Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe?
(K.E. Krafft, Brussel, 1941 [1940])
- T.W.M. van Berkel -

English version

 
Zie ook:
Omslag Comment Nostradamus a-t-til entrevu

Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? 
In april 1941 verscheen bij uitgeverij Snellew in Brussel Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe?, de Franse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, een nationaalsocialistisch propagandistisch commentaar op de Centuriën waarmee invloed moest worden uitgeoefend op de Franssprekende bevolking in België en Zwitserland en op de bevolking in Frankrijk. Nostradamus sieht die Zukunft Europas was geschreven tussen 28 mei en 30 juni 1940 door de Zwitserse astroloog/statisticus Karl Ernst Krafft (Basel, 1900 - Buchenwald, 1945), in opdracht van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in de persoon van dr. Werner Wilmanns, hoofd van de afdeling Inf IV. Uiterlijk 19 augustus 1940 was de definitieve Duitse grondtekst voltooid. Daarna werden vertalingen vervaardigd.[1]
Vermoedelijk is de Franse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas door Krafft zelf vervaardigd. In zijn brief van 20 augustus 1940 die de verzending begeleidde van kopieën van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, bestemd voor het buitenland, had de schrijver, Simon, om kwaliteitsredenen aanbevolen de vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas in het buitenland te laten vervaardigen. Hij schreef ook dat Krafft, die voldoende onderlegd was in het Frans, zelf de Franse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas zou vervaardigen.
Krafft heeft in 1941 in een rondbrief de uitgave aangekondigd van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? Hij schreef dat hij deze studie over Nostradamus in de herfst van het voorgaande jaar had afgesloten en dat uitgave ervan vertraging had opgelopen. De brief van Simon impliceert echter dat er op uiterlijk 19 augustus 1940 sprake was van een definitieve tekst van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, die als grondtekst zou dienen voor vertalingen. Kraffts Franse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas kan worden gedateerd op grond van de vermelding in het overzicht Principales publications de même auteur en in de bijlage Notes bibliographiques van een fotokopie van een editie-Lyon-1568 van de Centuriën, uitgegeven in Frankfurt, die was aangevuld met een alfabetisch register van kwatrijnen en niet verkrijgbaar was in de boekhandel. Deze fotokopie, die in dit artikel de "kopie-Krafft-1940" wordt genoemd, is in oktober - november 1940 buiten de boekhandels om in Frankfurt am Main uitgegeven in een beperkte oplage van 299 exemplaren. Dit betekent dat Krafft met zijn opmerking over de afsluiting in de herfst van 1940 van een studie over Nostradamus de voltooiing heeft bedoeld van zijn Franse vertaling. A
ansluitend op het overzicht van zijn belangrijkste publicaties heeft Krafft in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? vermeld dat vertalingen ervan in het Duits, Engels, Spaans en Roemeens in voorbereiding waren (Des traductions de l'ouvrage présent en allemand, anglais, espagnol et roumain sont en voie d'exécution), daarmee suggererend dat Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? de oorspronkelijke tekst is. Uit het hier behandelde blijkt dat dat niet zo is; Krafft heeft Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? vertaald uit het Duits en bewerkt. Van Nostradamus sieht die Zukunft Europas is behalve een Franse vertaling ook een Deense, Hongaarse, Portugese, Roemeense en Spaanse vertaling vervaardigd en uitgegeven, waarvan de tekst overeenkomt met de tekst van Nostradamus sieht die Zukunft Europas. Goebbels' Propagandaministerie achtte verspreiding in Duitsland van Nostradamus sieht die Zukunft Europas ongewenst. In het exemplaar van Nostradamus sieht die Zukunft Europas dat in het bezit is van het Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e.V. (IGPP) in Freiburg, Duitsland (catalogusnummer 20/9 181) staan aantekeningen ten behoeve van een voor Zwitserland bestemde Duitstalige versie. Voorzover bekend is een dergelijke versie niet in boekvorm verschenen. Verder is van Nostradamus sieht die Zukunft Europas voorzover bekend geen Engelse vertaling vervaardigd. Het Reichskommissariat für die besetzten niederländische Gebiete had in oktober 1940 het vervaardigen en verspreiden van een Nederlandse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas afgewezen met als motief dat in Nederland reeds een soortgelijke brochure in omloop was, te weten de brochure Hoe zal deze oorlog eindigen?
Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? is gedrukt bij Ferd. Wellens-Pay, gevestigd in Brussel in de Rue de Ruysbroeck 35, die tot zeker 1948 boeken heeft gedrukt. Het drukken van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? was voltooid op 18 april 1941. Gerekend vanaf mei 1940, toen het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in de persoon van Wilmanns Krafft benaderde voor het schrijven van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, heeft het bijna een jaar geduurd voordat Comment Nostradamsu a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? in omloop kwam. 

