Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen 
(dr. phil. A.M. Centgraf, Der Kurier #158, Berlijn, 10 juli 1949)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Nostradamus und Berlin
Nostradamus und Berlin (Der Kurier, Berlijn, 10 juli 1949)

Algemeen
Op 10 juli 1949 verscheen in de zondagsbijlage van Der Kurier (Berlijn) een paginagroot artikel over Nostradamus, geschreven door de Duitse filoloog/historicus dr. phil. Alexander Max Centgraf (1893-1970). Dit artikel viel uiteen in twee delen: Nostradamus und Berlin en - und andere Weissagungen. In Nostradamus und Berlin besprak Centgraf een aantal kwatrijnen die volgens hem betrekking hadden op de geschiedenis van Duitsland en Berlijn. In - und andere Weissagungen besprak hij een aantal voorspellingen uit Centurie 09. 
Nostradamus und Berlin
- und andere Weissagungen bevatte vier afbeeldingen: een afbeelding van een portret van Nostradamus in zijn hoedanigheid van apotheker, een afbeelding van de voorplaat van een editie-B.Rigaud-1568 van de Centuriën, een afbeelding waarop astrologisch onderricht was te zien zoals gegeven in de zestiende eeuw en een afbeelding van een pagina uit Centurie 09 uit de "oeruitgave" van de Centuriën, met de kwatrijnen 09-15 t/m 09-20.
In het begin van zijn artikel schreef Centgraf dat zijn diepgaande studie van de Centuriën hem tot de overtuiging had gebracht dat Nostradamus hiermee een geweldige, profetische concordantie van de wereldgeschiedenis had geschreven, zij het chaotisch. Het was hem, Centgraf, gelukt om meerdere kwatrijnen te ontraadselen die betrekking hadden op Berlijn. Centgraf concludeerde dat Nostradamus een meteoor was uit hogere sferen, die zijn licht liet schijnen in het welzijn van zoekende en onderzoekende mensen. Hiermee schaarde hij zich achter Goethe, die zich in Faust in soortgelijke bewoordingen had uitgelaten over Nostradamus, en de Duitse onderzoeker dr. Max Philipp Albert Kemmerich, die Nostradamus als een der grootste genieën aller tijden had bestempeld.

 

De behandelde kwatrijnen
In Nostradamus und Berlin, het eerste deel van het artikel, zijn vijf kwatrijnen behandeld:

 • 04-52: intocht van Napoleon in Berlijn, 27 oktober 1806

 • 03-11: verwoesting van de Tiergarten in Berlijn door bombardementen

 • 06-65: uitbreken van de Tweede Wereldoorlog; verbranding van de lichamen van Hitler en Eva Braun

 • 01-32: einde van het tweede Duitse Rijk

 • 05-94: bezetting door Duitsland in 1940 van Nederland, België en Noord-Frankrijk na de Blitzkrieg tegen Frankrijk. Met de rest van Frankrijk sloot Hitler een geveinsde wapenstilstand. In 1945 stond Stalin voor de poorten van Wenen en Berlijn.

In - und weitere Weissagungen, het tweede deel, zijn drie kwatrijnen behandeld:

 • 09-16: Franco en Rivera

 • 09-18: onthoofding generaal Montmorency in 1632

 • 09-20: vlucht, arrestatie en dood van Louis XVI

 

Verbanden tussen Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen met (de Duitse grondtekst van) Voorspellingen die uitgekomen zijn... (Arnhem, 1941)

De Tombre (Centgraf)In 1941 verscheen bij uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese & Van de Zande NV in Arnhem, die in handen was geraakt van de Nationaal Socialistische Beweging en werd geleid door J.H. van Ditmarsch, een boekje van 102 pagina's. Op de stofomslag stond de titel Staat onze toekomst vast? Voorspellingen van Nostradamus uit het jaar 1558 over het verloop van den huidige oorlog - door A. de Tombre. Op de titelpagina stond de titel Voorspellingen die uitgekomen zijn  Michael Nostradamus spreekt in 1558 over het verloop en den uitslag van deze oorlog. Als werktitel wordt op deze website de titel Voorspellingen die uitgekomen zijn... aangehouden.
In het artikel Nostradamus stelt de wereld al vier eeuwen voor raadselen schreef de Nederlandse journalist Piet Heil dat De Tombre, door hem aangeduid als De Trombe, een fascistisch astroloog was.[1] Dit gegeven kan vooralsnog niet worden gestaafd. Op deze website wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de naam De Tombre een gefingeerde naam is, net als de naam Jean François Pasteur in de nationaalsocialistische Nostradamusbrochure Hoe zal deze oorlog eindigen?.
De Duitse Centurie-onderzoeker Ulrich Maichle, die zich onder andere heeft toegelegd op onderzoek naar de Nostradamus-propaganda van de nationaalsocialisten in de periode 1939-1942 aan de hand van archiefonderzoek, heeft naar aanleiding van een exemplaar van Voorspellingen die uitgekomen zijn... dat deel uitmaakt van de collectie van de Berlijnse Staatsbibliotheek vastgesteld dat dit een nationaalsocialistische brochure was, geschreven door Centgraf.[2] In het Berlijnse exemplaar van Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat op de titelpagina aangetekend dat Centgraf de schrijver ervan is. Op de achterzijde van de titelpagina staat de opmerking dat de schrijver Centgraf dit exemplaar cadeau had gedaan aan de Pruisische Staatsbibliotheek.
[3]titelpagina exemplaar Berlijn
In naoorlogse commentaren op de Centuriën gebruikte Centgraf de schuilnaam "dr. N. Alexander Centurio". Vergelijking van de inhoud van Voorspellingen die uitgekomen zijn... met Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte (Centurio, Berlijn, 1953), Nostradamus -  Prophetische Weltgeschichte (Centurio, Bietigheim, 1968) en Die grossen Weissagungen des Nostradamus (Centurio, München, 1981, een licentie-uitgave van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte) heeft laten zien dat delen van de tekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... terugkeren in latere publicaties van Centgraf onder diens schuilnaam Centurio.[4] In die latere publicaties heeft hij nooit afstand genomen van zijn commentaar in Voorspellingen die uitgekomen zijn... In het openbaar heeft hij nooit zijn verontschuldigingen aangeboden voor de nationaalsocialistische propaganda die hij in de oorlog schreef.
Voorzover mij bekend is Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen de eerste naoorlogse publicatie van Centgraf over Nostradamus, waarbij wij aantekenen dat hij deze publicatie onder zijn eigen naam publiceerde en niet onder de schuilnaam Centurio. Ten behoeve van dit artikel is de inhoud van Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen vergeleken met de inhoud van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Hierbij kwam het volgende aan het licht.

