Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Nostradamus forudser Europas Fremtid
(K.E. Krafft, Kopenhagen, 1941 [1940])
- T.W.M. van Berkel -

English version


Zie ook:

Denemarken in de Tweede Wereldoorlog
Denemarken was in de Eerste Wereldoorlog neutraal. In het Verdrag van Versailles was de afspraak gemaakt dat de bevolking van het voormalige Deense hertogdom Sleeswijk, dat sinds 1864 deel uitmaakte van Duitsland, mocht aangeven bij welk land ze wilde horen. In Zuid-Sleeswijk koos een meerderheid voor Duitsland, in Noord-Sleeswijk koos een meerderheid voor Denemarken. De hieruit voortvloeiende grenswijziging werd door Duitsland niet aanvaard. Hitler liet na zijn aantreden in 1933 deze kwestie ongemoeid.
Toen de Duitsers op 1 september 1939 Polen binnenvielen, verklaarde Denemarken zich samen met de andere Scandinavische landen neutraal. In tegenstelling tot de andere Scandinavische landen had Denemarken met Duitsland een niet-aanvalsverdrag gesloten, en wel op 31 mei 1939.
Op 9 april 1940 viel het Duitse leger Denemarken en Noorwegen binnen. Het Deense leger bood geen weerstand. In de beginjaren van de bezetting was de houding van de Duitsers politiek gezien mild. In tegenstelling tot andere door Duitsland bezette landen bleef Denemarken een soevereine staat onder het koningschap van Christiaan X. De Duitse ambassadeur in Denemarken, Von Renthe Fink, oefende invloed uit op de Deense coalitieregering die in 1940 werd gevormd. Deze coalitieregering probeerde via compromissen de bevolking te behoeden voor overheersing door de nationaalsocialisten. 
Na de vervanging in 1942 van Von Renthe Fink door Reichsbevollmšchtigter Werner Beck nam de Duitse bemoeienis toe. In toenemende mate kwam de Deense bevolking hiertegen in verzet. Ontevredenheid over inflatie en tekorten aan goederen leidde in de zomer van 1943 tot een serie stakingen die in augustus 1943 uitliepen op acties, gericht tegen de Duitsers. De regering, die in de voorgaande tijd de Jodenvervolging niet toe had gestaan, weigerde de stakingen te breken en  sabotage te bestraffen met de doodstraf. Dit bracht de Duitsers tot het uitroepen van de noodtoestand. Beck nam de leiding in handen; de Deense regering trad af; leger en marine werden ontbonden. In september 1943 werd de Deense Vrijheidsraad opgericht, die het verzet tegen de Duitsers organiseerde. In het laatste jaar van de oorlog werkte deze raad nauw samen met leidende politici. Na de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1945 werd een interim-regering gevormd, bestaande uit afgevaardigden van de Vrijheidsraad en leden van de oude politieke partijen. De verkiezingen in de herfst van 1945 leidden tot de vorming van een linkse regering.

 

Omslag Nostradamus forudser Europas fremtid

Nostradamus forudser Europas Fremtid 
In 1941 gaf uitgeverij Trinitatistrykkeriet, gevestigd in Kopenhagen in de KÝbmagergade 52, Nostradamus forudser Europas Fremtid uit, de Deense vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, een nationaalsocialistisch propagandistisch commentaar op de CenturiŽn waarmee invloed moest worden uitgeoefend op de Deense bevolking. Nostradamus sieht die Zukunft Europas was geschreven tussen 28 mei en 30 juni 1940 door de Zwitserse astroloog/statisticus Karl Ernst Krafft (Basel, 1900 - Buchenwald, 1945), in opdracht van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in de persoon van dr. Werner Wilmanns, hoofd van de afdeling Inf IV. Uiterlijk 19 augustus 1940 was de definitieve Duitse grondtekst voltooid.
Vermoedelijk is de Deense vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas in Denemarken vervaardigd. In zijn brief van 20 augustus 1940 die de verzending begeleidde van kopieŽn van Nostradamus sieht die Zukunft Europas die bestemd waren voor het buitenland, had de schrijver, Simon, om kwaliteitsredenen aanbevolen de vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas in het buitenland te laten vervaardigen. Hij schreef ook dat Krafft, die voldoende onderlegd was in het Frans, zelf de Franse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas zou vervaardigen.[1]

