Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Nostradamus sieht die Zukunft Europas
(K.E. Krafft, Berlijn, 1940)
- T.W.M. van Berkel -

English version


Zie ook:

Nostradamus sieht die Zukunft Europas, geschreven in 1940 in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn, is een commentaar op Nostradamus en de Centuriën vanuit nationaalsocialistisch gezichtspunt. De schrijver, Karl Ernst Krafft (Basel, 10 mei 1900 - Buchenwald, 8 januari 1945), astroloog, statisticus en Centurie-onderzoeker, was in 1940 van tijd tot tijd betrokken bij de productie van nationaalsocialistisch propagandamateriaal, gebaseerd op de Centuriën.
In 1941 is Nostradamus sieht die Zukunft Europas in zes vertalingen uitgebracht: een Franse vertaling, verzorgd door Krafft zelf en een Deense, Hongaarse, Portugese, Roemeense en Spaanse vertaling.
Voor de bespreking in dit artikel van Nostradamus sieht die Zukunft Europas is gebruik gemaakt van een fotokopie van een getypte, ongedateerde versie, voorzien van aantekeningen en doorhalingen, die in het bezit is van het Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e.V. (IGPP) in Freiburg, Duitsland, catalogusnummer 20/9 181. Deze versie is vergeleken met de Deense, Franse en Spaanse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas en de inhoudsopgave van de Roemeense vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas.

 

Het ontstaan van Nostradamus sieht die Zukunft Europas 

1. De aanloop
In de dagen tussen 6 en 27 mei 1940 voerde de Zwitserse astroloog Karl Ernst Krafft, werkzaam als vertaler bij het Deutsche Nachrichtenbüro in Berlijn, een of meerdere gesprekken met dr. Werner Wilmanns, een ambtenaar, werkzaam op de afdeling Information IV van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn. Krafft was hiertoe uitgenodigd door dr. Rahn, waarnemend hoofd van de afdeling Information.
[1] De afdeling Information wilde al langere tijd met astrologische en occulte publicaties de bevolking in neutrale landen beïnvloeden en in landen die Duitsland vijandig gezind waren.[2] Dr. Gunter Altenburg, hoofd van de afdeling Information, achtte Krafft hiertoe in staat. Altenburg was in Krafft geïnteresseerd geraakt vanwege propagandistische aspecten in zijn correspondentie met Viorel Virgil Tilea, de Roemeense ambassadeur in Londen, en zijn reactie op een artikel in de Geneefse krant La Suisse, waarin Nostradamus ter sprake was gekomen. Volgens Altenburg had Krafft in zijn occulte en astrologische studies bewust of onbewust politieke zaken aangeroerd die vanuit propagandistisch oogpunt interessant konden zijn. In zijn reactie op het artikel La Suisse had Krafft volgens Altenburg de denkbeelden van een aantal Centurie-onderzoekers weerlegd en propagandistisch uitgebuit ten gunste van Duitsland.[3] 
Op  27 mei 1940 schreef Wilmanns aan Rahn dat hij met Krafft de indeling had besproken van een te schrijven Nostradamusbrochure en ervoor had gezorgd dat Krafft vanaf de volgende dag voor ongeveer een week vrijgesteld zou zijn van zijn vertaalwerkzaamheden. Wilmanns verwachtte dat Krafft ongeveer een week nodig zou hebben voor het schrijven van de brochure. 
Eind juni 1940 schreef Wilmanns in het kader van propaganda op basis van Nostradamus in het bezit te zijn van een manuscript, geschreven door een Zwitsers staatsburger, waarmee hij Krafft bedoelde, die de Zwitserse nationaliteit bezat, en diens Nostradamus sieht die Zukunft Europas.
[4] Op pagina 63 van Nostradamus sieht die Zukunft Europas had Krafft kwatrijn 05-94 gekoppeld aan de wapenstilstand tussen Duitsland en Frankrijk die op 22 juni 1940 in Compiègne werd gesloten. De precieze datum waarop Krafft zijn manuscript had voltooid is niet bekend, maar zijn commentaar op kwatrijn 05-94 en de mededeling van Wilmanns betekenen dat hij zijn manuscript tussen 23 juni 1940 en eind juni 1940 had voltooid.
Op deze website wordt verondersteld dat in het gesprek tussen Wilmanns en Krafft de inhoud ter sprake is gekomen van Kraffts manuscript Einführung zu den Prophéties de Maistre Michel Nostradamus. Krafft, van oktober 1939 tot in het voorjaar van 1940 werkzaam op Amt VII van het Reichssicherheitshauptamt, was in opdracht van het Reichssicherheitshauptamt half januari 1940 begonnen met het schrijven van de Einführung... De Duitse Centurie-onderzoeker Karl Drude schreef in 1969 in zijn geleidewoord bij de facsimile-uitgave van de editie-J.Ribou-1668 van de Centuriën dat Krafft in februari 1940 op grond van kwatrijn 05-94 had geschreven dat de Duitse invasie van België en Nederland voor de deur stond en dat de Führer in Europa een grote veldtocht zou voeren. Begin april 1940 had zijn manuscript een omvang van 200 schrijfmachinepagina's. Een groot aantal van zijn veronderstellingen, zoals dat Duitse troepen binnen afzienbare tijd België en Nederland zouden bezetten, werd echter gecensureerd. In het voorjaar van 1940 werd publicatie van de Einführung... door het Reichssicherheitshauptamt verboden. Misschien was
Wilmanns van mening dat een aangepaste versie van de Einführung... of elementen ervan bruikbaar zou zijn in de propaganda die het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde voeren.[5]
 

2. Bronmateriaal

a. Kraffts eigen materiaal
In  de gecensureerde brief aan Tilea van 14 maart 1940 had Krafft geschreven dat hij zich al twintig jaar met Nostradamus bezighield en er sinds jaren veel over had geschreven. Twee passages in Nostradamus sieht die Zukunft Europas bevatten materiaal dat uit eind jaren '30 stamt. 
Op de pagina's 58 t/m 61 in Nostradamus sieht die Zukunft Europas heeft Krafft kwatrijn 05-74 (De sang Troyen naistra coeur Germanique...) gekoppeld aan Hitler en diens Jodenvervolging. Deze koppeling had hij reeds besproken in augustus 1937 in het artikel Nostradamus et ses prophéties in het tijdschrift Uranus - Revue de synthese - arts, religions, philosophie, sciences, dat onder redactie stond van de Belgische astroloog Théodore Chapellier, een vriend van Krafft.
[6]  

Kraffts commentaar op kwatrijn 05-74

Krafft-1937
(Halbronn-1995, p.98-99)
Krafft-1940c, p.59-60 Krafft-1941-ES, p.107 Krafft-1941-FR, p.138-140
Le quatrain de Nostradamus pourrait être interprété comme suit: "D'une famille établie dans la partie alpestre du pays autrichien naîtra (le) coeur (chef) d'un mouvement (régénérateur) en Allemagne; (cet homme) deviendra (dans la suite) si puissant (dans sa position de chef d'Etat) qu'il (pourra se permettre de) chasser les Juifs hors (de la communauté sociale). [...] dass wir in obiger Voraussage "Troyen" als "tirolien" lesen, dass aus Tiroler - d.h. alpenländischer Abstammung, "ein deutsches Herz" geboren wird. Der Geburtsort Adolf Hitlers aber ist Braunau am Inn. Die Stadt liegt in Salzkammergut, im ostmärkischen Alpenland. Adolf Hitler wäre demnach von alpenländischer Abstammung - "von Tiroler Blut" im Sprachgebrauch des französischen Mittelarts als Tirol wesentlich grösser war als die heute so bezeichnete Landschaft. Als der Führer Deutschlands aber ist er das "Herz" einer Erneuerung, seine Seele - wie Nostradamus es gesehen und vorausgesagt hat. [...] Aber auch die dritte Zeile des vierzeilers deutet auf Adolf Hitler - "Er wird die artfremden Araber fortjagen". Unter diese Bezeichnung "Araber" können weder Wüstensöhne noch Türken fallen, wohl aber ein Volk, das bei allen sonstigen Unterschieden mit den Arabern die geographische Herkunft und semitische Abstammung gemein hat: - die Juden! Así se diría de sang tirolien, esto es de origin tirolés (region alpina) nacerá "un corazón aleman".
La ciudad natal de Adolfo Hitler es Braunau, junto al Inn. Está la localidad en Salzkammergut, en la región oriental de los alpes. Precede, pues, Adolfo Hitler de une ragión alpina, de "sangre tirolesa", según languaje usual francés de la Edad Media, cuando el Tirol abarcaba mucha mayor extensíon que la que hoy recibe este nombre. En cuanto al "Führer"alemán, él es el "corazón" - el alma - de un movimiento renovador. [...] Pero tambien la tercera línea del cuarteto alude a Adolfo Hitler: "Expulsará a los árabes extranjeros." Esta denominacion genérica de "árabes" no puede referirse, en esto caso, ni a los pobladores des desierto ni a los turcos, pero sí a un pueblo que, pese a las diferencias que le separan del árabe, tiene de común con éste el origen geografico y la procedencia semita: ¡ los judíos! 
La premiere ligne ferait donc entrevoir un chef allemand d'origine autrichienne, tandis que la seconde souligne combien serait grande la puissance de ce personnage (pouvoirs dictatoriaux?!).
Et comme un des faits et gestes caractéristiques de cet homme, on lit plus loin "Hors chassera gent etrange Arabique". [...] Si cette version est acceptée, la troisième ligne du quatrain gagne soudainement en actualité: "Hors chassera gent étrange sémitique". 
En dehors (du pays ou de la communauté nationale) il chassera les Juifs (pour être une) race étrangère. Qui est-ce qui ne penserait alors aux événements qui ont eu lieu en Allemagne depuis 1933?!

