Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen
(
Centurio [dr. phil. A.M. Centgraf], Schweizer Monatshefte, Zürich, augustus 1959)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Schweizer Monatshefte
Schweizer Monatshefte

Algemene informatie
In 1953 verscheen bij uitgeverij Richard Schikowski in Berlijn de eerste druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte - erste deutsche Gesamtausgabe der Vorhersagen zeitnah übersetzt und gedeutet von Dr. N. Centurio.
 De tweede, gewijzigde druk verscheen in 1955; de vierde druk, die tevens de laatste druk zou zijn, verscheen in 1960. In welk jaar de derde druk is verschenen, is mij niet bekend.[1]
Een jaar voor het verschijnen van de vierde druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte verscheen in het augustusnummer van Schweizer Monatshefte - Zeitschrift für Politik Wirtschaft Kultur op naam van Centurio een acht pagina's tellend ongeïllustreerd artikel van Centgraf, getiteld Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen. In dit artikel legde Centgraf uit wie Nostradamus was en dat hij profetische gaven had en geen charlatan of geniale bedrieger was. De loop van de geschiedenis had namelijk uitgewezen dat zijn voorspellingen juist waren.
Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen valt in vijf delen uiteen. In het eerste gedeelte heeft Centgraf uitvoerig aandacht besteed aan het leven en werk van Nostradamus. In het tweede gedeelte heeft hij beschreven hoe hij tot de studie van Nostradamus en de Centuriën gekomen was. In het derde gedeelte heeft hij zijn positie in de Tweede Wereldoorlog als Centurie-onderzoeker beschreven. In het vierde gedeelte heeft hij een aantal kwatrijnen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog gekoppeld. In het vijfde en laatste gedeelte heeft hij drie kwatrijnen aan gebeurtenissen gekoppeld die kort voor het schrijven van Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen hadden plaatsgevonden en heeft hij aan de hand van een citaat uit de Brief aan Hendrik II en kwatrijn 10-66 uiteengezet dat Hendrik de Gelukkige, de laatste telg van het Huis Bourbon, tegen het einde van de twintigste eeuw president van de Verenigde Staten van Europa zou worden, terwijl Engeland deel zou gaan uitmaken van de Verenigde Staten van Amerika.
Over zijn positie als Centurie-onderzoeker in de Tweede Wereldoorlog heeft Centgraf in Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen herhaald wat hij in eerdere drukken van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte hierover had geschreven, zoals dat hij in de zomer van 1940 tot zijn schrik tot de ontdekking kwam dat nationaalsocialisten zijn koppeling van de kwatrijnen 03-07 en 03-08 aan een bliksemoorlog tegen Frankrijk voor propagandadoeleinden hadden gebruikt. Aan deze beschrijving heeft hij toegevoegd dat hij in juli 1944 Reichssendeleiter Eugen Hadamovsky voorhield dat kwatrijn 09-51 Goebbels, minister van Volksvoorlichting en Propaganda, aanknopingspunten zou kunnen bieden om met de Geallieerden, met name de Engelsen, een vredesovereenkomst te sluiten. 
Elders op deze website is Centgrafs relaas over zijn positie in de Tweede Wereldoorlog als Centurie-onderzoeker kritisch tegen het licht gehouden, evenals zijn opmerking in Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen dat hij in een Berlijnse krant in juli 1949 had geschreven dat het Stalin niet zou lukken Berlijn en Wenen in bezit te nemen.[2] In het artikel dat nu voor u ligt, wordt aandacht besteed aan de aanleiding voor Centgraf om Nostradamus en de Centuriën te gaan bestuderen en het commentaar dat hij in Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen op kwatrijn 03-57 heeft gegeven, één van de kwatrijnen die Goebbels op het idee brachten de Centuriën voor psychologische oorlogvoering te gebruiken.

 