 

Samenstelling en inhoud van Nostradamus forudser Europas Fremtid
Nostradamus forudser Europas Fremtid is een gebonden uitgave van 97 pagina's met zwart/wit illustraties. De indeling van de tekst van Nostradamus forudser Europas Fremtid in hoofdstukken en paragrafen stemt overeen met die in Nostradamus sieht die Zukunft Europas, met uitzondering van de paragrafen Aufstieg und Fall von Napoleon Bonaparte en Verbannung Napoleons nach St. Helena, die in Nostradamus forudser Europas Fremtid zijn samengetrokken in de paragraaf Napoleon Bonapartes Opgang og Fald
Evenals in Nostradamus sieht die Zukunft Europas is de tekst van Nostradamus forudser Europas Fremtid voorafgegaan door een inhoudsopgave. Het overzicht op de pagina's 96-97 in Nostradamus forudser Europas Fremtid van de besproken kwatrijnen en hun betekenis maakt geen deel uit van Nostradamus sieht die Zukunft Europas.

 

Titels van hoofdstukken en paragrafen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas en Nostradamus forudser Europas Fremtid

NOSTRADAMUS SIEHT DIE ZUKUNFT EUROPAS NOSTRADAMUS FORUDSER EUROPAS FREMTID
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
I. Wer war Nostradamus? Was sind seine Prophťties? I. Hvem var Nostradamus? Hvad gaar hans Profetier ud paa?
Ongetitelde paragraaf Ongetitelde paragraaf
Wie uns die Prophezeiungen des Nostradamus Łberkommen sind Hvordan Nostradamus' Profetier er kommet os i Haende
II. Sagt Nostradamus die Wahrheit? II. Forkynder Nostradamus Sandheden?
Ongetitelde paragraaf Ongetitelde paragraaf
AnkŁndigung der franzŲsischen Revolution und des versuchten Kalenderwechsels Forudsigelse om den franske Revolution og ForsÝget paa ad indfÝre en ny Kalenderregning
Italiens Entwicklung und Aufstieg zum Imperium Italiens Fremgang og Udbyggelse til Emperium
Nostradamus und die Genfer VŲlkerbundstragŲdie Nostradamus og Folkeforgunds-Tragedien I GenŤve
Herkunft und Aufstieg von Cromwell Cromwell, hans Herkomst og Storhedstid
Dramatische HŲhepunkte aus der fanzŲsische Revolutionszeit Dramatiske HÝjdepunkter fra den franske Revolutions Tid
Aufstieg und Fall von Napoleon Bonaparte Napoleon Bonapartes Opgang og Fald
Verbannung Napoleons nach St. Helena
Die Kapitulation von Sťdan Kapitulationen ved Sťdan
Voraussagen in den Prophťties fŁr den Weltkrieg Profetiernes Forudsigelse af Verdenskrigen
III. Was kŁndet Nostradamus fŁr heute und morgen? III. Hvad forudsiger Nostradamus om i Dag og i Morgen?
Ongetitelde paragraaf Ongetitelde paragraaf
Der Aufstieg der autoritšren Staaten De autoritaere Staters Opkomst
Der Krieg in Frankreich Krigen I Frankrig
Der 10. Mai 1940 Den 10. Maj 1940
Blitzkrieg in Frankreich Lynkrig i Frankrig
Bestimmung und Verantwortung Beslutning og Ansvar
Schatten Łber England MÝrke Skygger over England
Hungersnot in England HungersnÝd i England
Bombardierung Englands Bombardering af England
General Wirrwarr - England allein gegen Europa General Virvar - England alene mod Europa
LŲsung der irischen Frage LÝsning paa det irske SpÝrgsmaal
Voraussagen Łber Deutschland Forudsigelser om Tyskland
Adolf Hitler als Erneuerer Deutschlands Adolf Hitler som Tysklands Fornyer
GroŖdeutschland Stortyskland
Noch einmal der Einmarsch in Frankreich und England Endnu engang Indmarchen i Frankrig og England
IV. Wie kam Nostradamus zu seinen Prophezeiungen? IV. Hvordan blev  Nostradamus Profetier til?
- Fortegnelse over de anfÝrte Quatrains