De vertaling van kwatrijn 01-64 op de pagina's 30 en 31 in Nostradamus sieht die Zukunft Europas en de koppeling ervan aan de Eerste Wereldoorlog vertoont veel overeenkomsten met de inhoud van een zogenaamde kwatrijnkaart die Krafft in eigen beheer in 1940-1941 uitgaf. Het commentaar op deze kwatrijnkaart is afgesloten met de aantekening KR 1938 (unveröffentl.), wat betekent dat dit commentaar uit 1938 stamt.[7]  
Op pagina XXV van de Einführung... heeft Krafft, zonder publicaties te specificeren, geschreven dat hij reeds in 1934 had gewezen op de betekenis van de woorden Grande Germanie en dat hij eind 1939 op grond van kwatrijn 05-94 en de vierde regel van kwatrijn 03-53 op treffende wijze belangrijke militaire ontwikkelingen in 1940 had beschreven. Deze twee kwatrijnen en dit commentaar maken deel uit van Nostradamus sieht die Zukunft Europas
Veel duidingelementen in Nostradamus sieht die Zukunft Europas komen ook voor in de Einführung..., wat kan betekenen dat Krafft materiaal uit de Einführung... heeft overgeheveld naar Nostradamus sieht die Zukunft Europas.

b. Centurie-edities en Centurie-commentaren
In het IGPP-exemplaar van Nostradamus sieht die Zukunft Europas staat geen bibliografie. Ook in de Deense en de Spaanse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, staat geen bibliografie. Wel is verspreid over de tekst verwezen naar een aantal Centurie-commentaren.
Op de pagina's 199-200 van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe?, Kraffts Franse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, staat de bijlage Notes bibliographiques. Hierin heeft Krafft een aantal Centurie-edities en Centurie-commentaren opgesomd die hij, naar op deze website wordt aangenomen, heeft gebruikt bij het schrijven van de tekst van Nostradamus sieht die Zukunft Europas. In deze lijst staan ook een paar meer algemene publicaties.

 • Bareste, E.: Nostradamus (Parijs, 1840)

 • Chavigny, J.A. de: La premiere face du Ianus François (Lyon, 1594)

 • Foreman, H.J.: The story of prophecy (New York, 1936)

 • Jaubert, E.: Eclaircissement des veritables Quatrains de Maistre Michel Nostradamus (Amsterdam?, 1656) [8]

 • Loog, C.: Die Weissagungen des Nostradamus: erstmalige Auffindung des Chiffreschlüssels und Enthüllung der Prophezeiungen über Europas Zukunft und Frankreichs Glück und Niedergang, 1555-2200 (Pfullingen in Württemberg, 1921 [1920]) [9]

 • Kemmerich, dr. M.P.A.: Prophezeiungen. Alter Aberglaube oder neue Wahrheit? (München,1911)

 • Moura, J.; Louvet, P.: La vie de Nostradamus (Parijs, 1930)

 • N.N.: La vie et le testament de Michel Nostradamus (Parijs, 1789)

 • Nicoullaud, C.: Nostradamus - ses prophéties (Parijs, 1914)

 • Pelletier, A. le: Les Oracles de Michel Nostradamus (Parijs, 1867, twee delen)

 • Torné-Chavigny, A.: L'Histoire prédite et jugée par Nostradamus (Bordeaux, 1860)

 • Ward, C.A.: The oracles of Nostradamus (Londen, 1889)

 • Wöllner, dr. Chr.: Das Mysterium des Nostradamus (Leipzig, 1926)

3. De definitieve tekst
Rond eind juni 1940 had Wilmanns geschreven dat Nostradamus sieht die Zukunft Europas geschikt leek voor propaganda. Wat hem betreft moest voor een verschijningsvorm worden gekozen waaruit niet kon worden opgemaakt dat zijn afdeling erbij betrokken was.
Uit een brief aan Rahn, gedateerd op 23 juli 1940, blijkt dat professor Friedrich Berber, die samen met Altenburg leiding gaf aan de afdeling Information, instemde met de afspraak tussen Wilmanns en een zekere heer Wilhelm dat Nostradamus sieht die Zukunft Europas in buitenlandse boekhandels zou worden verspreid.[10] Berbers voorkeur ging uit naar verspreiding in Zwitserland. Hij had wel twee aanbevelingen. Ten eerste achtte hij het raadzaam dat de uitleg van de zinsnede "Duits hart uit Trojaans bloed" nog eens zou worden doorgenomen met Krafft. Berber vond het meer voor de hand liggen om in het commentaar het woord Troyen te koppelen aan Griekenland en op die manier een parallel te creëren met Hitlers afkomst uit Oostenrijk in relatie tot het oude Duitse Rijk.[11] Ten tweede zou volgens Berber de uitwerking in Zwitserland van Nostradamus sieht die Zukunft Europas kunnen worden versterkt door toevoeging van de kwatrijnen 06-20, 01-47 en 06-90. De Duitstalige teksten van deze drie kwatrijnen in Berbers brief stemmen overeen met de teksten in Noah's Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte von 1547 bis gegen 3000 (Berlijn, 1928), waaraan de conclusie kan worden verbonden dat Berber beschikte over een exemplaar van dit boek. Aan het einde van zijn brief schreef Berber dat Nostradamus sieht die Zukunft Europas gebruikt zou worden bij het samenstellen van een Nostradamusbrochure in de nationaalsocialistische propagandaserie Informations-Schriften.[12] 
Op 20 augustus 1940 verzond een zekere heer Simon 15 exemplaren van het manuscript Nostradamus sieht die Zukunft Europas, bestemd voor verspreiding in het buitenland.[13] Hieruit kan worden opgemaakt dat de definitieve tekst van Nostradamus sieht die Zukunft Europas uiterlijk 19 augustus 1940 tot stand was gekomen. Uit de toelichting van Simon bleek dat het Ministerie van Volksvoorlichting en Propaganda te kennen had gegeven verspreiding in Duitsland ongewenst te vinden.

 

De vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas
In zijn brief van 20 augustus 1940 had Simon geschreven dat hij het met het oog op de kwaliteit raadzaam vond om vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas in het buitenland te laten vervaardigen om zo betere resultaten te verkrijgen. Krafft zelf zou volgens hem op korte termijn zorg dragen voor een vertaling in het Frans.
In 1941 verschenen de volgende vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas:

Krafft heeft in 1941 in een rondbrief de uitgave aangekondigd van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? Hij schreef dat deze studie over Nostradamus in de herfst van het voorgaande jaar was afgesloten en dat uitgave ervan vertraging had opgelopen.[14] Echter, volgens de brief van Simon was er uiterlijk 19 augustus 1940 een versie van Nostradamus sieht die Zukunft Europas die als grondtekst zou fungeren voor vertalingen. De tekstindeling en de titel van de Deense, de Roemeense en de Spaanse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas komen overeen met die van het IGPP-exemplaar van Nostradamus sieht die Zukunft Europas dat, zoals verderop zal worden beschreven, kan worden aangemerkt als de definitieve tekst van Nostradamus sieht die Zukunft Europas per augustus 1940. De titel Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? is een titel in vragende vorm. Vergeleken met de Deense en de Spaanse vertaling is de indeling van de tekst in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe anders, zijn er een aantal passages in gewijzigd en zijn er een aantal kwatrijnen en bijlagen aan toegevoegd. In de bijlage Notes bibliographiques is een fotokopie vermeld van een editie-Lyon-1568 van de Centuriën die was aangevuld met een alfabetisch register van kwatrijnen, was verschenen in Frankfurt en niet bestemd was voor de vrije verkoop. Dit is de kopie-Krafft-1940 die in oktober - november 1940 in een beperkte oplage van 299 stuks werd uitgegeven. Op grond hiervan wordt in dit artikel aangenomen dat Krafft met de opmerking over de afsluiting in de herfst van 1940 van een studie over Nostradamus in feite heeft bedoeld dat hij toen zijn Franse vertaling had voltooid.

 

Hoofdstuktitels in Nostradamus sieht die Zukunft Europas en in de Deense, Spaanse, Portugese, Roemeense en Franse vertaling

Krafft-1940c Krafft-1941-DK Krafft-1941-ES Krafft-1941-PT
(© SBB Berlijn)
Krafft-1941-RO Krafft-1941-FR
Inhoudsopgave Inhoudsopgave         Principales publications du même auteur
I. Wer war Nostradamus? Was sind seine Prophéties? I. Hvem var Nostradamus? Hvad gaar hans Profetier ud paa? I. ¿Quién fué Nostradamus? ¿Qué son sus profecías? I. Quem era Nostradamus? Cine a fost Nostradamus? Ce sunt profetiile lui? Chapitre premier. Qui a été Nostradamus? Que sont ses prophéties?
II. Sagt Nostradamus die Wahrheit? II. Forkynder Nostradamus Sandheden? II. ¿Dice verdad Nostradamus?  II. Nostradamus diz a verdade? Spune Nostradamus adevarul? Chapitre II. Nostradamus a-t-il dit la vérité?
III. Was kündet Nostradamus für heute und morgen? III. Hvad forudsiger Nostradamus om i Dag og i Morgen? III. ¿Qué anuncia Nostradamus para hoy y para mañana?  III. Que nos anunciou Nostradamus para os tempos modernos? Ce prevesteste Nostradamus pentru vremile de azi si viitor? Chapitre III. Les prophéties et l'actualité politique

Chapitre IV. Que nous annonce Nostradamus pour demain?

