Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Prophete rechts - Prophete links...
(K. Fervers, Der Reichswart #45, Berlijn, 7 november 1940)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

In een bijlage bij een rapport over de stand van zaken in Duitsland op het gebied van astrologische publicaties, gepubliceerd op de website van Ulrich Maichle Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939-1942, werd kritiek uitgeoefend op opmerkingen die de Duitse Centurie-onderzoeker Carl Loog had gemaakt in een paginagroot artikel (in feite: een ingezonden brief) in nummer 50 van de jaargang 1940 van het nationaalsocialistische weekblad Der Reichswart, verschenen op 12 december 1940. Met deze brief reageerde Loog op Prophete rechts, Prophete links..., een bijdrage van Kurt Fervers, gepubliceerd in nummer 45 van Der Reichswart, daterend van 7 november 1940. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de bijdrage van Fervers.[1]


Koptekst artikel Fervers in Der Reichswart #45, 7 november 1940Prophete rechts, Prophete links... was een voorpagina-artikel dat ruim anderhalve kolom besloeg en op pagina 2 werd afgesloten. De tekst ervan was niet onderverdeeld in paragrafen.
De titel Prophete rechts, Prophete links... is ontleend aan de twee laatste slotregels van Diner zu Coblenz, een gedicht dat Johann Wolfgang von Goethe in 1774 had geschreven. De slotregels luiden als volgt:

Und, wie nach Emmaus, weiter ging's
Mit Sturm- und Feuerschritten:
Prophete rechts, Prophete links,
Das Weltkind in der Mitten.

De laatste twee regels dienen als metafoor voor iemand die, vrolijk en in zichzelf gekeerd, zich niet bekommert om de meningen van anderen en zich niet laat beïnvloeden door hen die geen oog hebben voor het nuttige of het aangename. In Prophete rechts, Prophete links... is het Duitse volk in casu Fervers het wereldkind dat strijdbaar en wel temidden van onheilsprofeten zit en zijn blik gericht houdt op de eindoverwinning.

In Prophete rechts, Prophete links... liet Fervers zich over Nostradamus als persoon in antisemitische bewoordingen uit en over profetieën in het algemeen en de Centuriën in het bijzonder in sceptische bewoordingen.  Een volk dat sterk, krachtig en bewapend was, hoefde volgens hem niet bang te zijn voor de toekomst.
In de loop van 1940 had Alfred Rosenberg, de partij-ideoloog van de NSDAP, verordend dat voorspellingen van Nostradamus binnen de NSDAP niet meer mochten worden geciteerd. In de bijlage bij een rapport over de stand van zaken in Duitsland op het gebied van astrologische publicaties werd onder andere betoogd dat zij die de voorspellingen van Nostradamus gehoor gaven, zich overleverden aan fatalisme. Ik weet niet of Fervers met Prophete rechts, Prophete links... het standpunt van de NSDAP over de Centuriën onder woorden heeft willen brengen; de slotalinea's van zijn bijdrage lijken er wel bij aan te sluiten.
De inhoud van Prophete rechts, Prophete links... kwam op het volgende neer:

 

De gewone mensen, die door oorlogen, natuurrampen en daden van grote staatslieden in verwarring verkeren, vragen wat de beslissing van het lot zal zijn en wat de toekomst zal brengen. Wie uit die vragen munt wil slaan, kan rekenen op aandacht, gehoor en geld. Opmerkelijke gebeurtenissen zijn in alle tijden een goede voedingsbodem geweest voor toekomstvoorspellingen van uiteenlopende aard, zoals in de oudheid het orakel van Delphi, de Sibillen, de Romeinse priesters die uit offerdieren de toekomst lazen en onheilsprofeten die de ondergang van de wereld aankondigden. Zij kenmerken zich door hun duistere taal en duistere formuleringen, in de ogen van sceptici een teken van hun onkunde, in de ogen van gelovigen een reden hen met nog meer eerbied te bejegenen. 
De beroemdste ziener uit de meer recente geschiedenis is Nostradamus. Hij
stamde uit een familie van artsen en juristen, die het voor elkaar had gekregen zich bij de groten der aarde geliefd en onmisbaar te maken. Dit hing samen met het feit dat zij het Jodendom hadden verruild voor het Christendom. Nostradamus heeft zijn raciale en materiële erfgoed gebruikt om zich maatschappelijk aanzien te verwerven. Hij was met alle partijen bevriend en hulde zijn leven in geheimzinnig duister. Naast zijn praktijk als arts schreef hij wetenschappelijke, pseudo-wetenschappelijke en zogenaamde artistieke boeken. Hij was een trouw kerkganger die trouw de Sacramenten ontving. Het volk hield hem voor iemand die in het geheim Lutheraan was.
Tijdens zijn leven was Nostradamus mikpunt van kritiek. Enkele barbaren hielden hem voor een bedrieger en schreven een Latijns epigram, waarin de naam van Nostradamus was verweven en dat toepasselijk is op de Joden van alle eeuwen:

Nostra damus cum falsa damus,
nam fallere nostrum est;
Et cum falsa damus, nil nisi nostra damus
.

Fervers heeft deze woorden als volgt vertaald:

Wir geben das Unsere, wenn Falsches wir geben,
Fälschen ist unser Werk;
Und wenn Falsches wir geben, geben wir nur das Unsere.