 

Illustratiemateriaal
Aan Nostradamus sieht die Zukunft Europas waren bijlagen toegevoegd met 12 afbeeldingen en bijbehorende bijschriften en met fotokopieŽn uit de "kopie-Krafft-1940"
(een door Krafft vervaardigde fotokopie van een editie-B.Rigaud-1568 van de CenturiŽn) van vier tekstfragmenten uit de Brief aan Henri II en de Franstalige kwatrijnteksten van de 35 kwatrijnen die in Nostradus sieht die Zukunft Europas waren besproken. De bedoeling was dit materiaal te verwerken in de vertalingen. Uit de manier van verwerken blijkt dat men in het buitenland hierin een zekere mate van vrijheid had.

De omslag
Op de omslag van de Hongaarse, de Portugese en de Spaanse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas is een portret van Nostradamus afgebeeld, afkomstig uit de publicatie uit 1840 van de Franse Centurie-onderzoeker Bareste. In Nostradamus forudser Europas Fremtid staat dit portret niet op de omslag, maar op pagina 6, voorafgaand aan hoofdstuk I. Op de omslag van Nostradamus forudser Europas Fremtid staan twee afbeeldingen. De bovenste afbeelding is een uitsnede van een deel van de omslag van de kopie-Krafft-1940. Deze uitsnede maakte geen deel uit van de afbeeldingen die in bijlage waren opgenomen bij Nostradamus sieht die Zukunft Europas en is waarschijnlijk door de drukker/uitgever vervaardigd uit de afbeelding van de omslag van de editie-B.Rigaud-1568, dwz. de kopie-Krafft-1940. Daaronder staat een afbeelding van een houtsnede, voorstellende de arrestatie op 22 juni 1791 van de Franse koning Louis XVI in Varennes, een gebeurtenis die volgens Krafft was voorspeld in kwatrijn 09-20. Deze afbeelding komt ook voor op pagina 31 in Nostradamus forudser Europas Fremtid.
Op de omslag staat de titel NOSTRADAMUS en de auteursnaam Karl E. Krafft. Op de rugzijde van Nostradamus forudser Europas Fremtid staat de titel NOSTRADAMUS en een symbool dat lijkt op een stralende zon. Het is niet duidelijk of dit het logo is van de uitgeverij. De volledige titel van Nostradamus forudser Europas Fremtid staat op de titelpagina.

Afbeeldingen 
Met uitzondering van de afbeelding van de omslag van de editie-Amsterdam-1668 van de CenturiŽn zijn alle afbeeldingen die in bijlage waren opgenomen bij Nostradamus sieht die Zukunft Europas verwerkt in Nostradamus forudser Europas Fremtid. waren in bijlage opgenomen in Nostradamus sieht die Zukunft Europas. De afbeeldingen waren echter niet voorzien van bijschriften.

 • p.6: portret van Nostradamus (uit: Bareste, 1840)

 • p.10: titelpagina van de Duitse vertaling van twee medische publicaties van Nostradamus door  Jeremias Mšrzen, arts in Augsburg (1589)

 • p.14: omslag van een editie-Lyon-1557 van de CenturiŽn

 • p.15: omslag van een editie-B.Rigaud-1568 van de CenturiŽn, door Krafft gebruikt als brontekst en in oktober-november 1940 uitgegeven in de vorm van een fotokopie (de kopie-Krafft-1940)

 • p.16: omslag van de editie-Leiden-1650 van de CenturiŽn

 • p.17: titelblad van de editie-Keulen-1689 van de CenturiŽn

 • p.29: kaart van de vermoedelijke vluchtroute in 1791 van de Franse koning Louis XVI van Parijs naar Varennes

 • p.31: afbeelding van een houtsnede, voorstellende de arrestatie op 22 juni 1791 van Louis XVI in Varennes

