 1. Bibliografisch onderzoek en duiding

 • Les Propheties de Maistre Michel Nostradamus, Bildgetreuer, vergrŲsserter Abdruck einer Ausgabe der "Prophťties", erschienen bei Benoist RIGAUD Lyon unter dem Datum 1568 (Frankfurt am Main, 1940, op deze website de "kopie-Krafft-1940" genoemd); een fotokopie van een editie-B.Rigaud-1568 van de CenturiŽn, aangevuld met een door Krafft samengesteld alfabetisch kwatrijnregister.

 • Nostra Damur; privť-uitgaven van Krafft, bedoeld als aanvulling op de kopie-Krafft-1940; het eerste nummer droeg als datum 8 november 1940 en het tweede nummer 31 januari 1941.[8] 

2. Publicaties, bedoeld voor propaganda

 • EinfŁhrung zu den PROPH…TIES de Maistre Michel Nostradamus (Frankfurt am Main, 1940).

 • De Deense, Franse, Hongaarse, Portugese, Roemeense en Spaanse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, een nationaalsocialistische propagandatekst die Krafft in mei-juni 1940 had geschreven en die in augustus 1940 was afgesloten. De vertalingen, waarvan de Franse vertaling door Krafft zelf was vervaardigd in de periode augustus - oktober 1940, verschenen in 1941.[9] 

In maart 1940 verwees dr. Gunter Altenburg, hoofd van de afdeling Information van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, die manieren zocht om de bevolking in neutrale en vjiandelijke landen te beÔnvloeden via propaganda, gebaseerd op astrologie en occultisme, naar een brief van Krafft die was gepubliceerd in de Geneefse krant La Suisse, waarin Krafft repliek gaf op stellingen van collega-Centurie-onderzoekers en zich in pro-Duitse termen uitsprak. Altenburg heeft niet de datum vermeld waarop Kraffts brief was gepubliceerd.
In 1941 heeft Krafft in Berlijn tot aan zijn arrestatie op 12 juni een aantal voordrachten over Nostradamus gehouden. Hierin besteedde hij aandacht aan de stand van zaken in het Nostradamus-onderzoek en besprak hij verbanden tussen de CenturiŽn en de toestand in Europa zoals die in zijn tijd was.
Verder heeft Krafft heeft in eigen beheer systeemkaarten uitgegeven met commentaren op een aantal kwatrijnen.

Van februari tot april 1940, in de periode dat hij werkzaam was voor Amt VII van het Reichssicherheitshauptamt, heeft Krafft gewerkt aan de EinfŁhrung... Wegens al te treffende toespelingen op de toekomstige oorlogssituatie verbood het Reichssicherheitshauptamt in het voorjaar van 1940 de inmiddels door haar drastisch gecensureerde EinfŁhrung... De versie van de EinfŁhrung... die op 12 oktober 1940 werd gedrukt en volgens plan werd toegevoegd aan de kopie-Krafft-1940, was medio augustus 1940 afgesloten. De kopie-Krafft-1940 verscheen eind 1940 in een oplage van 299 exemplaren en was niet verkrijgbaar in de boekhandel.
In maart 1940 kreeg het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken belangstelling voor Krafft vanwege diens pro-Duitse commentaren op de CenturiŽn. Dit resulteerde in mei 1940 in een verzoek aan Krafft om een propagandabrochure te schrijven op basis van de CenturiŽn. Krafft schreef deze brochure in de periode van 28 mei tot eind juni 1940 met als titel Nostradamus sieht die Zukunft Europas. Uiterlijk 19 augustus 1940 was de definitieve tekst ervan vastgesteld, waarna, waarschijnlijk in die landen waarin vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas zouden moeten verschijnen, vertalingen werden vervaardigd, met uitzondering van de Franse vertaling, die Krafft zelf vervaardigde. Al deze vertalingen verschenen in 1941; het drukken van de oplage van de door Krafft vervaardigde Franse vertaling was voltooid op 18 april 1941 in Brussel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikte de tekst van Nostradamus sieht die Zukunft Europas bij het samenstellen in de zomer van 1940 van de brochure Die Prophezeiungen des Nostradamus, deel 18 in de propagandaserie Informations-Schriften, die voornamelijk onder krijgsgevangenen in Duitse kampen werd verspreid.[10] 
Nostradamus sieht die Zukunft Europas is een mengeling van enerzijds a-politiek bibliografisch onderzoek van de CenturiŽn en a-politieke duiding, waarbij Krafft af en toe commentaren overnam van andere Centurie-onderzoekers en ervan overtuigd was dat in de CenturiŽn voorspellingen stonden met betrekking tot nazi-Duitsland, en anderzijds propagandistische passages waarin Krafft kwatrijnteksten zodanig had uitgelegd, dat zij volgens zijn uitleg aansloten bij de gebeurtenissen in 1939-1940, waardoor hij kon aantonen dat Nostradamus had voorzien dat Duitsland de nieuwe, leidende macht zou worden in Europa, ten koste van Engeland en Frankrijk.