IV. Wie kam Nostradamus zu seinen Prophezeiungen? IV. Hvordan blev Nostradamus' Profetier til? IV. ¿Como llega Nostradamus a sus profecías?  IV. Como se revelou em Nostradmus o dom profético? Cum a ajuns Nostradamus la profetiile sale? Chapitre V. Coup d'oeil dans les pénombres d'où sortent les "Propheties"
  Fortegnelse over de anførte Quatrains Indice Indice   Notes bibliographiques
Index des quatrains cités
Index des tableaux réproduites
Table des matières


Ingevolge besluit D IV 3628 van 1 oktober 1940 werd vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken een exemplaar van Nostradamus sieht die Zukunft Europas verzonden naar het Reichskommissariat für die besetzten niederländische Gebiete,  samen met illustratiemateriaal en kwatrijnteksten, met het oog op vertaling en verspreiding. Op 11 oktober 1940 antwoordde de Generalkommissar zur besonderen Verwendung - Sonderreferat Kulturaustausch dat Hoe zal deze oorlog eindigen?, uitgegeven door W.J. Ort in Den Haag, over hetzelfde thema ging als Nostradamus sieht die Zukunft Europas. Om die reden kon van een voor Nederland bestemde vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas geen sprake zijn. Al het materiaal dat Buitenlandse Zaken had toegezonden werd geretourneerd, onder bijvoeging van een exemplaar van Hoe zal deze oorlog eindigen?. Buitenlandse Zaken ontving de afwijzing op 14 oktober 1940. Op 17 oktober 1940 betoogde Krafft in een rapport dat de inhoud van enerzijds Nostradamus sieht die Zukunft Europas en anderzijds Hoe zal deze oorlog eindigen? en de Franse en Servische versie ervan elkaar maar in zeer geringe mate overlapten. Slechts zes van de twintig in Hoe zal deze oorlog eindigen? geciteerde kwatrijnen kwamen voor in Nostradamus sieht die Zukunft Europas terwijl omgekeerd van de zevenendertig geciteerde kwatrijnen en brieffragmenten in Nostradamus sieht die Zukunft Europas er slechts negen voorkwamen in Hoe zal deze oorlog eindigen?, waarvan drie in slechte vertaling. Volgens Krafft zouden beide publicaties elkaar dan ook niet voor de voeten lopen. Daar kwam wat hem betreft bij dat hij zijn eigen studie van betere kwaliteit vond en van mening was dat concurrentie op het gebied van Nostradamus de uitwerking van de Nostradamuspropaganda ten goede zou kunnen komen. Voor zover bekend is er uiteindelijk geen Nederlandse vertaling vervaardigd van Nostradamus sieht die Zukunft Europas.[15] Voor het vervaardigen en in omloop brengen van de Franse en Roemeense vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas was het kennelijk geen probleem dat er een Franse pendant van Hoe zal deze oorlog eindigen? in omloop was en een Roemeense.
Krafft had in zijn rapport eveneens geschreven dat met grote waarschijnlijkheid kon worden aangenomen dat Hoe zal deze oorlog eindigen? uit het Propagandaministerie afkomstig was.[16]
Op 21 oktober 1940 vroeg Buitenlandse Zaken aan de heer Bene, haar vertegenwoordiger bij het Reichskommissariat für die besetzten niederländische Gebiete, vanwege het feit dat de inhoud van Hoe zal deze oorlog eindigen? in hoge mate overeenstemde met de inhoud van een in Genève uitgegeven brochure, getiteld Prédictions en de inhoud van de Joegoslavische brochure 1940, na te gaan op wiens aandringen Ort Hoe zal deze oorlog eindigen? had uitgegeven. Op 21 november 1940 werd nog eens aan deze vraag herinnerd. Op 12 december 1940 kwam het antwoord dat Hoe zal deze oorlog eindigen afkomstig was uit het Propagandaministerie.[17]  
Ondertussen was op 25 oktober 1940 een voorstel gedaan een Vlaamse vertaling te laten vervaardigen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas. Op 7 november 1940 werd met dit voorstel ingestemd en aangetekend dat de Vlaamse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas ook in Nederland in omloop moest worden gebracht, terwijl de Franse vertaling niet alleen bestemd was voor België, maar ook voor Frankrijk en West-Zwitserland.
[18] Tot dusver is een Vlaamse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas niet boven water gekomen. Van een voor Zwitserland bestemde uitgave, waarvan sporen terug te vinden zijn in het IGPP-exemplaar van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, is tot dusver evenmin een publicatie in boekvorm boven water gekomen.
In 1992 is de Roemeense vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas opnieuw uitgegeven door uitgeverij Atelier XX in Craiova. Deze heruitgave was gedrukt bij drukkerij Oltenia.

De zes vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas

Krafft-1941-DK Krafft 1941-ES Krafft-1941-FR

Nostradamus forudser Europas Fremtid
(1941-DK, Kopenhagen)

Nostradamus predice el porvenir de Europa
(1941-ES, Madrid)
Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe?
(1941-FR, Brussel)
Krafft-1941-HU Krafft-1941-PT Krafft-1941-RU
Nostradamus Europa jövendőjét látja
(1941-HU, Boedapest)
Nostradamus vê o futuro da Europa
(1941-PT, Lissabon) 
(© SBB Berlijn)
Nostradamus prezice viitorul Européi 
(1941-RU, Bucarest)

 

Krafft-1940dHet IGPP-exemplaar van Nostradamus sieht die Zukunft Europas
De versie van Nostradamus sieht die Zukunft Europas die in het bezit is van het Institut für Grenzgebiete (IGPP) is een ongedateerd typescript met her en der aantekeningen en doorhalingen. Het IGPP-exemplaar bestaat uit een pagina met een grote afbeelding van een portret van Nostradamus, overgenomen uit de studie van Bareste over Nostradamus (Parijs, 1840), 83 pagina's tekst waarvan één pagina is genummerd als 10/11; 13 pagina's met elk één genummerde illustratie en bijbehorend bijschrift, 2 pagina's met verzamelde illustraties en 6 pagina's met tekstfragmenten en kwatrijnteksten, gefotokopieerd uit een editie-B.Rigaud-1568 van de Centuriën.
Rechtsboven op de titelpagina van het IGPP-exmplaar is geschreven: Herrn E. Hans Mahler, Zurich 1. Mahler was in de jaren '30 manager van de winkelketen Globus. Van 1929 tot 1932 is Krafft daar als psychologisch adviseur werkzaam geweest. Mahler was ook de eigenaar van de uitgeverij Globi. Op de pagina's 6, 35, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 63 en 65 in het IGPP-exemplaar zijn een aantal alinea's doorgehaald. Dit kan betekenen dat het IGPP-exemplaar is bewerkt om een voor Zwitserland bestemde Duitstalige versie te produceren. Onder de titel is geschreven: Nicht-satzfertiges Manuskript met daaronder drie aantekeningen. Volgens de eerste aantekening moesten er nog zes tot acht kwatrijnen aan de tekst worden toegevoegd. Eén of twee ervan zouden zogenaamd tegen Duitsland en Italië zijn gericht. Een ander kwatrijn zou zijn gekoppeld aan Reynaud, de Franse minister-president. De toegevoegde kwatrijnen en de commentaren erop zouden acht tot tien pagina's in beslag nemen. Volgens de tweede aantekening zouden fotokopieën worden bijgevoegd van besproken Centurie-teksten (brieffragmenten en kwatrijnen). Deze kopieën zouden gemaakt worden van het "origineel-1568" of tewel de editie-B.Rigaud-1568. Volgens de derde aantekening zou in het biografisch gedeelte van Nostradamus sieht die Zukunft Europas nog vermeld moeten worden dat Nostradamus halfjoods was, een vermelding die ongeveer 1/3 pagina in beslag zou nemen.
In het IGPP-exemplaar is op een aantal tekstpagina's in de linker kantlijn aangegeven met een illustratienummer waar een bepaalde illustratie terecht moest komen.
Met betrekking tot de aanbevelingen van Berber in zijn brief van 23 juli 1940 kan worden gezegd dat in het IGPP-exemplaar op de pagina's 14 en 77 de kwatrijnen 01-47 en 06-20 zijn besproken, die Berber toegevoegd wilde zien met het oog op verspreiding in Zwitserland. Deze kwatrijnen maken overigens ook deel uit van de Deense, Franse en Spaanse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas. Kwatrijn 06-90, dat Berber eveneens toegevoegd wilde zien, is noch in het IGPP-exemplaar besproken, noch in de Deense, de Franse of de Spaanse vertaling. Kennelijk heeft Krafft deze aanbeveling van Berber naast zich neergelegd, evenals diens aanbeveling het woord Troyen in kwatrijn 05-74 te koppelen aan het oude Griekenland om op die manier een parallel te creëren met Hitlers Oostenrijkse afkomst in relatie tot het oude Duitsland. Op pagina 59 in het IGPP-exemplaar en de corresponderende pagina's in de Franse en Spaanse vertaling heeft Krafft zonder omhaal geschreven dat een koppeling van de woorden de sang Troyen aan Klein-Azië of het Franse Troyes nergens op sloeg. Troyen moest volgens hem worden uitgelegd als een vervorming van tyrolien en zodoende als een aanwijzing naar Tirol, de regio waarin Hitler was geboren.[19]
In het literatuuronderzoek dat aan dit artikel ten grondslag ligt, heeft vergelijking van het IGPP-exemplaar met de Deense en Spaanse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas uitgewezen dat in de Deense en Spaanse vertaling de volledige tekst staat van het IGPP-exemplaar, inclusief de doorgehaalde alinea's. Dit betekent dat de getypte tekst in het IGPP-exemplaar, inclusief de doorgehaalde alinea's, de grondtekst is geweest van de vertalingen in het Deens, Hongaars, Portugees, Roemeens en Spaans en dat daarbij de aanbevelingen van Simon in zijn brief van 20 augustus 1940 om deze vertalingen in het buitenland te vervaardigen, zijn opgevolgd. Ook in de Franse vertaling zijn de doorgehaalde alinea's vertaald, maar de inhoud van de Franse vertaling en de indeling van de tekst in hoofdstukken en paragrafen wijkt af van die van het IGPP-exemplaar en de Deense en Spaanse vertaling. Uit de brief van Simon bleek dat Krafft de Franse vertaling zou verzorgen. Op deze website wordt aangehouden dat Kraffts Franse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas niet een letterlijke vertaling is van de getypte tekst van het IGPP-exemplaar; Krafft heeft de tekst op een aantal punten gewijzigd.