 • p.46: horoscoopfiguur voor 10 mei 1940

 • p.48: efemeridepagina mei 1940

 • p.82: horoscoopfiguur generaal Franco

Franstalige Centurie-teksten
Alle kwatrijnen, besproken in Nostradamus sieht die Zukunft Europas, zijn ook besproken in Nostradamus forudser Europas Fremtid. Aan Nostradamus forudser Europas Fremtid zijn geen kwatrijnen toegevoegd. Aan iedere kwatrijnbespreking is een kopie toegevoegd van de Franstalige kwatrijntekst in kwestie, afkomstig uit de kopie-Krafft-1940. Evenals de illustraties maakten deze kopieŽn deel uit van de bijlagen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas
Krafft had in de bijlage in Nostradamus sieht die Zukunft Europas de kwatrijnkopieŽn voorzien van de bijbehorende kwatrijnnummers. Twee kwatrijnen zijn voorzien van foutieve kwatrijnnummers: kwatrijn 08-37 was voorzien van het foutieve kwatrijnnummer VII-37 en kwatrijn 10-22 was voorzien van het foutieve kwatrijnnummer X-27. Deze foutieve kwatrijnnummers staan ook in Nostradamus forudser Europas Fremtid.
In Nostradamus sieht die Zukunft Europas had Krafft uitvoerig aandacht besteed aan drie passages in de Brief aan Henri II, waarin was geschreven over achtereenvolgens de opkomst van ItaliŽ na het jaar 1792, de opkomst van RomaniŽ, GermaniŽ en Spanje en de macht die deze landen zouden verwerven. In de bijlage waren kopieŽn opgenomen, afkomstig uit de kopie-Krafft-1940, van de Franstalige tekst van deze passages. Deze kopieŽn waren ook afgebeeld in Nostradamus forudser Europas Fremtid

 

De boodschap van Nostradamus forudser Europas Fremtid
In Nostradamus forudser Europas Fremtid is de tekst van Nostradamus sieht die Zukunft Europas integraal vertaald, zonder toevoegingen of weglatingen. De boodschap van Nostradamus forudser Europas Fremtid is dan ook identiek aan die van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, namelijk, dat volgens Krafft alle belangrijke succesvolle Duitse politieke manoeuvres en wapenfeiten (de opkomst van Hitler, het toegevoegd worden aan Duitsland van het Rijnland, Oostenrijk en Bohemen, de invallen in Polen en ScandinaviŽ en het begin van de Westfeldzug op 10 mei 1940) had voorzien, evenals het feit dat ItaliŽ zich aan de kant van Duitsland zou scharen en aan de oorlog zou meedoen en dat Frankrijk zou capituleren. Aan de hand van zijn koppeling van de kwatrijnen 09-83 en 10-67 aan het begin op 10 mei 1940 van de Westfeldzug, heeft Krafft betoogd dat Nostradamus tot in ver verwijderde tijden tot in detail kon voorspellen. Het toekomstbeeld dat Krafft uit de CenturiŽn had afgeleid, zou volgens hem onverbiddelijk werkelijkheid worden: de onafwendbare gang van het noodlot. In Engeland zou hongersnood uitbreken. Engeland zou grote militaire verliezen gaan lijden, Noord-Ierland verliezen aan de Ierse Republiek en uiteindelijk verdwijnen van het wereldtoneel. Duitsland zou de oorlog winnen en de leidende macht worden in Europa. Hitler zou de Joden vervolgen, de vreemde eend in de bijt van Europa.
Nostradamus forudser Europas Fremtid is niet toegespitst op het land waarin het in omloop zou worden gebracht, in tegenstelling tot een aantal vertalingen van de Duitse Nostradamusbrochure, geschreven in november - december 1939 door Hans-Wolfgang Herwarth von Bittenfeld, prof. dr. Karl BŲmer en Leopold Gutterer, leidinggevende medewerkers van Goebbels' Propagandaministerie
.[2]

 