Datering van Centgrafs eerste kennismaking met de Centuriën
In zijn boeken, artikelen en correspondentie heeft Centgraf uiteenlopende informatie gegeven over wanneer hij begonnen was met het bestuderen van Nostradamus en de Centuriën. Aan de in Zwitserland woonachtige Duitse auteur Hermann Hesse heeft Centgraf in zijn brief van 22 mei 1950 geschreven dat hij de Centuriën in "de afgelopen jaren", dat wil zeggen na 1945, vertaald had en van commentaar had voorzien. In de Nachtrag bij de vierde druk (1960) van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte heeft Centgraf op pagina 295 geschreven dat hij 25 jaar van zijn leven aan de Centuriën had gewijd. Dit zou betekenen dat hij in 1935 begonnen was het bestuderen van Nostradamus en de Centuriën. In  het
Geleitwort bij Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968) heeft Centgraf geschreven dat zijn studie van Nostradamus en de Centuriën bijna dertig jaar in beslag had genomen.[3] In 1939, zo blijkt uit zijn commentaar in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte op kwatrijn 03-58, had hij in de toenmalige Staatsbibliotheek in Berlijn een editie-P.Rigaud-1568 van de Centuriën ingezien.[4] In combinatie met het jaar van uitgifte van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte vloeit uit deze opmerkingen voort dat Centgraf in 1939 met het bestuderen van Nostradamus en de Centuriën is begonnen.
Op pagina 398 van Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen staat dat Die Weissagungen des Nostradamus van Carl Loog (Pfullingen in Württemberg, 1921) het eerste boek over Nostradamus en de Centuriën was dat Centgraf onder ogen kreeg. In Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen bestempelde hij Loogs commentaar op kwatrijn 03-57 als frappant en juist. De uitspraak van "een groot filosoof" dat het wonder bij Nostradamus de uitlegkunst van zijn exegeten is, bracht Centgraf ertoe om, historicus als hij was, de voorspellingen van Nostradamus met de geschiedenis te vergelijken.
[5] Dit leidde tot verrassende resultaten en zelfs tot noodlottige commentaren, zoals zijn commentaar op de kwatrijnen 03-07 en 03-08, die er volgens hem op wezen dat Duitsland en Rusland tot aan de Spaanse grens zouden doorstoten, iets dat door de nationaalsocialisten in de zomer van 1940 in Frankrijk als propaganda werd verspreid, met alle noodlottige gevolgen van dien.
Op deze website wordt aangehouden dat Centgraf ná de Duitse inval in Polen in september 1939 met het bestuderen van Nostradamus en de Centuriën is begonnen, te weten met het lezen van Loogs Die Weissagungen des Nostradamus. De kans bestaat dat hij erg onder de indruk was geraakt van Loogs commentaar op kwatrijn 03-57 en de koppeling ervan aan de Duitse inval in Polen, nadat die inval had plaatsgevonden. Uit de informatie die prof. dr. Hans Hermann Kritzinger in 1961 aan de Britse onderzoeker Ellic Paul Howe gaf over zijn gesprek met Goebbels in december 1939 valt op te maken dat Loogs commentaar op kwatrijn 03-57 in die dagen wijd en zijd bekend was in Duitsland, iets dat ook blijkt uit Nostradamus Profetior (Stockholm, 1940).
[6]
Of Centgraf eind 1939 boeken of artikelen over Nostradamus en de Centuriën had geschreven, er voordrachten over had gehouden of een zekere reputatie als Centurie-onderzoeker genoot, is mij niet bekend. In december 1939 werd hij volgens eigen zeggen benaderd door iemand die wilde weten of in de Centuriën gezinspeeld was op een bliksemsnelle oorlog van Duitsland tegen Frankrijk. Centgrafs koppeling van de kwatrijnen 03-07 en 03-08 aan een dergelijke oorlog kan erop wijzen dat hij in die tijd de Centuriën bestudeerde met het oog op de militaire en politieke ontwikkelingen in Europa. Voor ondergetekende is er reden om het verhaal van Centgraf over het gesprek dat hij in december 1939 voerde, te betwijfelen. Aansluitend op dit verhaal heeft Centgraf namelijk beschreven dat nationaalsocialisten in de zomer van 1940 zijn koppeling van de kwatrijnen 03-07 en 03-08 aan een bliksemoorlog tegen Frankrijk voor propagandadoeleinden hadden misbruikt, maar heeft hij in alle toonaarden verzwegen dat hij in 1941 en 1944 nationaalsocialistische, propagandistische Nostradamusbrochures had geschreven en in andere jaren antisemitische propagandabrochures. 

 

Kwatrijn 03-57 
In Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen had Centgraf geschreven dat Nostradamus de Centurie-kwatrijnen uit angst voor de Inquisitie niet op volgorde van vervulling had gehouden
. In de Centurie-kwatrijnen stonden namelijk veel ongunstige voorspellingen over de toekomst van het pausdom. In de loop der eeuwen hadden tal van vakmensen geprobeerd de kwatrijnen op volgorde van vervulling te ordenen, met als meest recent voorbeeld de pogingen van de Zwitser Manfred Schramm, volgens wie de sleutel tot de Centuriën in de akoestiek lag, iets dat Centgraf zeer waarschijnlijk leek.
Het eerste boek over Nostradamus en de Centuriën dat Centgraf had gelezen, was Loogs Die Weissagungen des Nostradamus. Volgens Centgraf was Loogs commentaar op kwatrijn 03-57 opmerkelijk. In Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen heeft hij kwatrijn 03-57 en Loogs commentaar erop dan ook uitvoerig besproken. In die bespreking lopen Loogs veronderstellingen over de betekenis van kwatrijn 03-57 en die van Centgraf door elkaar heen. Bovendien heeft Centgraf ten onrechte aan Loog toegeschreven dat deze uit kwatrijn 03-57 de gebeurtenissen had gedestilleerd die zich in september 1939 in en rond Polen zouden voordoen, terwijl aan Loog ten onrechte wordt toegeschreven dat hij de periode van 290 jaar die in kwatrijn 03-57 is genoemd, juist heeft gedateerd.

a. De Duitse tekst van kwatrijn 03-57
De oorspronkelijke tekst van kwatrijn 03-57 luidt als volgt:

Sept fois changer verrez gent Britannique,
Taintz en sang en deux cens nonante an:
Franche non point par appuy Germanique,
Aries doubte son pole Bastarnan.

