Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "TWEEDE WERELDOORLOG"
Les Prophéties de maistre Michel Nostradamus - Bildgetreuer, vergrößerter Abdruck
einer Ausgabe der "Prophéties", erschienen bei Benoist Rigaud unter dem Datum 1568
(K.E. Krafft, Frankfurt am Main, 1940)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

kopie-Krafft-1940
Kopie-Krafft-1940

Beschrijving
Les Prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Bildgetreuer, vergrößerter Abdruck einer Ausgabe der "Prophéties", erschienen bei Benoist Rigaud Lyon unter dem Datum 1568 is een fotokopie van een editie-B.Rigaud-1568 van de Centuriën, vervaardigd door Fotokopist GmbH in Frankfurt am Main in een oplage van 299 exemplaren. Op deze website wordt deze fotokopie kortheidshalve de "kopie-Krafft-1940" genoemd, omdat hij is vervaardigd door toedoen van Karl Ernst Krafft, een Zwitsers astroloog/statisticus die in de Tweede Wereldoorlog op basis van de Centuriën nationaalsocialistische propaganda heeft geschreven.[1]
De kopie-Krafft-1940 is een fotokopie van een editie-B.Rigaud-1568 van de Centuriën waarvan zich exemplaren bevinden in de Sächsische Landesbibliothek in Dresden en de Stadtbibliothek in Schaffhausen.[2] Deze exemplaren bestaan uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte, dat een omvang heeft van 125 pagina's, is het Voorwoord, gericht aan César opgenomen, de centuriën 01 t/m 05 (elk 100 kwatrijnen), centurie 06 (99 kwatrijnen en een ongenummerd kwatrijn, de Legis Cantio) en centurie 07 (42 kwatrijnen). In het tweede gedeelte, dat een omvang heeft van 76 pagina's, is de Brief aan Henri II opgenomen en de centuriën 08 t/m 10 (elk 100 kwatrijnen). Al dit materiaal maakt deel uit van de kopie-Krafft-1940. Krafft heeft de oorspronkelijke teksten ervan ongewijzigd gelaten. 
Na centurie 10 volgt een door Krafft aangelegd alfabetisch kwatrijnregister van 12 pagina's, getiteld Registre alphabetique des Quatrains contenus dans l'Edition de Lyon, de 1568. Dit register is een door Krafft bewerkte versie van het register dat deel uitmaakte van de editie-Volcker-1689 van de Centuriën.[3]  
De kopie-Krafft-1940 bevat verder een door Krafft geschreven losse bijlage, getiteld Einführung zu den Prophéties de maistre Michel Nostradamus, op deze website kortheidshalve aangeduid als de Einführung.... Deze bijlage is gedrukt bij Paul Funck, Berlijn SW 68.[4]

 

Ontstaansgeschiedenis
De ontstaansgeschiedenis van de kopie-Krafft-1940 valt samen met die van de Einführung... In een door het Reichssicherheitshauptamt gecensureerde brief, gedateerd op 14 maart 1940, aan Viorel Vigil Tilea, de Roemeense ambassadeur in Londen met wie hij sinds 1937 correspondeerde, had Krafft geschreven dat hij sinds vijf weken, met andere woorden sinds begin februari 1940, bezig was een nieuwe uitgave van de Centuriën te vervaardigen, die vergezeld zou gaan van een kritisch-wetenschappelijke inleiding op dit volgens hem omstreden gebied. Zijn verwachting was dit project begin april te hebben voltooid.[5] Met de nieuwe uitgave van de Centuriën bedoelde Krafft de kopie-Krafft-1940 en met de wetenschappelijk-kritische inleiding de Einführung... 
De hoofdtekst van de Einführung... draagt als voltooiingsdatum medio augustus 1940.[6] Deze periode valt min of meer samen met de periode waarin de definitieve tekst van Nostradamus sieht die Zukunft Europas beschikbaar kwam, een Nostradamusbrochure waarvan Krafft de eerste versie had geschreven tussen 28 mei en eind juni 1940 en die in 1941 in zes talen in omloop werd gebracht.[7] Op pagina IV in de Einführung... is opgemerkt dat het ondanks talrijke moeilijkheden is gelukt een beeldgetrouwe herdruk te vervaardigen van de tekst van de oudste toegankelijke verzameluitgave van de Centuriën, waarmee Krafft de door hem voor dit doel gebruikte editie-B.Rigaud-1568 bedoelde. De opmerking is een toespeling op het tot stand zijn gekomen van de kopie-Krafft-1940. In de IGPP-versie van Nostradamus sieht die Zukunft Europas staat op pagina 64 dat in Frankfurt am Main een heruitgave van een editie-1568 van de Centuriën in voorbereiding was. De oorspronkelijke tekst van deze versie dateert uit juni 1940. Dit betekent dat de kopie-Krafft-1940 tussen juni en augustus 1940 gereed is gekomen.[8]
De verkoopprijs van de kopie-Krafft-1940 en de Einführung... was 30 Reichsmark. Uitgeverij Astra in Leipzig, die in 1926 Wöllners Das Mysterium des Nostradamus had uitgegeven, fungeerde als tussenpersoon.[9] De kopie-Krafft-1940 en de Einführung... waren echter niet bestemd voor verkoop in de boekhandel. Via het Deutsche Arbeitsfront werden een aantal exemplaren toegezonden aan toonaangevende personen in de NSDAP.[10] 