Titels van hoofdstukken en paragrafen in Nostradamus sieht die Zukunft Europas

Inhoudsopgave

I.

Wer war Nostradamus? Was sind seine Prophéties?
  Ongetitelde paragraaf
  Wie uns die Prophezeiungen des Nostradamus überkommen sind

II.

Sagt Nostradamus die Wahrheit?
  Ongetitelde paragraaf
  Ankündigung der französischen Revolution und des versuchten Kalenderwechsels
  Italiens Entwicklung und Aufstieg zum Imperium
  Nostradamus und die Genfer Völkerbundstragödie
  Herkunft und Aufstieg von Cromwell
  Dramatische Höhepunkte aus der fanzösische Revolutionszeit
  Aufstieg und Fall von Napoleon Bonaparte
  Verbannung Napoleons nach St.Helena
  Die Kapitulation von Sédan
  Voraussagen in den Prophéties für den Weltkrieg

III.

Was kündet Nostradamus für heute und morgen?
  Ongetitelde paragraaf
  Der Aufstieg der autoritären Staaten
  Der Krieg in Frankreich
  Der 10. Mai 1940
  Blitzkrieg in Frankreich
  Bestimmung und Verantwortung
  Schatten über England
  Hungersnot in England
  Bombardierung Englands
  General Wirrwarr - England allein gegen Europa
  Lösung der irischen Frage
  Voraussagen über Deutschland
  Adolf Hitler als Erneuerer Deutschlands
  Großdeutschland
  Noch einmal der Einmarsch in Frankreich und England

IV.

Wie kam Nostradamus zu seinen Prophezeiungen?

 

Illustraties in Nostradamus sieht die Zukunft Europas
Krafft had zelf de illustraties uitgekozen die deel moesten uitmaken van Nostradamus sieht die Zukunft Europas. Hieronder volgen de bijschriften waarvan hij ze in het IGPP-exemplaar had voorzien.

 1. Titelblatt der deutschen Übersetzung zweier medizinischer Schriften von Nostradamus durch den Augsburger Arzt Jeremias Märzen (1589)

 2. Titelbild der ältesten heute noch vorhandenen Teil-Ausgabe der "Propheties", von 1557

 3. Titelblatt eines Lyoner Druckes der "Propheties", von 1568, - der ersten nachweislichen Gesamtausgabe, der auch sämtliche Zitate der vorliegenden Veröffentlichung entnommen sind

 4. Titelseite der Leydener Ausgabe der "Propheties", von 1650. Die beiden als Unterlagen erwähnten usgaben von 1556 und 1558 beruhn auf freier Erfindung dse Druckers einer Ausgabe zu Rouen, vom Jahr 1649, der die Leydener Ausgabe nachgedruckt worden ist

 5. Titelbild der Ausgabe zu Amsterdam, vom Jahr 1668. Das obere Bild veranschaulicht die Enthauptung Karls I von England (1649), das untere Bild den großen Brand von London (1666), - zwei Ereignisse, die von Nostradamus mit erstaunlicher Genauigkeit waren vorausgesagt worden und damit seinen Ruhm als Prophet begründeten

 6. Titelbild der Kölner Ausgabe der "Propheties", von 1689

 7. Übersicht über die vermutliche Fluchtroute (punktiert) der Königlichen Karosse: - von Paris durch den Wald von Beine bei Reims, nach St.Lenehould und von da nach den von den Flüssen Aire und Aisne umschlossenen Varennes

 8. Verhaftung der Königlichen Familie auf der Flucht in Varennes am 22.Juni 1791 (Zeitgenössischer Holzschnitt). Die Unterschrift rechts besagt, daß der Gemeindesyndikus, Herr Sauce, den König eingeladen habe, mit seiner Familie bei ihm auszuruhen

 9. Gestirnstand von 10.Mai 1940 von Nostradamus in zwei Vierzeilern bis in alle Einzelheiten beschrieben als Zeitpunkt des Beginns der großen Schlachten im Westen

 10. Wiedergabe einer Seite aus einem astronomischen Ephemeridenwerk für den Monat Mai 1940 mit den von Nostradamus angeführten Gestirnstellungen

 11. Geburtsbild des "Caudillo", der von Nostradamus einmal als "jevne enfant" - ein Jupiter-Kind, an andrer Stelle als "castel Franco"- ein Spanier namens Franco, angekündigt wird

 12. [portret Nostradamus] Nach E. Bareste - A. de Lémud

In de Portugese, Roemeense en Spaanse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas is het portret van Nostradamus afgebeeld op de omslag. In de Deense en Franse vertaling is dit portret na de titelpagina afgebeeld. Op de omslag van de Deense vertaling is figuur 8 afgebeeld met daarboven een uitsnede uit de titelpagina van figuur 3. Op de omslag van de Franse vertaling staat geen illustratie.

 

Krafft-1992-RU (1941)De boodschap van Nostradamus sieht die Zukunft Europas
Duitsland, dat in 1936 het Rijnland had geremilitariseerd, in 1938 Oostenrijk had geannexeerd en in 1939 Bohemen verkreeg en binnenviel in Polen, had in 1940 haar macht in noordelijke en westelijke richting uitgebreid door in april 1940 Denemarken en Noorwegen te bezetten en in mei 1940 België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. In Normandië legden de Duitsers het Britse expeditieleger het vuur na aan de schenen. Italië had zich in juni 1940 aan de zijde van Duitsland geschaard en het uiterste zuidoosten van Frankrijk aangevallen. De Spaanse burgeroorlog was in het voordeel van Franco beslist. Duitsland, Italië en Spanje, de totalitaire staten in Centraal- en West-Europa, zetten de toon in de geschiedenis. Engeland was de enige overgebleven tegenstander van Duitsland. Van 10 juli tot 12 augustus 1940 voerden de Duitsers en Engelsen hevige gevechten om het luchtruim boven Het Kanaal. Tussen Duitsland en Rusland gold het niet-aanvalsverdrag dat in augustus 1939 door de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen, Von Ribbentrop en Molotov, was gesloten. Rusland was niet betrokken bij de Westfeldzug.
De eerste versie van Nostradamus sieht die Zukunft Europas is ontstaan in de periode eind mei - eind juni 1940. De definitieve tekst dateert uit medio augustus 1940. In oktober - november 1940 heeft Krafft de Franse vertaling voltooid van Nostradamus sieht die Zukunft Europas. In 1941 werden de vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas uitgegeven. 
De propagandaboodschap in Nostradamus sieht die Zukunft Europas hangt samen met de fase waarin de oorlog in de nadagen van de lente en het begin van de zomer van 1940 verkeerde. Uit Nostradamus sieht die Zukunft Europas komt naar voren dat Nostradamus volgens Krafft alle belangrijke succesvolle Duitse politieke manoeuvres en wapenfeiten (de opkomst van Hitler, het toegevoegd worden aan Duitsland van het Rijnland, Oostenrijk en Bohemen, de invallen in Polen en Scandinavië het begin van de Westfeldzug op 10 mei 1940) had voorzien, evenals het feit dat Italië zich aan de kant van Duitsland zou scharen en aan de oorlog zou meedoen en dat Frankrijk zou capituleren. Aan de hand van zijn koppeling van de kwatrijnen 09-83 en 10-67 aan het begin op 10 mei 1940 van de Westfeldzug, heeft Krafft betoogd dat Nostradamus tot in ver verwijderde tijden tot in detail kon voorspellen. 
Volgens Krafft zou het toekomstbeeld dat hij uit de Centuriën had afgeleid, onverbiddelijk werkelijkheid worden. In Engeland zou hongersnood uitbreken. Engeland zou grote militaire verliezen gaan lijden, Noord-Ierland verliezen aan de Ierse Republiek en zou uiteindelijk verdwijnen van het wereldtoneel. Duitsland zou de oorlog winnen en de leidende macht worden in Europa. Hitler zou de Joden vervolgen, de vreemde eend in de bijt van Europa. Nostradamus had volgens Krafft niets anders beschreven dan de onafwendbare gang van het noodlot. Krafft heeft geen aandacht besteed aan de relatie Duitsland - Rusland. In Nostradamus sieht die Zukunft Europas heeft hij geen kwatrijnen gekoppeld aan een aanval in de nabije toekomst van Duitsland op Rusland. 
Met het koppelen van een tiental kwatrijnen aan belangrijke personen uit het verleden zoals Charles I, Cromwell en Napoleon heeft Krafft de betrouwbaarheid van de Centuriën willen illustreren. Het feit dat volgens hem een aantal kwatrijnen reeds in vervulling waren gegaan, betekende dat die kwatrijnen in Nostradamus sieht die Zukunft Europas die volgens hem betrekking hadden op de nabije toekomst, eveneens in vervulling zouden gaan. 
Krafft heeft zijn betoog verder kracht bijgezet door de reputatie van Nostradamus bij het Franse Hof te beschrijven en door aan te geven dat Nostradamus voor Frankrijk minder rooskleurige voorspellingen had gedaan, ondanks dat hij de Franse nationaliteit bezat.