a. Kwatrijnteksten
Tussen de Duitse tekst in Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen van de kwatrijnen 05-94 en 09-16 en de Nederlandse tekst van deze kwatrijnen in Voorspellingen die uitgekomen zijn... bestaan dermate veel overeenkomsten en dermate weinig verschillen, dat kan worden gesteld dat Centgraf de Duitse teksten van deze kwatrijnen heeft overgenomen uit de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn..., zoals uit onderstaande tabel blijkt (volledigheidshalve is ook de Franse tekst van deze kwatrijnen opgenomen die is afgedrukt in de appendix van Voorspellingen die uitgekomen zijn...).

Voorspellingen die uitgekomen zijn... Voorspellingen die uitgekomen zijn... Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen
Kwatrijn 05-94 (p.96)
Translatera en la grand Germanie,
Brabant & Flãdres, Gand, Bruges, & Bolongne:
La traisue fainte, le grand duc d'Armenie,
Assaillira Vienne & la Coloigne.
Kwatrijn 05-94 (p.27)
Overgebracht wordt in de groote Germaansche levensruimte,
Brabant, Vlaanderen, Gent, Brugge en Boulogne:
Na de geveinsde wapenstilstand, 
Zal de groote vorst van Armenië Weenen en Keulen aanvallen.
Kwatrijn 05-94
Uebertragen wird in das Gebied Großdeutschlands
Brabant, Flandern, Gent, Brügge und Boulogne:
Ein erheuchelter Waffenstillstand wird geschlossen, dan wird der große Führer aus Armenien
Wien und Köln (an der Spree) angreifen.
Kwatrijn 09-16 (p.97)
De castel Franco sortira l'assemblee,
L'ambassadeur non plaisant fera scisme:
Ceux de Ribiere seront  en la meslee,
Et au grand goulphre desnier ont l'entree.
Kwatrijn 09-16 (p.44)
Uit een vesting zal Franco zijn aanhangers naar buiten voeren.
Hij, de gezant, met wien niet te gekscheren valt, zal de scheuring (het schisma) brengen.
Die om Rivera zijn zullen in een handgemeen raken.
In een laatste maalstroom (beslissende strijd) zijn ze terecht gekomen
Kwatrijn 09-16
Aus einer Festung (Alkazar) wird Franco seine Anhängerschaft herausführen
Es ist der Gesandte, der nicht spaßt, und er wird das Schisma bringen.
Die um Rivera (Ribiere, alte form für Rivera) sind in ein Handgemenge geraten,
In einen großen letzten Strudel (Entscheidingskampf) sind sie eingetreten.

 

b. Illustraties
In Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen staat een afbeelding van de omslag van een editie-B.Rigaud van de Centuriën. In het bijschrift is vermeld dat een origineel van deze editie deel uitmaakt van de collectie van de Berlijnse Staatsbibliotheek. Een soortgelijke afbeelding staat ook op pagina 9 van Voorspellingen die uitgekomen zijn... De afbeelding van de pagina met kwatrijnen uit Centurie 09 stamt ook uit deze editie-B.Rigaud. Centgraf noemt deze editie de "oeruitgave" van de Centuriën, waarvan een exemplaar bewaard zou zijn in de Berlijnse Staatsbibliotheek. Uit Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte blijkt dat dit exemplaar de signatuur Na7590 heeft.  Dit exemplaar is echter een editie-P.Rigaud-1649 van de Centuriën.[5]
In Nostradamus -Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf geschreven dat een door Karl Ernst Krafft vervaardigde fotokopie van een editie-B.Rigaud van de Centuriën die in 1940 in een oplage van 300 exemplaren in omloop kwam (niet voor verkoop) als brontekst heeft gediend van zijn boek.[6] Op pagina 12 staat een omslag afgebeeld van deze editie. Onderzoek van Wilhelm Zannoth naar de herkomst van de Franstalige kwatrijnteksten die zijn afgebeeld op de pagina's 96-99 van Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft uitgewezen dat deze teksten afkomstig zijn uit Kraffts fotokopie. Dit brengt mij tot de veronderstelling dat Centgraf voor Voorspellingen die uitgekomen zijn... en Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen de kopie-Krafft-1940 als bron van tekst en illustraties heeft gebruikt.