 

Het gebruik in de Tweede Wereldoorlog van de kopie-Krafft-1940
De kopie-Krafft-1940 en de Einführung... waren bestemd voor gebruik in Duitsland zelf. Uit de gecensureerde brief van Krafft aan Tilea van 14 maart 1940 blijkt dat de kopie-Krafft-1940 en de Einführung... werden vervaardigd ten behoeve van een genootschap in Berlijn onder bemoeienis van een Duitse overheidsinstantie. Volgens de Britse onderzoeker Ellic Paul Howe, die onderzoek heeft gedaan naar astrologie in nazi-Duitsland en het leven en werk van Krafft, doelde Krafft met de Duitse overheidsinstantie op het Reichssicherheitshauptamt. Vanaf oktober 1939 was Krafft werkzaam bij Amt VII-B1 van het Reichssicherheitshauptamt, een afdeling die zich bezighield met psychologische oorlogvoering en met onderzoek naar occultisme en sekten in nazi-Duitsland. Kraffts superieur was dr. Heinrich Fesel, die zijn onkostendeclaraties afhandelde. Met het genootschap in Berlijn doelde Krafft volgens Howe op het Deutsche metapsychische Gesellschaft, waarvan de leden bijeen kwamen ten huize van Konrad Schuppe, haar voorzitter, een gepensioneerd officier, woonachtig in de Pragerstraße 17-IV in Berlijn. Krafft en dr. Hans-Hermann Kritzinger, de schrijver van Mysterien von Sonne und Seele en eveneens betrokken bij het vervaardigen van nationaalsocialistische propaganda, gebaseerd op de Centuriën, hebben ten huize van Schuppe meerdere malen met elkaar van gedachten gewisseld over de Centuriën.
Volgens de Duitse astroloog Wilhelm Wulff was het Deutsche metapsychische Gesellschaft opgericht op aanwijzing van Goebbels. Volgens pagina XXX van de Einführung... wilde dit genootschap aan vrienden en onderzoekers van Nostradamus de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over Nostradamus. Het genootschap had een adressenbestand aangelegd van Centurie-onderzoekers om hen op de hoogte te houden van nieuwe publicaties.[11]
Met betrekking tot 8 januari 1940 heeft Goebbels in zijn dagboek aangetekend voor Nostradamus en astrologie een groep vakmensen in te zetten, die hem het materiaal moesten leveren dat hij nodig had voor zijn propaganda.[12] De vraag is of Goebbels met "de groep vakmensen" het Deutsche metapsychische Gesellschaft heeft bedoeld. Een tweede vraag is of en zo ja welke functie de kopie-Krafft-1940 en Kraffts inleiding hadden bij het onderzoek van de leden van dit genootschap naar Nostradamus en de Centuriën. Ondergetekende houdt rekening met de mogelijkheid dat de kopie-Krafft-1940 en de Einführung... moesten fungeren als handboek voor het vervaardigen van propagandamateriaal op basis van de Centuriën.[13]
In een aantal nationaalsocialistische publicaties die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen, is van de kopie-Krafft-1940 gebruik gemaakt. Krafft zelf heeft kwatrijnteksten en fragmenten uit de Brief aan Henri II gebruikt als illustratiemateriaal voor de vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas.[14] Een aantal kwatrijnteksten zijn gebruikt als illustratiemateriaal voor de omslag van de brochure Die Prophezeiungen des Nostradamus, deel 18 in de serie Informations-Schriften, en vertalingen ervan.[15] In Voorspellingen die uitgekomen zijn..., de Nederlandse vertaling van een nationaalsocialistische Nostradamusbrochure, geschreven dan wel voltooid tussen juni en december 1941 door dr. phil. Alexander Max Centgraf, zijn in een aanhangsel fotokopieën van kwatrijnteksten opgenomen. De bron van deze fotokopieën was de kopie-Krafft-1940.[16] Dat Centgraf een exemplaar van de kopie-Krafft-1940 heeft bezeten, blijkt uit Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968), een boek dat hij heeft geschreven onder het auteurspseudoniem dr. N. Alexander Centurio. In het hoofdstuk Bibliographische Angaben heeft hij geschreven dat hij voor Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte de als bijzonder betrouwbare verzameluitgave bekend staande fotokopie van Krafft als brontekst heeft gebruikt.[17] Waarschijnlijk heeft Centgraf de kopie-Krafft-1940 eveneens gebruikt als bron van illustraties voor zijn artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen (Berlijn, 1949).[18] 

