Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Informatie over dr. phil. Alexander Max Centgraf alias dr. N. Alexander Centurio (1893-1970)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Dr. Phil. Alexander Max Centgraf (1938)
Dr. phil. 
Alexander Max Centgraf

Levensloop van dr. phil. Alexander Max Centgraf
Dr. phil. Alexander Max Centgraf, van geloof evangelisch christen, werd geboren op 8 maart 1893 in Thale (Harz). Zijn vader, Alexander Centgraf, overleden in 1934, was rector.
In 1911 begon Centgraf de studie van evangelische theologie en nationale economie. Bij het uitbreken in 1914 van de Eerste Wereldoorlog meldde hij zich aan als vrijwilliger. Hij raakte gewond tijdens de slag om Langemark, werd bevorderd tot onderofficier en onderscheiden met het Ehrenkreuz Klasse I. Eind 1916 werd hem ontslag verleend als oorlogsinvalide. 
In 1918 werd Centgraf dominee in Goldbeck (Pommeren); in april 1929 werd hij dominee in Schlieben, de geboortestad van zijn moeder. In Schlieben liet hij bij de renovatie van de Martinskirche een gebrandschilderd raam plaatsen ter herdenking van Hitlers mislukte greep naar de macht op 9 november 1923 en de overwinning van de NSDAP bij de verkiezingen op 12 november 1933. In de levensbeschrijving die hij ten behoeve van de NSDAP in 1939 schreef, roemde hij erop dat de Martinskirche het eerste Duitse kerkgebouw was dat was voorzien van een nationaalsocialistisch teken. 
In juli 1935 werd Centgraf, zoals mijn collega Ulrich Maichle in februari 2010 ontdekte, wegens een onzedelijke levenshouding uit het ambt van dominee ontheven. Centgraf, die zich vanaf 1918 ook had beziggehouden met het schrijven van publicaties ten behoeve van de wederopbouw van Duitsland, ging zich volledig op schrijven toeleggen. Hij werd lid van de Reichsschrifttumskammer. De SA, waarbij hij in 1933 was toegetreden, droeg hem voor als lid van de NSDAP. In mei 1937 werd Centgraf toegelaten tot de NSDAP. Bijgaande pasfoto bevond zich op een NSDAP-systeemkaart, die wordt bewaard in het Bundesarchiv in Berlijn.
Van 1937-38 tot 1941 studeerde Centgraf journalistiek, geschiedenis en volkskunde aan de Friedrich-Wilhelm Universiteit in Berlijn, de huidige Humboldt Universiteit. In Geschichte der Kirche und Propstei Schlieben (manuscript, 1952, niet uitgegeven) heeft Centgraf vermeld dat hij op 13 juli 1939 promoveerde. Op deze datum vond het mondeling examen plaats. De titel van zijn proefschrift, dat in 1940 in Frankfurt am Main en Limburg an der Lahn werd uitgegeven, luidde Martin Luther als Publizist -  Geist und Form seiner VolksfŁhrung. Op 16 januari 1940 werd hem de oorkonde uitgereikt.
Vanaf april 1941 woonde Centgraf in de HohenstauferstraŖe 35 in Berlijn. Op 17 mei 1941 trad hij in het huwelijk met Frieda Recknagel, die evenals zijn moeder in Schlieben was geboren. In 1941 verscheen bij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV in Arnhem, een uitgeverij die in mei 1941 was genazificeerd, Voorspellingen die uitgekomen zijn - Michael Nostradamus spreekt in 1558 over het verloop en den uitslag van dezen oorlog. Dit boekje van ongeveer 100 pagina's dat de schrijversnaam A. de Tombre draagt, is een vertaling van een nationaalsocialistische propagandatekst over de CenturiŽn, geschreven door Centgraf. In 1941 heeft hij een exemplaar ervan aan de Preussische Staatsbibliothek in Berlijn geschonken. 
In augustus 1943 verbleef Centgraf korte tijd in Kiev. Dit blijkt uit de datering van zijn voorwoord bij Ein Jude treibt Philosophie, een antisemitische brochure van 31 pagina's, uitgegeven door uitgeverij Hochmuth in Berlijn in 1943. Na zijn verblijf in Kiev vestigde Centgraf zich weer in Schlieben. 