 

Het commentaar van Krafft
Uit de gecensureerde versie van de brief van Krafft aan Tilea, gedateerd op 14 maart 1940, blijkt dat Krafft zich vanaf 1920 met Nostradamus en de Centuriën beziggehouden. Zijn publicaties en lezingen hierover hadden een uiteenlopend karakter. 
In Über ältere und älteste Ausgaben der "Prophéties", een tweedelige bibliografische studie, in eigen beheer uitgegeven in november 1940 en januari 1941 in de serie Nostra Damur, heeft Krafft systematisch de verschijningsvolgorde en kenmerken behandeld van oude uitgaven van de Centuriën. Hij legde hierbij een grote mate van nauwkeurigheid aan de dag. 
In de lezingen over de Centuriën die Krafft in 1941 in Berlijn gaf, wierp hij, voorzover uit de beschrijving van Howe in Uranias Kinder... valt op te maken, bij tijd en wijlen een blik in de toekomst, waarbij hij zich niets aantrok van het feit dat hij het gevaar liep te worden gearresteerd omdat autoriteiten als de Gestapo niet gesteld waren op voorspellingen.
Nostradamus sieht die Zukunft Europas is, zo blijkt uit de voorgeschiedenis, geschreven met het oog op propaganda. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde via astrologische en occulte publicaties de bevolking in neutrale landen beïnvloeden en in landen die Duitsland vijandig gezind waren. In zijn rapport van 17 oktober 1940 schreef Krafft dat concurrentie op het gebied van Nostradamusbrochures tussen het Propagandaministerie (naar zijn idee de instantie die schuil ging achter Hoe zal deze oorlog eindigen? en de Franse en Servische pendant) en het ministerie van Buitenlandse Zaken (dat hem opdracht had gegeven Nostradamus sieht die Zukunft Europas te schrijven) de uitwerking van deze brochures alleen maar ten goede zou komen. Volgens dr. Hans-Hermann Kritzinger, de schrijver van Der Seher von Salon (deel 38 in de serie Informations-Schriften) waren Krafft en hij het bij het vervaardigen van propagandamateriaal op basis van de Centuriën met elkaar eens dat het tegen de geest van Nostradamus zou indruisen als zij zijn kwatrijnen zouden verdraaien. Zij zouden alleen materiaal verwerken dat zinvol was en treffend.[20] Uit de paragraaf Kraffts eigen materiaal in dit artikel is gebleken dat Krafft reeds in de jaren '30 kwatrijnen koppelde aan ontwikkelingen rond het nationaalsocialisme. Op 5 juli 1940 schreef Krafft aan Adolphe Ferrière, die hem destijds had geholpen bij het samenstellen van Traité d'Astrobiologie (Brussel, 1939), dat hem de pro-Duitse instelling van Nostradamus steeds duidelijker werd.[21] In zekere zin is Nostradamus sieht die Zukunft Europas een propagandistische publicatie, geschreven vanuit de overtuiging dat in de Centuriën voorspellingen stonden omtrent het nationaalsocialisme. Uit talloze commentaren in Nostradamus sieht die Zukunft Europas blijkt echter dat niet de Centuriën het uitgangspunt waren bij het vergelijken van de inhoud ervan met de loop van de geschiedenis, maar dat de loop van de geschiedenis het uitgangspunt was en dat de Centuriën er als het ware in werden geperst. Een goed voorbeeld hiervan is Kraffts commentaar op kwatrijn 05-94. 

1. Kwatrijn 05-94

Franse kwatrijntekst (Krafft-1940c, p.62) Vertaling (Krafft-1940c, p.62)
Translatera en la Grand Germanie,
Brabant & Fladres, Gand, Bruges, & Bologne:
La traifue fainte, le grand duc d'Armenie
Assaillira Vienne et la Coloigne.
Überführen werd er in den Bereich von Großdeutschland
Brabant und Flandern, Gent, Brügge und Boulogne.
Der Waffenstilstand ein Betrug; der große Führer von Arminien, d.h. des Landes des Arminius,
wird überraschend besetzen Wien und Köln.

In de derde regel koppelde Krafft de woorden La traifue fainte (de geveinsde wapenstilstand) aan het Verdrag van Versailles. Het woord Armenie in deze regel zag hij als een vervorming van Arminie, het land van Arminius (de Latijnse naam van Herman de Cherusk die in 9 AD in volgens de overlevering het Teutoburger Wald drie Romeinse legioenen versloeg). Het woord Armenie werd derhalve gekoppeld aan Hitler, een koppeling die volgens Kritzinger mede was ingegeven omdat het anno 1940 ondenkbaar was dat Stalin, die in Georgië geboren was, nabij Armenië, Wenen en Keulen zou aanvallen.[22] Krafft koppelde de woorden Grand Germanie in de eerste regel aan Hitlers Großdeutschland, de tweede regel aan de Westfeldzug en de vierde regel aan de remilitarisatie van het Rijnland in 1936 en de Anschluß van Oostenrijk in 1938. Zo had Nostradamus, schreef Krafft, vierhonderd jaar tevoren de beide voor het nieuwe Europa beslissende factoren gezien in hun nauwe verbondenheid: een bedrieglijke wapenstilstand en het ten tonele komen van een Führer, de schepper van Groot-Duitsland.[23] 
Volgens Krafft was het door middel van astrologie aantoonbaar
dat Nostradamus in de kwatrijnen 10-67 en 09-83 exact had voorspeld dat op 10 mei 1940 de Westfeldzug zou beginnen.

2. De kwatrijnen 10-67en 09-83

Kwatrijn 10-67 (Krafft-1940c, p.38) Vertaling (Krafft-1940c, p.38)
Le tremblement si fort au mois de May,
Saturne, Caper, Jupiter, Mercure auf boeuf:
Venus aussi, Cancer, Mars, en Nonnay,
Tombera gresle lors plus grosse qu'un oeuf.
Die militärische Erschütterung wird gewaltig sein im Monat Mai;
Saturn, Jupiter, Merkur im Stier (stehend),
Venus auch in Krebs, Mars in den Nonen;
(dann) wird Hagel fallen grösser als Eier.
Kwatrijn 09-83 (Krafft-1940c, p.39) Vertaling (Krafft-1940c, p.39)
Sol vingt de taurus si fort terra tremblet.
Le grand theatre rempli ruinera,
L'air, ciel & terra obscurit & troubler,
Lors l'infidelle Dieu & sainctz voguera.
Sonne zwanzig Grad Stier, gewaltig die Erde erzittern.
Der Grosse wird vernichten den gefüllten Schauplatz.
Die Luft, der Himmel und die Erde in Dunkelheit gehüllt und in Aufrurh gebracht;
dann wird der Ungläubige Gott und die Heiligen anrufen.