 

Nostradamus over Kraffts bemoeienis met de Centuriën
Bovenaan de achterzijde van de titelpagina van de kopie-Krafft-1940 is een fragment weergegeven uit de Brief aan Henri II, waaruit het raadselachtige, ondoorgrondelijke karakter van de Centuriën blijkt:

"Et pource, ô tres-humanissime Roy, la plus part des quatrains prophetiques sont tellement scabreux, que l'on n'y scauroit donner voye ni moins aucuns interpreter...."

Onderaan de achterzijde van de titelpagina staat de tekst van kwatrijn 03-53:

Quand le plus grand portera le pris
De Nuremberg, d'Augspourg, & ceux de Basle
Par Agrippine chef Frankfort repris:
Traverseront par Flamand jusqu'en Gale.

In de Einführung... is  kwatrijn 03-53 opgevoerd als een voorbeeld van moeilijk te begrijpen kwatrijnen waaruit tijdsaanduidingen zijn verdwenen. Delen van de tweede en derde regel van dit kwatrijn zijn in de Einführung... weergegeven als chef repris à Francfort par ceux de Basle, zonder dat ook maar één woord is gewijd aan de verschillen tussen deze weergave en de oorspronkelijke tekst.[19]
Noch uit de kopie-Krafft-1940, noch uit de Einführung... wordt duidelijk waarom kwatrijn 03-53 op de achterzijde van de titelpagina van de kopie-Krafft-1940 staat. De verklaring voor dit alles staat in Kraffts commentaar op kwatrijn 03-53 in Nostradamus sieht die Zukunft Europas. Hierin schreef Krafft dat Le plus grand een zinspeling was op Hitler en Nuremberg een zinspeling op enerzijds de in Neurenberg gehouden partijdagen van de NSDAP en anderzijds de Duitse troepen. De namen Flamand (Vlaanderen) en Gale (Frankrijk) maakten volgens Krafft deel uit van de voorspelling door Nostradamus van de Duitse invasie in mei 1940 in België en Frankrijk. Die invasie zou plaatsvinden als de Centuriën, het belangrijkste werk van Nostradamus, volgens Krafft in de derde regel van kwatrijn 03-53 aangeduid met het woord chef, in Frankfort, een zinspeling op Frankfurt am Main, weer het daglicht zien door toedoen van mensen uit Basel (ceux de Basle), na een uitgave in Augsburg (Augspourg) in 1589 van een medisch geschrift van Nostradamus, en een uitgave van de Centuriën in Keulen (Agrippine) in 1689. 
Uit Nostradamus sieht die Zukunft Europas wordt niet duidelijk waarom Krafft het woord chef in verband brengt met de Centuriën; wel uit de Einführung..., waarin hij op pagina XXII onder verwijzing naar kwatrijn 03-53 schrijft dat één van de betekenissen van chef "meesterwerk" is; chef zou in die betekenis een afkorting zijn van chef d'oeuvre
Krafft sloot zijn commentaar op kwatrijn 03-53 af met de mededeling dat hij in de omstandigheden verkeerde te kunnen verzekeren dat sinds het voorjaar van 1940, op initiatief en onder medewerking van burgers uit Basel, in Frankfurt am Main een herdruk in voorbereiding was van de uitgave-1568 van de Centuriën. Met deze opmerking verwees Krafft naar zichzelf, geboren en getogen in Basel. 
Kwatrijn 03-53 staat op de achterzijde van de titelpagina van de kopie-Krafft-1940 omdat dit kwatrijn in de ogen van Krafft een zinspeling is op de kopie-Krafft-1940 en voorspellingen bevat over de Duitse inval in mei 1940 in België en Frankrijk en zijn bemoeienis met de Centuriën, resulterend in een heruitgave ten tijde van de Duitse invasie in mei 1940 van een editie-B.Rigaud-1568. Dit kwatrijn fungeert als een bedekte "handtekening" van Krafft, wiens naam alleen op pagina XXVI van de Einführung... voorkomt en niet in de kopie-Krafft-1940.[20] 