In Nostradamus und das jŁngste Weltgeschehen (ZŁrich, 1959) heeft Centgraf geschreven dat toen de Geallieerden in juli 1944 Noord-Frankrijk hadden heroverd, Eugen Hadamovsky, hoofd van de Duitse radio, hem opriep naar Berlijn te komen. Goebbels, die met de Geallieerden - met name Engeland - een overeenkomst zou willen sluiten, wilde weten of Nostradamus hulp zou kunnen bieden. Centgraf koppelde een dergelijke overeenkomst aan kwatrijn 09-51 dat er volgens hem op wees dat de strijdende partijen (Duitsland en de westerse Geallieerden) zich zouden verenigen tegen Rusland. In de uitgave-1960 van Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte had Centgraf geschreven dat hij naar aanleiding hiervan op bevel van "zijn chef" in het Engels de brochure Nostradamus and England had geschreven, daarbij gebruik makend van het pseudoniem Nestor. Deze brochure werd gedrukt in Zuid-Duitsland. Het plan van Goebbels werd niet uitgevoerd. Hadamovsky meldde zich aan bij het front, alwaar hij volgens Centgraf in februari 1945 sneuvelde. Centgrafs relaas kan op goede gronden worden aangevochten. Goebbels vond Hadamovsky niet capabel, waardoor zij met elkaar in conflict raakten. In juni 1942 werd Hadamovsky weggepromoveerd als hoofd van de staf van de afdeling Propaganda van de NSDAP, maar ook in die functie bleven conflicten met Goebbels niet uit. In november 1943 trad hij toe tot de Wehrmacht; op 1 maart 1945 sneuvelde hij bij Rummelsburg, het huidige Poolse Miastko. Het valt dan ook sterk te betwijfelen dat Hadamovsky in zijn hoedanigheid van hoofd van de Duitse radio Centgraf naar Berlijn had ontboden of op de hoogte zou zijn geweest van de "uiterst geheime plannen" van Goebbels. Howe is in zijn onderzoek geen exemplaar tegengekomen van de brochure die Centgraf zou hebben geschreven. Wel heeft Goebbels met betrekking tot juli 1944 in zijn dagboek geschreven dat er gewerkt werd aan een nieuwe Nostradamus-brochure voor Engeland. Volgens Goebbels bevatten de CenturiŽn, die voor en tegen iedereen gebruikt konden worden, ongetwijfeld iets dat de bijgelovige Britten zou imponeren; iets dat hij wilde uitbuiten. Deze aantekening, waarin niet is verwezen naar Centgraf, sluit Centgrafs betrokkenheid bij het samenstellen van een dergelijke brochure niet uit, maar er blijkt allerminst uit dat Goebbels op geleide van de CenturiŽn een oorlogsstrategie wilde ontwikkelen. 
In januari 1945 werd Centgraf op grond van zijn werkzaamheden als vrijwilliger bij de Antikomintern, een afdeling van het Propagandaministerie die zich bezighield met anti-Russische propaganda, het Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ohne Schwerter toegekend.
Na de oorlog is Centgraf volgens eigen zeggen enige tijd geÔnterneerd geweest. Vast staat dat in januari 1946 en februari 1952 verzoeken van hem om weer als geestelijke werkzaam te mogen zijn, werden afgewezen. 
Vanaf 1953 publiceerde Centgraf over Nostradamus onder de schuilnaam Centurio, een verlatinisering van het woord Centuries, waarmee de ProfetieŽn van Nostradamus zijn bedoeld.
Na een verblijf in Schlieben van minstens 13 jaar - waarbij hij volgens een brief van 22 mei 1950 aan de in Zwitserland woonachtige Duitse schrijver Hermann Hesse af en toe in Berlijn bij familie verbleef, vertrok Centgraf richting Zuid-Duitsland. Zijn echtgenote overleed in juli 1970. Centgraf zelf overleed op 18 december 1970 in een ziekenhuis in Kraiburg. Voor zover bekend had het echtpaar geen kinderen.[1]