 

Een overtuigd nationaalsocialist?
Over Karl Ernst Krafft doen de meest wilde verhalen de ronde, zoals dat hij Hitlers astroloog was of "de astroloog van de nazi's", waarmee wordt bedoeld dat hij Hitler en/of prominente Duitsers astrologische adviezen gaf met betrekking tot hun oorlogsplannen. Ellic Howe, die in de jaren '60 uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar het leven en werk van Krafft, heeft hieromtrent geen aanwijzingen kunnen vinden. Het gerucht dat Krafft als astroloog betrokken was bij oorlogsstrategieŽn was volgens hem afkomstig van Louis de Wohl (Ludwig von Wohl, 1903-1961), in de Tweede Wereldoorlog in dienst van de afdeling SOE van de Britse Geheime Dienst, die een tijd lang adviezen gaf, gebaseerd op "astrologische tegenzetten" tegen door hem veronderstelde Duitse oorlogsstrategieŽn, gebaseerd op astrologie.[11] In 1949 presenteerden Boris von Borresholm en Karena Niehoff een boek over Goebbels, gebaseerd op aantekeningen die mensen in zijn omgeving tijdens zijn leven hadden gemaakt. Elders op deze website is hun verhaal weerlegd over hoe Goebbels ertoe kwam de CenturiŽn te gebruiken voor propagandadoeleinden en de rol die Krafft hierin speelde.[12] 
Mensen die Krafft hebben gekend, zoals Georg Lucht, zijn secretaris, en dr. Hans-Hermann Kritzinger, hebben Krafft beschreven als een gedreven, ambitieus mens, overtuigd van zijn eigen gelijk en talent en voortdurend proberend in het voetlicht te staan met baanbrekende publicaties. In Zwitserland vond Krafft niet de erkenning waar hij recht op meende te hebben; wat voor hem aanleiding was zich in Duitsland te vestigen en naar wegen te zoeken de astrologische wetenschap zoals die hem voor ogen stond in dienst van Duitsland te stellen. Volgens de parapsycholoog Hans Bender, die Krafft eveneens heeft gekend, was Krafft in politiek opzicht een goedgelovig iemand, die de hoop had dat het nationaalsocialisme een einde zou maken aan materialisme en mechanistische denkwijzen.[13]

De vraag is of Krafft een gedreven nationaalsocialist is geweest. Op grond van de literatuur die ten behoeve van de artikelen in deze rubriek is bestudeerd, kan deze vraag niet op voorhand met "ja" worden beantwoord. In Howes Uranias Kinder... staan fragmenten uit de correspondentie van Krafft uit 1938 en later, waarin hij schrijft over complotten van Joden en vrijmetselaars, een thema dat ook deel uitmaakt van de nationaalsocialistische ideologie. Krafft heeft zich in dienst gesteld van nationaalsocialistische propaganda-instituten en de overwinning en suprematie van nazi-Duitsland verkondigd. De CenturiŽn waren voor Krafft echter niet alleen een bron van propaganda, maar ook een bron van onderzoek, waarbij moet worden aangetekend dat uit vroege publicaties van Krafft en correspondentie uit eind jaren '30 en 1940 blijkt dat hij ervan overtuigd was dat in de CenturiŽn voorspellingen stonden met betrekking tot nazi-Duitsland. Uit de beschrijvingen van zijn voordrachten in 1941 kan worden opgemaakt dat vůůr alles Krafft zelf centraal stond, die aan de hand van astrologie en de CenturiŽn uiteenzette welke gebeurtenissen zich in de nabije toekomst zouden voltrekken, waarbij het hem niet kon schelen of dit op bezwaren zou stuiten bij de Gestapo
Kraffts sympathie voor nazi-Duitsland staat onomstotelijk vast, zijn aan de nationaalsocialistische propaganda bewezen diensten eveneens, maar de leidraad lijkt niet zozeer Kraffts politieke overtuiging te zijn geweest, als wel zijn eigen ambitie en gedrevenheid.

 

Publicaties van Krafft over de CenturiŽn, besproken op deze website

In het Warburg Institute in Londen bevindt zich een dossier, afkomstig van Ellic Howe, bestaande uit werkpapieren en correspondentie van Krafft uit de periode 1929-1938 en correspondentie die Ellic Howe in de periode 1957-1964 over deze documenten heeft gevoerd. Het postadres van het Warburg Institute is: Woburn Square, London WC1H 0AB, England.

 

De Meern, 24 augustus 2007
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 27 februari 2009

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Bronnen:
  - Howe, p.174-310;
  - Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942;
  - Van Berkel:
  Nostradamus sieht die Zukunft Europas (K.E. Krafft, Berlijn, 1940). [tekst]
 2. Howe, p.241. [tekst]
 3. Howe, p.175-176. [tekst]
 4. Von Schierstedt aan Van Berkel, 13 oktober 2004. [tekst]
 5. Van Berkel: Nostradamus sieht die Zukunft Europas (K.E. Krafft, Berlijn, 1940). Volgens Howe zijn in Uranus geregeld artikelen van Krafft gepubliceerd; Howe noemt echter geen titels (Howe, p.206). [tekst]
 6. Van Berkel: Nostradamus sieht die Zukunft Europas (K.E. Krafft, Berlijn, 1940). [tekst]
 7. Howe, p.233. [tekst]
 8. Howe, p.253. [tekst]
 9. Van Berkel: Nostradamus sieht die Zukunft Europas (K.E. Krafft, Berlijn, 1940). [tekst]
 10. Van Berkel: Die Prophezeiungen des Nostradamus (Informations-Schriften #18, Berlijn, 1940). [tekst]
 11. Howe, p.273-293. [tekst]
 12. Van Berkel: Dr. Goebbels nach Aufzeichnung aus seiner Umgebung (Von Borresholm / Niehoff, Berlijn, 1949). [tekst]
 13. Bender, p.47. [tekst]
 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top