In Die Weissagungen des Nostradamus luidde Loogs vertaling van kwatrijn 03-57 als volgt:

Man wird sehen, daß das Britenvolk sich sieben Mal in 290 Jahren ändert, nachdem es mit Blut befleckt ist. Eine französische keineswegs, durch eine deutsche Stütze. Der Widder zweifelt an seinem Bastarner Schützland.[7]

In Nostradamus Scharlatan? (Prophete rechts - Prophete links - war Nostradamus wirklich Scharlatan und Betrüger?, een ingezonden brief van Loog, gepubliceerd in de editie van 12 december 1940 van Der Reichswart), luidde zijn vertaling van kwatrijn 03-57 aldus: 

Ihr werdet sehen, daß sich das britische Geslecht sieben Male in 290 Jahren ändert, nachdem es mit Blut befleckt ist. Eine französische keineswegs, eine germanische Stütze. Der Widder zweifelt an seinem Bastarner Schützland.[8]

De vertaling die Loog in 1940 van kwatrijn 03-57 heeft gemaakt, verschilt op enkele punten van de vertaling die hij in 1921 heeft gemaakt. Deze punten zijn met blauw gemerkt en lijken voort te vloeien uit Loogs dan wel Duitslands politieke gesteldheid in 1940. Hierbij moet worden opgemerkt dat Loog geen lid was van de NSDAP en zich tegen het gebruik van de Centuriën voor politieke doeleinden altijd heeft verzet. 
De laatste regel (Der Widder zweifelt an seinem Bastarner Schützland) is in beide vertalingen van Loog hetzelfde.

In Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen luidt de Duitse vertaling van kwatrijn 03-57 als volgt:

Sieben Mal wird man das britische Volk sich verändern sehen
innerhalb von 290 Jahren, nachdem es mit Blut besudelt ist:
Frankreich ohne jede Chance wegen eines deutschen Stützpunktes.
Der Widder nimmt Anstoß an seinem Bastarner-Pol (Polengrenze)
[9]

De vertaling van kwatrijn 03-57 in Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen is een vertaling die Centgraf zelf heeft gemaakt en voor het eerst in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (Berlijn, 1953) heeft gepubliceerd:

Sieben Mal wird man das britische Volk sich verändern sehen
innerhalb von 290 Jahren, nachdem es mit Blut besudelt ist:
Frankreich ohne jene Chance wegen eines deutschen Stützpunktes (Ostpreußen).
Und weil der Widder an seinem Bastarner-Pol (Polengrenze) zweifelt
.[10]

In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968) luidde zijn vertaling van kwatrijn 03-57 als volgt:

Sieben Mal wird man das britische Volk sich verändern sehen
innerhalb von 290 Jahren, nachdem es mit Blut besudelt ist:
Frankreich ohne jene Chance wegen eines deutschen Stützpunktes (Ostpreußen).
Der Widder zweifelt (nimmt Anstoß) an seinem Bastarner-Pol (Polengrenze) zweifelt
.[11]

Centgrafs vertaling van kwatrijn 03-57 is geen letterlijke vertaling maar een vertaling waarin elementen zijn verweven die afkomstig zijn uit zijn commentaar op dit kwatrijn. In Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen heeft Centgraf het woord doubte (douter = twijfelen) in de vierde regel niet in zweifelt vertaald maar in nimmt Anstoß. Hiermee wekt hij de indruk dat volgens de oorspronkelijke tekst van kwatrijn 03-57 - en daarmee dus volgens Nostradamus - de Ram, dat wil zeggen Duitsland, een conflict zal hebben met Polen. De aanduiding Pole Bastarnan in de vierde regel heeft Centgraf vertaald in Bastarner-Pol, met tussen haken de vermelding Polengrenze. Hiermee wekt hij de indruk dat in de oorspronkelijke tekst van kwatrijn 03-57 een zinspeling staat op de Duits-Poolse grens. Zijn vertaling van de derde regel in Frankreich ohne jede Chance wegen eines deutschen Stützpunktes wekt de indruk dat de positie van Frankrijk volgens de oorspronkelijke tekst van kwatrijn 03-57 kansloos zou zijn. De tussen haken geplaatste toevoeging Ostpreußen zou verband kunnen houden met het feit dat Oostpruisen in de Tweede Wereldoorlog een Duitse uitvalsbasis was.
Centgrafs vertaling van kwatrijn 03-57 in Voorspellingen die uitgekomen zijn...,  de nationaalsocialistische brochure die hij tussen juni en december 1941 geschreven dan wel voltooid heeft, bevatte nationaalsocialistische, racistische elementen die de lezers duidelijk moesten maken dat volgens de oorspronkelijke tekst van kwatrijn 03-57 de Joodse en Slavische inwoners van Polen  inferieur waren, conform de nationaalsocialistische rassenleer. In de vertaling van kwatrijn 03-57 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... is de aanduiding Pole Bastarnan vertaald in Poolsche Bastaard. In zijn commentaar op dit kwatrijn in Voorspellingen die uitgekomen zijn... hield Centgraf zijn lezers voor dat Nostradamus volken die niet uit één volksgeheel bestaan maar uit afzonderlijke nationaliteiten, bastaardvolken noemt. Hij omschreef de Poolse bevolking als een bevolking die uit Polen, Duitsers, Oekraïners en Joden bestond. Het woord Aries in de vierde regel zou niet op het Dierenriemteken Ram duiden, maar op Ariërs en daarmee op Duitsland. Volgens Centgraf zou de aanduiding Poolsche Bastaard hier goed bij passen vanwege de sterke vermenging tussen de Slavische bestanddelen van het Poolse volk en de Joden.