 

Voorspellingen die uitgekomen zijn...
Voorspellingen die
uitgekomen zijn...

Centgraf als Centurie-onderzoeker
In het uit 1968 daterende voorwoord bij Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim) heeft Centgraf geschreven over zijn bijna 30 jaar lange studie van Nostradamus. In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (Berlijn, 1953) schreef Centgraf in zijn commentaar op pagina 80 op kwatrijn 03-58 dat hij in 1939 in de Staatsbibliotheek in Berlijn de enig voorhanden zijnde oeruitgave van de CenturiŽn kon inzien, uitgegeven in 1568 door Pierre Rigaud, een editie die in werkelijkheid een geantedateerde editie uit 1649 was en waarin, in tegenstelling tot Centgrafs mededelingen, geen markeringen stonden bij kwatrijn 03-58. Op pagina 70 heeft hij beschreven dat een heer, die zich voorstelde als wetenschapper, hem in de winter van 1939/'40 vroeg wat volgens de CenturiŽn de vooruitzichten waren van een bliksemsnel optreden van Duitsland in Frankrijk. Rond juni 1940 hadden de propagandisten van het naziregime volgens Centgraf buiten zijn medeweten om de koppeling overgenomen die hij in dat gesprek tussen kwatrijn 03-08 en een Duitse invasie in Frankrijk had gelegd, en gingen zij voorbij aan zijn opvatting dat in kwatrijn 03-09 op een Brits-Frans-Vlaamse alliantie werd gezinspeeld die de Duitse troepen terug zou drijven. Uit deze gegevens vloeit voort dat Centgrafs belangstelling voor Nostradamus en de CenturiŽn uit 1939 dateert. Uit zijn artikel Nostradamus und das jŁngste Weltgeschehen (in: Schweizer Monatshefte - Zeitschrift fŁr Politik Wirtschaft Kultur, ZŁrich, augustus 1959) blijkt dat Loogs Die Weissagungen des Nostradamus en Dessoirs Vom Jenseits der Seele - Die Geheimwissenschaften in kritischer Betrachtung voor Centgraf aanleiding zijn geweest Nostradamus en de CenturiŽn te bestuderen in zijn hoedanigheid als historicus. In korte tijd zou hij volgens eigen zeggen enige bekendheid op dit gebied hebben verworven. Of hij in het begin van zijn studie lezingen over Nostradamus en de CenturiŽn heeft gegeven of er artikelen of boeken over heeft geschreven, is mij niet bekend. Zijn nationaalsocialistische brochure, gericht tegen Engeland, de Joden en de communisten, die in het Nederlands uitgebracht onder de titel Voorspellingen die uitgekomen zijn - Michael Nostradamus spreekt in 1558 over het verloop en het einde van dezen oorlog, is naar op deze website wordt aangenomen Centgrafs eerste publicatie over Nostradamus en de CenturiŽn geweest. De Duitse tekst van deze brochure is geschreven dan wel voltooid tussen 21 juni 1941, de dag waarop Duitsland Rusland aanviel, en 7 december 1941, de dag waarop Japan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor bombardeerde.[2] Nergens in zijn naoorlogse publicaties heeft Centgraf afstand genomen van de inhoud en strekking van deze brochure en zijn verontschuldigingen aangeboden aan degenen op wie hij zijn pijlen had gericht.
Volgens zijn brief aan Hesse had het grootste Berlijnse avondblad na de oorlog een aantal artikelen van Centgraf over Nostradamus en de CenturiŽn gepubliceerd. Mij is alleen het artikel bekend dat is verschenen in de editie van 10 juli 1949 van de Berlijnse Kurier, waarin Centgraf over de band tussen Nostradamus en Berlijn had geschreven. In dit artikel betoogde hij dat Nostradamus het lot van Duitsland en Berlijn tot in detail had voorspeld en schreef hij dat hij "destijds" een koppeling had gelegd tussen het woord Hadrie en Hitler annex de As-mogendheden, waarmee hij verwees naar het Duitstalige origineel van Voorspellingen die uitgekomen zijn... dat hij in 1941 had geschreven.
Blijkens zijn brief aan Hesse had Centgraf in 1950 een manuscript over Nostradamus en de CenturiŽn voltooid dat uit drie delen bestond: een uitvoerige inleiding op het werk van Nostradamus, de vertaling van de CenturiŽn en het commentaar erop, en een profetische concordantie van de wereldgeschiedenis van 1550 tot 2200. De uitgever die Centgraf in 1950 had benaderd, had niet voldoende geld om de uitgave te financieren. Centgraf vroeg Hesse of deze de interesse van een Zwitserse uitgever zou kunnen wekken. In bijlage was het commentaar opgenomen op de kwatrijnen 09-51, 09-52, 09-53 en een gedeelte uit de profetische concordantie. Over zijn oorlogstijd schreef Centgraf aan Hesse dat hij meerdere vrienden had bevrijd uit concentratiekampen en de executie van ťťn van hen had kunnen voorkomen. Of Hesse deze brief heeft beantwoord is niet bekend.
De Duitse Centurie-onderzoeker Karl Drude schreef op pagina 356-358 van zijn boek Nostradamus - ein Leben in der bedeutendsten Zeitwende des Abendlandes und seine Auferstehung (MŁnchen, 1963) dat een kennis van hem een lezing van Centgraf over Nostradamus had bijgewoond. Deze kennis was onder de indruk geraakt van de kwatrijnen die volgens Centgraf in de voorbije eeuwen in vervulling waren gegaan en vond de beschrijving van de val van Berlijn verbluffend, evenals het feit dat de Amerikanen er in de lezing van Centgraf zo goed van af kwamen. De lezing die deze kennis bijwoonde, was de derde lezing die Centgraf die dag hield. De precieze datum waarop deze lezing werd gehouden is niet vermeld, maar het feit dat Centgraf zijn lezingen gaf in de boekhandel van Richard Schikowski in de Prager StraŖe in Berlijn, doet vermoeden dat dit in 1953 kan zijn geweest. In dat jaar namelijk gaf Schikowksi de eerste druk uit van Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte. Dit boek droeg de auteursnaam dr. N. Centurio, een van de pseudoniemen van Centgraf. In het inleidend gedeelte besprak Centgraf het leven en de persoonlijkheid van Nostradamus en diens schrijfwijze en wierp hij een blik in de 21e eeuw. In het tweede gedeelte presenteerde Centgraf een vertaling van de Centurie-teksten (het Voorwoord aan Cťsar, de Brief aan Henri II en de tien CenturiŽn met 942 kwatrijnen) en teksten uit de "nalatenschap" van Nostradamus, waaronder de Prťsages. In het derde gedeelte stonden een aantal bijlagen, waaronder een bibliografische paragraaf, een paragraaf met betrekking tot de sleutel die in de CenturiŽn verborgen zou zijn en een chronologisch overzicht van gebeurtenissen die volgens Centgraf in de CenturiŽn waren voorspeld. Vergeleken met de bijlage bij deze brief had Centgraf de commentaarbewoordingen in Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte nogal veranderd en stonden er in Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte geen Franstalige kwatrijnteksten. De tweede druk, uitgegeven door Schikowski in 1955, had drie pagina's extra, waarop aanvullingen en correcties stonden. Op pagina 70 van de eerste druk van Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte stond de opmerking van Centgraf dat hij had ontdekt dat het woord Hadrie een cryptische aanduiding van Hitler was.
In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte keerden de ondergang van Engeland en de toekomstige hegemonie van Duitsland, hoofdthema's van Voorspellingen die uitgekomen zijn..., terug. Vergeleken met Voorspellingen die uitgekomen zijn... zou dit zich honderd jaar later afspelen, in 2040, onder het regime van Hendrik de Gelukkige, president van de Verenigde Staten van Europa. Het Europese continent zou dan onder zijn leiding floreren, terwijl Engeland deel zou gaan uitmaken van de Verenigde Staten van Amerika. 

