Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
De voorspellingen van Nostradamus (Brochures ter informatie #18, Berlijn, 1940)
- T.W.M. van Berkel -

English version

 
Zie ook:

Brochure-18-NLIn 1940-1941 produceerde de Deutsche Informationsstelle, een afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gevestigd in de Rauchstraße 27, Berlijn-W35, een serie anonieme propagandabrochures die 48 delen telde. Deze brochures verschenen in tien talen. De Duitstalige brochures droegen de serietitel Informations-Schriften. De Nederlandstalige brochures droegen in eerste instantie de serietitel Brochures ter informatie en later de serietitel Informatieboekjes.[1] 
Deel 18 in de serie Informations-Schriften, hierna aangeduid als Brochure-18-DE, had als titel Die Prophezeiungen des Nostradamus, niet te verwarren met het artikel van Elisabeth Noelle dat op 16 juni 1940 werd gepubliceerd in de Deutsche Allgemeine Zeitung
De Nederlandse vertaling van Brochure-18 verscheen in 1941 als deel 18 in de serie Brochures ter informatie en had als titel: De voorspellingen van Nostradamus. Deze brochure telde 15 pagina's en was gedrukt bij Erich Zander Druck- und Verlagshaus, Berlin SW29. De Franse vertaling was reeds in 1940 verschenen.
In Brochure-18-NL is, evenals in Brochure-18-DE, de naam van de auteur niet vermeld. Voor de omslag van Brochure-18-NL is de omslag gebruikt van Brochure-18-DE. Op die omslag zijn van linksonder naar rechtsboven Franstalige kwatrijnteksten gedrukt. In het rechthoekig kader aan de bovenzijde is de Duitse titel vervangen door de Nederlandse titel. In het rechthoekig kader aan de onderzijde is de aanduiding Informations-Schriften Nr. 18, Europa Verlag 1940 vervangen door Brochures ter Informatie No 18 / Europa-Uitgeverij 1941. De naam "Europa-Uitgeverij" is een gefingeerde naam.

Brochure-18-NL is een vrijwel letterlijke vertaling van Brochure-18-DE, met uitzondering van een ingevoegde voetnoot op p.1 van Brochure-18-NL, waarin het begrip Centurie wordt uitgelegd (in Brochure-18-DE is een dergelijke uitleg niet gegeven). In Brochure-18-NL zijn geen toespelingen gemaakt op de omstandigheden waarin Nederland en/of Vlaanderen in 1940 verkeerden. 
De tekst in Brochure-18-NL is op dezelfde manier ingedeeld als die in Brochure-18-DE, namelijk in vijf ongetitelde delen: informatie over Nostradamus en de Centuriën (p.1-6), uitgekomen voorspellingen (p.6-8), de gebeurtenissen in Frankrijk in mei-juni 1940 (p.8-10), voorspellingen aangaande Engeland, Duitsland en Hitler (p.10-14) en een afsluitend deel, waarin de Duitse eindoverwinning in het vooruitzicht is gesteld (p.15). Net als in Brochure-18-DE is in Brochure-18-NL als scheidingsteken een zesbladige bloem gebruikt. 
De tekst in Brochure-18-NL is niet voorzien van illustraties en de kwatrijnnummers van de behandelde kwatrijnen zijn niet gegeven.

 

De Nederlandstalige Centurie-teksten
Evenals in Brochure-18-DE staan in Brochure-18-NL geen Franstalige Centurie-teksten. De Nederlandstalige Centurie-teksten in Brochure-18-NL zijn stuk voor stuk vertalingen van de Duitstalige Centurie-teksten in Brochure-18-DE. Dit valt duidelijk te zien aan de tekst van de kwatrijnen 01-01 en 01-02. In Brochure-18-DE is de tekst van deze kwatrijnen overgenomen uit Nostradamus und seine Prophezeiungen für das zwanzigste Jahrhundert (dr. B. Winkler, Görlitz, 1939 [1938]), met als enige verschil dat in Brochure-18-DE in de eerste regel van kwatrijn 01-02 niet het woord mit staat zoals in de vertaling van Winkler, maar het woord bei. In Brochure-18-NL is deze Duitse vertaling vertaald in het Nederlands. In de nationaalsocialistische brochure Hoe zal deze oorlog eindigen? (Den Haag, april 1940, eerder in omloop gebracht dan Brochure-18-NL) staat eveneens een op Winkler-1939 gebaseerde vertaling van de kwatrijnen 01-01 en 01-02. In 1941 kwam mr. dr. H. Houwens Post alias mr. dr. W.L. Vreede tot een andere, meer woordgetrouwe vertaling.

De kwatrijnen 01-01 en 01-02

Brochure-18-DE, p.4
(Winkler-1939, p.12)

"Pasteur", p.13

Brochure-18-NL, p.4

Vertaling-Vreede-1941, p.34

Kwatrijn 01-01
Sitz ich des Nachts, geheimen Dingen offen,
In stiller Einsamkeit auf ehrnem Seherthron,
Läßt bald mich das verlorene Flämmchen hoffen,
Daß meinem Glauben wird der rechte Lohn.