 

Samenstelling en inhoud van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe?
Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? is een gebonden uitgave van 206 pagina's met zwart/wit illustraties.  
De inhoud van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? verschilt van de inhoud van Nostradamus sieht die Zukunft Europas en de inhoud van de vertalingen ervan in het Deens en het Spaans.

 1. Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe begint niet met een inhoudsopgave, maa met een overzicht van Kraffts belangrijkste publicaties in de periode 1923-1940. In dit overzicht staan titels van een aantal artikelen in tijdschriften en van de boeken Typokosmie (Leipzig, 1934) en Traité d'Astrobiologie (Parijs, Brussel en Lausanne, 1939). De inhoudsopgave van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? staat aan het einde van het boek, evenals in de Spaanse vertaling. 
  In het overzicht van Kraffts belangrijkste publicaties is ook de uitgave in Erfurt in 1941 aangekondigd van een boek, getiteld Das Siebenjahr. Krafft werd op 12 juni 1941 gearresteerd in het kader van de Aktion-Heß en heeft tot aan zijn dood in 1945 in gevangenschap verkeerd. Voorzover bekend is Das Siebenjahr onuitgegeven gebleven.[2] 

 2. De indeling in hoofdstukken van de tekst van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? stemt niet overeen met die in Nostradamus sieht die Zukunft Europas en de Deense en Spaanse vertaling. Krafft heeft het oorspronkelijke hoofdstuk III in Nostradamus sieht die Zukunft Europas, getiteld Was kündet Nostradamus für heute und morgen? in twee hoofdstukken gesplitst, één met betrekking tot de actualiteit (Chapitre III. Les Prophéties et l'actualité politique) en één met betrekking tot de nabije toekomst (Chapitre IV. Que nous annonce Nostradamus pour demain?). Door deze herindeling telt Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? vijf hoofdstukken; het vijfde, tevens laatste hoofdstuk (Coup d'oeil dans les pénombres d'ou sortent les "Prophéties") is in Nostradamus sieht die Zukunft Europas en de Deense en Spaanse vertaling het vierde, tevens laatste hoofdstuk.

 3. Van een aantal paragrafen in hoofdstuk III van Nostradamus sieht die Zukunft Europas en de Deense en Spaanse vertaling is de tekst opgenomen in een andere paragraaf in hoofdstuk IV van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe?

  1. De tekst van de paragraaf Hungersnot in England is opgenomen in de ongetitelde eerste paragraaf van hoofdstuk IV. 

  2. De tekst van de paragraaf Lösung der irischen Frage is opgenomen in de paragraaf Le général Chaos - L'Angleterre seule contre l'Europe in hoofdstuk IV. 

  3. De tekst van de paragraaf Adolf Hitler als Erneuerer Deutschlands is opgenomen in de paragraaf Prédictions sur le Troisième Reich in hoofdstuk IV.

 4. In Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? volgt na de paragraaf Le général Chaos - L'Angleterre seule contre l'Europe de paragraaf Aspects douloureux de la guerre totalitaire. De tekst van deze paragraaf, waarin Krafft op basis van kwatrijn 05-43 de ondergang van Londen aankondigt, maakt geen deel uit van Nostradamus sieht die Zukunft Europas en de Deense en Spaanse vertaling.