In de Nachtrag bij de vierde editie (1960) van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte heeft Centgraf geschreven dat Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte vanaf het verschijnen in 1953 wereldwijde weerklank had gevonden. Uit tal van landen ontving hij reacties en commentaren. Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte was, zo schreef Centgraf, voor belangrijke en deskundige tijdgenoten aanleiding om het leven en werk van Nostradamus niet alleen uit het oogpunt van vrijetijdsbesteding te bestuderen, maar de studie ervan tot levensopgave te maken.
Een aantal prominenten heeft in de loop der jaren bijdragen geschreven voor Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte. Onder hen waren prof. dr. Hans-Hermann Kritzinger, door Centgraf de nestor van het Nostradamus-onderzoek genoemd, en graaf Carl Ludwig Friedrich Otto von Klinckowstroem, de auteur van Die šltesten Ausgaben der ďProphetiesĒ des Nostradamus, ein Beitrag zur Nostradamus Bibliographie (Zeitschrift fŁr BŁcherfreunde, Leipzig, 1913), ťťn van de eerste Duitse Nostradamus-bibliografieŽn. Von Klinckowstroem heeft voor Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte een bibliografie van vroege Centurie-edities samengesteld. Een andere prominent was Willy Bischoff, ťťn van de oprichters in 1947 van het Deutsche Astrologen-Verband e.V., heeft voor de vierde editie van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte een analyse geschreven van de geboortehoroscoop van Nostradamus. 
De Duitse Centurie-onderzoeker Alexis von Sabler heeft aan Nostradamus in de nummers 41, 45 en 46 van de 84e jaargang (1959) van het in Winona, Minnesota (USA) verschijnende weekblad Sonntagspost een aantal artikelen gewijd. Een Centurie-onderzoeker moest volgens Von Sabler zowel een historicus als een taalkundige zijn en verder over een grondige algemene kennis beschikken. Centgraf leek naar zijn mening al deze eigenschappen in zich te verenigen.

Logo Schweizer Monatshefte
Schweizer Monatshefte, 1959

In het augustusnummer van de jaargang 1959 van Schweizer Monatshefte - Zeitschrift fŁr Politik Wirtschaft Kultur in ZŁrich is een artikel van Centgraf gepubliceerd onder zijn schuilnaam Centurio, getiteld Nostradamus und das jŁngste Weltgeschehen. In dit artikel beschreef Centgraf hoe hij tot het bestuderen van Nostradamus en de CenturiŽn was gekomen, welke lotgevallen hem als Centurie-onderzoeker in de Tweede Wereldoorlog waren overkomen en besprak hij een aantal kwatrijnen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, Hij sloot dit artikel af met enkele opmerkingen over de heerschappij van Hendrik de Gelukkige, de laatste telg van het Huis Bourbon die president zou zijn van de Verenigde Staten van Europa en zinspeelde erop dat Engeland tegen die tijd deel zou gaan uitmaken van de Verenigde Staten van Amerika. 
Toen in 1966 de vierde druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte was uitverkocht en niet meer werd herdrukt, koos Centgraf voor een andere aanpak. Hij zou niet langer meer de kwatrijnen bespreken in de volgorde waarin ze in de CenturiŽn stonden, maar in de volgorde waarin ze volgens hem in het verleden in vervulling waren gegaan en in de toekomst in vervulling zouden gaan. Dit resulteerde in het boek Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte uitgegeven in 1968 door uitgeverij Turm in Bietigheim, onder de vermelding dat het om de vijfde, bewerkte en aangevulde uitgave ging. In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte stond een selectie van kwatrijnen voor de periode tot aan 2050. Dit boek droeg de schrijversnaam dr. N. Alexander Centurio en wordt tot op de dag van vandaag door Turm herdrukt. In 1971 verscheen de zesde druk; in 1977 de zevende. De uitgave-1977 werd in 1981 in het Nederlands vertaald en stilzwijgend bewerkt door E.M.J. (Marieke) Prinsen Geerligs-Bakker.[3]

