Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Les prophéties de Nostradamus (F. Beroud, drukker, Parijs, 1940)
- T.W.M. van Berkel -

English version

 
Zie ook:

uitgave-BeroudIn 1940-1941 produceerde de Deutsche Informationsstelle, een afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gevestigd in de Rauchstraße 27, Berlijn-W35, een serie anonieme propagandabrochures die 48 delen telde. Deze brochures verschenen in tien talen. De Duitstalige brochures droegen de serietitel Informations-Schriften. De Franstalige brochures droegen de serietitel Information universelle.[1] 
Deel 18 in de serie Informations-Schriften, hierna aangeduid als Brochure-18-DE, had als titel Die Prophezeiungen des Nostradamus, niet te verwarren met het artikel van Elisabeth Noelle dat op 16 juni 1940 werd gepubliceerd in de Deutsche Allgemeine Zeitung. De Franse vertaling verscheen in 1940 als deel 18 in de serie Information Universelle. Deze brochure telde 15 pagina's.
De Franse Centurie-onderzoeker Robert Benazra heeft op p.496 van Repertoire Chronologique Nostradamique in het kort een 8 pagina's tellende brochure beschreven, verschenen in 1940, die eveneens de titel Les prophéties de Nostradamus droeg. Volgens de omslag was deze brochure gedrukt bij F. Beroud, rue Michel-le-Comte 25, Parijs-3.

In de uitgave-Beroud is, evenals in Brochure-18-FR, de naam van de auteur niet vermeld. Voor de omslag van de uitgave-Beroud is de omslag gebruikt van Brochure-18-FR, die een kopie is van de omslag van Brochure-18-DE. Hierop zijn van linksonder naar rechtsboven Franstalige kwatrijnteksten afgedrukt. In het rechthoekig kader onderaan de omslag is de tekst Numéro 18, INFORMATION UNIVERSELLE, EDITIONS EUROPEENNES PARIS, 1940 vervangen door de naam en het adres van Beroud (IMPRIMERIE F. BEROUD 25 Rue Michel-le-Comte - Paris 3). 
De tekst van de uitgave-Beroud is niet voorzien van illustraties.

De tekst van Brochure-18-FR is in de uitgave-Beroud opnieuw gezet, waardoor deze brochure geen 15 pagina's telt zoals Brochure-18-FR, maar 8. Waarom hiertoe is besloten, is mij niet duidelijk. 
In de uitgave-Beroud is de tekst aan één stuk door gedrukt, evenals in Brochure-18-FR. In beide versies zijn de kwatrijnen in dezelfde volgorde behandeld en hebben zij hetzelfde commentaar gekregen. In beide versies zijn bij de behandelde kwatrijnen geen kwatrijnnummers vermeld. Op p.8 van de uitgave-Beroud ontbreekt, evenals in Brochure-18-FR, de tekst van de eerste twee regels van kwatrijn 05-94; de aanduiding La Grande Allemagne, ontleend aan de eerste regel van kwatrijn 05-94, staat er wel. De eerste twee regels van kwatrijn 05-94 zijn wel afgedrukt in de Nederlandse en Duitse versie van Brochure-18. Het ontbreken van kwatrijn 05-94 in Brochure-18-FR en de uitgave-Beroud heeft naar mijn mening berust op wegvallen van tekst en niet op opzettelijk weglaten; in beide brochures namelijk is de inval in mei 1940 in Frankrijk gekoppeld aan kwatrijn 09-83 en de capitulatie van Parijs aan de kwatrijnen 04-37 en 05-30. Anders gezegd: de expansiedrift van Duitsland werd in deze brochures niet onder stoelen of banken gestoken.
De propagandaboodschap van de uitgave-Beroud was dat Nostradamus, die in de zestiende eeuw het uitbreken in 1939-1940 van de oorlog had voorspeld en de nederlaag van Frankrijk, voor Engeland had voorspeld dat haar ondergang nabij was, dat er hongersnood zou uitbreke
n, dat Hitler voet zou zetten op Engelse bodem en dat Duitsland de overwinning zou behalen.