 5. In Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? heeft Krafft 36 kwatrijnen behandeld, tegen 35 in Nostradamus sieht die Zukunft Europas. Aan Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? is, vergeleken met Nostradamus sieht die Zukunft Europas en de Deense en Spaanse vertaling ervan, niet alleen kwatrijn 05-43 toegevoegd, maar ook kwatrijn 05-51, dat Krafft heeft gekoppeld aan de "kleine Entente" in de jaren tussen de twee wereldoorlogen en aan de deelname van Italië aan de oorlog in juni 1940. Kwatrijn 08-37, dat in Nostradamus sieht die Zukunft Europas in de paragraaf General Wirrwarr - England allein gegen Europa en in de Deense en Spaanse vertaling was opgevoerd als een benadrukking van de moeilijkheden waarvoor de Britse koning George VI was gesteld, is in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? niet behandeld. 

 6. Na het laatste hoofdstuk in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? volgen bijlagen met bibliografische opmerkingen, een overzicht van behandelde kwatrijnen met de jaartallen waarin ze volgens Krafft in vervulling zijn gegaan dan wel zullen gaan en een overzicht van afbeeldingen. Tenslotte volgt de inhoudsopgave. 
  In de Deense vertaling - niet in de Spaanse - staat eveneens een overzicht van behandelde kwatrijnen. De omschrijving hierin van kwatrijnregels en de vermelding van jaartallen en personen vertoont dermate veel overeenkomsten met het overzicht in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? dat kan worden gesteld dat een dergelijk overzicht deel heeft uitgemaakt van Nostradamus sieht die Zukunft Europas. In tegenstelling tot het overzicht van kwatrijnen in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? staan in het overzicht in de Deense vertaling geen verwijzingen naar de behandelde passages uit de Brief aan Henri II. Verder heeft Krafft in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? het overzicht bijgewerkt omdat hij kwatrijnen heeft verwijderd en andere kwatrijnen heeft toegevoegd.

  

Titels van hoofdstukken en paragrafen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas en Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe?

NOSTRADAMUS SIEHT DIE ZUKUNFT EUROPAS COMMENT NOSTRADAMUS A-T-IL ENTREVU L'AVENIR DE L'EUROPE?
Inhoudsopgave Principales publications du même auteur
I. Wer war Nostradamus? Was sind seine Prophéties? Chapitre premier. Qui a été Nostradamus? Que sont ses Prophéties?
Ongetitelde paragraaf Ongetitelde paragraaf
Wie uns die Prophezeiungen des Nostradamus überkommen sind Ongetitelde paragraaf
II. Sagt Nostradamus die Wahrheit? Chapitre II. Nostradamus a-t-il dit la vérité?
Ongetitelde paragraaf Ongetitelde paragraaf
Ankündigung der französischen Revolution und des versuchten Kalenderwechsels Prédiction de la Révolution française et de la tentative de réforme du calendrier
Italiens Entwicklung und Aufstieg zum Imperium L'évolution politique de l'Italie et son ascension à l'empire
Nostradamus und die Genfer Völkerbundstragödie Nostradamus et la tragédie de la S.D.N.
Herkunft und Aufstieg von Cromwell Origine et ascension de Cromwell
Dramatische Höhepunkte aus der fanzösische Revolutionszeit Points culminantes et dramatiques de la Révolution Française
Aufstieg und Fall von Napoleon Bonaparte
Verbannung Napoleons nach St. Helena L'exil de Napoléon à Sainte-Hélène
Die Kapitulation von Sédan La capitulation de Sedan
Voraussagen in den Prophéties für den Weltkrieg Les Prophéties et la guerre mondiale
III. Was kündet Nostradamus für heute und morgen? Chapitre III. Les Prophéties et l'actualité politique
Ongetitelde paragraaf Ongetitelde paragraaf
Der Aufstieg der autoritären Staaten L'Ascension des Etats totalitaires
Der Krieg in Frankreich La guerre en France
Der 10. Mai 1940 Le dix mai 1940
Blitzkrieg in Frankreich La guerre éclair en France
Bestimmung und Verantwortung Destinée et responsabilité
Schatten über England Une ombre plane sur l'Angleterre
Chapitre IV. Que nous annonce Nostradamus pour demain?
Hungersnot in England Ongetitelde paragraaf
Bombardierung Englands Bombardement de l'Angleterre
General Wirrwarr - England allein gegen Europa Le général Chaos - L'Angleterre seule contre l'Europe
Lösung der irischen Frage Aspects douloureux de la guerre totalitaire
Voraussagen über Deutschland Prédictions sur le Troisième Reich
Adolf Hitler als Erneuerer Deutschlands
Großdeutschland Nostradamus annonciateur de la Grande Allemagne
Noch einmal der Einmarsch in Frankreich und England Encore une fois l'offensive allemande du printemps 1940
IV. Wie kam Nostradamus zu seinen Prophezeiungen? Chapitre V. Coup d'oeil dans les pénombres d'ou sortent les "Prophéties"
- Notes bibliographiques
  Index des quatrains cités
  Index des tableaux réproduits
  Table des matières