Esotera, januari 1970
Esotera, januari 1970

In nummer 10 van de jaargang 1969 van het maandblad Die andere Welt - Monatsschrift fŁr geistiches Leben und alle Gebiete der Grenzwissenschaften is het eerste van een tweetal artikelen van Centgraf over Nostradamus gepubliceerd, getiteld Eindrucksvolle Beweise fŁr die Richtigkeit der Nostradamus-Prophezeiungen. Hierin besprak hij voorspellingen van Nostradamus die inmiddels in vervulling waren gegaan. Het tweede artikel, verschenen nummer 1 van de jaargang 1970 van Die andere Welt, dat inmiddels was omgedoopt in Esotera - Die Herrschaft des Geistes Łber den Materie, droeg als titel Die siebzieger Jahre in der Sicht des Propheten Nostradamus. Hierin koppelde Centgraf een aantal voorspellingen aan de jaren tussen de Tweede Wereldoorlog en het einde van de jaren '60 en schetste hij aan de hand van een aantal voorspellingen een toekomstbeeld dat tot in de jaren '90 reikte. Beide artikelen droegen de auteursnaam dr. Alexander Centgraf (Centurio). In de inhoudsopgave was bij deze naam het adres 8264 Waldkraiburg, Marienburgerstr. 7a vermeld. Centgraf rekende Nostradamus, die volgens hem in kwatrijn 04-05 de boodschap had uitgedragen dat als men Gods geboden onderhoudt, het Kruis vrede betekent, tot de door God gezonden profeten. Hij beschreef de ontstaansgeschiedenis van de brochure Nostradamus and England in overeenkomstige bewoordingen als in Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte en noemde hij de namen van Goebbels en Hadamovsky. De aanleiding tot het opstellen van Nostradamus and England werd in verband gebracht met de doorbraak van de Geallieerden bij Avranches in NormandiŽ. Hierbij staat in Die  siebzieger Jahre in der Sicht des Propheten Nostradamus juli 1943 vermeld. Een zetfout, naar men mag aannemen, de doorbraak bij Avranches vond eind juli 1944 plaats. In Die siebzieger Jahre in der Sicht des Propheten Nostradamus besprak Centgraf kwatrijn 05-94 eveneens in soortgelijke bewoordingen als in Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte, met de opmerking dat zijn koppeling in 1949 van dit kwatrijn aan de tot mislukken gedoemde pogingen van Stalin om Berlijn te veroveren, correct was geweest en de inwoners van Berlijn in moeilijke tijden veel troost had geboden, terwijl de koppeling van dit kwatrijn aan Hitler en de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog die Krafft op aandringen van Goebbels had gelegd, tot Kraffts tragische dood in een concentratiekamp had geleid. 
Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte maakt vandaag de dag nog steeds deel uit van het fonds van uitgeverij Turm. In 1981 verscheen bij uitgeverij Goldmann in MŁnchen onder de titel Die groŖen Weissagungen des Nostradamus: prophetische Weltgeschichte bis zum Jahr 2050 / Łbersetzt und gedeutet von N. Alexander Centurio een licentie-uitgave van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. Tegenwoordig berusten de uitgeversrechten van deze licentie-uitgave bij Random House Verlag in MŁnchen.
Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte is niet alleen in het Nederlands vertaald, maar ook in het Pools. De Poolse vertaling door Ewa Jurczyk, getiteld Przepowiednie Nostradamusa, verscheen in Katowice in 1995 en is tot aan 2001 vier keer herdrukt.