 

Nostra Damur
In 1940 gaf Krafft in eigen beheer twee nummers uit van Nostra Damur, een door hemzelf geschreven periodiek, bestemd voor de onderzoekers en vrienden van de kopie-Krafft-1940. In nummer 2 (Über ältere und älteste Ausgaben der "Prophéties", gedateerd op 8 november 1940) ging Krafft uitvoerig in op de vroege uitgaven van de Centuriën, zonder ook maar één enkele verwijzing naar of toespeling op Hitler, het nationaalsocialisme of de omstandigheden in Europa. Als uitgangspunt voor zijn bibliografisch onderzoek naar de Centuriën had Krafft Die ältesten Ausgaben der “Propheties” des Nostradamus, ein Beitrag zur Nostradamus Bibliographie genomen, geschreven door graaf Carl Ludwig Friedrich Otto von Klinckowstroem en gepubliceerd in 1913 in Zeitschrift für Bücherfreunde, Leipzig. Nummer twee van Nostra Damur bevatte ter illustratie een "stamboom" met daarin de oudste uitgaven van de Centuriën en de belangrijkste kopieën ervan die in de 19e en 20e eeuw waren vervaardigd. In de "stamboom" was de kopie-Krafft-1940 aangeduid met Frankfurt a/M 1940 - Fotokopie. De tekst van Über ältere und älteste Ausgaben der "Prophéties" daarentegen bevatte geen verwijzing naar de kopie-Krafft-1940.[21] 

 

Nationaalsocialistische kritiek
Het feit dat via het Deutsche Arbeitsfront exemplaren van de kopie-Krafft-1940 aan toonaangevende personen in de NSDAP werden toegezonden, viel in sommige geledingen van de NSDAP totaal verkeerd, zo blijkt uit een ongedateerde mededeling over oorlogsvoorspellingen op basis van Nostradamus. In de kritiek op de kopie-Krafft-1940 beriep men zich in deze mededeling op een verbod in januari 1940 van partijleider dr. Alfred Rosenberg om in kringen van de NSDAP voorspellingen van Nostradamus te citeren. Bovendien had het kwaad bloed gezet dat de kopie-Krafft-1940 en de daarbij behorende Einführung... waren vervaardigd door een beroepsastroloog die de astrologie meende te kunnen verwetenschappelijken, waardoor de Centuriën in astrologisch vaarwater waren beland. 
De critici waren van mening dat het gehoor geven aan de Centuriën betekende dat men zich overgaf aan fatalisme, waardoor de strijdvaardigheid werd ondermijnd. Dit zou een ongewenste ontwikkeling zijn. 
De mededeling werd afgesloten met de klemmende oproep oorlogsvoorspellingen en zeker die van Nostradamus de kop in te drukken.[22]

 

Dankwoord
Mijn dank gaat uit naar Wilhelm Zannoth voor het toezenden van kopieën van de Einführung..., van delen van de kopie-Krafft-1940 en voor zijn aanvullende informatie.
Ter gelegenheid van de 500e geboortedag van Nostradamus heeft Zannoth onder het auteurspseudoniem Guillaume Thonnaz de trilogie Michel de Nostredame (1503-1566) genannt Nostradamus - der neue Weg zu den Prophezeiungen des Meisters geschreven. Deze trilogie is in 2003 verschenen bij Rhombos-Verlag in Berlijn (ISBN's: 3-930894-97-1, 3-930894-98-X en 3-930894-99-8). Deel 1 (Die Grundlagen), bevat een facsimileweergave van de kopie-Krafft-1940.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Meern, 9 oktober 2008,
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 8 januari 2012