 

Krafft: efemeride mei 1940
Kwatrijn 10-67
Efemeridepagina mei 1940

Krafft: 10 mei 1940
Kwatrijn 09-83
Horoscoopfiguur 10 mei 1940

Ter illustratie liet Krafft de kwatrijnen 09-83 en 10-67 vergezeld gaan door afbeeldingen. Kwatrijn 09-83 ging vergezeld van de afbeelding van een horoscoopfiguur waarin de Zon was ingetekend op 20 Stier en verder Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus en Uranus. Volgens het bijschrift staan in deze figuur de planeetposities van 10 mei 1940, door Nostradamus in twee kwatrijnen tot in detail beschreven als moment waarop in het Westen de grote veldslagen zouden beginnen. Kwatrijn 10-67 ging vergezeld van een afbeelding van een efemeridepagina voor mei 1940 met "de configuratie die Nostradamus heeft genoemd".
Kwatrijn 10-67 was het eerste van de twee kwatrijnen die Krafft aan mei 1940 koppelde, de maand waarin de Westfeldzug begon. De Duitse tekst van kwatrijn 10-67 in Nostradamus sieht die Zukunft Europas is niet het resultaat van een letterlijke vertaling, maar van Kraffts koppeling van dit kwatrijn aan enerzijds planeetposities die zich in mei 1940 hebben voorgedaan en anderzijds de veldslagen in mei 1940. De tweede en derde regel in de Duitse kwatrijntekst zijn geen vertaling van de corresponderende Franse regels maar de weergave van de posities in de efemeride in de periode tussen 10 en 31 mei 1940 van Saturnus, Jupiter en Mercurius in Stier en Venus en Mars in Kreeft.
In de eerste regel van de Duitse tekst van kwatrijn 10-67 heeft Krafft het woord militärische ingevoegd. Dit hangt samen met de koppeling van dit kwatrijn aan de Westfeldzug. In de oorspronkelijke Franse tekst staat een dergelijk woord niet.
Het woord Caper in de tweede regel in de Franse tekst wijst volgens het commentaar van Krafft niet op een geitenbok, maar op de capricieusiteit van de planeet Uranus, die evenals Saturnus, Jupiter en Mercurius in Stier staat. Nostradamus was volgens Krafft op de hoogte van het bestaan van Uranus en diens gang door de Dierenriem, terwijl deze planeet pas in 1781 werd ontdekt, lang na zijn dood. In werkelijkheid is het woord Caper een aanduiding van het Dierenriemteken Steenbok (Capricornus) en is in de tweede regel aangegeven dat Saturnus in Steenbok staat en Jupiter en Mercurius in Stier.
Krafft heeft de woorden Venus aussi, Cancer in de derde regel uitgelegd als een verwijzing naar de positie van Venus in Kreeft, daarbij voorbijgaand aan de komma tussen aussi en Cancer, de komma die aangeeft dat de woorden Venus aussi bij de tweede regel horen, wat betekent dat Venus in Stier staat. Krafft ziet het woord Nonnay als een verbastering van het woord nones, de aanduiding van de 25e t/m 30e booggraad van een Dierenriemteken en de 1e t/m 5e booggraad van het opvolgende teken. Op 10 mei 1940 betrad Mars de 25e graad Tweelingen en viel daarmee volgens Krafft onder de invloed van Kreeft. In werkelijkheid is het woord Nonnay een berijmde plaatsaanduiding en betekent de aanduiding Cancer, Mars dat Mars in Kreeft staat. Het begrip nones heeft betrekking op de dag waarop het Eerste en Laatste Kwartier is en is een begrip dat in de astrologie niet wordt gebruikt. 
De configuratie waarop in kwatrijn 10-67 is gezinspeeld, heeft zich voorgedaan op 9 mei 1549. Volgens hedendaagse software stond Saturnus op die dag op 29 Steenbok retrograde, Jupiter op 9 Stier, Mercurius op 12 Stier retrograde, Venus op 7 Stier en Mars op 22 Kreeft. Brind'Amour heeft hierover aangetekend dat in de regio Montélimar op 4 mei 1549 zich een hevige beving voordeed, korte tijd later gevolgd door hevige hagelbuien.[24] Terzijde de opmerking dat er geen enkel bewijs is voor de veronderstelling dat Nostradamus op de hoogte zou zijn geweest van het bestaan en de gang door de Dierenriem van Uranus, Neptunus en Pluto, de transsaturnale planeten die na zijn dood werden ontdekt.
Volgens Krafft was kwatrijn 09-83 de verfijning van de voorspelling met betrekking tot mei 1940, gedaan in kwatrijn 10-67. In de eerste regel van kwatrijn 09-83 is namelijk een Zonpositie vermeld: 20 Stier, zonder verder jaartal. Krafft heeft hierover opgemerkt dat op 10 en 11 mei van onwillekeurig welk jaar de Zon op 20 graden Stier staat. Wat betreft de Gregoriaanse kalender klopt dit; in de Juliaanse kalender, die ten tijde van het samenstellen van de Centuriën in zwang was, deed deze positie zich doorgaans voor op of rond 2 mei. 
In zijn commentaar gaf Krafft toe dat de aanduiding Zon 20 Stier op zichzelf genomen niets zegt over een jaar, maar op 10 mei 1940 "beefde" de aarde, was het "gevulde theater" vernietigd en was de hemel verduisterd door vliegtuigen en de rook die opsteeg uit de brandende steden. Met betrekking tot de vierde regel vermeldde Krafft dat de vrijdenker Reynaud een kerkdienst in de Notre-Dame bijwoonde en dat de Engelsen de Maagd van Orléans smeekten om een wonder. Het kon niet anders of dit kwatrijn moest wel betrekking hebben op 10 mei 1940. Krafft zag ook nog een verwijzing naar Hitler in de vorm van de woorden Le grand in de tweede Franse kwatrijnregel, die hij vertaalde als Der Grosse en daarmee grammaticaal gezien onderwerp maakte van de regel, in plaats van het te beschouwen als bijvoeglijk naamwoord (Le grand theatre rempli: het grote, gevulde theater).

3. Kwatrijn 03-57
De Duitse Centurie-onderzoeker Carl Loog verwachtte in Die Weissagungen des Nostradamus (Pfullingen in Württemberg, 1921 [1920]) op grond van kwatrijn 03-57 dat zich in 1939 de laatste crisis in Engeland zou voordoen van een serie van zeven, die was begonnen in 1649, en dat er tegelijkertijd een crisis zou zijn in het wederopgestane Polen. Hij wist niet wat voor crises het zouden zijn. Na de inval van Duitsland in september 1939 in Polen werd kwatrijn 03-57 aan die inval gekoppeld.[25] 
In Nostradamus sieht die Zukunft Europas heeft Krafft dit kwatrijn eveneens aan de orde gesteld. In zijn commentaar heeft hij Loog niet met name genoemd, maar naar hem verwezen met de woorden ein deutscher Nostradamusforscher. Krafft heeft verder het commentaar uitgewerkt dat de Fransman Charles Nicoullaud in 1914 in Nostradamus - ses prophéties op kwatrijn 03-57 had geleverd en legde de nadruk op het feit dat in het voorjaar van 1940 in Engeland de grondwet buiten werking werd gezet en de regering onbeperkte volmachten kreeg. Dit beschouwde hij als de zevende verandering in Engeland. Met dit commentaar haalde hij kwatrijn 03-57 uit de handen van Loog om het in zijn eigen concept in te passen. Een vorm van jalousie de métier, die in de Notes bibliographiques in Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? nog meer tot uiting kwam door de opmerking dat Loog was gekomen tot één à twee "vervullingen" van markante voorspellingen, temidden van een absurde these.[26]

 

Nostradamus sieht die Zukunft Europas versus Was bringt das Jahr 1940?
In zijn rapport van 17 oktober 1940 had Krafft een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de inhoud van Nostradamus sieht die Zukunft Europas en anderzijds de brochure Hoe zal deze oorlog eindigen? en de Franse en Servische pendant ervan. Krafft was van mening dat de inhoud van zijn brochure van betere kwaliteit was dan die van Hoe zal deze oorlog eindigen? en dat ze elkaar nauwelijks overlapten. De aanleiding tot deze vergelijking was het feit dat het Reichskommissariat für die besetzten niederländische Gebiete een vertaling in het Nederlands van Nostradamus sieht die Zukunft Europas had tegengehouden omdat in Nederland de brochure Hoe zal deze oorlog eindigen? reeds in omloop was, die volgens het Reichskommissariat over hetzelfde thema ging als Nostradamus sieht die Zukunft Europas.
Op deze website is betoogd dat de brochure Hoe zal deze oorlog eindigen? en de Franse en Servische pendant vertalingen zijn van Was bringt das Jahr 1940?, in november - december 1939 geschreven in opdracht van Goebbels.[27] Naar aanleiding van de feiten over deze brochure die naar voren zijn gekomen uit de literatuurstudie die ten grondslag ligt aan de artikelen in deze substudie, wordt in dit artikel een nieuwe vergelijking gemaakt tussen Nostradamus sieht die Zukunft Europas en Was bringt das Jahr 1940?.

