Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ONDERZOEKSRESULTATEN
Verlopen voorspellingen
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Brief aan Henri II

...ik merk op dat ik, als ik dat zou willen, voor elk kwatrijn de tijd zou kunnen noemen; dit zou ik zowel langs sterrenkundige weg als langs andere weg kunnen doen...

In de kwatrijnen en brieven staan veel voorspellingen, maar van slechts enkele is het vervullingmoment gegeven. 
Eén van de uitgangspunten in het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel is dat een voorspelling van Nostradamus pas kan worden vergeleken met de loop van de geschiedenis, als het vervullingmoment vaststaat dat hij zelf heeft berekend.

Uit het onderzoek is gebleken dat een aantal voorspellingen in de kwatrijnen en brieven zijn verlopen. Deze voorspellingen zijn vergeleken met wat er zich in het verleden heeft voorgedaan. 

 

Verlopen voorspellingen in de Brief aan César

Brief aan César
...Gerekend vanaf het ogenblik dat ik dit schrijf, zal de wereld binnen honderdzevenenzeventig jaar, drie maanden en elf dagen worden bezocht door pest, langdurige hongersnood en oorlogen...

In de brief aan César staan bijna geen voorspellingen. De hierboven geciteerde voorspelling is de enige die is verlopen. Het begin van de looptijd van deze voorspelling is 1 maart 1555, de datum van de brief aan César. Het eind van de looptijd is 12 juni 1732, Juliaanse kalender.[1]
In de periode tussen 1555 en 1732 is er pest geweest en zijn er oorlogen geweest. Ongetwijfeld zal de voedselsituatie van tijd tot tijd te wensen hebben overgelaten. Zo bezien is deze voorspelling uitgekomen.
Deze voorspelling heeft echter een algemeen karakter. Nostradamus heeft geen landen vermeld en geen data waarop er hoogtepunten zijn wat betreft pest, langdurige hongersnood of oorlogen. Hij maakt ook niet duidelijk wat er zo bijzonder is aan de datum 12 juni 1732. Het is een voorspelling die meer vragen oproept dan dat hij concrete feiten oplevert qua plaatsen en data.

 

Noten

  1. Alle data in dit artikel zijn volgens de Juliaanse kalender. De datum 12 juni 1732 is volgens de Gregoriaanse kalender 23 juni 1732. [tekst]

Verlopen voorspellingen in de Brief aan Henri II

 

Brief aan Henri II

(de eerste serie voorspellingen)
...Ik begin hierbij in de tegenwoordige tijd, dat wil zeggen op 14 maart 1557, en ga van daaraf ver de toekomst in tot aan wat komen zal aan het begin van het zevende millennium, dat erg grondig is berekend voor zover mijn sterrenkundige berekeningen en overige kennis reiken, waarop de tegenstanders van Jezus Christus en zijn Kerk erg sterk in aantal zullen toenemen...

(de tweede serie voorspellingen)
...Te beginnen met dat jaar zal er een veel grotere vervolging beginnen van de Christelijke Kerk dan ooit een in Afrika heeft plaatsgehad, die zal duren tot het jaar zeventienhonderdtweeënnegentig, dat men zal houden voor een vernieuwing van de tijd...

...Dit zal dichtbij het zevende millennium zijn, wanneer het heiligdom van Jezus Christus niet meer zal worden bezwaard door de ongelovigen die uit het Noorden komen...

De brief aan Henri II is gedateerd op 27 juni 1558 en vergezelt de achtste, negende en tiende centurie, het restant van de Profetieën.
De citaten uit de brief aan Henri II hebben betrekking op twee afzonderlijke series voorspellingen. Het eerste citaat gaat vooraf aan de eerste tijdrekening aangaande het Oude Testament. Deze tijdrekening is gebaseerd op de Bijbel, astrologie en op ideeën van Nostradamus. Na die tijdrekening volgt de eerste serie voorspellingen. Het tweede en derde citaat hebben betrekking op de tweede serie voorspellingen. Deze serie voorspellingen wordt ingeleid door een opsomming van retrogradaties, zodiacale lengten en aspecten. De opsomming wordt voorafgegaan door een tweede tijdrekening aangaande het Oude Testament. Deze tijdrekening is gebaseerd op de Bijbel.