 

Overzicht behandelde kwatrijnen uitgave-Beroud

Pagina

Kwatrijnen

Koppeling

2-3

01-01, 01-02

Werkwijze Nostradamus

3-4

08-76 Opkomst Cromwell

4

08-37

Onthoofding Charles I

4-5

09-52

Molotov - Von Ribbentrop pact, Duitse aanval op Frankrijk, 1940

5

09-83

Begin Westfeldzug, 10 mei 1940

5

04-37 Voortgang Duitse veldtocht in Frankrijk, mei-juni 1940

5

05-30 Italië neemt deel aan de oorlog; capitulatie Parijs

5-6

03-57

1939: Duitse inval in Polen, waardoor crisis in Engeland

6

10-100 Aankondiging einde 300-jarige heerschappij Engeland, die was begonnen in 1603
6 02-100 Chaos in Engeland
6 03-71 Hongersnood in Engeland
6 02-75 Luchtaanvallen op Engeland, hongersnood

7

02-83

Hongersnood in Engeland door een Duitse blokkade
7 02-05 Engeland zal worden aangevallen op zee
7 05-74 Hitler zal voet zetten op Engelse bodem

8

(05-94)

Großdeutschland: de succesvolle Westfeldzug
8 03-58 Geboorte Hitler
8 03-67 Opkomst nationaalsocialisme

 

De uitgave-Beroud eindigt op pagina 8 aldus:

Slotregels uitgave-Beroud

Au lecteur de nos jours il suffit de connaître les vers où le visionnaire a prédit les faits actuels, il y a précisément quatre cents ans.

 

__________________________________

 

In de uitgave-Beroud ontbreken de slotregels van Brochure-18-FR. Het is niet duidelijk of deze regels bij het zetten zijn weggevallen of bewust zijn weggelaten. De slotregels van Brochure-18-FR, die ook aan het einde staan van de Duitse en Nederlandse versie van deze brochure, verwijzen onder andere naar de eerste regel van kwatrijn 10-31. De oorspronkelijke tekst van deze regel luidt Le sainct empire viendra en Germanie.[2] In Brochure-18-DE is deze regel vertaald in Nach Deutschland wird kommen das Heilige Reich! Het is deze Duitse regel - en niet de originele Franse tekst - die in de diverse vertalingen werd vertaald. Daarbij werd het woord Nach niet vertaald in de zin van "erheen", maar in de zin van "opvolgend", zodat in Brochure-18-FR de tekst van deze regel luidde Après l'Allemagne viendra l'Empire Saint!. In de Nederlandse versie is bij de vertaling van de eerste regel van kwatrijn 10-31 dezelfde fout gemaakt.[3]  

Noch in Brochure-18-FR, noch in de uitgave-Beroud staan de originele Franse kwatrijnteksten en/of kwatrijnregels. De kwatrijnteksten en kwatrijnregels in deze brochures zijn vertaald uit het Duits.

Slotregels Brochure-18-FR

Au lecteur de nos jours il suffit de connaître les vers où le visionnaire a prédit les faits actuels, il y a précisément quatre cents ans. "L'Invincible" n'est plus aujourd'hui, un personnage inconnu, comme il a été pendant trois siècles. L'époque du "Grand" a surgi et avec elle, la réalisation des oracles que Nostradamus a légués au monde. Terminons dons par cette prophétie:

"APRÈS L'ALLEMAGNE VIENDRA
L'EMPIRE SAINT!"

 

Er zijn talloze voorbeelden te geven van nationaalsocialistisch propagandamateriaal dat in verschillende uitvoeringen in omloop is gebracht. Opium in Indien bijvoorbeeld, deel 4 uit de serie Informations-Schriften, geschreven door Reinhard Frank, heeft oorspronkelijk deel uitgemaakt van de serie England ohne Maske, een serie die eveneens was geproduceerd door de Deutsche Informationsstelle, en had in die serie als titel Englands Herrschaft in Indien. In het geval van de uitgave-Beroud lijkt iets anders aan de hand te zijn. Deze uitgave maakt geen deel uit van een serie, maar is zo te zien een op zichzelf staande uitgave. Hopelijk wijst verder onderzoek uit hoe de uitgave-Beroud tot stand is gekomen.

 

Dankwoord
Mijn dank gaat uit naar Robert Benazra voor het toezenden van een fotokopie van de uitgave-Beroud en naar dr. Jacques Halbronn voor het toezenden van fotokopieën van de Duitse en Franse versie van Brochure-18.

 

De Meern, 20 december 2006
T.W.M. van Berkel
 
bijgewerkt op 8 januari 2007

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Van Berkel: Informatie over de Informations-Schriften (een nationaalsocialistische serie propagandabrochures, Berlijn, 1940-1941). [tekst]

  2. Zie bijvoorbeeld: Le Pelletier, boek II, p.208. [tekst]

  3. Brochure-18-DE, p.14; Brochure-18-FR, p.15; Brochure-18-NL, p.15. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top