 

Een Centurie-onderzoeker van bedenkelijk allooi
Op deze website wordt ervan uitgegaan dat Centgraf na de Duitse inval in Polen in september 1939  is begonnen met het bestuderen van Nostradamus en de CenturiŽn, dat wil zeggen: Loogs Die Weissagungen des Nostradamus en vermoedelijk in het bijzonder diens commentaar op kwatrijn 03-57, dat in die tijd nogal spraakmakend was door de koppeling ervan aan de Duitse inval in Polen. De kritische opmerkingen van de Duitse ethicus/filosoof dr. Max Dessoir in Vom Jenseits der Seele over Nostradamus, de CenturiŽn en de Centurie-commentaren brachten hem er volgens eigen zeggen toe de voorspellingen in de CenturiŽn te vergelijken met de loop van de geschiedenis. 
Volgens eigen zeggen heeft Centgraf eind 1939 op grond van zijn analyse van de CenturiŽn landgenoten gewaarschuwd tegen de gevaren van een bliksemoorlog tegen Frankrijk. Wellicht was zijn studie erop gericht te doorgronden hoe de militaire en politieke situatie in Europa zich zou ontwikkelen. In de zomer van 1940 constateerde hij tot zijn schrik dat nationaalsocialisten zijn koppeling van een aantal kwatrijnen aan een dergelijke oorlog voor propagandadoeleinden hadden gebruikt. In de zomer van 1944 heeft hij volgens eigen zeggen geprobeerd vrede in Europa te bewerkstelligen door Hadamovsky, een prominente nationaalsocialist, voor te houden dat ťťn van de kwatrijnen in de CenturiŽn daartoe aanknopingspunten bood. Hij zou zich ook hebben ingezet voor het lot van sommige van zijn vrienden die in concentratiekampen gevangen werden gehouden. Uit dit relaas, dat een aantal feitelijke onjuistheden bevat, blijkt niet dat Centgraf in 1933 lid was geworden van de SA, in 1937 lid geworden was van de NSDAP en dat hij in de oorlogsjaren een gewaardeerd nationaalsocialistisch activist was die antisemitische brochures schreef en de CenturiŽn en commentaren erop gebruikte voor propagandistische doeleinden in de vorm van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... en de brochure Nostradamus and England, waarmee in de zomer van 1944 de Britten hadden moeten worden gedemoraliseerd. 
Volgens het toekomstscenario in Voorspellingen die uitgekomen zijn... zou Engeland als wereldmacht ten onder gaan, zou Duitsland onder Hitler de leidende macht in Europa worden (het "Heilige Rijk") en zou de wereld een weldadige vrede tegemoet gaan die 57 jaar zou duren. In Centgrafs naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn biedt Hendrik de Gelukkige, president van de Verenigde Staten van Europa, de wereld rond 2040 een weldadige vrede voor de duur van 57 jaar, krijgt Duitsland een leidende rol in de wereld (het "Heilige Rijk") en zal Engeland deel gaan uitmaken van de Verenigde Staten van Amerika en daarmee haar rol in de wereld kwijtraken.
Met andere woorden: het toekomstbeeld dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn schetst, is even pro-Duits en anti-Brits als het toekomstbeeld in Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
D
e vraag rijst
of Centgraf in 1940/'41 een aantal teksten en een toekomstscenario heeft geschreven die hij in 1941 in propagandistische zin heeft omgebogen en na de oorlog weer in oorspronkelijke staat heeft hersteld, of dat de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... de eerste tekst was die hij over Nostradamus en de CenturiŽn heeft geschreven en dat hij deze tekst na de oorlog heeft omgebogen. Deze vraag, die belangrijk is omdat het moeilijk voorstelbaar is dat iemand die zijn propagandistische activiteiten in 1941/'44 voor het oog van de wereld heeft willen verbergen, het begin van zijn studie in 1939 dateert, kan ik vooralsnog niet beantwoorden. Vast staat dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn, te beginnen met het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen, materiaal verwerkt heeft dat kan worden teruggevoerd op de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Noch in zijn naoorlogse publicaties, noch in het openbaar heeft Centgraf afstand genomen van of verontschuldigingen aangeboden voor wat hij in de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... had geschreven: commentaren die afschrikking en demoralisatie als doel hadden, die gericht waren tegen Joden en communisten en die de strekking hadden dat het nationaalsocialisme tientallen jaren lang de leidende kracht in Europa zou zijn. Integendeel, hij heeft zich gepresenteerd als een Centurie-onderzoeker die zijn lezers troostrijke woorden schenkt. In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, zijn tweede boek over Nostradamus en de CenturiŽn, dat hij twee jaar voor zijn overlijden had voltooid en tot op de dag van vandaag ongewijzigd is herdrukt, heeft hij, vergeleken met zijn eerste boek over Nostradamus en de CenturiŽn (Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte) nieuwe passages toegevoegd die terug kunnen worden gevoerd op Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
Mijn collega Ulrich Maichle houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar de activiteiten van Centgraf alias Centurio. Op zijn website Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939 - 1942 staan talloze transcripties van documenten waaruit diens nationaalsocialistische betrokkenheid blijkt. Maichle is in discussie met uitgeverij Random House in MŁnchen teneinde Die grossen Weissagungen des Nostradamus, een licentie-uitgave van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, uit de handel te krijgen. Bij deze nodig ik u uit u te verdiepen in het oeuvre van Centgraf / Centurio, de artikelen op www.nostradamusresearch.org over zijn boeken en de bevindingen van Maichle. Wanneer u van mening bent dat het oeuvre van Centgraf alias Centurio politiek besmet is en dat zijn boek Die grossen Weissagungen des Nostradamus uit de handel dient te worden genomen, kunt u zich wenden tot uitgeverij Random House of tot uitgeverij Turm, die Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte tot op de dag van vandaag in haar fonds heeft.

Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen merkbaar van het niet bekend zijn van het nationaalsocialistische, activistische verleden van sommige Centurie-onderzoekers en in het geval van Centgraf ook het niet bekend zijn van het feit dat in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties zijn nationaalsocialistische opvattingen over de politieke ordening op het Europese continent in enigszins aangepaste vorm doorklinken. De editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad is daar een triest voorbeeld van. 
Ter gelegenheid van de 475e geboortedag van Nostradamus stonden in de editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad twee artikelen over Nostradamus, geschreven door Meir Marcel Faerber, mede-oprichter en voorzitter van het Verband Deutschsprachiger Schriftsteller in Israel
In Joodse achtergrond beÔnvloedde werk van astronoom Nostradamus, het eerste artikel, heeft Faerber de biografische informatie over Nostradamus samengevat van de Engelsman James Laver in Nostradamus or the future foretold (Londen, 1942). De lezers van het Nieuw Israelitisch Weekblad maakten op die manier kennis met wat Laver over de joodse afkomst van Nostradamus, de bekering van zijn ouders tot het katholicisme, de opvoeding van Nostradamus door zijn grootvaders en het onderwijs dat hij van hen kreeg, geschreven had. In dit artikel stonden ook een aantal legendes die over Nostradamus de ronde doen. De titel van Lavers boek en het jaar van uitgifte ervan waren in Joodse achtergrond beÔnvloedde werk van astronoom Nostradamus keurig en wel vermeld.
In Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, het tweede artikel, heeft Faerber de werkwijze van Nostradamus besproken en de trefzekerheid van een aantal kwatrijnen. De verdeelsleutel waarop in de titel is gezinspeeld, is de sleutel die de Duitse Centurie-onderzoeker Carl Loog in de periode 1916-1920 heeft ontwikkeld en die hij heeft beschreven in Die Weissagungen des Nostradamus (Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 (1920). Faerber heeft, zo blijkt uit zijn bespreking van het nawoord van uitgeverij Johannes Baum, de eerste druk van Die Weissagungen des Nostradamus geraadpleegd. De titel van Loogs boek en het jaar van uitgifte ervan is in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk keurig en wel vermeld.
In de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft Faerber kwatrijnen besproken die aan onder andere Louis XIV, Louis XVI, Napoleon, Napoleon III en de Tweede Wereldoorlog zijn gekoppeld en die hij als vervuld beschouwt. Ongeveer 36 kwatrijnen bevatten volgens hem toespelingen op Hitler. 
De koppeling van kwatrijnen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zoals de Duitse invasies in Frankrijk (1940) en Rusland (1941) en de zelfmoord van Hitler in 1945 komt mij merkwaardig voor. In Die Weissagungen des Nostradamus heeft Loog geen enkel kwatrijn aan deze gebeurtenissen gekoppeld. Volgens Loog zou de eerstvolgende grootschalige oorlog waarin Duitsland een van de strijdende partijen zou zijn, pas rond 2100 uitbreken. Over Hitler heeft hij in het geheel niet gerept. Uit nadere studie bleek mij dat de Nederlandstalige kwatrijnteksten in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk niet teruggevoerd konden worden op de kwatrijnteksten in Die Weissagungen des Nostradamus. Een aantal kwatrijnen in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk zijn in Die Weissagungen des Nostradamus in het geheel niet besproken. Dit wijst erop dat Die Weissagungen des Nostradamus niet het enige boek is dat Faerber heeft geraadpleegd bij het schrijven van Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. Die Weissagungen des Nostradamus is echter de enige titel die hij heeft genoemd.
Het boek dat Faerber bij het beschrijven van de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft geraadpleegd, is Centgrafs Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968). In de eerste alinea van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk staan de woorden Hadrie en Hitler. Centgraf is de eerste en enige Centurie-onderzoeker geweest die heeft gesteld dat het woord Hadrie in de CenturiŽn een anagram is voor Hitler en de As-mogendheden Duitsland en ItaliŽ. De eerste keer dat hij dit naar buiten bracht, was in 1941/'42 in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., de Nederlandse vertaling van de nationaalsocialistische Nostradamusbrochure die hij tussen juni en december 1941 geschreven dan wel voltooid had. In zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties heeft Centgraf deze verklaring gehandhaafd. 
De eerste twee zinnen van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, zijn terug te voeren op Centgrafs versie van kwatrijn 02-55 in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968):

Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk

Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, p.212.

In het conflict zal de grote, die weinig in aanzien stond, tenslotte toch het wonder volbrengen. Terwijl Hadrie, Hitler, zal moeten ervaren waarin hij tekortschiet, werpt op het feestmaal een schot de trotsen op de grond. 