Kwatrijn 01-01
Zit ik 's nachts, ontvankelijk voor geheime dingen,
in diepe eenzaamheid, op harden zienerstroon,
dan lat mij een verloren vonkje weldra hopen,
dat mijn geloof op de juiste wijze zal worden beloond.

Kwatrijn 01-01
Zit ik des nachts voor geheime dingen,
In stille eenzaamheid op bronzen zienerstroon,
Laat weldra mij het verloren vlammetje hopen,
Dat mijn geloof 't verdiende loon ontvangt.

Kwatrijn 01-01
's Nachts, gezeten voor de studie van verborgen dingen,
Alleen, rustend op de bronzen zetel:
Een klein licht, dat uit de eenzaamheid ontspruit,
Doet ontluiken, wat niet als ijdel te verwerpen valt.

Kwatrijn 01-02
Wenn ich die Rute bei den Händen fasse,
Netzt bald die Welle Saum und Füße mir.
Ich höre eine Stimme und erblasse.
Himmlisches Licht! Das Göttliche ist hier!

Kwatrijn 01-02
Als ik de roede in de handen vat,
besproeit weldra de golf mij zoom en voeten
,
ik hoor een stem dan en verbleek,
o hemelsch Licht! Hier is het goddelijke!
Kwatrijn 01-02
Wanneer
ik de roede in mijn handen neem,
Bespoelt de golf mij weldra mantelzoom en voeten,
Ik hoor een stem en verbleek,
Hemelsch licht! Het goddelijke is hier!
Kwatrijn 01-02
Met de staf in de handen, midden in de takken geplaatst,
Maakt hij met het water zowel de zoom als voeten nat.
Een gevoel van vrees en een stem trekken omhoog door de armen heen.
Goddelijke verhevenheid. Het goddelijke komt nader.

Ook aan de eerste regel van kwatrijn 10-31 op p.15 is te zien dat deze regel uit het Duits is vertaald en de betekenis van Le sainct empire viendra en Germanie (vert.: het heilige rijk zal in Germanië komen), de oorspronkelijke Franse kwatrijnregel, verkeerd weergeeft. In Brochure-18-DE is deze regel vertaald in Nach Deutschland wird kommen das Heilige Reich!. In Brochure-18-NL is het woord Nach niet vertaald in de betekenis van "erheen" maar in de betekenis van "opvolgend"; de Nederlandse vertaling luidt "Na Duitschland zal komen het heilige Rijk!". In Brochure-18-FR is dezelfde vertaalfout gemaakt.[2]

 

 

De propagandaboodschap
In Brochure-18-NL zijn dezelfde kwatrijnen behandeld, in dezelfde volgorde en met hetzelfde commentaar, als in Brochure-18-DEDe propagandaboodschap van Brochure-18-NL was dat Nostradamus, die in de zestiende eeuw het uitbreken in 1939-1940 van de oorlog had voorspeld en de nederlaag van Frankrijk, voor Engeland had voorspeld dat haar ondergang op handen was, dat er hongersnood zou uitbreken, dat Hitler voet zou zetten op Engelse bodem en dat Duitsland de overwinning zou behalen.

 

Overzicht behandelde kwatrijnen Brochure-18-NL

Pagina

Kwatrijn

Koppeling

4

01-01

Werkwijze Nostradamus

4

01-02 Werkwijze Nostradamus

6

08-76 Opkomst Cromwell

6

08-37

Onthoofding Charles I

8

09-52

Molotov - Von Ribbentrop pact, Duitse aanval op Frankrijk, 1940

9

09-83

Begin Westfeldzug, 10 mei 1940

9

04-37 Voortgang Duitse veldtocht in Frankrijk, mei-juni 1940

10

05-30

Italië neemt deel aan de oorlog; capitulatie Parijs

10

03-57 1939: Duitse inval in Polen, waardoor crisis in Engeland

11

10-100 Aankondiging einde 300-jarige heerschappij Engeland, die was begonnen in 1603

11

02-100 Chaos in Engeland

12

03-71

Hongersnood in Engeland

12

02-75 Luchtaanvallen op Engeland, hongersnood

12-13

02-83

Hongersnood in Engeland door een Duitse blokkade

13

02-05 Engeland zal worden aangevallen op zee

13

05-74 Hitler zal voet zetten op Engelse bodem

14

05-94 Großdeutschland: de succesvolle Westfeldzug
14 03-58 Geboorte Hitler
14 03-67 Opkomst nationaalsocialisme

15

10-31 Duitse eindoverwinning en wereldheerschappij

Dankwoord
Mijn dank gaat uit naar dr. Jacques Halbronn voor het toezenden van fotokopieën van de Duitse en Franse versie van Brochure-18.

 

De Meern, 8 januari 2007
T.W.M. van Berkel
 

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Van Berkel: Informatie over de Informations-Schriften (een nationaalsocialistische serie propagandabrochures, Berlijn, 1940-1941). [tekst]

  2. Brochure-18-DE, p.14; Brochure-18-NL, p.15; Brochure-18-FR, p.15. [tekst]

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top