 

Illustratiemateriaal
Aan Nostradamus sieht die Zukunft Europas waren bijlagen toegevoegd met 12 afbeeldingen en bijbehorende bijschriften en met fotokopieën uit de kopie-Krafft-1940 van vier tekstfragmenten uit de Brief aan Henri II en de Franstalige kwatrijnteksten van de 35 kwatrijnen die in Nostradus sieht die Zukunft Europas waren besproken. De bedoeling was dit materiaal te verwerken in de vertalingen.

De omslag
Op de omslag van de Hongaarse, de Portugese en de Spaanse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas is een portret van Nostradamus afgebeeld, afkomstig uit de publicatie uit 1840 van de Franse Centurie-onderzoeker Bareste. In Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? staat dit portret niet op de omslag, maar op pagina 7, na het overzicht van Kraffts belangrijkste publicaties. De omslag van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? staat alleen de auteursnaam Karl E. Krafft, de titel en de naam en vestigingsplaats van de uitgever. 

Afbeeldingen 
In Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe heeft Krafft alle afbeeldingen verwerkt die in bijlage waren opgenomen bij Nostradamus sieht die Zukunft Europas. Hij heeft de afbeeldingen voorzien van bijschriften, die hij heeft vertaald uit de de bijschriften, vermeld bij de afbeeldingen in Nostradamus sieht die Zukunft Europas.

 • p.7: portret van Nostradamus (uit: Bareste, 1840)

 • p.16: titelpagina van de Duitse vertaling van twee medische publicaties van Nostradamus door  Jeremias Märzen, arts in Augsburg (1589)

 • p.24: omslag van een editie-Lyon-1557 van de Centuriën

 • p.26: omslag van een editie-B.Rigaud-1568 van de Centuriën, door Krafft gebruikt als brontekst en in oktober-november 1940 uitgegeven in de vorm van een fotokopie (de kopie-Krafft-1940)

 • p.28: omslag van de editie-Leiden-1650 van de Centuriën

 • p.30: omslag van de editie-Amsterdam-1668 van de Centuriën

 • p.32: titelblad van de editie-Keulen-1689 van de Centuriën

 • p.50: kaart van de vermoedelijke vluchtroute in 1791 van de Franse koning Louis XVI van Parijs naar Varennes

 • p.60: afbeelding van een houtsnede, voorstellende de arrestatie op 22 juni 1791 van Louis XVI in Varennes