In dem Konflikt wird der GroŖe, der wenig galt,
Doch zuletzt das Wunder vollbringen:
Wšhrend Hadrie ( Hitler) sehen wird, daŖ ihm alles fehlt,
Wirft auf dem Festmahl ein SchuŖ den Stolzen zu Boden.

In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf de kwatrijnen die volgens hem reeds in vervulling zijn gegaan, geordend op jaar van vervulling. Aan Hitler heeft hij in ruim 30 kwatrijnen gekoppeld, een aantal dat Faerber heeft genoemd in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. De overige "trefzekere kwatrijnteksten" en de kern van de commentaren erop in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk vallen stuk voor stuk terug te voeren op Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Faerber de reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop ontleend heeft aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. 
De titel van het artikel van Faerber wekt de indruk dat de vervullingjaren van de reeks "trefzekere kwatrijnen" voortvloeien uit de toepassing van de sleutel van Loog. Dit blijkt dus niet het geval te zijn. De reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop zijn ontleend aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte en hebben niets met het boek van Loog van doen. Centgraf heeft de manier waarop hij vervullingjaren aan kwatrijnen toekende, de "historisch-kritische methode" genoemd. Deze methode is totaal anders dan de methode van Loog, die hij overigens wel kende. 
In 1978 was er bij het grote publiek niets bekend over het nationaalsocialistische verleden van Centgraf en de propagandabrochures die hij geschreven had onder gebruikmaking van de CenturiŽn. Ook was niets bekend over hoe in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties opvattingen over de ordening in Europa doorklinken die terug te voeren zijn op zijn opvattingen hierover in de Tweede Wereldoorlog. Naar het antwoord op de vraag of Faerber het werk van Centgraf zou hebben geraadpleegd als hij dit wel had geweten, kunnen we slechts gissen. Voor het moment moeten we constateren dat het erg triest is dat commentaar van een voormalig nationaalsocialist op de ProfetieŽn van Nostradamus als een wolf in schaapskleren opgedoken is in een weekblad, bestemd voor de bevolkingsgroep die in de eerste helft van de vorige eeuw het hardst door de nationaalsocialisten is getroffen.

 

Naoorlogse publicaties van Centgraf alias Centurio

Centurio-1953
Berlijn,1953
Centurio-1968
Bietigheim, 1968
Centurio-1981
MŁnchen, 1981
Centurio-NL
Utrecht,1981
Centurio-PL
Katowice, 1995

 

Publicaties van Centgraf alias Centurio over Nostradamus, besproken op deze website

Voorspellingen die uitgekomen zijn - Michael Nostradamus spreekt in 1558 over het verloop en den uitslag van dezen oorlog (A. de Tombre, Arnhem, 1941)
Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen (in: Der Kurier, #158, Berlijn, 10 juli 1949)
Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (Berlijn, 1953, 1955 en 1960)
Nostradamus und das jŁngste Weltgeschehen (in: Schweizer Monatshefte, ZŁrich, augustus 1959)
Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968; vanaf 1981 ook verkrijgbaar als licentie-uitgave, getiteld Die grossen Weissagungen des Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte bis zum Jahr 2050 [MŁnchen])
De profetieŽn van Nostradamus (Utrecht, 1981; vertaling van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte; vanaf 1995 verkrijgbaar onder de titel De ware voorspellingen van Nostradamus - De wonderbaarlijke voorspellingen van de 16e eeuwse ziener - Ook voor onze tijd en toekomst! [Utrecht/Antwerpen])

 

 

De Meern, 28 mei 2007
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 14 april 2012

 

Dankwoord
De schrijver spreekt zijn dank uit aan Ulrich Maichle voor de vele informatie en het toezenden van een kopie van de brief van Centgraf aan Hesse, Wilhelm Zannoth voor het toezenden van teksten van Karl Drude, Versandantiquariat Hans-JŁrgen Lange in Wietze (D) voor het toezenden van kopieŽn van Eindrucksvolle Beweise fŁr die Richtigkeit der Nostradamus-Prophezeiungen en Die siebziger Jahre in der Sicht des Propheten Nostradamus en het Institut fŁr Zeitgeschichte voor het toezenden van een kopie van Nostradamus und das jŁngste Weltgeschehen.

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Het merendeel van deze informatie is afkomstig van de website van Ulrich Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939 - 1942, waarnaar voor verdere details wordt verwezen. [tekst]

  2. Van Berkel: Voorspellingen die uitgekomen zijn - Michael Nostradamus spreekt in 1558 over het verloop en den uitslag van dezen oorlog (A. de Tombre, Arnhem, 1941). [tekst]

  3. Van Berkel: Mysterie 14-18 - De eerste wereldoorlog onverklaard (R. Heijster, Tielt, 2000 (1999). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top