Een achterhaalde propagandaboodschap
De vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, een tekst die dateerde uit mei-juni 1940 en inspeelde op de strijd tussen Duitsland en Engeland, de enig overgebleven tegenstander,  verschenen in 1941, dat wil zeggen met een vertraging van bijna een jaar, in een tijd dat Duitsland op het Europese continent geen veldtochten voerde en de gevechten met Engeland op een laag pitje stonden. Volgens die vertalingen was de strijd aan het noordelijk front beslecht in het voordeel van Duitsland en was er slechts ťťn front, het westelijk front, waar de strijd in het voordeel van Duitsland zou gaan uitvallen. In 1941 had het Duitse leger Engeland echter niet verslagen en kreeg Duitsland, door de inval van het Duitse leger in Rusland in juni 1941, te maken met een tweede front. Dit betekende dat het oorlogsbeeld in de vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas achterhaald werd, wat van negatieve invloed kan zijn geweest op de uitwerking van de propaganda in deze brochures. Krafft had niets geschreven over Rusland en ook geen toespelingen gemaakt die konden worden uitgelegd als een voorspelling van Operatie Barbarossa, zoals de inval van het Duitse leger in Rusland ook wel wordt genoemd.

 

Behandelde kwatrijnen in Nostradamus forudser Europas Fremtid

I. Hvem var Nostradamus? Hvad gaar hans Profetier ud paa?
Geen kwatrijnen behandeld
II. Forkynder Nostradamus Sandheden?
01-47
08-76
09-20
09-34
01-60
08-59
02-58
02-92
01-64
Falen Volkenbond
Opkomst Cromwell
Vlucht Louis XVI naar Varennes
Bestorming TuilerieŽn, schending koningsgraven
Opkomst Napoleon
Opkomst Napoleon, Elba, Waterloo
Verbanning Napoleon naar St. Helena
Nederlaag Napoleon III bij Sedan
Eerste Wereldoorlog
III. Hvad forudsiger Nostradamus om i Dag og i Morgen?
09-52
10-67
09-83
04-37
05-30
05-100
03-23
03-24
03-57
10-100
03-71
06-34
02-100
03-70
08-37
02-68
05-74
05-94
03-53
Na het einde van de Duitse veldtocht in Polen volgt het begin van de Westfeldzug
Mei 1940: Westfeldzug
10 mei 1940: Westfeldzug
Leger Frankrijk stort ineen; ItaliŽ's intrede in de oorlog
Inname van Parijs na ItaliŽ's intrede in de oorlog
Laatste fase Westfeldzug in Frankrijk
Frankrijk zal een nederlaag lijden tegen ItaliŽ
Frankrijk zal een nederlaag lijden tegen ItaliŽ
Voorjaar 1940: Engeland zet de grondwet opzij, onbeperkte volmachten voor haar regering
Einde van meer dan 300 jaar Engelse overheersing, gerekend vanaf 1603
Hongersnood in Engeland
Bombardementen op Engeland
Chaos in Engeland
Engeland tegenover een verbond van totalitaire staten
Moeilijkheden voor de Engelse koning
Duitsland bezet de westkust van ScandinaviŽ,
Noord-Ierland in Ierse handen
Geboorte en opkomst Hitler
1936: bezetting Rijnland; 1938: AnschluŖ Oostenrijk; 1940: Westfeldzug
1940: Duitse invasie in Frankrijk
IV. Hvordan blev  Nostradamus Profetier til?
10-22
03-35
09-16
01-23
06-20
04-85
05-68
1649: onthoofding Charles I Stuart; aftreden Edward VIII; verwachte val George VI
Geboorte en opkomst Franco
Franco en Rivera
1815: nederlaag Napoleon bij Waterloo
Opkomst Mussolini
1936: bezetting Rijnland; 1938: AnschluŖ Oostenrijk; 1940: Westfeldzug
Elektriciteit; voorjaar 1939: Bohemen bij Duitsland gevoegd

 

De Meern, 2 augustus 2007
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Van Berkel: Nostradamus sieht die Zukunft Europas (K.E.Krafft, Berlijn, 1940). [tekst]

 2. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940? (H.-W. Herwarth von Bittenfeld, prof. dr. K. BŲmer en L. Gutterer, Berlijn, 1940 [1939]). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top