c. Het anagram Hadrie
De Duitse tekst in Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen van de vierde regel van kwatrijn 03-11 luidt: Wenn die Alleinherrschaft des "Hadrie" unterliegt. Over de betekenis van het woord Hadrie, dat hij als een anagram bestempelt, schrijft Centgraf:

An der Hand einer Reihe anderer Vierzeiler, die sich mit unserem Schicksal im letzten Kriege beschäftigen, habe ich erkannt, daß Nostradamus das Wort "Hadrie" als Kryptogramm für Hitler gebraucht. Man lese einmal das Wort so, wie ich es jetzt trenne: H (Hitler) Ad (Adolf) Adrie = Adria, der südliche Schwerpunkt der Achsenpolitik des Diktators.

De serie andere kwatrijnen waarin het woord Hadrie staat, bestaat uit de kwatrijnen 01-08, 02-55 en 10-38, allen in deze zin besproken in Voorspellingen die uitgekomen zijn... Op p.47 van dit boek staat over Hadrie het volgende:

Hier wil ik slechts dit zeggen, dat het woord "Hadrie" de beginletters van den voor- en achternaam van Adolf Hitler bevat en tevens het woord Adria. Dit laatste woord is echter een verwijzing naar de as tussen Duitschland en Italië, die zijn zuidelijke zwaartepunt heeft in de Adria (de Adriatische Zee).

In de bespreking in 1949 van de betekenis van het woord Hadrie in Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen heeft Centgraf geclaimd dat hij degene is geweest die de koppeling heeft gelegd tussen enerzijds dit woord en anderzijds Hitler en de As-Mogendheden. Door te verwijzen naar een serie kwatrijnen die zijn verbonden aan het lot van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, welke serie alleen gevonden kan worden in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., geeft hij aan de schrijver te zijn geweest van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
Uit de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft Centgraf materiaal verwerkt in Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen. In de lijst met anagrammen in het hoofdstuk Die Sprache des Propheten in Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte (1953) staat op p.17 als omschrijving van Hadrie: = H(itler) Ad(olf), Adria als Schwerpunkt der Achsenpolitik. Op pagina 70 schreef hij in verband met de winter van 1939-1940 en zijn commentaar op kwatrijn 01-08 dat hij in die tijd het woord Hadrie interpreteerde als een anagram voor Hitler. Op p.100 had Centgraf geschreven dat Hadrie ook via de Romeinse keizer Hadrianus, die evenals Hitler vernietigingsoorlogen voerde tegen het Joodse volk, naar Hitler zou kunnen verwijzen. In de commentaren op de Hadrie-kwatrijnen kwam Hadrianus echter niet ter sprake. In de lijst met anagrammen in het hoofdstuk Die Sprache des Propheten in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (1968) op p.30 wees Centgraf niet langer op de mogelijkheid van een anagram, bestaande uit de beginletters van de voor- en achternaam van Hitler en een zinspeling op de As-mogendheden.

 

Een aaneengesloten reeks van verhullingen en verdraaiingen
In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft Centgraf zijn tijdgenoten het volgende in het vooruitzicht gesteld:

 • p.76, kwatrijn 08-96 (foutief genummerd als VII, XCVI): de Joden worden verjaagd uit Europa;

 • p.86, kwatrijn 08-77 (foutief genummerd als VIII, LXXII): het bolsjewisme zal slechts 27 jaar bestaan;

 • p.90, kwatrijn 01-35: ondergang Engeland;

 • p.91, kwatrijn 02-55 (foutief genummerd als II,V): schitterende Duitse overwinning;

 • p.92-93, kwatrijnen 02-87 en 10-31: het Heilige Rijk komt naar Duitsland;

 • p.94-95, kwatrijn 10-89: het nationaalsocialisme regeert voor de duur van 57 jaar;

 • p.95, kwatrijn 10-42 (foutief genummerd als X, LII): het goddelijk karakter van de sterke leiding in Europa.

In Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen heeft Centgraf met geen woord gerept over wat hij in 1941 in zijn nationaalsocialistische brochure had geschreven, laat staan over het feit dát hij in 1941 deze brochure had geschreven en, zoals Maichle op zijn website heeft gedocumenteerd, mede hiervoor in januari 1945 werd onderscheiden met het Kriegsverdienstkreuzes II. Klasse ohne Schwerter.[7] Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen wekt de indruk te zijn geschreven door een Duitser die ervan overtuigd is dat Nostradamus het lot van Duitsland en Berlijn tot in detail heeft beschreven. In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte en latere publicaties wekte Centgraf, de schuilnaam Centurio gebruikend, de indruk dat hij in 1949 zijn landgenoten troostrijke woorden had aangereikt. In werkelijkheid heeft hij door voortdurende wendingen, verdraaiingen en verdoezelingen zijn lezers voor willen houden dat zijn uitleg van de Centuriën treffend is. Daarbij heeft hij lange tijd materiaal verwerkt uit Voorspellingen die uitgekomen zijn..., anders gezegd: uit zijn nationaalsocialistische periode.
De commentaren die Centgraf in de loop van de decennia op kwatrijn 05-94 heeft geleverd, zijn een goed voorbeeld van de aaneengesloten reeks verhullingen en verdraaiingen waardoor zijn oeuvre zich kenmerkt.
In de Nederlandse tekst van kwatrijn 05-94 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... (1941) staat in de vierde regel het woord aanvallen. Dit woord komt ook voor in Centgrafs commentaar op dit kwatrijn:

Wie is nu de groote Vorst van Armenië, die na de geveinsde wapenstilstand Keulen en Weenen zal aanvallen? Om te beginnen zijn Keulen en Weenen als de beide grootste steden in het Westen en het Oosten van het Duitsche Rijk de vertegenwoordigers voor geheel Duitschland. De grootvorst van Armenië is echter niemand anders dan Stalin. [...] Het bewijs voor deze bewering, dat hier Stalin bedoeld is, wordt vooral geleverd door Nostradamus' toevoeging, dat de overval na den geveinsden wapenstilstand plaatsvindt, dus na het groote verdrag, dat Adolf Hitler voor het begin van dezen oorlog met Rusland sloot; Stalin heeft echter nooit het plan gehad dit verdrag na te komen.[8]

In de vertaling van kwatrijn 05-94 in Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen (1949) staat het woord angreifen (vert.: aanvallen). Centgrafs commentaar bevatte de woorden griff [...] an:

Der erheuchelte Waffenstillstand ist das Abkommen Hitlers mit dem Rest Frankreichs nach dem Blitzkrieg. Dann griff der Diktator Rußland an, aber der "große Führer von Armenien " - das ist Stalin - stand 1945 vor Wien und Köln, allerdings nicht vor Köln am Rhein, sondern vor Kölln an der Spree. Denn zu Nostradamus' Zeiten war Berlin nur eine kleine Residenz, während ihre Schwesterstadt Kölln größere Bedeutung besaß.

In de bijlage bij zijn brief van 22 mei 1950 aan de Duitse schrijver Hermann Hesse heeft Centgraf de "geveinsde wapenstilstand" weer aan het Duits-Russische niet-aanvalsverdrag gekoppeld en heeft hij de derde en vierde regel van kwatrijn 05-94 als volgt vertaald: 

Ein erheuchelter Waffenstillstand (Nichtangriffspakt) wird geschlossen,
Dann wird der grosse Führer aus Armenien (Stalin) Wiend und Köl-n (Neukölln-Berlin) angreifen

In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (1953) heeft Centgraf de Duitse tekst van de derde en vierde regel van kwatrijn 05-94 als volgt weergegeven: Im geheuchelten Waffenstillstand wird der große Herzog aus Armenien Wien und Cölln (Berlin!) berennen; het woord angreifen komt in zijn vertaling van deze regels niet meer voor. Aan zijn commentaar op kwatrijn 05-94 gaf Centgraf in dit commentaar de wending dat Nostradamus had voorspeld dat Stalins blokkade van Berlijn en Wenen zou falen, overigens zonder te verwijzen naar zijn artikel in de editie van 10 juli 1949 van Der Kurier:

Die Konferenz von Potsdam brachte 1945 nicht den geringsten Ansatzpunkt für einen Friedensschluß. Tatsächlich bestand also nach Beendigung des Krieges nur ein Waffenstillstand. Wenn dieser nun "geheuchelt" genannt wird, so ist das als treffende Bezeichnung dieses seltsamen Zustandes anzusehen, der die einstigen Alliierten sich entzweien ließ un schließlich zur Blockade Berlins führte. Es gelang Stalin nicht, dieses Schaufenster westlicher Freiheit und Lebensart mitten im roten Meer zu Fall zu bringen und einzunehmen. Man hätte im Kreml den Nostradamus lesen müssen, um den Ausgang dieses Sturmes auf Berlin zu erfahren; man hätte kein Wort von Eroberung gefunden, nur von Berennen wurde dort gesprochen. Das Gleiche gilt fur Wien. Dies wird den Bewohnern der beiden Vier-Sektoren-Städte Wien und Berlin auch heute noch tröstlich klingen können.[9] 