Zevenmaal zal het Britsche volk veranderd worden
Met bloed gekleurd in 290 jaar.
Frankrijk, gij hebt geen steunpunt aan Duitschland.
Want de Ram neemt aanstoot aan zijn Poolschen bastaard.
[12]  

b. De koppeling van kwatrijn 03-57 aan de Duitse inval in Polen in september 1939
Met de karakteriseringen "frappant" en "juiste duiding" van de opmerking van Loog in Die Weissagungen des Nostradamus dat Nostradamus in kwatrijn 03-57 heeft willen meedelen dat de laatste en grootste Engelse crisis, die zich in 1939 zal voltrekken, hand in hand gaat met een crisis in het wederopgestane Polen, heeft Centgraf kwatrijn 03-57 aan de Duitse inval in Polen in september 1939 gekoppeld en heeft hij dit kwatrijn gecategoriseerd als een vervulde voorspelling van Nostradamus en Loogs uitleg als een correcte uitleg. Hierbij kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst.
De eerste kanttekening is dat Centgraf het commentaar van Loog niet letterlijk heeft geciteerd, maar verder heeft uitgewerkt. In Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen staat dat Loog als volgt had geredeneerd: Engeland had zich door de terechtstelling in 1649 van Charles I met bloed bevlekt en de zesde verandering voltrok zich in 1926 in de vorm van de oprichting van de British Commonwealth of Nations. Inderdaad heeft Loog de terechtstelling in 1649 van Charles I als beginpunt genomen van de periode van 290 jaar die in kwatrijn 03-57 is genoemd. De opmerking dat de oprichting van de Commonwealth de zesde verandering was in de serie van zeven is echter niet van Loog afkomstig, maar van Centgraf, die in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte had gesteld dat Loog in 1921 de zesde verandering niet kon kennen.[13]
 Loog had in Die Weissagungen des Nostradamus echter wel degelijk zes veranderingen opgesomd; de zesde verandering was de kroning in 1714 van George I. 
Loog had zijn commentaar op kwatrijn 03-57 en de zes veranderingen in de serie van zeven overgenomen uit Merckwürdige Fata Der Groß-Britanischen Crone Sint der Zeit da die Religion reformiret worden, schon damahls verkündiget durch den Welt-berühmten Propheten Michael Nostradamus, der Anno 1566 gestorben, jetzt aber aus dessen Vaticiniis, so in jedermans Händen mit Fleiss zusammen gesuchet, und mit einer kurtzen Erzehlung der Geschichten erleutert / von D.D. (Dietrich von Dobbeler, Hamburg, 1714). In Nostradamus Scharlatan? rekende Loog niet, zoals in Die Weissagungen des Nostradamus, met het begin van Britse dynastieën, Cromwell inbegrepen, maar met het einde van Britse dynastieën, Cromwell inbegrepen, waardoor niet de kroning in 1714 van George I, maar het einde in 1837 van het Huis Hannover de zesde verandering werd in de serie van zeven, gerekend vanaf 1649. 

