Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Les prophéties de Nostradamus  (Information Universelle #18, Parijs, 1940)
- T.W.M. van Berkel -

English version

 
Zie ook:

brochure-18-FRIn 1940-1941 produceerde de Deutsche Informationsstelle, een afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gevestigd in de Rauchstraße 27, Berlijn-W35, een serie anonieme propagandabrochures die 48 delen telde. Deze brochures verschenen in tien talen. De Franstalige brochures droegen de serietitel Information universelle.[1] 
Deel 18 in de serie Informations-Schriften, hierna aangeduid als Brochure-18-DE, had als titel Die Prophezeiungen des Nostradamus, niet te verwarren met het artikel van Elisabeth Noelle dat op 16 juni 1940 werd gepubliceerd in de Deutsche Allgemeine Zeitung. De Franse versie van Brochure-18 (Brochure-18-FR) verscheen in 1940 als deel 18 in de serie Information Universelle. Als uitgeversnaam was de firma Editions Européenes vermeld, een gefingeerde naam.
In Brochure-18-FR is, evenals in Brochure-18-DE, de naam van de auteur niet vermeld.
Voor de omslag van Brochure-18-FR is de omslag gebruikt van Brochure-18-DE. In het rechthoekig kader aan de bovenzijde is de Duitse titel vervangen door de Franse titel. In het rechthoekig kader aan de onderzijde is de aanduiding Informations-Schriften Nr. 18, Europa-Verlag 1940 vervangen door Numéro 18 Information Universelle Editions Européennes Paris 1940.
De tekst van Brochure-18-FR, die in tegenstelling tot de tekst in Brochure-18-DE aan één stuk door is gedrukt, is niet voorzien van illustraties. De kwatrijnnummers van de behandelde kwatrijnen zijn niet gegeven.

 

Het jaar 1792
De tekst in Brochure-18-FR is op enkele uitzonderingen na parallel aan Brochure-18-DE, de brontekst. In vergelijking met Brochure-18-DE is in Brochure-18-FR een passage ingevoegd. Met het oog op de Franse Republikeinse kalender is op p.8-9 in Brochure-18-FR aandacht besteed aan het in de Brief aan Henri II genoemde jaartal 1792. In vergelijking met de parallelle tekst in Brochure-18-DE is de beschrijving van de invoering van deze kalender meer gedetailleerd; de vertaler heeft aan de oorspronkelijke beschrijving een paar feiten toegevoegd en een verandering doorgevoerd, mogelijk om de lezers van Brochure-18-FR zoveel mogelijk te imponeren. In Brochure-18-FR is de datum van de invoering van de kalender vermeld (22 september) en is er niet geschreven over Revolutionäre maar over de Convention nationale. De naam van Napoleon heeft als toevoeging Ier gekregen. In onderstaand overzicht is de betrokken passage geel gemarkeerd. Verder zijn er geen extra passages toegevoegd met het oog op de situatie in Frankrijk in 1940.
Het "letterlijke citaat" uit de Brief aan Henri II in Brochure-18-FR is het resultaat van de vertaling uit het Duits en het toespitsen van de tekst van het citaat op de uitleg. In de Duitse tekst staan de woorden Zeitalter (tijdperk, eeuw, periode) en erneuere (vernieuwen). In het citaat in Brochure-18-FR is Zeitalter vertaald in computation (berekening, berekening van de data van feestdagen); erneuere is vertaald in réformer (herzien). In onderstaand overzicht zijn deze woorden blauw gemarkeerd. De geschetste gebeurtenissen in het commentaar in Brochure-18-FR lijken perfect aan te sluiten op het citaat. In werkelijkheid heeft de vertaler het citaat perfect laten aansluiten op zijn commentaar.

Het jaar 1792

Brochure-18-DE, p.7

Brochure-18-FR, p.8-9

Hier sei nur auf eine Stelle aus dem Brief an Heinrich II. hingewiesen, wo es wörtlich heißt:

Im Jahre 1792 wird man sich einbilden, daß das Zeitalter sich erneuere.

Nun begann mit der Herbst-Tag- und Nachtgleiche, die durch die französischen Revolutionäre eingeführte neue Zeitrechnung, die am 9. September 1805 von Napoleon wieder außer Kraft gesetzt wurde. Die Fixierung dieses Ereignisses durch Nostradamus gehört zu dem Erstaunlichsten, was wir von ihm kennen.