In het augustusnummer van de jaargang 1959 van de Schweizer Monatshefte - Zeitschrift für Politik Wirtschaft Kultur schreef Centgraf op pagina 402 in het artikel Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen dat hij in juli 1949 voor een grote Berlijnse krant een artikel had geschreven, waarin hij naar aanleiding van kwatrijn 05-94 had opgemerkt dat het Stalin niet zou lukken Wenen en Berlijn in bezit te nemen, Stalin zou beide steden slechts bestormen. Volgens Centgraf kon niemand bestrijden dat zijn uitleg juist was en in vervulling was gegaan. Centgraf heeft in Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen de naam van de Berlijnse krant niet genoemd. Aangenomen mag worden dat hij de editie van 10 juli 1949 van Der Kurier bedoelde, met daarin het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen. 
In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (1968) zijn enkele alinea's gewijd aan Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen. Over de strekking van zijn commentaar in 1949 op kwatrijn 05-94 schreef Centgraf in 1968 in woorden die vrijwel overeenkwamen met die in Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen:

Ich schrieb in dem erwähnten Beitrag [Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen, TvB]: "Es wird ihm [Stalin, TvB] nicht gelingen, Wien und Berlin in Besitz zu nehmen. Er wird beide Hauptstädte nur berennen." Niemand wird abstreiten, daß diese Deuting für die Berliner, die noch unter dem Eindruck der Blockade standen, ein großer Trost war, richtig war und sich erfüllt hat.[10]

In Die siebziger Jahre in der Sicht des Propheten Nostradamus, gepubliceerd in het het januarinummer van de jaargang 1970 van het maandblad Esotera - Die Herrschaft des Geistes über die Materie (Freiburg in Breisgau, v/h Die andere Welt), gebaseerd op de vijfde druk (1968) van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte en daterend uit 1969, koppelde Centgraf de woorden geheuchelten Waffenstilstand aan het uitbreken van de Koude Oorlog en de falende pogingen van Stalin Berlijn en Wenen te blokkeren. Hij verwees naar zijn artikel in Der Kurier van 10 juli 1949 waarin hij op basis van kwatrijn 05-94 zijn lezers zou hebben voorgehouden dat het Stalin niet zou lukken Berlijn te veroveren.

Uit bovenstaande blijkt dat Centgraf in 1959 de strekking van het commentaar dat hij in 1949 had gegeven op kwatrijn 05-94, niet heeft weergegeven. Hij heeft in 1959 een verhaal opgehangen dat hij in 1953 had verzonnen, maar in 1949 niet had geschreven, terwijl hij in 1941 iets totaal anders had geschreven.
In de loop der jaren is Centgrafs commentaar op kwatrijn 05-94 als volgt veranderd:

 • 1941: Coloigne = Keulen; Nostradamus had voorspeld dat Stalin het Molotov - Von Ribbentrop pact zou schenden;

 • 1949: Coloigne = Berlijn; Nostradamus had voorspeld dat het Rode Leger in 1945 zou oprukken naar Berlijn;

 • 1950: Coloigne = Berlijn; Nostradamus had voorspeld dat het Rode Leger in 1945 zou oprukken naar Berlijn;

 • 1953: Coloigne = Berlijn; Nostradamus had voorspeld dat Stalins naoorlogse blokkade van Berlijn en Wenen zou mislukken;

 • 1959: Coloigne = Berlijn; Centgraf stelde dat hij reeds in 1949 had geschreven dat Nostradamus had voorspeld dat Stalins naoorlogse blokkade van Berlijn zou mislukken;

 • 1968: Coloigne = Berlijn; Centgraf stelde dat hij reeds in 1949 had geschreven dat Nostradamus had voorspeld dat Stalins naoorlogse blokkade van Berlijn zou mislukken;

 • 1969: Coloigne = Berlijn; Centgraf stelde dat hij reeds in 1949 had geschreven dat Nostradamus had voorspeld dat Stalins naoorlogse blokkade van Berlijn zou mislukken.

 

De lotgevallen van het oeuvre van Centgraf
De eerste publicatie van Centgraf over de Centuriën is alleen voorhanden in de vorm van een Nederlandse vertaling: Voorspellingen die uitgekomen zijn... Of deze vertaling deel uitmaakte van een reeks vertalingen die in de loop van 1941/1942 werden verspreid op een manier zoals Hoe zal deze oorlog eindigen? werd verspreid en de andere vertalingen van een tekst die in november-december 1939 is geschreven door een aantal medewerkers van Goebbels' Propagandaministerie, is niet bekend.
In 1949 schreef Centgraf het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen. Hierin verwerkte hij materiaal uit de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
Centgraf heeft ook lezingen gehouden over Nostradamus. Wijlen Karl Drude, een Duitse Centurie-onderzoeker, schreef in zijn boek Nostradamus - ein Leben in der bedeutendsten Zeitwende des Abendlandes und seine Auferstehung (München, 1963) dat een kennis van hem op een woensdagmiddag een lezing van Centgraf over Nostradamus had bijgewoond, die Centgraf voor de derde keer die dag hield. Deze kennis was erg onder de indruk van hetgeen Centgraf vertelde over kwatrijnen die in de 17e, 18e en 19e eeuw waren uitgekomen en over kwatrijnen met betrekking tot de capitulatie van Berlijn. De Amerikanen kwamen er in Centgrafs lezing bijzonder goed van af. Eén van de aanwezigen, een astroloog, gaf Centgraf na afloop van de lezing nog een boek over Nostradamus.[11] Drude heeft de datum waarop deze lezing werd gegeven, niet vermeld. Wat in zijn beschrijving opvalt is dat (a) is gesproken over de capitulatie van Berlijn en (b) dat Centgraf zich niet van een pseudoniem bediende, wat hij vanaf in ieder geval 1953 wel deed.
In 1953 verscheen de eerste druk van Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte, waarbij Centgraf het pseudoniem dr. N. Centurio gebruikte, waarin hij alle Centuriën besprak. Ook hierin is materiaal verwerkt uit de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Na een aantal herdrukken werd Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte vervangen door Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, waarin Centgraf, zich deze keer dr. N. Alexander Centurio noemend, een selectie van kwatrijnen en ander nostradamiek materiaal besprak voor de jaren tot aan 2050. Ook hierin is materiaal verwerkt dat afkomstig is uit de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de eerste druk van dit boek, die in 1968 is uitgegeven.
Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte wordt vanaf 1981 onder een andere titel uitgegeven: Die grossen Weissagungen des Nostradamus - prophetische Weltgeschichte bis zum Jahr 2050. Dit boek maakt deel uit van de reeks "Arcana, het toonaangevende lichaam, geest en zielprogramma" van uitgeverij Random House in München, ISBN: 978-3-442-11772-7.