 • p.91: horoscoopfiguur voor 10 mei 1940

 • p.94: efemeridepagina mei 1940

 • p.172: horoscoopfiguur generaal Franco

Franstalige Centurie-teksten
Aan iedere kwatrijnbespreking in
Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? heeft Krafft een kopie toegevoegd van de Franstalige kwatrijntekst in kwestie, afkomstig uit de kopie-Krafft-1940. Met uitzondering van de kwatrijnen 05-43 en 05-51 maakten deze kopieën deel uit van de bijlagen bij Nostradamus sieht die Zukunft Europas
In de bijlage bij Nostradamus sieht die Zukunft Europas had Krafft twee kwatrijnen voorzien van foutieve kwatrijnnummers: kwatrijn 08-37 was voorzien van het foutieve kwatrijnnummer VII-37 en kwatrijn 10-22 was voorzien van het foutieve kwatrijnnummer X-27. In
Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? staan de juiste kwatrijnnummers.
In Nostradamus sieht die Zukunft Europas had Krafft uitvoerig aandacht besteed aan drie passages in de Brief aan Henri II, waarin was geschreven over achtereenvolgens de opkomst van Italië na het jaar 1792, de opkomst van Romanië, Germanië en Spanje en de macht die deze landen zouden verwerven. In de bijlage waren kopieën opgenomen, afkomstig uit de kopie-Krafft-1940, van de Franstalige tekst van deze passages. Deze kopieën waren ook afgebeeld in
Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe?

 

De boodschap van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe?
In Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? houdt Krafft zijn lezers voor dat Nostradamus alle belangrijke succesvolle Duitse politieke manoeuvres en wapenfeiten (de opkomst van Hitler, het toegevoegd worden aan Duitsland van het Rijnland, Oostenrijk en Bohemen, de invallen in Polen en Scandinavië en het begin van de Westfeldzug op 10 mei 1940) had voorzien, evenals het feit dat Italië zich aan de kant van Duitsland zou scharen en aan de oorlog zou meedoen en dat Frankrijk zou capituleren. Aan de hand van zijn koppeling van de kwatrijnen 09-83 en 10-67 aan het begin op 10 mei 1940 van de Westfeldzug, heeft Krafft betoogd dat Nostradamus tot in ver verwijderde tijden tot in detail kon voorspellen. Het toekomstbeeld dat Krafft uit de Centuriën had afgeleid, zou volgens hem onverbiddelijk werkelijkheid worden: de onafwendbare gang van het noodlot. In Engeland zou hongersnood uitbreken. Engeland zou grote militaire verliezen gaan lijden, Noord-Ierland verliezen aan de Ierse Republiek en uiteindelijk verdwijnen van het wereldtoneel. Duitsland zou de oorlog winnen en de leidende macht worden in Europa. Hitler zou de Joden vervolgen, de vreemde eend in de bijt van Europa.
In wezen verschilt de boodschap van
Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? niet van die van Nostradamus sieht die Zukunft Europas en de Deense en Spaanse vertaling ervan. Krafft lijkt in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? zijn boodschap van accenten te hebben willen voorzien. Hij heeft het oorspronkelijke hoofdstuk III gesplitst in een hoofdstuk met betrekking tot de actualiteit en een hoofdstuk met betrekking tot de nabije toekomst. Het hoofdstuk met betrekking tot de actualiteit gaat voornamelijk over Frankrijk. In feite is dit hoofdstuk een terugblik op de oorlog in Frankrijk die op 22 juni 1940 uitmondde in een wapenstilstand. Het hoofdstuk met betrekking tot de nabije toekomst gaat voornamelijk over Engeland en Duitsland, de landen die eind juni 1940 nog met elkaar in gevecht verkeerden.
Krafft heeft in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? zijn tekst breedvoeriger geformuleerd dan in Nostradamus sieht die Zukunft Europas. Vergeleken met Nostradamus sieht die Zukunft Europas heeft hij in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? een aantal kwatrijnen van ander commentaar voorzien. In zijn commentaar op kwatrijn 05-94 bijvoorbeeld op de pagina's 146-147 koppelde hij de geografische aanduiding Bolongne aan Pologne (Polen) en daarmee kwatrijn 05-94 aan de inval in Polen, terwijl hij deze aanduiding in het commentaar op kwatrijn 05-94 in Nostradamus sieht die Zukunft Europas aan de Franse stad Boulogne had gekoppeld en niet aan de inval in Polen.
De vraag is of Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? is toegespitst op Frankrijk en de Frans-sprekende bevolkingsgroepen in België en Zwitserland.
Dit lijkt niet zo te zijn; er zijn geen toegevoegde passages waarin Krafft probeert in te spelen op gevoelens die specifiek bij de Fransen leven, bij de Walloniërs en bij de Frans-sprekende Zwitsers.