 

De eerste serie voorspellingen
De eerste serie voorspellingen heeft een looptijd van ongeveer 270 jaar. De aanvangsdatum van de looptijd is 14 maart 1557. De einddatum is 25 april 1827. Op deze datum gaat het zesde millennium over in het zevende. Nostradamus noemt wel de aanvangsdatum, maar niet de einddatum van de looptijd van de eerste serie voorspellingen. De einddatum vloeit voort uit het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel.
De context van het eerste citaat wijst uit dat de eerste serie voorspellingen een samenvatting is van de kwatrijnen die betrekking hebben op deze periode. Het voorspellingssysteem dat voor deze periode geldt, is het CD4-systeem, het systeem dat Nostradamus heeft gebruikt bij het berekenen van vervullingjaren van kwatrijnen.
[1] De voorspellingen gaan niet vergezeld van vervullingjaren. Er zijn ook geen aanwijzingen met betrekking tot vervullingjaren. Nostradamus noemt drie regeerperioden: een van 18 jaar, een van 73 jaar en 7 maanden en een van 7 jaar. Het is niet mogelijk deze perioden te dateren.
De eerste serie voorspellingen kan niet worden gecontroleerd. Uit de datum 14 maart 1557 vloeit wel voort dat in de achtste, negende en tiende centurie geen kwatrijnen staan die vóór 14 maart 1557 in vervulling gaan. De looptijd van de kwatrijnen begint op 1 maart 1555, de datum van de brief aan César.
[2]

 

De tweede serie voorspellingen
De tweede serie voorspellingen loopt van 1 januari 1606 tot 25 april 3827, de datum waarop het achtste millennium eindigt en waarop volgens Nostradamus het Laatste Oordeel wordt voltrokken en de wereld zal vergaan. Nostradamus noemt deze data zelf niet. Ze zijn ontdekt in het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel.
Aan de tweede serie voorspellingen liggen geen visioenen ten grondslag. Nostradamus heeft ze volledig gebaseerd op mundane astrologie. Hij heeft in deze serie voorspellingen aspecten uitgelegd zoals ze zich voordoen in de periode 1 januari 1606 - 24 februari 1607. Hij heeft voor deze voorspellingen vervullingjaren berekend met het CD100-systeem.
[3]

Nostradamus opent de tweede serie voorspellingen met de aankondiging dat van 1606 tot 1792 een ernstige vervolging van de Christelijke Kerk zal plaatsvinden. Deze voorspelling heeft een looptijd van 186 jaar. Hij is te vaag om te kunnen worden gecontroleerd; Nostradamus noemt geen landen of piekjaren. De geschiedenis wijst overigens niet uit dat er in de periode 1606 - 1792 sprake was van een langdurige, systematische vervolging van de Christelijke Kerk. Voorzover valt na te gaan, is deze voorspelling niet uitgekomen.
Nostradamus schrijft dat het jaar 1792 volgens velen een vernieuwing van de tijd markeert. Een aantal onderzoekers meent dat deze voorspelling tot in detail is uitgekomen. In Frankrijk namelijk werd op 21 september 1792 (Gregoriaanse kalender) de Republiek uitgeroepen en werd er in oktober 1793 een nieuw kalendersysteem ingevoerd. Nostradamus bedoelt echter een vernieuwing van de tijd vanwege het einde van de vervolging van de Kerk. In de brief aan Henri II staan geen voorspellingen die in verband kunnen worden gebracht met de Franse Revolutie.
Nostradamus beschrijft opvolgend gebeurtenissen die zich volgens hem zullen voordoen tussen 1792 en 25 april 1827, het begin van het zevende millennium. Hij noemt niet de jaren waarin deze gebeurtenissen zich zullen voordoen. De looptijd van deze voorspellingen is vrij kort, 37 jaar, en laat globale bespreking toe.
Volgens Nostradamus zal Venetië korte tijd na 1792 tot grote macht komen. Het tegendeel is het geval geweest. Napoleon maakte in 1797 een einde aan het bestaan van deze republiek.
In de periode 1792 - 1827 zouden Byzantijnse en Ligurische zeilen samengaan. Nostradamus bedoelt waarschijnlijk een samengaan van Osmaanse en Genuese oorlogsvloten. Dit heeft zich niet voorgedaan, evenmin als een oorlog in de Adriatische Zee.