Kwatrijn 03-57: zes veranderingen in Engeland, gerekend vanaf 1649 
(Loog-1921 en -1940)

# Loog-1921, p. 68-69 Loog-1940, p.2
1

1649

Onthoofding Charles I, protectoraat Cromwell

1649 Onthoofding Charles I Stuart
2
 

1660

Kroning Charles II

1660 Cromwell, vader en zoon
3

1685

Pogingen James II om het katholicisme in te voeren

1689 James II Stuart
4

1689

Afzetting James II door Willem III
 

1702 Willem III van Oranje
5

1711

Grote economische crisis onder koningin Anne

1714 Anne Stuart
6

1714

Kroning George I
 

1837 Einde Huis Hannover

In Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen heeft Centgraf gesteld dat als men de in kwatrijn 03-57 genoemde 290 jaren bij het jaar 1649 optelt, men logischerwijs in het jaar 1939 belandt, het jaar van het oorlogskabinet van Chamberlain, en op die manier kort voor de oorlog bij de laatste, zevende, betekenisvolle politieke verandering in Engeland, iets dat hij ook in Voorspellingen die uitgekomen zijn... geschreven had. Volledigheidshalve de opmerking dat het oorlogskabinet van Chamberlain op 3 september 1939, de dag waarop Frankrijk en Engeland de oorlog aan Duitsland verklaarden, opgericht werd.
Woordelijk schreef Loog volgens Centgraf dat in de tijd van Tacitus de Duitse tak van de stam van de Bastarners aan de overzijde van de Weichsel woonde, dus in Polen, en dat Nostradamus ons blijkbaar wil meedelen dat 1939 de laatste en grootste Engelse crisis hand in hand gaat met een crisis in het (in de Eerste Wereldoorlog) wederopgestane Polen. In dit geval heeft Centgraf Loog correct geciteerd.[14]
Waar Centgraf zich geen rekenschap van lijkt te hebben gegeven, is dat de Centuriën volgens Loog uitwezen dat gerekend vanaf 1921 het eerstvolgende grootschalige conflict in Europa waarbij Duitsland betrokken zou zijn, niet eerder dan rond 2100 zou uitbreken. Frankrijk zou volgens hem in de jaren '30 een vredige periode tegemoet gaan. Verschillende malen heeft Loog in Die Weissagungen des Nostradamus opgemerkt geen idee te hebben wat voor crisis zich in Engeland in 1939 zou voordoen (de zes veranderingen waarmee hij in 1921 en 1940 rekende waren Britse binnenlandse aangelegenheden, geen internationale aangelegenheden). Ook heeft hij niets geschreven over de aard van de crisis in Polen en heeft hij met het oog op kwatrijn 03-57 geen Duitse agressie in 1939 in het vooruitzicht gesteld die tot een Brits-Franse reactie zou leiden in de vorm van een oorlogsverklaring. Met andere woorden: aan Loog kan niet worden toegeschreven dat hij in 1921 had gesignaleerd dat in 1939 een grootschalig Europees conflict zou uitbreken of een oorlogssituatie voor Engeland als gevolg van de Duitse inval in Polen, niettegenstaande zijn poging in Nostradamus Scharlatan? aannemelijk te maken dat hij in 1921 de contouren had geschetst van hetgeen zich in 1939/'40 zou voordoen.[15] Daarbij komt dat in kwatrijn 03-57 de looptijd van 290 jaar niet is gedateerd en de aard van de zeven gebeurtenissen niet is omschreven, waardoor dit kwatrijn aan talloze perioden van 290 jaar kan worden gekoppeld en commentatoren uiteenlopende series van zeven gebeurtenissen kunnen bedenken die in een tijdsbestek van 290 jaar hebben plaatsgevonden dan wel zullen plaatsvinden.[16] 
Samengevat komt het erop neer dat Centgraf niet zozeer kwatrijn 03-57 heeft geanalyseerd, maar het commentaar van Loog en dit commentaar aan de Duitse inval in Polen in september 1939 en de vorming in dat jaar van het oorlogskabinet van Chamberlain heeft gekoppeld, terwijl Loog, die in Die Weissagungen des Nostradamus het commentaar van Von Dobbeler op kwatrijn 03-57 had uitgewerkt, een eerstvolgend grootschalig Europees conflict waarbij Duitsland betrokken zou zijn niet eerder dan rond 2100 verwachtte en terwijl nergens uit kwatrijn 03-57 blijkt in welk jaar de looptijd van 290 jaar begint of eindigt en wat de aard van de zeven gebeurtenissen is die zich in Engeland voordoen.

 