 

Jalousie de métier
In
Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? staat een overzicht van geraadpleegde literatuur. Wat betreft Centurie-commentaren heeft Krafft publicaties geraadpleegd van Bareste (Parijs, 1840), De Chavigny (Lyon, 1594), Jaubert (Amsterdam?, 1656), Loog (Pfullingen in Württemberg, 1921 [1920]), Kemmerich (München, 1911), Moura / Louvet (Parijs, 1930),  Nicoullaud (Parijs, 1914), Le Pelletier (Parijs, 1867), Torné-Chavigny (Bordeaux, 1860), Ward (Londen, 1889), Wöllner (Leipzig, 1926) en een anonieme publicatie over het leven van Nostradamus en zijn testament (Parijs, 1789). Krafft hechtte veel waarde aan de publicaties van Bareste, Moura / Louvet, Le Pelletier en Torné-Chavigny. Vrijwel alle Centurie-onderzoekers die in de jaren '20-40 publiceerden, hadden volgens Krafft hun commentaar gefundeerd op dat van Le Pelletier en zodoende ook de vergissingen overgenomen die Le Pelletier had begaan. 
Opvallend is dat Krafft Loogs Die Weissagungen des Nostradamus (dat in het overzicht de foutieve titel Das Schicksalsbuch der Weltgeschichte draagt) heeft bestempeld als een publicatie waarin één of twee opmerkelijke, "vervulde" voorspellingen staan temidden van een absurde these. Loog was degene die over kwatrijn 03-57 had geschreven dat Nostradamus hierin leek te voorspellen dat in 1939 gelijktijdig crises zouden uitbreken in Engeland en Polen, een commentaar dat in 1939 werd uitgelegd als een in vervulling gegane voorspelling van Nostradamus over de Duitse inval in Polen in september 1939. Krafft heeft zijn commentaar op de looptijd van kwatrijn 03-57 gebaseerd op de looptijd die de Fransman Nicoullaud in 1914 had aangehouden; hij heeft Nicoullaud met naam en toenaam genoemd. Krafft liet het voorkomen alsof Loog, die hij niet met naam en toenaam noemde, maar aanduidde met nostradamite allemand, over 1939 schreef in plaats van over de looptijd van kwatrijn 03-57 en de gebeurtenissen die zich tussen 1649 en 1714 in Engeland hadden voorgedaan. Krafft was van mening dat de verandering in Engeland die Nostradamus had bedoeld, het buiten werking stellen in het voorjaar van 1940 van de grondwet was en het verlenen van onbeperkte volmachten aan de Britse regering. Loogs commentaar op kwatrijn 03-57 stond bovendien centraal in de brochure Hoe zal deze oorlog eindigen?. Het komt mij voor dat Krafft zich naar voren heeft willen schuiven als degene die als eerste Centurie-onderzoeker heeft weten vast te stellen dat Nostradamus de belangrijkste wapenfeiten uit de in 1939 uitgebroken oorlog en de gebeurtenissen die eraan vooraf gingen, had voorspeld, met als meest opvallende detail de datum waarop de Westfeldzug begon, 10 mei 1940.

 

Een achterhaalde propagandaboodschap
De vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, een tekst die dateerde uit mei-juni 1940 en inspeelde op de strijd tussen Duitsland en Engeland, de enig overgebleven tegenstander,  verschenen in 1941, dat wil zeggen met een vertraging van bijna een jaar, in een tijd dat Duitsland op het Europese continent geen veldtochten voerde en de gevechten met Engeland op een laag pitje stonden. Volgens die vertalingen was de strijd aan het noordelijk front beslecht in het voordeel van Duitsland en was er slechts één front, het westelijk front, waar de strijd in het voordeel van Duitsland zou gaan uitvallen. In 1941 had het Duitse leger Engeland echter niet verslagen en kreeg Duitsland, door de inval van het Duitse leger in Rusland in juni 1941, te maken met een tweede front. Dit betekende dat het oorlogsbeeld in de vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas achterhaald werd, wat van negatieve invloed kan zijn geweest op de uitwerking van de propaganda in deze brochures. Krafft had niets geschreven over Rusland en ook geen toespelingen gemaakt die konden worden uitgelegd als een voorspelling van Operatie Barbarossa, zoals de inval van het Duitse leger in Rusland ook wel wordt genoemd.