D'une lettre qu'il adressa à Henri II, nous citons littéralement les lignes suivantes:

"En 1792 on imaginera réformer la computation."

En effet, les Français réformèrent la computation, quand ils firent la Révolution; la Convention nationale établit que l'année commençait à l'équinoxe d'automne (22 Septembre). Napoleon Ier abolit cette réforme le 9 Septembre 1805. Le fait de Nostradamus, d'avoir si exactement prédit ces évènements-là, est une chose des plus surprenantes qu'on sache.

 

De Franse Centurie-teksten
Bij het vertalen van de tekst van Brochure-18-DE in het Frans zijn Duitse vertalingen van Centurie-teksten in het Frans vertaald en niet - zoals in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? - vervangen door oorspronkelijke Franse teksten. Dit valt enigszins te zien aan de passage met betrekking tot 1792. De oorspronkelijke passage in de Brief aan Henri II luidt aldus: l'an mil sept cens nonante deux que l'ô cuydera estre vne renouation de siecle.[2] Het "letterlijk citaat" in Brochure-18-FR luidt: En 1792 on imaginera réformer la computation.
Een veel sprekender voorbeeld is de tekst van de kwatrijnen 01-01 en 01-02. In Brochure-18-DE, waarin overigens geen Franstalige Centurie-teksten en/of regels staan, staat een Duitse vertaling van deze kwatrijnen, die de Centuriën openen. Deze vertaling is een vrije vertaling, overgenomen uit Nostradamus und seine Prophezeiungen für das zwanzigste Jahrhundert (dr. B. Winkler, Görlitz, 1939 [1938]), met als enige verschil dat in Brochure-18-DE in de eerste regel van kwatrijn 01-02 niet het woord mit staat zoals in de vertaling van Winkler, maar het woord bei. In Brochure-18-FR is deze Duitse vertaling vertaald in het Frans, waardoor kwatrijnteksten zijn ontstaan die sterk verschillen van de originele teksten, niet alleen door de bewoordingen, maar ook door het feit dat de Franstalige kwatrijnteksten in Brochure-18-FR niet het rijmschema a-b-a-b hebben, in tegenstelling tot de originele Franstalige kwatrijnteksten. Het afwijken ten opzichte van de originele Franstalige kwatrijnteksten en het ontbreken van het rijmschema a-b-a-b geldt ook voor de overige kwatrijnteksten in Brochure-18-FR.

De kwatrijnen 01-01 en 01-02

Le Pelletier, II, p.21

Brochure-18-DE, p.4
(Winkler-1939, p.12)

Brochure-18-FR, p.5-6

Kwatrijn 01-01
Estant assis de nuict secret estude,
Seul reposé sur la selle d'aerain:
Flambe exigue sortant de solitude,
Fait prosperer qui n'est à croire vain.

Kwatrijn 01-01
Sitz ich des Nachts, geheimen Dingen offen,
In stiller Einsamkeit auf ehrnem Seherthron,
Läßt bald mich das verlorene Flämmchen hoffen,
Daß meinem Glauben wird der rechte Lohn.

Kwatrijn 01-01
La nuit me trouve accessible aux choses secrètes,
Dans la silencieuse solitude assis sur mon trône de visionnaire,
La petite flamme perdue me fait espérer
Que ma foi obtiendra la juste récompense.

Kwatrijn 01-02
La vierge en main mise au milieu de Branches
De l'onde il moulle & le l'imbe & le pied:
Vn peur & voix fremissent par les manches:
Splendeur diuine. Le diuin pres s'assied.

Kwatrijn 01-02
Wenn ich die Rute bei den Händen fasse,
Netzt bald die Welle Saum und Füße mir.
Ich höre eine Stimme und erblasse.
Himmlisches Licht! Das Göttliche ist hier!
Kwatrijn 01-02
Lorsque je prends la baguette dans ma main,
Je sens le contact de l'onde dans la bordure de mon habillement et dans mes pieds.
J'entends une voix et je pâli,
Lumière céleste! Voici le divin!