Een Centurie-onderzoeker van bedenkelijk allooi
Op deze website wordt ervan uitgegaan dat Centgraf na de Duitse inval in Polen in september 1939  is begonnen met het bestuderen van Nostradamus en de Centuriën, dat wil zeggen: Loogs Die Weissagungen des Nostradamus en vermoedelijk in het bijzonder diens commentaar op kwatrijn 03-57, dat in die tijd nogal spraakmakend was door de koppeling ervan aan de Duitse inval in Polen. De kritische opmerkingen van de Duitse ethicus/filosoof dr. Max Dessoir in Vom Jenseits der Seele over Nostradamus, de Centuriën en de Centurie-commentaren bracht hem er volgens eigen zeggen toe de voorspellingen in de Centuriën te vergelijken met de loop van de geschiedenis. 
Volgens eigen zeggen heeft Centgraf eind 1939 op grond van zijn analyse van de Centuriën landgenoten gewaarschuwd tegen de gevaren van een bliksemoorlog tegen Frankrijk. Wellicht was zijn studie erop gericht te doorgronden hoe de militaire en politieke situatie in Europa zich zou ontwikkelen. In de zomer van 1940 constateerde hij tot zijn schrik dat nationaalsocialisten zijn koppeling van een aantal kwatrijnen aan een dergelijke oorlog voor propagandadoeleinden hadden gebruikt. In de zomer van 1944 heeft hij volgens eigen zeggen geprobeerd vrede in Europa te bewerkstelligen door Hadamovsky, een prominente nationaalsocialist, voor te houden dat één van de kwatrijnen in de Centuriën daartoe aanknopingspunten bood. Hij zou zich ook hebben ingezet voor het lot van sommige van zijn vrienden die in concentratiekampen gevangen werden gehouden. Uit dit relaas, dat een aantal feitelijke onjuistheden bevat, blijkt niet dat Centgraf in 1933 lid was geworden van de SA, in 1937 lid geworden was van de NSDAP en dat hij in de oorlogsjaren een gewaardeerd nationaalsocialistisch activist was die antisemitische brochures schreef en de Centuriën en commentaren erop gebruikte voor propagandistische doeleinden in de vorm van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... en de brochure Nostradamus and England, waarmee in de zomer van 1944 de Britten hadden moeten worden gedemoraliseerd. 
Volgens het toekomstscenario in Voorspellingen die uitgekomen zijn... zou Engeland als wereldmacht ten onder gaan, zou Duitsland onder Hitler de leidende macht in Europa worden (het "Heilige Rijk") en zou de wereld een weldadige vrede tegemoet gaan die 57 jaar zou duren. In Centgrafs naoorlogse publicaties over Nostradamus en de Centuriën biedt Hendrik de Gelukkige, president van de Verenigde Staten van Europa, de wereld rond 2040 een weldadige vrede voor de duur van 57 jaar, krijgt Duitsland een leidende rol in de wereld (het "Heilige Rijk") en zal Engeland deel gaan uitmaken van de Verenigde Staten van Amerika en daarmee haar rol in de wereld kwijtraken.
Met andere woorden: het toekomstbeeld dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de Centuriën schetst, is even pro-Duits en anti-Brits als het toekomstbeeld in Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
D
e vraag rijst
of Centgraf in 1940/'41 een aantal teksten en een toekomstscenario heeft geschreven die hij in 1941 in propagandistische zin heeft omgebogen en na de oorlog weer in oorspronkelijke staat heeft hersteld, of dat de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... de eerste tekst was die hij over Nostradamus en de Centuriën heeft geschreven en dat hij deze tekst na de oorlog heeft omgebogen. Deze vraag, die belangrijk is omdat het moeilijk voorstelbaar is dat iemand die zijn propagandistische activiteiten in 1941/'44 voor het oog van de wereld heeft willen verbergen, het begin van zijn studie in 1939 dateert, kan ik vooralsnog niet beantwoorden. Vast staat dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de Centuriën, te beginnen met het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen, materiaal verwerkt heeft dat kan worden teruggevoerd op de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Noch in zijn naoorlogse publicaties, noch in het openbaar heeft Centgraf afstand genomen van of verontschuldigingen aangeboden voor wat hij in de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... had geschreven: commentaren die afschrikking en demoralisatie als doel hadden, die gericht waren tegen Joden en communisten en die de strekking hadden dat het nationaalsocialisme tientallen jaren lang de leidende kracht in Europa zou zijn. Integendeel, hij heeft zich gepresenteerd als een Centurie-onderzoeker die zijn lezers troostrijke woorden schenkt. In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, zijn tweede boek over Nostradamus en de Centuriën, dat hij twee jaar voor zijn overlijden had voltooid en tot op de dag van vandaag ongewijzigd is herdrukt, heeft hij, vergeleken met zijn eerste boek over Nostradamus en de Centuriën (Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte) nieuwe passages toegevoegd die terug kunnen worden gevoerd op Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
Mijn collega Ulrich Maichle houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar de activiteiten van Centgraf alias Centurio. Op zijn website Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939 - 1942 staan talloze transcripties van documenten waaruit diens nationaalsocialistische betrokkenheid blijkt. Maichle is in discussie met uitgeverij Random House in München teneinde Die grossen Weissagungen des Nostradamus, een licentie-uitgave van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, uit de handel te krijgen. Bij deze nodig ik u uit u te verdiepen in het oeuvre van Centgraf / Centurio, de artikelen op www.nostradamusresearch.org over zijn boeken en de bevindingen van Maichle. Wanneer u van mening bent dat het oeuvre van Centgraf alias Centurio politiek besmet is en dat zijn boek Die grossen Weissagungen des Nostradamus uit de handel dient te worden genomen, kunt u zich wenden tot uitgeverij Random House of tot uitgeverij Turm, die Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte tot op de dag van vandaag in haar fonds heeft. 

Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen merkbaar van het niet bekend zijn van het nationaalsocialistische, activistische verleden van sommige Centurie-onderzoekers en in het geval van Centgraf ook het niet bekend zijn van het feit dat in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties zijn nationaalsocialistische opvattingen over de politieke ordening op het Europese continent in enigszins aangepaste vorm doorklinken. De editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad is daar een triest voorbeeld van. 
Ter gelegenheid van de 475e geboortedag van Nostradamus stonden in de editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad twee artikelen over Nostradamus, geschreven door Meir Faerber, mede-oprichter en voorzitter van het Verband Deutschsprachiger Schriftsteller in Israel
In Joodse achtergrond beïnvloedde werk van astronoom Nostradamus, het eerste artikel, heeft Faerber de biografische informatie over Nostradamus samengevat van de Engelsman James Laver in Nostradamus or the future foretold (Londen, 1942). De lezers van het Nieuw Israelitisch Weekblad maakten op die manier kennis met wat Laver over de joodse afkomst van Nostradamus, de bekering van zijn ouders tot het katholicisme, de opvoeding van Nostradamus door zijn grootvaders en het onderwijs dat hij van hen kreeg, geschreven had. In dit artikel stonden ook een aantal legendes die over Nostradamus de ronde doen. De titel van Lavers boek en het jaar van uitgifte ervan waren in Joodse achtergrond beïnvloedde werk van astronoom Nostradamus keurig en wel vermeld.
In Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, het tweede artikel, heeft Faerber de werkwijze van Nostradamus besproken en de trefzekerheid van een aantal kwatrijnen. De verdeelsleutel waarop in de titel is gezinspeeld, is de sleutel die de Duitse Centurie-onderzoeker Carl Loog in de periode 1916-1920 heeft ontwikkeld en die hij heeft beschreven in Die Weissagungen des Nostradamus (Pfullingen in Württemberg, 1921 (1920). Faerber heeft, zo blijkt uit zijn bespreking van het nawoord van uitgeverij Johannes Baum, de eerste druk van Die Weissagungen des Nostradamus geraadpleegd. De titel van Loogs boek en het jaar van uitgifte ervan is in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk keurig en wel vermeld.
In de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft Faerber kwatrijnen besproken die aan onder andere Louis XIV, Louis XVI, Napoleon, Napoleon III en de Tweede Wereldoorlog zijn gekoppeld en die hij als vervuld beschouwt. Ongeveer 36 kwatrijnen bevatten volgens hem toespelingen op Hitler. 
De koppeling van kwatrijnen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zoals de Duitse invasies in Frankrijk (1940) en Rusland (1941) en de zelfmoord van Hitler in 1945 komt mij merkwaardig voor. In Die Weissagungen des Nostradamus heeft Loog geen enkel kwatrijn aan deze gebeurtenissen gekoppeld. Volgens Loog zou de eerstvolgende grootschalige oorlog waarin Duitsland een van de strijdende partijen zou zijn, pas rond 2100 uitbreken. Over Hitler heeft hij in het geheel niet gerept. Uit nadere studie bleek mij dat de Nederlandstalige kwatrijnteksten in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk niet teruggevoerd konden worden op de kwatrijnteksten in Die Weissagungen des Nostradamus. Een aantal kwatrijnen in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk zijn in Die Weissagungen des Nostradamus in het geheel niet besproken. Dit wijst erop dat Die Weissagungen des Nostradamus niet het enige boek is dat Faerber heeft geraadpleegd bij het schrijven van Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. Die Weissagungen des Nostradamus is echter de enige titel die hij heeft genoemd.
Het boek dat Faerber bij het beschrijven van de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft geraadpleegd, is Centgrafs Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968). In de eerste alinea van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk staan de woorden Hadrie en Hitler. Centgraf is de eerste en enige Centurie-onderzoeker geweest die heeft gesteld dat het woord Hadrie in de Centuriën een anagram is voor Hitler en de As-mogendheden Duitsland en Italië. De eerste keer dat hij dit naar buiten bracht, was in 1941/'42 in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., de Nederlandse vertaling van de nationaalsocialistische Nostradamusbrochure die hij tussen juni en december 1941 geschreven dan wel voltooid had. In zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties heeft Centgraf deze verklaring gehandhaafd. 
De eerste twee zinnen van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, zijn terug te voeren op Centgrafs versie van kwatrijn 02-55 in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968):

Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk

Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, p.212.

In het conflict zal de grote, die weinig in aanzien stond, tenslotte toch het wonder volbrengen. Terwijl Hadrie, Hitler, zal moeten ervaren waarin hij tekortschiet, werpt op het feestmaal een schot de trotsen op de grond. 