 

Een Centurie-onderzoeker van bedenkelijk allooi
Op deze website wordt ervan uitgegaan dat Centgraf na de Duitse inval in Polen in september 1939  is begonnen met het bestuderen van Nostradamus en de Centuriën, dat wil zeggen: Loogs Die Weissagungen des Nostradamus en vermoedelijk in het bijzonder diens commentaar op kwatrijn 03-57, dat in die tijd nogal spraakmakend was door de koppeling ervan aan de Duitse inval in Polen. De kritische opmerkingen van de Duitse ethicus/filosoof dr. Max Dessoir in Vom Jenseits der Seele over Nostradamus, de Centuriën en de Centurie-commentaren bracht hem er volgens eigen zeggen toe de voorspellingen in de Centuriën te vergelijken met de loop van de geschiedenis. 
Volgens eigen zeggen heeft Centgraf eind 1939 op grond van zijn analyse van de Centuriën landgenoten gewaarschuwd tegen de gevaren van een bliksemoorlog tegen Frankrijk. Wellicht was zijn studie erop gericht te doorgronden hoe de militaire en politieke situatie in Europa zich zou ontwikkelen. In de zomer van 1940 constateerde hij tot zijn schrik dat nationaalsocialisten zijn koppeling van een aantal kwatrijnen aan een dergelijke oorlog voor propagandadoeleinden hadden gebruikt. In de zomer van 1944 heeft hij volgens eigen zeggen geprobeerd vrede in Europa te bewerkstelligen door Hadamovsky, een prominente nationaalsocialist, voor te houden dat één van de kwatrijnen in de Centuriën daartoe aanknopingspunten bood. Hij zou zich ook hebben ingezet voor het lot van sommige van zijn vrienden die in concentratiekampen gevangen werden gehouden. Uit dit relaas, dat een aantal feitelijke onjuistheden bevat, blijkt niet dat Centgraf in 1933 lid was geworden van de SA, in 1937 lid geworden was van de NSDAP en dat hij in de oorlogsjaren een gewaardeerd nationaalsocialistisch activist was die antisemitische brochures schreef en de Centuriën en commentaren erop gebruikte voor propagandistische doeleinden in de vorm van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... en de brochure Nostradamus and England, waarmee in de zomer van 1944 de Britten hadden moeten worden gedemoraliseerd. 
Volgens het toekomstscenario in Voorspellingen die uitgekomen zijn... zou Engeland als wereldmacht ten onder gaan, zou Duitsland onder Hitler de leidende macht in Europa worden (het "Heilige Rijk") en zou de wereld een weldadige vrede tegemoet gaan die 57 jaar zou duren. In Centgrafs naoorlogse publicaties over Nostradamus en de Centuriën biedt Hendrik de Gelukkige, president van de Verenigde Staten van Europa, de wereld rond 2040 een weldadige vrede voor de duur van 57 jaar, krijgt Duitsland een leidende rol in de wereld (het "Heilige Rijk") en zal Engeland deel gaan uitmaken van de Verenigde Staten van Amerika en daarmee haar rol in de wereld kwijtraken.
Met andere woorden: het toekomstbeeld dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de Centuriën schetst, is even pro-Duits en anti-Brits als het toekomstbeeld in Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
D
e vraag rijst
of Centgraf in 1940/'41 een aantal teksten en een toekomstscenario heeft geschreven die hij in 1941 in propagandistische zin heeft omgebogen en na de oorlog weer in oorspronkelijke staat heeft hersteld, of dat de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... de eerste tekst was die hij over Nostradamus en de Centuriën heeft geschreven en dat hij deze tekst na de oorlog heeft omgebogen. Deze vraag, die belangrijk is omdat het moeilijk voorstelbaar is dat iemand die zijn propagandistische activiteiten in 1941/'44 voor het oog van de wereld heeft willen verbergen, het begin van zijn studie in 1939 dateert, kan ik vooralsnog niet beantwoorden. Vast staat dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de Centuriën, te beginnen met het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen, materiaal verwerkt heeft dat kan worden teruggevoerd op de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Noch in zijn naoorlogse publicaties, noch in het openbaar heeft Centgraf afstand genomen van of verontschuldigingen aangeboden voor wat hij in de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... had geschreven: commentaren die afschrikking en demoralisatie als doel hadden, die gericht waren tegen Joden en communisten en die de strekking hadden dat het nationaalsocialisme tientallen jaren lang de leidende kracht in Europa zou zijn. Integendeel, hij heeft zich gepresenteerd als een Centurie-onderzoeker die zijn lezers troostrijke woorden schenkt. In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, zijn tweede boek over Nostradamus en de Centuriën, dat hij twee jaar voor zijn overlijden had voltooid en tot op de dag van vandaag ongewijzigd is herdrukt, heeft hij, vergeleken met zijn eerste boek over Nostradamus en de Centuriën (Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte) nieuwe passages toegevoegd die terug kunnen worden gevoerd op Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
Mijn collega Ulrich Maichle houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar de activiteiten van Centgraf alias Centurio. Op zijn website Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939 - 1942 staan talloze transcripties van documenten waaruit diens nationaalsocialistische betrokkenheid blijkt. Maichle is in discussie met uitgeverij Random House in München teneinde Die grossen Weissagungen des Nostradamus, een licentie-uitgave van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, uit de handel te krijgen. Bij deze nodig ik u uit u te verdiepen in het oeuvre van Centgraf / Centurio, de artikelen op www.nostradamusresearch.org over zijn boeken en de bevindingen van Maichle. Wanneer u van mening bent dat het oeuvre van Centgraf alias Centurio politiek besmet is en dat zijn boek Die grossen Weissagungen des Nostradamus uit de handel dient te worden genomen, kunt u zich wenden tot uitgeverij Random House of tot uitgeverij Turm, die Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte tot op de dag van vandaag in haar fonds heeft.

Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen merkbaar van het niet bekend zijn van het nationaalsocialistische, activistische verleden van sommige Centurie-onderzoekers en in het geval van Centgraf ook het niet bekend zijn van het feit dat in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties zijn nationaalsocialistische opvattingen over de politieke ordening op het Europese continent in enigszins aangepaste vorm doorklinken. De editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad is daar een triest voorbeeld van. 
Ter gelegenheid van de 475e geboortedag van Nostradamus stonden in de editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad twee artikelen over Nostradamus, geschreven door Meir Marcel Faerber, mede-oprichter en voorzitter van het Verband Deutschsprachiger Schriftsteller in Israel
In Joodse achtergrond beïnvloedde werk van astronoom Nostradamus, het eerste artikel, heeft Faerber de biografische informatie over Nostradamus samengevat van de Engelsman James Laver in Nostradamus or the future foretold (Londen, 1942). De lezers van het Nieuw Israelitisch Weekblad maakten op die manier kennis met wat Laver over de joodse afkomst van Nostradamus, de bekering van zijn ouders tot het katholicisme, de opvoeding van Nostradamus door zijn grootvaders en het onderwijs dat hij van hen kreeg, geschreven had. In dit artikel stonden ook een aantal legendes die over Nostradamus de ronde doen. De titel van Lavers boek en het jaar van uitgifte ervan waren in Joodse achtergrond beïnvloedde werk van astronoom Nostradamus keurig en wel vermeld.
In Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, het tweede artikel, heeft Faerber de werkwijze van Nostradamus besproken en de trefzekerheid van een aantal kwatrijnen. De verdeelsleutel waarop in de titel is gezinspeeld, is de sleutel die de Duitse Centurie-onderzoeker Carl Loog in de periode 1916-1920 heeft ontwikkeld en die hij heeft beschreven in Die Weissagungen des Nostradamus (Pfullingen in Württemberg, 1921 (1920). Faerber heeft, zo blijkt uit zijn bespreking van het nawoord van uitgeverij Johannes Baum, de eerste druk van Die Weissagungen des Nostradamus geraadpleegd. De titel van Loogs boek en het jaar van uitgifte ervan is in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk keurig en wel vermeld.
In de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft Faerber kwatrijnen besproken die aan onder andere Louis XIV, Louis XVI, Napoleon, Napoleon III en de Tweede Wereldoorlog zijn gekoppeld en die hij als vervuld beschouwt. Ongeveer 36 kwatrijnen bevatten volgens hem toespelingen op Hitler. 
De koppeling van kwatrijnen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zoals de Duitse invasies in Frankrijk (1940) en Rusland (1941) en de zelfmoord van Hitler in 1945 komt mij merkwaardig voor. In Die Weissagungen des Nostradamus heeft Loog geen enkel kwatrijn aan deze gebeurtenissen gekoppeld. Volgens Loog zou de eerstvolgende grootschalige oorlog waarin Duitsland een van de strijdende partijen zou zijn, pas rond 2100 uitbreken. Over Hitler heeft hij in het geheel niet gerept. Uit nadere studie bleek mij dat de Nederlandstalige kwatrijnteksten in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk niet teruggevoerd konden worden op de kwatrijnteksten in Die Weissagungen des Nostradamus. Een aantal kwatrijnen in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk zijn in Die Weissagungen des Nostradamus in het geheel niet besproken. Dit wijst erop dat Die Weissagungen des Nostradamus niet het enige boek is dat Faerber heeft geraadpleegd bij het schrijven van Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. Die Weissagungen des Nostradamus is echter de enige titel die hij heeft genoemd.
Het boek dat Faerber bij het beschrijven van de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft geraadpleegd, is Centgrafs Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968). In de eerste alinea van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk staan de woorden Hadrie en Hitler. Centgraf is de eerste en enige Centurie-onderzoeker geweest die heeft gesteld dat het woord Hadrie in de Centuriën een anagram is voor Hitler en de As-mogendheden Duitsland en Italië. De eerste keer dat hij dit naar buiten bracht, was in 1941/'42 in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., de Nederlandse vertaling van de nationaalsocialistische Nostradamusbrochure die hij tussen juni en december 1941 geschreven dan wel voltooid had. In zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties heeft Centgraf deze verklaring gehandhaafd. 
De eerste twee zinnen van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, zijn terug te voeren op Centgrafs versie van kwatrijn 02-55 in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968):

Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk

Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, p.212.

In het conflict zal de grote, die weinig in aanzien stond, tenslotte toch het wonder volbrengen. Terwijl Hadrie, Hitler, zal moeten ervaren waarin hij tekortschiet, werpt op het feestmaal een schot de trotsen op de grond. 

In dem Konflikt wird der Große, der wenig galt,
Doch zuletzt das Wunder vollbringen:
Während Hadrie ( Hitler) sehen wird, daß ihm alles fehlt,
Wirft auf dem Festmahl ein Schuß den Stolzen zu Boden.

In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf de kwatrijnen die volgens hem reeds in vervulling zijn gegaan, geordend op jaar van vervulling. Aan Hitler heeft hij in ruim 30 kwatrijnen gekoppeld, een aantal dat Faerber heeft genoemd in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. De overige "trefzekere kwatrijnteksten" en de kern van de commentaren erop in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk vallen stuk voor stuk terug te voeren op Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Faerber de reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop ontleend heeft aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. 
De titel van het artikel van Faerber wekt de indruk dat de vervullingjaren van de reeks "trefzekere kwatrijnen" voortvloeien uit de toepassing van de sleutel van Loog. Dit blijkt dus niet het geval te zijn. De reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop zijn ontleend aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte en hebben niets met het boek van Loog van doen. Centgraf heeft de manier waarop hij vervullingjaren aan kwatrijnen toekende, de "historisch-kritische methode" genoemd. Deze methode is totaal anders dan de methode van Loog, die hij overigens wel kende. 
In 1978 was er bij het grote publiek niets bekend over het nationaalsocialistische verleden van Centgraf en de propagandabrochures die hij geschreven had onder gebruikmaking van de Centuriën. Ook was niets bekend over hoe in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties opvattingen over de ordening in Europa doorklinken die terug te voeren zijn op zijn opvattingen hierover in de Tweede Wereldoorlog. Naar het antwoord op de vraag of Faerber het werk van Centgraf zou hebben geraadpleegd als hij dit wel had geweten, kunnen we slechts gissen. Voor het moment moeten we constateren dat het erg triest is dat commentaar van een voormalig nationaalsocialist op de Profetieën van Nostradamus als een wolf in schaapskleren opgedoken is in een weekblad, bestemd voor de bevolkingsgroep die in de eerste helft van de vorige eeuw het hardst door de nationaalsocialisten is getroffen.

 

 

De Meern, 6 februari 2007
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 14 april 2012

 

Dankwoord
De schrijver spreekt zijn dank uit aan Versandantiquariat Hans-Jürgen Lange in Wietze (D) voor het toezenden van een kopie van Die siebziger Jahre in der Sicht des Propheten Nostradamus en het Institut für Zeitgeschichte voor het toezenden van een kopie van Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen.

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Het Vrije Volk, 24 december 1966, pagina 24 (Kerstbijlage). [tekst] 
 2. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939-1942. [tekst]
 3. Schöffel (Berlijnse Staatsbibliotheek) aan Van Berkel, 5 december 2005; in de aantekening op de titelpagina staan in het getal 1941 de eindcijfers 1 en 2 door elkaar heen. [tekst]
 4. Van Berkel: Mysterie 14-18 De Eerste Wereldoorlog onverklaard (R. Heijster, Tielt, 2000 [1999]) [tekst]
 5. Centurio-1953, p.11 en 260. [tekst]
 6. Centurio-1968, p.266. [tekst]
 7. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939-1942. [tekst]
 8. De Tombre, p.28-29. [tekst]
 9. Centurio-1953, p.128-129. [tekst]
 10. Centurio-1968, p.216-217. [tekst]
 11. Drude-1963, p.356-358. [tekst]
 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top