Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Dr. phil A.M. Centgraf (dr. N. Alexander Centurio) over nationaalsocialistische Nostradamuspropaganda
- T.W.M. van Berkel -

English version
  

Dr. phil. Alexander Max Centgraf
Dr. phil. 
Alexander Max Centgraf

Inleiding  
De Duitse filoloog/historicus dr. phil. Alexander Max Centgraf alias dr. N. Alexander Centurio (1893-1970) heeft na de Tweede Wereldoorlog twee boeken over Nostradamus en de CenturiŽn geschreven. In deze boeken voerde hij het auteurspseudoniem "dr. N. Alexander Centurio"[1] Het eerste boek, Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte, verscheen in 1953 bij Richard Schikowski in Berlijn; het tweede boek, Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, verscheen in 1968 bij uitgeverij Turm in Bietigheim.
Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte bevatte commentaren en toelichtingen, gebaseerd op Centgrafs vertaling van het Voorwoord aan Cťsar, de Brief aan Henri II en de tien centuriŽn op basis van de kopie-Krafft-1940 van een editie-B.Rigaud-1568, centurie 11 (die in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte de Sixains bevatte!), centurie 12 (die in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte 11 kwatrijnen bevatte!) en de Prťsages. Bij Schikowski verschenen ook de tweede, aangevulde druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (1955), de derde druk en de vierde, herziene druk (1960). In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte besprak Centgraf de voorspellingen van Nostradamus op geleide van de volgorde waarin ze in de CenturiŽn stonden. met een toekomstperspectief dat tot 2200 reikte.
Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, Centgrafs tweede boek over Nostradamus en de CenturiŽn, bevatte een selectie van kwatrijnen, Prťsages en Sixains met een toekomstperspectief, reikend tot 2050. In dit boek behandelde Centgraf de kwatrijnen en andere voorspellingen van Nostradamus op geleide van de volgorde waarin ze volgens hem in vervulling waren gegaan of in vervulling zouden gaan. Veel van de commentaren in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte stemden overeen met die in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte. De eerste druk van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Turm Verlag, Bietigheim, 1968) was dan ook genummerd als vijfde, herziene en aangevulde druk, volgend op de vierde druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte. De tweede en volgende drukken van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte waren genummerd als zesde en volgende drukken, steeds onder de vermelding "herzien en aangevuld", terwijl het in werkelijkheid herdrukken waren van de eerste druk. 
Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte
maakt vandaag de dag nog steeds deel uit van het fonds van uitgeverij Turm. Sinds 1981 verschijnt onder de titel Die groŖen Weissagungen des Nostradamus: prophetische Weltgeschichte bis zum Jahr 2050 een licentie-uitgave van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. De uitgeversrechten berusten bij Bertelsmann in MŁnchen.
www.nostradamusresearch.org beschikt over vier artikelen die Centgraf na de Tweede Wereldoorlog over Nostradamus en de CenturiŽn heeft geschreven. Drie ervan zijn gepubliceerd onder Centgrafs eigen naam. In het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen (in: Der Kurier, Berlijn, 10 juli 1949) koppelde hij een aantal kwatrijnen aan de lotgevallen van Duitsland in en aansluitend op de Tweede Wereldoorlog. In de artikelen Eindrucksvolle Beweise fŁr die Richtigkeit der Nostradamus-Prophezeiungen (in: Die andere Welt, Freiburg in Breisgau, oktober 1969) en Die siebziger Jahre in der Sicht des Propheten Nostradamus (in: Esotera, Freiburg in Breisgau, januari 1970) stelde hij commentaren aan de orde die hij in 1968 in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte had gepubliceerd. In Nostradamus und das jŁngste Weltgeschehen, een artikel dat onder het auteurspseudoniem Centurio in het augustusnummer van de jaargang 1959 van de Schweizer Monatshefte - Zeitschrift fŁr Politik Wirtschaft Kultur (ZŁrich) is gepubliceerd, heeft Centgraf beschreven wat hem ertoe bracht Nostradamus en de CenturiŽn te bestuderen, heeft hij zijn positie als Centurie-onderzoeker in de Tweede Wereldoorlog beschreven en heeft hij een aantal kwatrijnen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog gekoppeld.
www.nostradamusresearch.org
beschikt verder over een kopie van een brief van Centgraf aan de Duitse schrijver Hermann Hesse, gedateerd op 22 mei 1950 en geschreven onder zijn eigen naam. Hesse woonde in die tijd in Zwitserland. Het onderwerp van de brief was een manuscript van Centgraf over Nostradamus en de CenturiŽn. De Berlijnse uitgever met wie Centgraf een overeenkomst had gesloten had onvoldoende financiŽle middelen ter beschikking. Daarom vroeg Centgraf aan Hesse of deze een Zwitserse uitgever voor zijn manuscript zou kunnen interesseren. De brief van Centgraf bevatte een bijlage met daarin commentaren op een aantal kwatrijnen uit centurie 09 en een een deel uit de concordantie die Centgraf van de CenturiŽn had gemaakt.
In zijn naoorlogse boeken en artikelen over Nostradamus en de CenturiŽn heeft Centgraf een aantal malen beschreven hoe de nationaalsocialisten de CenturiŽn voor propagandadoeleinden gebruikten, wie er zoal bij betrokken waren en wat het effect ervan was. Ook heeft hij een aantal malen beschreven dat hij zich bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door middel van de CenturiŽn inspande om Duitsland te weerhouden van gevaarlijke militaire operaties en dat hij tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft geprobeerd vredesinitiatieven te bevorderen door het schrijven van een Nostradamusbrochure. 
Centgraf heeft stelselmatig verzwegen dat hij in 1941 de tekst heeft geschreven van een nationaalsocialistische Nostradamusbrochure die in het Nederlands is uitgebracht onder de titel Voorspellingen die uitgekomen zijn - Michael Nostradamus spreekt in 1558 over het verloop en den uitslag van dezen oorlog (Arnhem, 1941, alternatieve titel: Staat onze toekomst vast? Voorspellingen van Nostradamus uit het jaar 1558 over het verloop van den huidigen oorlog). In januari 1945 werd hij hiervoor onderscheiden met het Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ohne Schwerter. In zijn naoorlogse boeken en artikelen over Nostradamus en de CenturiŽn heeft hij nooit afstand genomen van deze brochure; een aantal naoorlogse commentaren en toelichtingen kunnen erop worden teruggevoerd. Reden genoeg om zijn mededelingen kritisch tegen het licht te houden en te vergelijken met wat andere bronnen erover meedelen.