Ook aan de eerste regel van kwatrijn 10-31 op p.15 is te zien dat deze regel uit het Duits is vertaald en de originele Franse kwatrijnregel niet weergeeft. De vertaling in Brochure-18-DE is correct. In Brochure-18-FR is het woord Nach niet vertaald in de zin van "erheen" maar in de zin van "opvolgend", waardoor in Brochure-18-FR de komst van het Heilig Rijk in het vooruitzicht is gesteld na Duitsland, in plaats van dat Duitsland het Heilig Rijk wordt. 

  • Le Pelletier, II, p.208: Le sainct empire viendra en Germanie

  • Brochure-18-DE, p.14: Nach Deutschland wird kommen das Heilige Reich!

  • Brochure-18-FR, p.14: Après l'Allemagne viendra l'empire saint!

In Brochure-18-NL is dezelfde vertaalfout gemaakt.[3]

 

De propagandaboodschap
In Brochure-18-FR zijn dezelfde kwatrijnen behandeld, in dezelfde volgorde en met hetzelfde commentaar, als in Brochure-18-DE. Echter, op p.14 in Brochure-18-FR ontbreekt de tekst van de eerste twee regels van kwatrijn 05-94. De aanduiding La Grande Allemagne, ontleend aan de eerste regel van kwatrijn 05-94, staat er wel. De eerste twee regels van kwatrijn 05-94 zijn wel afgedrukt in de Nederlandse en Duitse versie van Brochure-18. Het ontbreken van kwatrijn 05-94 in Brochure-18-FR is naar mijn mening veroorzaakt door wegvallen van tekst en niet door opzettelijk weglaten; in Brochure-18-FR is de inval in mei 1940 in Frankrijk gekoppeld aan kwatrijn 09-83 en de capitulatie van Parijs aan de kwatrijnen 04-37 en 05-30. Anders gezegd: de expansiedrift van Duitsland werd in Brochure-18-FR niet onder stoelen of banken gestoken.
De propagandaboodschap van Brochure-18-FR was dat Nostradamus, die in de zestiende eeuw het uitbreken in 1939-1940 van de oorlog had voorspeld en de nederlaag van Frankrijk, voor Engeland had voorspeld dat haar ondergang op handen was, dat er hongersnood zou uitbreken, dat Hitler voet zou zetten op Engelse bodem en dat Duitsland de overwinning zou behalen.

 

Overzicht behandelde kwatrijnen Brochure-18-FR

Pagina

Kwatrijn

Koppelingen

5-6

01-01

Werkwijze Nostradamus

6

01-02

Werkwijze Nostradamus
7 08-76 Opkomst Cromwell

7-8

08-37

Onthoofding Charles I

9

09-52

Molotov - Von Ribbentrop pact, Duitse aanval op Frankrijk, 1940
9 09-83 Begin Westfeldzug, 10 mei 1940

10

04-37

Voortgang Duitse veldtocht in Frankrijk, mei-juni 1940
10 05-30 Italië neemt deel aan de oorlog; capitulatie Parijs

10-11

03-57

1939: Duitse inval in Polen, waardoor crisis in Engeland

11

10-100 Aankondiging einde 300-jarige heerschappij Engeland, die was begonnen in 1603
11 02-100 Chaos in Engeland

12

03-71

Hongersnood in Engeland
12 02-75 Luchtaanvallen op Engeland, hongersnood

12-13

02-83

Hongersnood in Engeland door een Duitse blokkade

13

02-05 Engeland zal worden aangevallen op zee
13 05-74 Hitler zal voet zetten op Engelse bodem

14

(05-94) Großdeutschland: de succesvolle Westfeldzug
14 03-58 Geboorte Hitler
14 03-67 Opkomst nationaalsocialisme

15

10-31 Duitse eindoverwinning en wereldheerschappijDankwoord
Mijn dank gaat uit naar dr. Jacques Halbronn voor het toezenden van fotokopieën van de Duitse en Franse versie van Brochure-18. Op de omslag van het exemplaar van de Franse versie en op p.3 staat een stempel van de bibliotheek van de Duitse ambassade in Parijs:

AMBASSADE D'ALLEMAGNE

____________

BIBLIOTHEQUE

24, Rue Hamelin, PARIS-XVI

 

De Meern, 8 januari 2007
T.W.M. van Berkel
 

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Van Berkel: Informatie over de Informations-Schriften (een nationaalsocialistische serie propagandabrochures, Berlijn, 1940-1941). [tekst]

  2. Le Pelletier, boek II, p.157. [tekst]

  3. Brochure-18-NL, p.15. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top