In dem Konflikt wird der Große, der wenig galt,
Doch zuletzt das Wunder vollbringen:
Während Hadrie ( Hitler) sehen wird, daß ihm alles fehlt,
Wirft auf dem Festmahl ein Schuß den Stolzen zu Boden.

In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf de kwatrijnen die volgens hem reeds in vervulling zijn gegaan, geordend op jaar van vervulling. Aan Hitler heeft hij in ruim 30 kwatrijnen gekoppeld, een aantal dat Faerber heeft genoemd in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. De overige "trefzekere kwatrijnteksten" en de kern van de commentaren erop in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk vallen stuk voor stuk terug te voeren op Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Faerber de reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop ontleend heeft aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. 
De titel van het artikel van Faerber wekt de indruk dat de vervullingjaren van de reeks "trefzekere kwatrijnen" voortvloeien uit de toepassing van de sleutel van Loog. Dit blijkt dus niet het geval te zijn. De reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop zijn ontleend aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte en hebben niets met het boek van Loog van doen. Centgraf heeft de manier waarop hij vervullingjaren aan kwatrijnen toekende, de "historisch-kritische methode" genoemd. Deze methode is totaal anders dan de methode van Loog, die hij overigens wel kende. 
In 1978 was er bij het grote publiek niets bekend over het nationaalsocialistische verleden van Centgraf en de propagandabrochures die hij geschreven had onder gebruikmaking van de Centuriën. Ook was niets bekend over hoe in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties opvattingen over de ordening in Europa doorklinken die terug te voeren zijn op zijn opvattingen hierover in de Tweede Wereldoorlog. Naar het antwoord op de vraag of Faerber het werk van Centgraf zou hebben geraadpleegd als hij dit wel had geweten, kunnen we slechts gissen. Voor het moment moeten we constateren dat het erg triest is dat commentaar van een voormalig nationaalsocialist op de Profetieën van Nostradamus als een wolf in schaapskleren opgedoken is in een weekblad, bestemd voor de bevolkingsgroep die in de eerste helft van de vorige eeuw het hardst door de nationaalsocialisten is getroffen.

 

De Meern, 8 juni 2010
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 14 april 2012

 

Dankwoord
De schrijver spreekt zijn dank uit aan het Institut für Zeitgeschichte voor het toezenden van een kopie van Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen.

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Van Berkel: 
  - Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (dr. N. Centurio [dr. phil. A.M. Centgraf], Berlijn, 1953;
  - Informatie over dr. phil. A.M. Centgraf alias dr. N. Alexander Centurio.

  Zie ook:
  - Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazi's, 1939-1942
  Het woord Centurio is een verlatinisering van het woord Centuries. [tekst]

 2. Van Berkel: 
  - Dr. phil. A.M. Centgraf (dr. N. Alexander Centurio) over nationaalsocialistische Nostradamuspropaganda;
  - Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen (dr. phil. A.M. Centgraf, Berlijn, 1949).
  [tekst]

 3. Centurio-1968, p.7. [tekst]

 4. Centurio-1953, p.80. [tekst]

 5. Centgraf doelde hiermee op de uitspraak Das Wunder bei Nostradamus ist nicht sein Text, sondern die Auslegekunst seiner Erklärer (Vom Jenseits der Seele - Die Grenzwissenschaften in kritischer Betrachtung, dr. Max Dessoir, Stuttgart, 1917). [tekst]

 6. Howe, p.221; Salamar, p.71. [tekst]

 7. Loog-1921 (6e druk), p.68. [tekst]

 8. Der Reichswart, 12 december 1940. Zie ook: Van Berkel: Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und Betrüger? (C. Loog, Der Reichswart, 12 december 1940). [tekst]

 9. Centurio-1959, p.399. [tekst]

 10. Centurio-1953, p.79. [tekst]

 11. Centurio-1968, p.203. [tekst]

 12. "De Tombre"-1941, p.54-55. [tekst]

 13. Centurio-1953, p.79. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft Centgraf, Loog volgend, de gebeurtenissen opgesomd die zich in 1649, 1660, 1685 en 1689 hebben voorgedaan; 1939 kenmerkte zich volgens hem door de verandering van de Engelse regering naar aanleiding van de oorlog. In zijn commentaar op kwatrijn 03-57 staat niets over de gebeurtenissen in 1711, 1714 of 1926 ("De Tombre"-1941, p.54). [tekst]

 14. Nostradamus will uns also offenbar erzählen, daß 1939 mit der letzten und größten englischen Krise auch eine Krise für das wiedererstandene Polen Hand in Hand geht (Loog-1921, 6e druk, p.69; Centurio-1959, p.399. [tekst]

 15. Loog-1921 (6e druk), p.70. Zie ook: Van Berkel: Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und Betrüger? (C. Loog, Der Reichswart, 12 december 1940). [tekst]

 16. Van Berkel: Kwatrijn 03-57 en Die Weissagungen des Nostradamus (C. Loog, Pfullingen in Württemberg, 1921). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top