1. Militair getinte, doeltreffende propaganda versus civiel getinte, achterhaalde propaganda
Was bringt das Jahr 1940? is tot stand gekomen in november - december 1939, na de Duitse inval in Polen, in een periode waarin er geen veldtochten waren. Goebbels wilde met de Nostradamuspropaganda het alom levende bijgeloof uitbuiten om op die manier de tegenstander onderuit te halen. Herwarth von Bittenfeld, de hoofdauteur van Was bringt das Jahr 1940?, noemde in 1941 als één van de kenmerken van de propaganda van het Propagandaministerie dat deze propaganda het pad effende voor het leger, dat uiteindelijk de laatste klap zou uitdelen.[28] In februari 1940 benaderde het Propagandaministerie drukkers in een aantal neutrale landen om de vertalingen te drukken en in omloop te brengen. De vertalingen werden in omloop gebracht tussen eind maart en medio juli 1940. De Franse en Nederlandse vertaling werden begin april in omloop gebracht, ongeveer een maand vóór het begin van de Westfeldzug. Vanuit Zwitserland moest de Franse vertaling verspreid raken in Frankrijk en Wallonië, wellicht was ten aanzien van de Nederlandse vertaling beoogd dat deze ook in Vlaanderen verspreid moest raken. Verder was het zo dat de vertalingen de indruk wekken te zijn afgestemd op de doelgroep die moest worden bereikt. In de Franse vertaling bijvoorbeeld stond dat Frankrijk buiten de oorlog zou blijven, een gegeven dat in geen enkele andere vertaling voorkwam. In de Engelse vertaling werd gezinspeeld op de deelname van Italië aan de oorlog, iets dat in ander vertalingen niet voorkwam. De Engelse vertaling lijkt als functie te hebben gehad de Verenigde Staten duidelijk te maken dat zij zich buiten de oorlog moesten houden.[29] Was bringt das Jahr 1940? kan dan ook worden gezien als een militair propagandastuk dat geacht werd invasies vooraf te ondersteunen door in een aantal landen de bevolking te demoraliseren en andere landen af te schrikken van deelname aan de oorlog. De verwachtingen van Goebbels over de uitwerking van deze vertalingen waren niet hoog. Eind mei 1940 constateerde hij echter dat in Frankrijk de uitwerking erg goed was; men sprak daar in aansluiting op de Vijfde Colonne over een Nostradamus-colonne.[30] In zijn dagboek heeft Goebbels met betrekking tot 12 juli dan ook zijn tevredenheid geuit over het effect van alle vertalingen van de "Nostradamusbrochure".[31]  
Nostradamus sieht die Zukunft Europas is geschreven tussen 28 mei en 23-30 juni 1940, een periode waarin de strijd op het Europese vasteland langzaamaan ten einde kwam; op 22 juni 1940 sloten Duitsland en Frankrijk een wapenstilstand. Vanaf dat moment was Engeland in de ogen van Duitsland de enig overgebleven tegenstander, aan wiens hegemonie een einde moest komen ten gunste van een oppermachtige positie van het Derde Rijk.
De gesprekken tussen Wilmanns en Krafft werden gevoerd tussen 6 en 27 mei 1940, de periode waarin Duitsland België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland binnenviel. Op 28 mei 1940, toen Krafft met het schrijven van de ontwerptekst van Nostradamus sieht die Zukunft Europas begon, capituleerde België. Luxemburg en Nederland hadden de strijd al eerder opgegeven. In Frankrijk was de strijd in volle gang. Ondergetekende acht het niet onwaarschijnlijk dat Krafft in afwachting van het verloop van de strijd in Frankrijk pas op de plaats maakte met het schrijven van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, al of niet op aandringen van Wilmanns.
De definitieve tekst van Nostradamus sieht die Zukunft Europas is ontstaan tussen 23 juli en 19 augustus 1940, de periode waarin de Battle of Britain woedde. Volgens Maichle was de planning om in oktober 1940 vertalingen in omloop te brengen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, te beginnen in Nederland. Om vooralsnog onbekende redenen heeft dit vertraging opgelopen; een vertaling, bestemd voor Nederland, werd ongewenst geacht. De vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas verschenen pas in 1941 (Kraffts Franse vertaling in april 1941), dat wil zeggen met een vertraging van bijna één jaar, in een periode waarin er op het Europese vasteland geen veldtochten werden gevoerd. 
Volgens die vertalingen was de strijd aan het noordelijk front beslecht in het voordeel van Duitsland en was er slechts één front, het westelijk front, waar de strijd in het voordeel van Duitsland zou gaan uitvallen. In 1941 had het Duitse leger Engeland echter niet verslagen en kreeg Duitsland, door de inval van het Duitse leger in Rusland in juni 1941, te maken met een tweede front. Dit betekende dat het oorlogsbeeld in de vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas achterhaald werd, wat van negatieve invloed kan zijn geweest op de uitwerking van de propaganda in deze brochures. Krafft had niets geschreven over Rusland en ook geen toespelingen gemaakt die konden worden uitgelegd als een voorspelling van Operatie Barbarossa, zoals de inval van het Duitse leger in Rusland ook wel wordt genoemd.
Met een publicatie als Nostradamus sieht die Zukunft Europas wilde het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken de bevolking in neutrale landen beïnvloeden en in landen die Duitsland vijandig waren gezind. De vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas verschenen pas toen de Duitsers hun positie op het Europese vasteland hadden geconsolideerd. Zij hadden Denemarken, Frankrijk en Roemenië bezet. De vraag rijst of de vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas greep kon krijgen op de bevolking in deze landen, gelet op vijandige gevoelens ten opzichte van de bezettende macht. Hongarije had moeite haar neutraliteit te bewaren. Hiervan zou de vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas misschien hebben kunnen profiteren. Spanje steunde de regimes van Hitler en Mussolini. Was de Spaanse vertaling bedoeld om Spanje in het gareel te houden? Heeft de Portugese vertaling tot doel gehad Portugal, dat niet aan de oorlog meedeed, in het gareel te houden? Gegevens hieromtrent staan mij niet ter beschikking, maar het komt mij voor dat de vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, ondanks de vele lofzangen op de voor Duitsland succesvol verlopen Westfeldzug, die misschien het zwaartepunt van haar boodschap vormden, daar niet van hebben kunnen profiteren. Deze vertalingen waren geen militair getinte propaganda, maar civiel getinte propaganda die in omloop werden gebracht in een periode waarin van Duitse kant geen veldtochten werden gevoerd. De vertalingen waren niet toegespitst op de landen waarin ze zouden worden verspreid. 
Was bringt das Jahr 1940?

2. Een product van niet-Duitse origine
De vertalingen van Was bringt das Jahr 1940? en Nostradamus sieht die Zukunft Europas zijn buiten Duitsland gedrukt en zijn door niet-Duitse uitgevers in omloop gebracht. Het Propagandaministerie en het ministerie van Buitenlandse Zaken wilden op die manier de indruk wekken dat het om niet-Duitse publicaties ging, geschreven en uitgegeven in de landen waarin ze werden verspreid. De vertalingen van Was bringt das Jahr 1940? zijn in Duitsland gemaakt, die van Nostradamus sieht die Zukunft Europas buiten Duitsland, met uitzondering van de Franse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas; Krafft was voldoende onderlegd in het Frans om deze vertaling zelf te kunnen maken.
Het Propagandaministerie heeft ervoor gekozen om aan de vertalingen van Was bringt das Jahr 1940? hetzij de schuilnaam van de vertaler te verbinden (Norab), hetzij de naam van de uitgever (Rossier) hetzij een gefingeerde naam te gebruiken (Pasteur), hetzij de vertaling anoniem te laten. Op die manier werden banden met Duitsland verhuld. Daar stond tegenover dat Centurie-onderzoekers de Duitse herkomst van een aantal teksten zouden kunnen herleiden. Dit kan de uitwerking van deze brochures nadelig hebben beïnvloed.
Alle vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas droegen de naam Karl E. Krafft, een Duits klinkende naam, als schrijversnaam. Verder was de efemeridepagina die in Nostradamus sieht die Zukunft Europas was afgebeeld, afkomstig uit een Duitse efemeride. Langs deze wegen zou men gemakkelijk banden met Duitsland hebben kunnen vinden. Dit zou de uitwerking van deze brochures nadelig kunnen hebben beïnvloed.

3. Werkwijze bij het samenstellen van de tekst
Was bringt das Jahr 1940? is het resultaat van grootschalig knip- en plakwerk, waarbij voor wat betreft het verloop van de oorlog teksten zijn overgenomen uit De Fontbrune's Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées (Sarlat, 1939 [1938]), terwijl Krafft in Nostradamus sieht die Zukunft Europas eigen commentaren gaf over het verloop van de oorlog en veel informatie gaf over bijvoorbeeld de oude edities van de Centuriën.

 

Behandelde kwatrijnen in Nostradamus sieht die Zukunft Europas

I. Wer war Nostradamus? Was sind seine Prophéties?
Geen kwatrijnen behandeld
II. Sagt Nostradamus die Wahrheit?
01-47
08-76
09-20
09-34
01-60
08-59
02-58
02-92
01-64
Falen Volkenbond
Opkomst Cromwell
Vlucht Louis XVI naar Varennes
Bestorming Tuilerieën, schending koningsgraven
Opkomst Napoleon
Opkomst Napoleon, Elba, Waterloo
Verbanning Napoleon naar St. Helena
Nederlaag Napoleon III bij Sedan
Eerste Wereldoorlog
III. Was kündet Nostradamus für heute und morgen?
09-52
10-67
09-83
04-37
05-30
05-100
03-23
03-24
03-57
10-100
03-71
06-34
02-100
03-70
08-37
02-68
05-74
05-94
03-53
Na het einde van de Duitse veldtocht in Polen volgt het begin van de Westfeldzug
Mei 1940: Westfeldzug
10 mei 1940: Westfeldzug
Leger Frankrijk stort ineen; Italië's intrede in de oorlog
Inname van Parijs na Italië's intrede in de oorlog
Laatste fase Westfeldzug in Frankrijk
Frankrijk zal een nederlaag lijden tegen Italië
Frankrijk zal een nederlaag lijden tegen Italië
Voorjaar 1940: Engeland zet de grondwet opzij, onbeperkte volmachten voor haar regering
Einde van meer dan 300 jaar Engelse overheersing, gerekend vanaf 1603
Hongersnood in Engeland
Bombardementen op Engeland
Chaos in Engeland
Engeland tegenover een verbond van totalitaire staten
Moeilijkheden voor de Engelse koning
Duitsland bezet de westkust van Scandinavië; Noord-Ierland in Ierse handen
Geboorte en opkomst Hitler
1936: bezetting Rijnland; 1938: Anschluß Oostenrijk; 1940: Westfeldzug
1940: Duitse invasie in Frankrijk
IV. Wie kam Nostradamus zu seinen Prophezeiungen?
10-22
03-35
09-16
01-23
06-20
04-85
05-68
1649: onthoofding Charles I Stuart; aftreden Edward VIII; verwachte val George VI
Geboorte en opkomst Franco
Franco en Rivera
1815: nederlaag Napoleon bij Waterloo
Opkomst Mussolini
1936: bezetting Rijnland; 1938: Anschluß Oostenrijk; 1940: Westfeldzug
Elektriciteit; voorjaar 1939: Bohemen bij Duitsland gevoegd