 

Behandelde kwatrijnen in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe?

Qui a été Nostradamus? Que sont ses Prophéties?
Geen kwatrijnen behandeld
Nostradamus a-t-il dit la vérité?
01-47
08-76
09-20
09-34
01-60
08-59
02-58
02-92
01-64
Falen Volkenbond
Opkomst Cromwell
Vlucht Louis XVI naar Varennes
Bestorming Tuilerieën, schending koningsgraven
Opkomst Napoleon
Opkomst Napoleon, Elba, Waterloo
Verbanning Napoleon naar St. Helena
Nederlaag Napoleon III bij Sedan
Eerste Wereldoorlog
Les Prophéties et l'actualité politique
09-52
10-67
09-83
04-37
05-30
05-100
03-23
03-24
03-57
10-100
Na het einde van de Duitse veldtocht in Polen volgt het begin van de Westfeldzug
Mei 1940: Westfeldzug
10 mei 1940: Westfeldzug
Leger Frankrijk stort ineen; Italië's intrede in de oorlog
Inname van Parijs na Italië's intrede in de oorlog
Laatste fase Westfeldzug in Frankrijk
Frankrijk zal een nederlaag lijden tegen Italië
Frankrijk zal een nederlaag lijden tegen Italië
Voorjaar 1940: Engeland zet de grondwet opzij, onbeperkte volmachten voor haar regering
Einde van meer dan 300 jaar Engelse overheersing, gerekend vanaf 1603
Que nous annonce Nostradamus pour demain?
03-71
06-34
02-100
03-70
05-51
02-68
05-43
05-74
05-94
03-53
Hongersnood in Engeland
Bombardementen op Engeland
Chaos in Engeland
Engeland tegenover een verbond van totalitaire staten
De "kleine Entente": Engeland, Roemenië, Polen en Bohemië
Duitsland bezet de westkust van Scandinavië; Noord-Ierland in Ierse handen
De vernietiging van Londen
Geboorte en opkomst Hitler
1936: bezetting Rijnland; 1938: Anschluß Oostenrijk; 1940: Westfeldzug
1940: Duitse invasie in Frankrijk
Coup d'oeil dans les pénombres d'ou sortent les "Prophéties"
10-22
03-35
09-16
01-23
06-20
04-85
05-68
1649: onthoofding Charles I Stuart; aftreden Edward VIII; verwachte val George VI
Geboorte en opkomst Franco
Franco en Rivera
1815: nederlaag Napoleon bij Waterloo
Opkomst Mussolini
1936: bezetting Rijnland; 1938: Anschluß Oostenrijk; 1940: Westfeldzug
Elektriciteit; voorjaar 1939: Bohemen bij Duitsland gevoegd

 

De Meern, 2 augustus 2007
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Van Berkel: Nostradamus sieht die Zukunft Europas (K.E.Krafft, Berlijn, 1940).  [tekst]

 2. In 1917 was in Wenen Das Siebenjahr : Untersuchungen über die zeitliche Gesetzmässigkeit des Menschenlebens verschenen, geschreven door de Oostenrijkse psycholoog professor Hermann Swoboda (1873-1963), die in het begin van de twintigste eeuw een theorie had geformuleerd over bioritme. In een gecensureerde brief aan Virgil V. Tilea, de Roemeense ambassadeur in Londen, gedateerd op 14 maart 1940, schreef Krafft dat hij had ontdekt dat de precieze tijdsduur van een Siebenjahr niet zeven jaar was, maar zeven jaar minus zeven weken en dat hij als uitgangspositie de stand van de Zon bij geboorte nam. Wanneer iemand in de lente geboren was, zou zijn of haar leven in een andere, voornamelijk expansieve fase beginnen, dan wanneer iemand in de herfst was geboren (Howe, p.241). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top