 

1938: Goebbels en Krafft 
In zijn n
aoorlogse publicaties heeft Centgraf de eerste twee regels van kwatrijn 05-94 aan de Duitse invasie in mei 1940 in BelgiŽ, Frankrijk en Nederland gekoppeld en de laatste twee regels aan de verwikkelingen rond Berlijn na de capitulatie van Duitsland in 1945. Met het oog op die verwikkelingen was Centgraf van mening dat de woorden grand duc d'Armenie in de derde regel van kwatrijn 05-94 betrekking hadden op de Russische dictator Josef Stalin.
Volgens Centgraf was de Zwitserse astroloog/statisticus Karl Ernst Krafft eveneens van mening dat met de woorden grand duc d'Armenie op Stalin betrekking hadden. In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte beschreef Centgraf dat Krafft met Goebbels contact zocht om hem te waarschuwen voor een Russische invasie. Goebbels zou Krafft ertoe hebben overgehaald de woorden grand duc d'Armenie uit te leggen als een zinspeling op Hitler, temeer omdat het in die tijd ondenkbaar was dat Stalin Wenen en Keulen zou aanvallen, steden, genoemd in de vierde regel van kwatrijn 05-94. Aansluitend zou Krafft werkzaam zijn geraakt bij het nationaalsocialistisch propaganda-apparaat. In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte is deze episode niet gedateerd; in Die siebziger Jahre in der Sicht des Propheten Nostradamus evenmin.[2] Volgens Nostradamus und das jŁngste Weltegeschehen en Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte speelde deze episode zich in 1938 af.[3]
Wat betreft de mededelingen over Krafft en Goebbels kan tegen het relaas van Centgraf worden ingebracht dat het eerste contact tussen Krafft en nationaalsocialistische instanties niet uit 1938 dateert maar uit het najaar van 1939, toen Krafft schrijver werd bij Amt VII-B1 van het Reichssicherheitshauptamt, een afdeling die zich bezighield met onderzoek naar occultisme, vrijmetselarij en zeldzame culten in Duitsland. Zijn taak was "berichten" te schrijven, een mengeling van economische en politieke commentaren en speculaties, van tijd tot tijd gebaseerd op planetaire cycli.[4] Uit aantekeningen van Martin H. Sommerfeldt over een geheime dagelijkse propagandabespreking op het Propagandaministerie in vermoedelijk december 1939, gepubliceerd in Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt... (Frankfurt am Main, 1952) blijkt bovendien dat Goebbels in die vergadering de aanduiding grand duc d'Armenie op Stalin betrok.[5] 
Op pagina 268 van de zevende druk van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte sloot Centgraf het hoofdstuk Bibliographische Angaben af met de opmerking dat de beeldende dynamiek van de CenturiŽn sommige machtige mannen ertoe had gebracht de CenturiŽn te vervalsen om zo hun aanzien te vergroten. Volgens Centgraf zou het een dienst aan de wetenschap zijn als hier nauwkeurig onderzoek naar werd gedaan. Wat hem betreft behoefde het geen nadere uitleg dat Goebbels, de propagandaminister van het Derde Rijk, zich de kans niet liet ontglippen om met hulp van Nostradamus het geluk naar zijn hand te zetten. Niet alleen in de landen die door de Duitse Wehrmacht waren bezet, maar ook in neutrale landen werden volgens Centgraf brochures verspreid met voorspellingen van Nostradamus, die de overwinning van Duitsland aankondigden en aannemelijk moesten maken. Niets in dit fragment wijst erop dat Centgraf in 1941 een nationaalsocialistische Nostradamusbrochure heeft geschreven, gericht tegen de Britten, de communisten en de Joden, die in het Nederlands is vertaald en in het bezette Nederland is verspreid.

 

1939: de CenturiŽn in de Reichskanzlei
Op de pagina's 79 en 80 in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (Berlijn, 1953) heeft Centgraf kwatrijn 03-58 gekoppeld aan de geboorte van Hitler en diens mysterieuze dood, zoals Centgraf de zelfmoord van Hitler noemde. In de genoemde editie van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte gaf Centgraf als aanvullende informatie op zijn commentaar op dit kwatrijn, waarvan volgens hem elke regel betrekking had op Hitler, dat Hitler dit kwatrijn waarschijnlijk gekend had. Toen Centgraf in 1939 in de Staatsbibliothek Berlin de enige beschikbare oeruitgave van de CenturiŽn in handen kreeg, gedrukt bij Pierre Rigaud in 1568, merkte de bibliothecaris die op dat moment aanwezig was, op dat dit boekje zojuist terug was gekomen uit de Reichskanzlei, dat tussen de pagina's 58 en 59 een bladwijzer lag en dat kwatrijn 03-58 van een merkteken was voorzien.
In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968, p.197-198) koppelde Centgraf kwatrijn 03-58 aan de geboorte van Hitler. Volgens de aanvullende informatie had de bibliothecaris gezegd dat het boekje zojuist uit de Reichskanzlei terug was gekomen. De constatering dat tussen de pagina's 58 en 59 een leeswijzer lag, was kennelijk een constatering van Centgraf. Het kwatrijn in kwestie was van een rood merkteken voorzien.
Op pagina 260 van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte en pagina 262 van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf geschreven dat het exemplaar dat hij in de Staatsbibliothek Berlin had gezien (catalogusnummer Na 7590), in de tussenliggende jaren zoek was geraakt.
Tegen het relaas van Centgraf kan worden ingebracht dat in het exemplaar waar hij op doelt en dat heden ten dage onder nummer Na 7590 wordt bewaard in de Berliner Staatsbibliothek, waarin de door Centgraf bedoelde Preussische Staatsbibliothek is opgegaan, kwatrijn 03-58 niet van een (rood) merkteken is voorzien.