De voorspellingen van Nostradamus zijn volgens Fervers alleen uitgelegd met betrekking tot het verleden. Dat hij er kritiek op uitoefent, komt niet omdat Nostradamus voor Duitsland iets slechts heeft voorspeld. Volgens Fervers kan kwatrijn 05-51, waarin staat dat Engeland, Bohemen en ook Polen zich in nauw verband aaneensluiten, worden betrokken op de actualiteit; alleen, Nostradamus onthult niet wat daarvan de gevolgen zijn. De opmerking in kwatrijn 05-52 dat diegene heerser zal zijn "waartegen men zich verzet", biedt volgens Fervers niet meer duidelijkheid. Hij hoopt dat Nostradamus niet alsnog wordt aangeklaagd wegens majesteitschennis vanwege kwatrijn 08-37, waarin staat dat de vesting bij de Theems wordt verpletterd, dat zij instort en dat de koning die daar verblijft, op de brug in zijn hemd staat. De Joden in Londen zouden een dergelijke gang van zaken zeer betreuren.
Verdere discussie over Nostradamus of over de waarde van zijn voorspellingen of die van anderen acht Fervers oeverloos. Met het oog op de toekomst is het beter om eigen kracht te bewaren en te vergroten. In iedere profeet, links of rechts, schuilt een werelds kind. Voor individuen en volken geldt dat wie sterk, krachtig en bewapend is, niet bang hoeft te zijn voor de toekomst of in angst navraag ernaar te doen. De Duitse piloten kwijten zich grondig van hun taak de vesting aan de Theems te verpletteren. De toekomst zal verder uitwijzen.

 

Opmerkingen
Fervers heeft Nostradamus in antisemitische denktrant als een slimme Jood beschreven, een allemansvriend die zijn ware aard voor iedereen verborgen wist te houden, bij vooraanstaande personen in aanzien stond en wiens onkunde bleek uit de duistere taal van de Centuriën, zonder dat hij echt door de mand viel. Tussen de regels door versleet Fervers de aanhangers van voorspellingen zoals die in de Centuriën als blinde volgelingen.
Fervers heeft in Prophete rechts, Prophete links... vermeld dat hij gebruik heeft gemaakt van Die erstaunlichen Bücher des Grossen Artztes, Sehers und Schicksals-Propheten Nostradamus in’s Deutsche übertragen und dem Verständnisse aufgeschlossen (E. Roesch, Stuttgart, 1850). Dit was de eerste Duitse vertaling van de Centuriën. Uit onderstaand overzicht blijkt dat Fervers' citaten van de kwatrijnen 05-51, 05-52 en 08-37 onvolledig zijn. In zijn citaat uit kwatrijn 05-51 ontbreekt het woord Dacië. In zijn citaat uit kwatrijn 05-52 ontbreken de woorden Konig wird en hij volstaat met het citeren van de eerste drie regels van kwatrijn 08-37. Fervers voert deze kwatrijnen ten tonele als vertolkingen van de actualiteit, als oorlogsvoorspellingen. Hij is echter niet geïnteresseerd in de betekenis ervan. Het Duitse volk doet er volgens hem verstandig aan toekomstvoorspellingen te laten voor wat ze zijn, sterk, krachtig en bewapend te zijn en vertrouwen te hebben in de Luftwaffe, die druk doende is de vesting aan de Theems te verpletteren.

Roesch versus Fervers

Roesch-1850

Fervers-1940

Kwatrijn 05-51
Dacien, England, Böhmen auch und Polen
Schließen eng sich aneinander an,
Hercul's Säulenpaar zu überholen,
Barcien, Tuscien, spinnen bösen Plan.

Kwatrijn 05-51 (citaat)
England, Böhmen auch und Polen schließen eng sich aneinander an.

Kwatrijn 05-52
König wird, dem man sich widersetzt,
Die Verbannten auf dem Thron gesetzt,
's Volk im Blut, die Kaste Hippolyt
Lange unter solche Fahne blüht.

Kwatrijn 05-52 (citaat)
dem man sich widersetzt

Kwatrijn 08-37
Veste bei der Themse wird's erdrücken
Sie stürtzt ein, der König, welcher dort,
Zeiget sich im Hemde bei der Brücken,
Einer todt hervor dan aus dem Fort.

Kwatrijn 08-37 (citaat)
Feste bei der Themse wird's erdrücken,
sie stürtzt ein, der König, welcher dort,
zeiget sich im Hemde bei der Brücken.Carl Loog, de schrijver van Die Weissagungen des Nostradamus (Pfullingen in Württemberg, 1921 [1920]), vond dat Fervers een verkeerde voorstelling van zaken gaf. Hij schreef een brief, die werd gepubliceerd in nummer 50 van de jaargang 1940 van Der Reichswart, onder de titel Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und Betrüger?

 

Dankbetuiging
Mijn dank gaat uit naar Wilhelm Zannoth voor zijn informatie over de kwatrijnen die Fervers heeft geciteerd uit de vertaling van Roesch.

 

De Meern, 26 november 2006
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 16 maart 2009

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Dit artikel kan zijn geschreven door Hans Kurt Fervers (Fiebig aan Van Berkel, 24 oktober 2006). Hans Kurt Fervers, geboren op 18 september 1911, was hoofd van het persbureau van de NSDAP. Hij hield zich bezig met de Duitse jeugd en heeft veel publicaties geschreven, gericht tegen Joden en vrijmetselaars, waaronder Berliner Salons. Die Geschichte einer großen Verschwörung (München, 1940) en Die Hochgrade der Freimaurerei. Eine nationalsozialistische Streitschrift zur Politik der internationalen Freimaurerei (Bremen, 1942) .
    Zie ook:
    - Van Berkel: Informatie over Der Reichswart (een nationaalsocialistisch weekblad, Berlijn, 1920-1944);
    - Van Berkel: Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und Betrüger? (Nostradamus Scharlatan?) (C. Loog, Der Reichswart #50, Berlin, 12 december 1940). [text]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top