 

De Meern, 7 juni 2007
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 13 oktober 2007

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Rahn aan Krafft, 6 mei 1940 (in: Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1949-1942). 
  De Franse Centurie-onderzoeker Michel Chomarat heeft op de website Prophéties pour temps de crise geschreven dat Goebbels kort na de invasie in Frankrijk een exemplaar van een editie-Lyon-1557 van de Centuriën "leende" op basis waarvan Krafft aankondigde dat het Derde Rijk duizend jaar lang zou bestaan. Chomarat noemde in dit verband de uitgifte in februari 1941 van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe?. Uit de documenten die in dit artikel worden besproken, blijkt echter geen enkele betrokkenheid van Goebbels bij het totstandkomen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas en/of vertalingen ervan. [tekst]

 2. Von Dörnberg aan Rahn, 19 maart 1940 (in: Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1949-1942).
  Von Dörnberg: Alexander Freiherr von Dörnberg (1901-1983), Duits jurist en lid van de NSDAP. Hij was hoofd van het secretariaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  [tekst]    

 3. Altenburg aan baron Von Dörnberg, 8 maart 1940 (in: Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1949-1942). [tekst]     

 4. Wilmanns aan Rahn, 27 mei 1940; Wilmanns, eind juni 1940 (in: Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1949-1942). [tekst]      

 5. Howe, p.233-251. Uit een gecensureerde brief van Krafft aan Tilea, gedateerd op 14 maart 1940, een getypte variant op een brief van 22 februari 1940, is afgeleid dat Krafft sinds half januari 1940 was begonnen met het schrijven van de Einführung... 
  Anna Theresia van de Koppel, Kraffts weduwe, heeft in maart 1954 in een memorandum onder andere de omstandigheden beschreven die voorafgingen aan de arrestatie van haar echtgenoot in 1941. Volgens dit memorandum kwam Krafft in de herfst van 1940 voor het eerst in contact met Wilmanns. Wilmanns zou Krafft hebben opgedragen een boek over Nostradamus, geschreven door een zekere heer X, te bewerken omdat Wilmanns er niet tevreden over was (Howe, p.251; Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942). Kraffts bewerking, getiteld Comment Nostradamus voit-il l'avenir de l'Europe?, verscheen volgens zijn weduwe na zijn arrestatie en mocht in Duitsland niet in omloop worden gebracht. De documenten, gepubliceerd op Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942, wijzen uit dat de gesprekken tussen Krafft en Wilmanns in mei 1940 hebben plaatsgevonden. Krafft schreef een Duitse grondtekst (Nostradamus sieht die Zukunft Europas) die in 1941 in meerdere talen in omloop zou worden gebracht; Krafft zelf had de vertaling in het Frans verzorgd en voltooid in oktober-november 1940. Deze vertaling  is in april 1941 gedrukt bij Ferd. Wellens-Pay in Brussel onder de titel Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? (Krafft-1941-FR [1940c], p.104). Krafft werd niet eerder gearresteerd dan op 12 juni 1941 (Howe, p.271).
  Op deze website wordt verondersteld dat het Nostradamusboek van een zekere heer X Kraffts Einführung...
  is geweest. Ongetwijfeld was Krafft ontevreden over de censuur en het publicatieverbod erop van de kant van het Reichssicherheitshauptamt. Wilmanns kan wijzigingen hebben voorgesteld om publicatie mogelijk te maken.
  De Einführung... draagt als voltooiingsdatum medio augustus 1940 (Krafft-1940b, p.XXVI), werd gedrukt op 12 oktober 1940 en als bijlage toegevoegd aan de "kopie-Krafft-1940". [tekst]

 6. Halbronn-1995, p.98-99. In Uranus heeft Chapellier doorlopend artikelen van Krafft gepubliceerd (Howe, p.206). [tekst

 7. Deze kwatrijnkaart is afgebeeld in Howe, p.290. [tekst]

 8. In de bibliografie van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? is Jaubert aangeduid met de naam Joubert en is als jaar van uitgifte 1694 vermeld in plaats van 1656. [tekst

 9. In de bibliografie van Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? staat de foutieve titel Das Schicksalsbuch der Weltgeschichte, dat de titel is van een boek over Nostradamus, geschreven door dr. Wilhelm Faber, uitgegeven in Pfullingen in Württemberg in 1922. Krafft heeft het boek van Faber niet gebruikt. [tekst

 10. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1949-1942
  Berber:
  professor Friedrich Berber, plaatsvervangend hoofd van het Institut für auswärtige Politik in Hamburg en leider van het Deutschen Instituts für außenpolitische Forschung; af en toe betrokken bij de productie van nationaalsocialistisch propagandamateriaal op basis van de Centuriën en/of Centurie-commentaren.
  Wilhelm: deze zou later voorafgaand aan publicatie de tekst bewerken van Der Seher von Salon, deel 38 in de serie Informations-Schriften, geschreven door dr. H.H. Kritzinger (Van Berkel: Der Seher von Salon [Informations-Schriften #38, dr. H.H. Kritzinger, Berlijn, 1941 {1940}]).
  [tekst]

 11. Het gaat om Kraffts commentaar op kwatrijn 05-74. Uit de brief van Berber blijkt dat in de versie van Nostradamus sieht die Zukunft Europas waarover hij beschikte, dit commentaar op pagina 66 stond. [tekst]

 12. Van Berkel: Die Prophezeiungen des Nostradamus (Informations-Schriften #18, Berlijn, 1940). [tekst]

 13. Simon, 20 augustus 1940 (in: Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1949-1942). [tekst]

 14. Howe, p.255. [tekst]

 15. PAAA R66.726. Terzijde de vraag of Krafft de mogelijkheid heeft overwogen zijn echtgenote Nostradamus sieht die Zukunft Europas te laten vertalen in het Nederlands; hijzelf immers verzorgde de vertaling in het Frans.  [tekst]

 16. Goebbels had in zijn dagboek met betrekking tot 12 juli 1940 aangetekend dat niemand wist welke instantie achter de vertalingen schuilging van de Nostradamusbrochure (waarvan Hoe zal deze oorlog eindigen? er één was), zelfs Buitenlandse Zaken niet, waarmee hij een competentiestrijd voerde over propaganda (Richter, p.218). [tekst]

 17. PAAA R66.726; Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1949-1942). [tekst]  

 18. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1949-1942). [tekst

 19. Anna Theresia van de Koppel heeft in haar memorandum van maart 1954 geschreven dat Wilmanns er bij Krafft op had aangedrongen enkele commentaren meer ten gunste van Duitsland te formuleren. Dit zou hebben geleid tot heftige discussies. Uiteindelijk zou Wilmanns erin hebben toegestemd dat deze commentaren buiten de tekst zouden blijven (Howe, p.254;  Of deze mededeling van Kraffts weduwe betrouwbaar is, gelet op de talrijke andere onwaarheden in haar memorandum is een vraag die bij gebrek aan verdere documenten vooralsnog niet kan worden beantwoord. [tekst]

 20. Howe, p.246. [tekst]

 21. Krafft aan Ferrière, 5 juli 1940, in: Howe, p.251. [tekst]

 22. Kritzinger aan Howe, 24 oktober 1962, in: Howe, p.246-247. [tekst]

 23. Krafft-1940c, p.63. In Comment Nostradamus a-t-il entrevu l'avenir de l'Europe? gooide hij er nog een schepje bovenop door het woord Boulogne te beschrijven als een vervorming van Pologne, Polen, daarmee aangevend dat Nostradamus ook de Duitse invasie in 1939 in Polen had voorzien (Krafft-1941-FR [1940c], p.146). [tekst]

 24. Van Berkel: Kwatrijn 10-67. De posities zijn afgerond op hele booggraden. [tekst]

 25. Van Berkel: Kwatrijn 03-57 en Die Weissagungen des Nostradamus. [tekst

 26. Krafft-1940c, p.47-49; Krafft-1941-FR (1940c), p.200. [tekst]

 27. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940?. [tekst]

 28. Van Berkel: Herwarth von Bittenfeld over oorlogspropaganda. [tekst]

 29. Van Berkel:
  - Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941 (Genève, 1940)?
  - What will happen in the near future? (Norab, Stockholm, 1940)  [tekst]

 30. Van Berkel: Die Kolonne des Nostradamus (dr. Th.Fr. Böttiger, Berlijn, 1940). [tekst]

 31. Richter, p.218. [tekst]

 

De voorplaat en inhoudsopgave van Nostradamus vê o futuro da Europa zijn ontleend aan het exemplaar van deze brochure dat in bezit is van de Staatsbibliothek zu Berlin, Abteilung Historische Druckesignatuur 23 A 13690 : R.  [retour]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top