 

Juni 1940: commentaren van Centgraf misbruikt in nationaalsocialistische Nostradamuspropaganda, gericht tegen Frankrijk
Volgens Centgraf blijkt uit artikelen die na de capitulatie van Parijs in juni 1940 in Amerikaanse kranten werden gepubliceerd, dat nationaalsocialistische propagandisten zonder zijn medeweten zijn commentaar op de kwatrijnen 03-06 en -08 voor psychologische oorlogvoering hadden gebruikt. In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (Berlijn, 1953, p.70-71) beschreef Centgraf dat een vriendelijke heer die zich als wetenschapper voorstelde, hem in de koude winter van 1939/'40 gevraagd had hoe in de CenturiŽn tegen een bliksemsnelle actie tegen Frankrijk in de CenturiŽn werd aangekeken. Volgens Centgraf was in de kwatrijnen 03-06, 08 en -09 op dit soort acties gezinspeeld, waarbij Duitse troepen zouden oprukken tot aan de Frans-Spaanse grens. Het woord Cimbres in kwatrijn 03-08 was volgens hem een zinspeling op Duitsland; het woord voisins was volgens hem een zinspeling op Rusland, waarmee Duitsland een niet-aanvalsverdrag had gesloten. Uit kwatrijn 03-09 bleek volgens Centgraf dat de Duitse troepen op een zeker moment door een Brits-Frans-Vlaamse alliantie tot aan de Rijn (kwatrijn 03-09: Rouane = Rhenanie = Rijnland) teruggedreven zouden worden, iets dat, zo benadrukte hij in zijn commentaar op kwatrijn 03-09, in 1944 inderdaad gebeurde. Verder wezen de kwatrijnen 01-08 en 03-50 er volgens Centgraf op dat Parijs zou capituleren, waarbij hij aantekende dat hij had ontdekt dat het woord Hadrie in kwatrijn 01-08 een cryptische aanduiding van Hitler was. Volgens Nostradamus und das jŁngste Weltgeschehen en Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968, p.206-207), waarin Centgraf deze episode in december 1939 dateerde, had hij zijn bezoeker erop attent gemaakt dat de Duitse troepen tot aan de Frans-Spaanse grens zouden doorstoten en volgens kwatrijn 03-09 in de nabijheid van Rouen (Rouane = Rouen) teruggeslagen zouden worden. Hij wees zijn bezoeker er dan ook op dat dergelijke bliksemacties uiterst gevaarlijk waren. In de weergave van deze episode in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte had Centgraf niet vermeld dat hij had ontdekt dat het woord Hadrie in kwatrijn 01-08 een cryptische aanduiding voor Hitler was. 
Na de capitulatie van Parijs in juni 1940 verschenen in Amerikaanse kranten berichten dat geheel Frankrijk en met name Parijs zich teveel van de interpretaties van Centgraf aangetrokken hadden en dat de Franse minister Mandel hoge straffen in het vooruitzicht stelde tegen wie nog zou spreken over de onheilsvoorspellingen van "de ouwe gek", waarmee hij Nostradamus bedoelde. Volgens Centgraf hadden nationaalsocialistische propagandisten - in de persoon van de man die hem in de winter van 1939/'40 bezocht - zich zonder zijn medeweten van zijn interpretaties meester gemaakt, waarbij de koppeling van kwatrijn 03-09 aan het terugdrijven van de Duitse troepen door een Brits-Frans-Vlaamse alliantie wijselijk buiten beschouwing bleef. De propagandisten zouden echter aan den lijve ervaren dat met de waarheid niet de spot gedreven kon worden en dat de hemel ook in dit geval aan de kant van Nostradamus stond.
Uit de dagboeken van Goebbels en de notulen van de geheime dagelijkse propagandabesprekingen op het Propagandaministerie blijkt dat het Propagandaministerie voorafgaand aan en tijdens de invasie in Frankrijk in mei 1940 ondermijnende propagandacampagnes voerde, waarbij gebruik werd gemaakt van de CenturiŽn.[6] In Die Kolonne des Nostradamus, een artikel, gepubliceerd in de editie van 27 mei 1940 van de VŲlkischer Beobachter, de partijkrant van de NSDAP, had dr. Theodor Fr. BŲttiger met het oog op maatregelen van Mandel tegen Fransen die aan de voorspellingen van Nostradamus over de val van Parijs waarde hechtten, geciteerd uit het Franse blad Oeuvre: "Waar Fransen in Artois, de Picardie, de Ardennen en Lotharingen nu hun bloed vergieten, is het niet gepast om te spreken over de vernietiging van Parijs en ander gewauwel van die oude gek."[7] In het artikel Die Prophezeiungen des Nostradamus, gepubliceerd in de editie van 16 juni 1940 van de Deutsche Allgemeine Zeitung, schreef Elisabeth Noelle over het effect van de CenturiŽn op de Franse bevolking in de zomer van 1940.[8] Het feit dat Centgraf met het oog op de tegen Frankrijk gevoerde Nostradamuscampagnes de kwatrijnen 03-06 en -08 noemt, biedt wellicht een aanknopingspunt voor verder onderzoek. 
Centgraf heeft zich in dit relaas voorgedaan als een Centurie-onderzoeker wiens kennis zonder zijn medeweten door nationaalsocialistische propagandisten is misbruikt. Wat betreft het verhaal dat hij in de winter van 1939/'40 werd bezocht door iemand die nieuwsgierig was naar wat in de CenturiŽn stond over een bliksemsnelle actie tegen Frankrijk, moet hij op zijn woord worden geloofd, evenals wat betreft het verhaal dat in juni 1940 in Amerikaanse kranten berichten stonden over voorspellingen van Nostradamus met betrekking tot Frankrijk en Parijs. Centgraf heeft echter stelselmatig verzwegen dat hij in 1941 zelf een nationaalsocialistische Nostradamusbrochure heeft geschreven, gericht tegen de Britten, de communisten en de Joden. Centgraf beschreef erin dat het woord Hadrie de beginletters van de voor- en achternaam van Adolf Hitler bevatte en het woord "Adrie", een verwijzing naar de Adriatische Zee, het zuidelijk zwaartepunt van de as tussen Duitsland en ItaliŽ. In kwatrijn 03-06 was volgens hem op pakkende wijze het lijden geschetst van de burgers en de vluchtelingen richting Parijs ten tijde van de Duitse invasie in Frankrijk en in kwatrijn 03-07 was volgens hem gezinspeeld op de Duitse bombardementen op vluchtende Franse troepen. In kwatrijn 01-08 was de val van Parijs in het vooruitzicht gesteld en de helpende hand van Hitler. Centgraf maakte eveneens melding van het feit dat een aantal Fransen voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog hun waarschuwende stem lieten horen op grond van de CenturiŽn, maar slechts hoon oogstten; Mandel, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, liet deze "Colonne van Nostradamus" vervolgen.[9] De vraag is of het commentaar van Centgraf in Voorspellingen die uitgekomen zijn... op de kwatrijnen 03-06 en 03-07 ook het commentaar is dat hij in de winter van 1939/'40 op deze kwatrijnen had gegeven.