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Van Berkel: Informatie over Karl Ernst Krafft. [tekst]
 2. Zannoth aan Van Berkel, 10 augustus 2004. Zie verder: Chomarat/Laroche, p.57 en Benazra, p.85-86. [tekst]
 3. Zannoth aan Van Berkel, 10 en 24 augustus 2004. Het door Krafft aangelegde alfabetische kwatrijnregister is door Zannoth online gepubliceerd op http://www.zannoth.de/nostradamus/nostra-html/inhalt1.htm. [tekst]
 4. Van Berkel: Einführung zu den "Prophéties de maistre Michel Nostradamus". [tekst]
 5. Howe, p.241. [tekst]
 6. Krafft-1940b, p.XXVI. [tekst]
 7. Van Berkel: Nostradamus sieht die Zukunft Europas. [tekst]
 8. De Deense, Franse, Hongaarse, Roemeense, Spaanse en Zweedse vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas zijn na 19 augustus 1940 tot stand gekomen en in de loop van het tweede kwartaal van 1941 in omloop gebracht. Alléén in de Franse vertaling, door Krafft zelf vervaardigd en daterend uit oktober 1940, is de opmerking over het in voorbereiding zijn van de kopie-Krafft-1940 vervangen door de opmerking dat deze kopie in omloop was, en is deze kopie opgenomen in de literatuurlijst (Krafft-1941-FR, p.151 en 199). In de overige vertalingen staat de opmerking dat het vervaardigen ervan in voorbereiding was. [tekst]
 9. Opsomming in het januarinummer van de jaargang 1941 van Sterne und Mensch van artikelen van Krafft, gepubliceerd in dit tijdschrift (Staatsbibliothek zu Berlin, nr. 4“ Ok 1354/6). [tekst]
 10. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942, dokument 22. [tekst]
 11. Howe, p.248. In  1922 en 1923 was Schuppe, die de rang van Oberstleutnant a.D. had, voorzitter van Psychische-Studien-Gesellschaft, gevestigd in Berlijn. Van 1923 tot april 1939 was hij vice-voorzitter van het Deutsche Gesellschaft für wissenschaftlichen Okkultismus; vanaf april 1939 was hij voorzitter van dit genootschap. In 1930 verleende hij medewerking aan Dennis H. Bradley's Die Sitzungen mit Valiantine [George Valiantine, een Amerikaans medium] in Berlin - Kritischer Kommentar zu dem Aufsatz "Valiantines Entlarvung" von W. Kröner, unter mitarbeitung von Florizel von Reuter, Johannes Kasnarich, Gustav Zeller, Konrad Schuppe und Paul Sünner. In september 1939 werd de naam Deutsche Gesellschaft für wissenschaftlichen Okkultismus veranderd in Deutsche metapsychischen Gesellschaft. Dit genootschap heeft bestaan tot minstens het voorjaar van 1941 (Schellinger et al., 2010, p.303-304). [tekst]
 12. Fröhlich, p.263. [tekst]
 13. Van Berkel: Einführung zu den Prophéties de maistre Michel Nostradamus. [tekst]
 14. Van Berkel: Nostradamus sieht die Zukunft Europas. [tekst]
 15. Van Berkel:
  - Die Prophezeiungen des Nostradamus (Informations-Schriften, #18);
  - Les Prophéties de Nostradamus (Information Universelle, #18);
  - Les Prophéties de Nostradamus (uitgave F.Beroud, Parijs);
  - De voorspellingen van Nostradamus (Brochures ter informatie, #18). [tekst]
 16. Van Berkel: Voorspellingen die uitgekomen zijn... [tekst]
 17. Centurio-1968, p.266. [tekst]
 18. Van Berkel: Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen. [tekst]
 19. Krafft-1940b, p.XVII. [tekst]
 20. Krafft-1940c, p.63-65. Op pagina 65 merkt Krafft nog op dat de benaming Gale niet alleen op Frankrijk betrekking heeft, maar ook op Wales, wat volgens hem erop wijst dat Nostradamus in kwatrijn 03-53 voor Engeland hetzelfde lot in het vooruitzicht had gesteld als het lot dat Frankrijk ten deel was gevallen. Zie verder Krafft-1941-DK, p.72-74; Krafft-1941-ES, p.11-3-116 en Krafft-1941-FR, p.148-153. [tekst]
 21. Zie ook: Van Berkel: Nostra Damur - Über ältere und älteste Ausgaben der "Prophéties". [tekst]
 22. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942, dokument 22. [tekst]
 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top