 

Mei 1941: de Aktion-HeŖ
In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (Berlijn, 1953, p.55) heeft Centgraf kwatrijn 02-36 gekoppeld aan de Aktion-HeŖ, de razzia in Duitsland onder astrologen en occultisten als gevolg van de vlucht in mei 1941 van Rudolf HeŖ, Hitlers plaatsvervanger, naar Engeland, en enige informatie gegeven over de lotgevallen van Krafft. In zijn commentaar op kwatrijn 02-36 schreef Centgraf dat de Gestapo na de vlucht op 11 mei 1941 van HeŖ alle occulte boeken in beslag nam, waaronder de werken van Nostradamus. De Zwitserse astroloog Krafft had de voorspellingen van Nostradamus, bijvoorbeeld kwatrijn 05-94, ten gunste van Hitler uitgelegd, waaraan Hitler verkeerde gevolgtrekkingen had verbonden.
In Eindrucksvolle Beweise fŁr die Richtigkeit der Nostradamus-Prophezeiungen (in: Die andere Welt, #10, 1969, Freiburg in Breisgau, p.874) heeft Centgraf in zijn commentaar op kwatrijn 02-36 geschreven dat HeŖ op advies van zijn astrologische adviseur dr. Schmidt-Nabus op 11 mei 1941 naar Engeland vloog om de Britten over te halen vrede te sluiten en de plannen van Hitler om Rusland binnen te vallen, te verijdelen. Als reactie hierop droeg Hitler de Gestapo op alle astrologen te arresteren. Krafft wist als enige aan deze razzia te ontkomen en legde de voorspellingen van Nostradamus ten gunste van Hitler uit. Later legde hij ze ook ten ongunste van Hitler uit. Dit kwam hem duur te staan. Hij stierf uiteindelijk in een concentratiekamp.
In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte schreef Centgraf over de lotgevallen van Krafft tijdens de Tweede Wereldoorlog dat Krafft als zoon en onderdaan van een spreekwoordelijk vrij land als Zwitserland zich in Duitsland niet knechten liet. Met foutieve en soms bewust vage voorspellingen probeerde hij de plannen van Hitler te doorkruisen. In 1944 werd Krafft dan ook samen met zijn vriend GŲrner gearresteerd wegens sabotage en in milde gevangenschap geÔnterneerd in een bureau in de LŁtzowstraŖe in Berlijn. In 1941 was het Centgraf gelukt de astroloog Bernd Unglaub vrij te krijgen. In 1944 probeerde hij Krafft vrij te krijgen. Zijn pogingen kwamen echter te laat. Krafft werd plotseling uit Berlijn weggevoerd en werd in een concentratiekamp geŽxecuteerd. 
In de jaren '60 vertelde Centgraf aan de Engelsman Ellic Paul Howe, die in die tijd onderzoek deed naar de rol van astrologie in nazi-Duitsland en het leven en werk van Krafft bestudeerde, dat hij Krafft en GŲrner in de LŁtzowstraŖe in Berlijn had bezocht en begin februari 1943 een gesprek had gevoerd met Fritz Hirsch, die toezicht op hen uitoefende. Dat Krafft in de LŁtzowstraŖe geÔnterneerd was, had Centgraf van Unglaub gehoord.[10]
Tegen de mededelingen van Centgraf kan worden ingebracht dat Hitler geen belangstelling had voor astrologie en dat de publicaties van Krafft over Nostradamus niet gebruikt werden bij het plannen van militaire operaties, maar dat er propaganda mee werd gevoerd in het buitenland, niet in Duitsland zelf. De razzia onder astrologen en occultisten in Duitsland als gevolg van het vertrek van HeŖ naar Engeland begon op 9 juni 1941. Krafft werd op 12 juni 1941 gearresteerd; de Gestapo was er op 9 juni niet van op de hoogte dat hij en zijn vrouw inmiddels waren verhuisd.[11] Vanaf zijn arrestatie heeft Krafft tot aan zijn overlijden op 8 januari 1945 in het concentratiekamp Buchenwald in gevangenschap verkeerd. Zijn verblijf in de LŁtzowstraŖe in Berlijn duurde tot februari 1943, daarna werd hij overgebracht naar een pand in de Lehrter StraŖe. In november 1944 werd hij overgebracht naar Buchenwald. Gedurende zijn gevangenschap heeft hij geen nationaalsocialistische Nostradamusbrochures geschreven en evenmin geprobeerd de plannen van Hitler door het vervaardigen van domme of bewust vage voorspellingen te doorkruisen. 

  

Juli 1944: Centgraf en Hadamovsky; een Nostradamusbrochure, gericht tegen Engeland
In de vierde druk (1960) van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte heeft Centgraf in de Nachtrag geschreven dat hij in juli 1944, toen Amerikaanse en Britse troepen de Seine overstaken, door Eugen Hadamovsky, het hoofd van de Reichsrundfunk, opgeroepen werd naar Berlijn te komen. In Berlijn werd hem meegedeeld dat Goebbels met de Geallieerden, in het bijzonder met de Britten, een overeenkomst wilde sluiten. Hadamovsky had Centgraf gevraagd of de CenturiŽn voor een dergelijke overeenkomst een aanknopingspunt boden. Centgraf noemde als aanknopingspunt kwatrijn 09-51, waarvan de eerste regel luidt: contres les rouges secte se banderont. Dit kon worden uitgelegd als een zinspeling op een alliantie tegen Rusland tussen Duitsland en de Geallieerden. Op verzoek van Hadamovsky schreef Centgraf de Engelse tekst van een brochure, getiteld Nostradamus and England. Deze brochure werd gedrukt bij een uitgeverij in Zuid-Duitsland. Maar van Goebbels' plannen kwam niets terecht.[12]
In zijn commentaar op het relaas van Centgraf schreef Howe, die de episode dateerde op juni 1944, dat voor Nostradamus and England, het auteurspseudoniem "Nestor" was gebruikt. Howe schreef ook dat het relaas van Centgraf een groot aantal ongerijmdheden bevatte. In juni 1944 was Hadamovsky al geruime tijd geen hoofd meer van de Reichsrundfunk. In conflict geraakt met Goebbels, was hij in juni 1942 weggepromoveerd naar de staf van de afdeling Propaganda van de NSDAP. In november 1943 trad hij toe tot de Wehrmacht. Op 1 maart 1945 sneuvelde hij bij Rummelsburg, het huidige Poolse Miastko (niet, zoals Howe veronderstelde, in de loop van 1944 in Rusland). Het valt dan ook sterk te betwijfelen dat Hadamovsky in zijn hoedanigheid van hoofd van de Reichsrundfunk Centgraf naar Berlijn had ontboden of op de hoogte zou zijn geweest van de "uiterst geheime plannen" van Goebbels.
In Nostradamus und das jŁngste Weltgeschehen heeft Centgraf deze episode op pagina 401 beschreven zonder erbij te vermelden dat hij op verzoek van "zijn baas" de brochure Nostradamus and England schreef.
In Die siebziger Jahre in der Sicht des Propheten Nostradamus heeft Centgraf over deze episode geschreven dat Hadamovsky hem in Berlijn op de hoogte bracht van Goebbels' plannen om via Nostradamus contact te zoeken met de Geallieerden. Centgraf wilde deze kans op vrede uitbuiten. Om die reden wees hij op kwatrijn 09-51, omdat er in dit kwatrijn op werd gezinspeeld dat de strijdende partijen zich zouden kunnen verenigen tegen Rusland, en dat een uitvinding zou worden gedaan die het uitbreken van een nieuwe oorlog zou verhinderen. Later zou blijken dat dit kwatrijn een zinspeling bevatte op de Koude Oorlog. Volgens het relaas in Die siebziger Jahre in der Sicht des Propheten Nostradamus droeg Hadamovsky Centgraf op een brochure te schrijven. Dit was de brochure Nostradamus und England. Himmler, die in zijn waanzin geloofde een verdrag met de Russen te kunnen sluiten, verzette zich echter tegen de plannen van Goebbels. Teleurgesteld meldde Hadamovsky zich aan het front, om in februari 1945 te sneuvelen.[13]
In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf deze episode gesitueerd in juli 1944. In dit boek volgt Centgrafs bespreking van kwatrijn 09-51 na zijn commentaar op kwatrijn 03-09, waarin hij had geschreven dat de Duitse troepen bij Rouen teruggedreven zouden worden. De uitvinding die het uitbreken van een nieuwe oorlog zou verhinderen, was de uitvinding van de atoombom en het afwerpen ervan op Hiroshima. Ook in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf geschreven dat de plannen van Goebbels stuk liepen op de waanzin van Himmler, die een verbond met Rusland wilde sluiten. Aan het detail dat Hadamovsky zich teleurgesteld aan het front meldde, voegde Centgraf in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte toe dat Hadamovsky aan het hoofd van een pantsereenheid stond toen hij in februari 1945 sneuvelde en dat hij op aandringen van Centgraf enkele hem bekende concentratiekampgevangenen vrijliet. Dat was, zo sloot Centgraf zijn relaas in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte af, een kleine mogelijkheid tot hulpverlening die Nostradamus met zijn CenturiŽn bood.[14] In zijn brief aan Hesse had Centgraf geschreven dat hij na de oorlog meerdere malen was gearresteerd, maar werd vrijgelaten omdat hij kon aantonen dat hij diverse malen de vrijlating van concentratiekampgevangenen had weten te bewerkstelligen en in sommige gevallen executie door een vuurpeloton had weten te voorkomen.
Op 25 juli 1944 heeft Goebbels in zijn dagboek met betrekking tot de dag ervoor geschreven dat er aan een nieuwe Nostradamusbrochure werd gewerkt, bestemd voor Engeland. Natuurlijk konden de voorspellingen van deze Franse monnik, zoals Goebbels Nostradamus in deze dagboekaantekening aanduidde, ten gunste en ten ongunste van onwillekeurig wie worden gebruikt, maar zonder twijfel stonden er volgens hem ook zaken in die op de bijgelovige Britten een grote indruk zouden maken, iets dat Goebbels wilde uitbuiten.[15] Dit is de enige dagboekaantekening waarin Goebbels over deze nieuwe Nostradamusbrochure heeft geschreven. De titel ervan heeft hij niet genoemd, evenmin als de namen van degenen die bij het schrijven ervan betrokken waren. Zijn dagboeken geven geen informatie over de verspreiding ervan. Howe gaf aan nooit een exemplaar van deze brochure te hebben gezien.
Uit het relaas van Centgraf kan worden afgeleid dat de inhoud van de brochure Nostradamus and England vredelievend van aard was. Immers, Goebbels streefde naar een overeenkomst tussen Duitsland en de Geallieerden, met name de Britten en Centgraf wilde deze kans op vrede uitbuiten. De kans is groot dat Goebbels in zijn aantekening van 25 juli 1944 over de brochure Nostradamus and England heeft geschreven. Uit zijn aantekening van 25 juli 1944 kan worden afgeleid dat hij het bijgeloof dat volgens hem onder de Britten leefde, wilde uitbuiten. Met andere woorden: deze brochure moest het moreel van de Britten ondermijnen. Nergens uit deze aantekening blijkt dat deze brochure tot doel had vrede tussen Duitsland en Engeland te bewerkstellingen.
Het relaas van Centgraf over zijn contact met Hadamovsky en het schrijven van Nostradamus and England komt in zijn commentaar op kwatrijn 09-51 in de eerste druk (1953) van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte niet voor. In dit boek heeft Centgraf kwatrijn 09-51 met de nodige terughoudendheid aan de toestand in Duitsland in de beginjaren '50 gekoppeld.[16] In Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen (1949) heeft hij kwatrijn 09-51 in het geheel niet aan de orde gesteld, de Koude Oorlog ten spijt. In zijn brief aan Hesse (1950) heeft hij geschreven dat in kwatrijn 09-51 gezinspeeld wordt op de tegen Rusland gerichte NAVO en dat dit kwatrijn een duistere orakelspreuk is, waaruit niemand met zekerheid kan afleiden welke wereldmacht zal worden vernietigd.

 

Bespreking
Na de Tweede Wereldoorlog heeft Centgraf in boeken en artikelen regelmatig geschreven over de nationaalsocialistische propaganda op basis van de CenturiŽn en wie er zoal bij betrokken waren. Over zijn positie als Centurie-onderzoeker in de Tweede Wereldoorlog heeft hij zijn lezers na de Tweede Wereldoorlog voorgehouden dat hij in 1939 was begonnen met het bestuderen van Nostradamus en de CenturiŽn, dat hij bij het uitbreken in de herfst van 1939 van de Tweede Wereldoorlog uit de CenturiŽn had opgemaakt dat Duitse troepen een geweldige opmars zouden maken, maar op zeker moment weer zouden worden teruggedreven en met deze wetenschap degenen waarschuwde die nieuwsgierig waren naar wat de CenturiŽn voor Duitsland en haar oorlogsplannen in petto hadden; dat de nationaalsocialisten in het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn commentaren op de CenturiŽn voor propagandadoeleinden hadden misbruikt; dat hij in de loop van de Tweede Wereldoorlog zijn invloed aanwendde om bekenden van hem uit Duitse concentratiekampen te bevrijden en hen te behoeden voor executie door een vuurpeloton en dat hij tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog de loop van de geschiedenis probeerde te beÔnvloeden door een Nostradamusbrochure te schrijven die erop gericht was Duitse vredesinitiatieven te bevorderen.
In de loop der jaren heeft Centgraf aan zijn informatie steeds nieuwe feiten toegevoegd en feiten die hij reeds beschreven had, aangedikt. Regelmatig blijken zijn verhalen niet overeen te stemmen met wat volgens andere bronnen, die vaak als primaire bronnen kunnen worden aangemerkt, is gebeurd. De nieuwe feiten en toevoegingen sluiten niet aan bij wat hij reeds had geschreven. 
De lezer blijft volledig onkundig van het feit dat Centgraf in 1941 en 1944 nationaalsocialistische, propagandistische Nostradamusbrochures heeft geschreven die het moreel van de vijanden van Duitsland moesten ondermijnen, waarvoor hij in januari 1945 een onderscheiding kreeg. Zonder het te weten kijkt de lezer tegen een rookgordijn aan waarachter de propagandistische activiteiten van Centgraf in de Tweede Wereldoorlog schuilgaan.
In zijn brief aan Hermann Hesse van 22 mei 1950 presenteerde Centgraf zich als een historicus en schrijver die zich in het bijzonder met de 16e eeuw had bezig gehouden, eerst met Martin Luther, over wie hij in 1940 het boek Luther als Publizist had geschreven, dat overal goed onthaald werd, later met Nostradamus. Centgraf schreef aan Hesse ook dat hij na de oorlog meerdere malen was gearresteerd en pas werd vrijgelaten toen hij kon aantonen dat hij in de nazitijd een aantal van zijn vrienden vrij had weten te krijgen uit concentratiekampen. Ook deze presentatie is een rookgordijn, dat verhult dat Centgraf in 1941 en 1944 propagandistische Nostradamusbrochures heeft geschreven, dat hij in 1941 de antisemitische brochure Martin Luther als Judenfeind heeft geschreven, een brochure die uiteindelijk niet in omloop werd gebracht, en in 1943 de antisemitische brochure Ein Jude treibt Philosophie.

 

Een Centurie-onderzoeker van bedenkelijk allooi
Op deze website wordt ervan uitgegaan dat Centgraf na de Duitse inval in Polen in september 1939  is begonnen met het bestuderen van Nostradamus en de CenturiŽn, dat wil zeggen: Loogs Die Weissagungen des Nostradamus en vermoedelijk in het bijzonder diens commentaar op kwatrijn 03-57, dat in die tijd nogal spraakmakend was door de koppeling ervan aan de Duitse inval in Polen. De kritische opmerkingen van de Duitse ethicus/filosoof dr. Max Dessoir in Vom Jenseits der Seele over Nostradamus, de CenturiŽn en de Centurie-commentaren bracht hem er volgens eigen zeggen toe de voorspellingen in de CenturiŽn te vergelijken met de loop van de geschiedenis. 
Volgens eigen zeggen heeft Centgraf eind 1939 op grond van zijn analyse van de CenturiŽn landgenoten gewaarschuwd tegen de gevaren van een bliksemoorlog tegen Frankrijk. Wellicht was zijn studie erop gericht te doorgronden hoe de militaire en politieke situatie in Europa zich zou ontwikkelen. In de zomer van 1940 constateerde hij tot zijn schrik dat nationaalsocialisten zijn koppeling van een aantal kwatrijnen aan een dergelijke oorlog voor propagandadoeleinden hadden gebruikt. In de zomer van 1944 heeft hij volgens eigen zeggen geprobeerd vrede in Europa te bewerkstelligen door Hadamovsky, een prominente nationaalsocialist, voor te houden dat ťťn van de kwatrijnen in de CenturiŽn daartoe aanknopingspunten bood. Hij zou zich ook hebben ingezet voor het lot van sommige van zijn vrienden die in concentratiekampen gevangen werden gehouden. Uit dit relaas, dat een aantal feitelijke onjuistheden bevat, blijkt niet dat Centgraf in 1933 lid was geworden van de SA, in 1937 lid geworden was van de NSDAP en dat hij in de oorlogsjaren een gewaardeerd nationaalsocialistisch activist was die antisemitische brochures schreef en de CenturiŽn en commentaren erop gebruikte voor propagandistische doeleinden in de vorm van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... en de brochure Nostradamus and England, waarmee in de zomer van 1944 de Britten hadden moeten worden gedemoraliseerd. 
Volgens het toekomstscenario in Voorspellingen die uitgekomen zijn... zou Engeland als wereldmacht ten onder gaan, zou Duitsland onder Hitler de leidende macht in Europa worden (het "Heilige Rijk") en zou de wereld een weldadige vrede tegemoet gaan die 57 jaar zou duren. In Centgrafs naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn biedt Hendrik de Gelukkige, president van de Verenigde Staten van Europa, de wereld rond 2040 een weldadige vrede voor de duur van 57 jaar, krijgt Duitsland een leidende rol in de wereld (het "Heilige Rijk") en zal Engeland deel gaan uitmaken van de Verenigde Staten van Amerika en daarmee haar rol in de wereld kwijtraken.
Met andere woorden: het toekomstbeeld dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn schetst, is even pro-Duits en anti-Brits als het toekomstbeeld in Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
D
e vraag rijst
of Centgraf in 1940/'41 een aantal teksten en een toekomstscenario heeft geschreven die hij in 1941 in propagandistische zin heeft omgebogen en na de oorlog weer in oorspronkelijke staat heeft hersteld, of dat de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... de eerste tekst was die hij over Nostradamus en de CenturiŽn heeft geschreven en dat hij deze tekst na de oorlog heeft omgebogen. Deze vraag, die belangrijk is omdat het moeilijk voorstelbaar is dat iemand die zijn propagandistische activiteiten in 1941/'44 voor het oog van de wereld heeft willen verbergen, het begin van zijn studie in 1939 dateert, kan ik vooralsnog niet beantwoorden. Vast staat dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn, te beginnen met het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen, materiaal verwerkt heeft dat kan worden teruggevoerd op de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Noch in zijn naoorlogse publicaties, noch in het openbaar heeft Centgraf afstand genomen van of verontschuldigingen aangeboden voor wat hij in de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... had geschreven: commentaren die afschrikking en demoralisatie als doel hadden, die gericht waren tegen Joden en communisten en die de strekking hadden dat het nationaalsocialisme tientallen jaren lang de leidende kracht in Europa zou zijn. Integendeel, hij heeft zich gepresenteerd als een Centurie-onderzoeker die zijn lezers troostrijke woorden schenkt. In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, zijn tweede boek over Nostradamus en de CenturiŽn, dat hij twee jaar voor zijn overlijden had voltooid en tot op de dag van vandaag ongewijzigd is herdrukt, heeft hij, vergeleken met zijn eerste boek over Nostradamus en de CenturiŽn (Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte) nieuwe passages toegevoegd die terug kunnen worden gevoerd op Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
Mijn collega Ulrich Maichle houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar de activiteiten van Centgraf alias Centurio. Op zijn website Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939 - 1942 staan talloze transcripties van documenten waaruit diens nationaalsocialistische betrokkenheid blijkt. Maichle is in discussie met uitgeverij Random House in MŁnchen teneinde Die grossen Weissagungen des Nostradamus, een licentie-uitgave van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, uit de handel te krijgen. Bij deze nodig ik u uit u te verdiepen in het oeuvre van Centgraf / Centurio, de artikelen op www.nostradamusresearch.org over zijn boeken en de bevindingen van Maichle. Wanneer u van mening bent dat het oeuvre van Centgraf alias Centurio politiek besmet is en dat zijn boek Die grossen Weissagungen des Nostradamus uit de handel dient te worden genomen, kunt u zich wenden tot uitgeverij Random House of tot uitgeverij Turm, die Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte tot op de dag van vandaag in haar fonds heeft.

Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen merkbaar van het niet bekend zijn van het nationaalsocialistische, activistische verleden van sommige Centurie-onderzoekers en in het geval van Centgraf ook het niet bekend zijn van het feit dat in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties zijn nationaalsocialistische opvattingen over de politieke ordening op het Europese continent in enigszins aangepaste vorm doorklinken. De editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad is daar een triest voorbeeld van. 
Ter gelegenheid van de 475e geboortedag van Nostradamus stonden in de editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad twee artikelen over Nostradamus, geschreven door Meir Marcel Faerber, mede-oprichter en voorzitter van het Verband Deutschsprachiger Schriftsteller in Israel
In Joodse achtergrond beÔnvloedde werk van astronoom Nostradamus, het eerste artikel, heeft Faerber de biografische informatie over Nostradamus samengevat van de Engelsman James Laver in Nostradamus or the future foretold (Londen, 1942). De lezers van het Nieuw Israelitisch Weekblad maakten op die manier kennis met wat Laver over de joodse afkomst van Nostradamus, de bekering van zijn ouders tot het katholicisme, de opvoeding van Nostradamus door zijn grootvaders en het onderwijs dat hij van hen kreeg, geschreven had. In dit artikel stonden ook een aantal legendes die over Nostradamus de ronde doen. De titel van Lavers boek en het jaar van uitgifte ervan waren in Joodse achtergrond beÔnvloedde werk van astronoom Nostradamus keurig en wel vermeld.
In Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, het tweede artikel, heeft Faerber de werkwijze van Nostradamus besproken en de trefzekerheid van een aantal kwatrijnen. De verdeelsleutel waarop in de titel is gezinspeeld, is de sleutel die de Duitse Centurie-onderzoeker Carl Loog in de periode 1916-1920 heeft ontwikkeld en die hij heeft beschreven in Die Weissagungen des Nostradamus (Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 (1920). Faerber heeft, zo blijkt uit zijn bespreking van het nawoord van uitgeverij Johannes Baum, de eerste druk van Die Weissagungen des Nostradamus geraadpleegd. De titel van Loogs boek en het jaar van uitgifte ervan is in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk keurig en wel vermeld.
In de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft Faerber kwatrijnen besproken die aan onder andere Louis XIV, Louis XVI, Napoleon, Napoleon III en de Tweede Wereldoorlog zijn gekoppeld en die hij als vervuld beschouwt. Ongeveer 36 kwatrijnen bevatten volgens hem toespelingen op Hitler. 
De koppeling van kwatrijnen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zoals de Duitse invasies in Frankrijk (1940) en Rusland (1941) en de zelfmoord van Hitler in 1945 komt mij merkwaardig voor. In Die Weissagungen des Nostradamus heeft Loog geen enkel kwatrijn aan deze gebeurtenissen gekoppeld. Volgens Loog zou de eerstvolgende grootschalige oorlog waarin Duitsland een van de strijdende partijen zou zijn, pas rond 2100 uitbreken. Over Hitler heeft hij in het geheel niet gerept. Uit nadere studie bleek mij dat de Nederlandstalige kwatrijnteksten in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk niet teruggevoerd konden worden op de kwatrijnteksten in Die Weissagungen des Nostradamus. Een aantal kwatrijnen in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk zijn in Die Weissagungen des Nostradamus in het geheel niet besproken. Dit wijst erop dat Die Weissagungen des Nostradamus niet het enige boek is dat Faerber heeft geraadpleegd bij het schrijven van Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. Die Weissagungen des Nostradamus is echter de enige titel die hij heeft genoemd.
Het boek dat Faerber bij het beschrijven van de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft geraadpleegd, is Centgrafs Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968). In de eerste alinea van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk staan de woorden Hadrie en Hitler. Centgraf is de eerste en enige Centurie-onderzoeker geweest die heeft gesteld dat het woord Hadrie in de CenturiŽn een anagram is voor Hitler en de As-mogendheden Duitsland en ItaliŽ. De eerste keer dat hij dit naar buiten bracht, was in 1941/'42 in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., de Nederlandse vertaling van de nationaalsocialistische Nostradamusbrochure die hij tussen juni en december 1941 geschreven dan wel voltooid had. In zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties heeft Centgraf deze verklaring gehandhaafd. 
De eerste twee zinnen van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, zijn terug te voeren op Centgrafs versie van kwatrijn 02-55 in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968):

Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk

Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, p.212.

In het conflict zal de grote, die weinig in aanzien stond, tenslotte toch het wonder volbrengen. Terwijl Hadrie, Hitler, zal moeten ervaren waarin hij tekortschiet, werpt op het feestmaal een schot de trotsen op de grond. 

In dem Konflikt wird der GroŖe, der wenig galt,
Doch zuletzt das Wunder vollbringen:
Wšhrend Hadrie ( Hitler) sehen wird, daŖ ihm alles fehlt,
Wirft auf dem Festmahl ein SchuŖ den Stolzen zu Boden.

In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf de kwatrijnen die volgens hem reeds in vervulling zijn gegaan, geordend op jaar van vervulling. Aan Hitler heeft hij in ruim 30 kwatrijnen gekoppeld, een aantal dat Faerber heeft genoemd in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. De overige "trefzekere kwatrijnteksten" en de kern van de commentaren erop in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk vallen stuk voor stuk terug te voeren op Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Faerber de reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop ontleend heeft aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. 
De titel van het artikel van Faerber wekt de indruk dat de vervullingjaren van de reeks "trefzekere kwatrijnen" voortvloeien uit de toepassing van de sleutel van Loog. Dit blijkt dus niet het geval te zijn. De reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop zijn ontleend aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte en hebben niets met het boek van Loog van doen. Centgraf heeft de manier waarop hij vervullingjaren aan kwatrijnen toekende, de "historisch-kritische methode" genoemd. Deze methode is totaal anders dan de methode van Loog, die hij overigens wel kende. 
In 1978 was er bij het grote publiek niets bekend over het nationaalsocialistische verleden van Centgraf en de propagandabrochures die hij geschreven had onder gebruikmaking van de CenturiŽn. Ook was niets bekend over hoe in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties opvattingen over de ordening in Europa doorklinken die terug te voeren zijn op zijn opvattingen hierover in de Tweede Wereldoorlog. Naar het antwoord op de vraag of Faerber het werk van Centgraf zou hebben geraadpleegd als hij dit wel had geweten, kunnen we slechts gissen. Voor het moment moeten we constateren dat het erg triest is dat commentaar van een voormalig nationaalsocialist op de ProfetieŽn van Nostradamus als een wolf in schaapskleren opgedoken is in een weekblad, bestemd voor de bevolkingsgroep die in de eerste helft van de vorige eeuw het hardst door de nationaalsocialisten is getroffen.

 

De Meern, 21 maart 2010
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 14 april 2012

 

Dankwoord
De schrijver spreekt zijn dank uit aan Versandantiquariat Hans-JŁrgen Lange in Wietze (D) voor het toezenden van kopieŽn van de artikelen Eindrucksvolle Beweise fŁr die Richtigkeit der Nostradamus-Prophezeiungen en Die siebziger Jahre in der Sicht des Propheten Nostradamus, en aan Ulrich Maichle voor het toezenden van een kopie van de brief die Centgraf in 1950 aan Hesse had geschreven.

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. De naam "Centurio" was een verlatinisering van het Franse woord Centuries (Centgraf, oktober 1969, p.871).
  Zie voor informatie over Centgraf: 
  - Van Berkel: informatie over dr. phil. A.M. Centgraf alias dr. N. Alexander Centurio (1893-1970)
  - Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942. [tekst]

 2. Centurio-1953, p.128; Centgraf, januari 1970, p.45. [tekst]

 3. Centurio-1959, p.402; Centurio-1968, p.216. [tekst]

 4. Howe, p.227. Zie ook: Van Berkel: informatie over Karl Ernst Krafft (1940-1945). [tekst]

 5. "Der groŖen FŁrsten aus Armenien legen wir auf Eis, bis uns der Herr Stalin aus Georgien den Kampf ansagt - oder wir ihm". (Goebbels tijdens een geheime dagelijkse propagandabespreking, in: Sommerfeldt, p.56-57). Zie ook: Van Berkel: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt... (M.H. Sommerfeldt, Frankfurt am Main, 1952).  [tekst]

 6. FrŲhlich, p.272; Richter, p.136; Boelcke-1966, p.365. [tekst]

 7. Van Berkel: Die Kolonne des Nostradamus (dr. Th.Fr. BŲttiger, VŲlkischer Beobachter, 27 mei 1940). [tekst]

 8. Van Berkel: Die Prophezeiungen des Nostradamus (dr. E. Noelle, Deutsche Allgemeine Zeitung, 16 juni 1940). [tekst]

 9. Centgraf-1941, pp.46-47, 56, 59-60 en 63. [tekst]

 10. Howe, p.322. [tekst]

 11. Howe, p.271. [tekst]

 12. Howe, p.321-322. [tekst]

 13. Centgraf-1970, p.43-44. Het jaartal 1943, vermeld op pagina 44, is waarschijnlijk een zetfout. [tekst]

 14. Centurio-1968, p.207-209. [tekst]

 15. Goebbels werkte zijn dagboeken altijd een dag later bij. De aantekeningen van 25 juli 1944 hebben dan ook betrekking op 24 juli 1944. [tekst]

 16. Centurio-1953, p.201-202. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top