Vervolging van Kerk en paus
Nostradamus voorspelt voor de periode 1792 - 1827 een nieuwe vervolging van de Kerk en diens "ware stadhouder", waarbij koningen een monsterverbond sluiten. Het volgende deed zich voor. Paus Pius VI veroordeelde tijdens de Franse Revolutie de nieuwe Franse grondwet. Hij werd gevangen genomen bij de inname van Rome in 1798 en overleed in Valence in 1799. Pius VII, zijn opvolger, sloot met Frankrijk een concordaat in 1801 en was aanwezig bij de kroning van Napoleon tot keizer. Hij weigerde echter een politiek verbond te sluiten met Napoleon en besloot hem te excommuniceren. Napoleon liet Pius VII op 6 juli 1809 arresteren en gevangen zetten in Savona. In 1812 werd hij overgebracht naar Fontainebleau. Er was geen sprake van een monsterverbond van koningen of van een geloofsvervolging door Napoleon. 
Als Nostradamus bij deze voorspelling de periode 1798 - 1809 op het oog heeft gehad, is deze voorspelling voor een deel uitgekomen. Hij noemt echter geen jaartallen, zodat deze voorspelling niet kan worden gecontroleerd.

Napoleon: de "tweede Antichrist" of de "Gallische Ogmyos"?
Napoleon had de Kerk in politieke zin wel in zijn greep. Hij zou de "tweede Antichrist" kunnen zijn die Nostradamus noemt in de brief aan Henri II. De heerschappij van de "tweede Antichrist" wordt beëindigd door iemand, die opereert vanuit Lyon, de "stad van Plancus". Dat is niet het geval geweest. De gezworen vijanden van Napoleon waren de Engelsen, Oostenrijkers, Pruisen en Russen.
Nostradamus schrijft vervolgens over de "Gallische Ogmyos", een Franse machthebber die een groot rijk zal vestigen. Deze machthebber komt ná de tweede Antichrist. Napoleon kan daarom niet met de Gallische Ogmyos in verband worden gebracht, ondanks dat hij een groot rijk vestigde. Als er wél een verband is met de Gallische Ogmyos, kan Napoleon niet in verband worden gebracht met de tweede Antichrist.
Nostradamus voorspelt voor deze periode grote overstromingen, maar schrijft niet waar en wanneer. Deze voorspelling kan niet worden gecontroleerd.

Tegenstrijdige voorspellingen aangaande de Kerk
Nostradamus voorspelt een algemene vrede en het einde van de beproevingen van de Kerk dichtbij 1827, het jaar waarin het zesde millennium overgaat in het zevende. Aan het Franse keizerrijk kwam in 1814 een einde. De situatie in Europa begon te normaliseren. Paus Pius VII werd vrijgelaten, richtte nieuwe bisdommen op en herstelde de Jezuïtenorde. De loop van de geschiedenis lijkt Nostradamus gelijk te geven.
De voorspellingen aangaande de Kerk zijn echter strijdig met wat Nostradamus in de eerste serie voorspellingen schrijft over de Kerk. In de eerste serie voorspellingen schrijft Nostradamus dat vanaf 1827 het aantal tegenstanders van de Kerk sterk toeneemt in aantal. In de tweede serie voorspellingen schrijft hij dat in 1827 een eind komt aan de moeilijkheden waarin de Kerk door vervolging verkeert. Volgens de tweede serie voorspellingen is de vervolging van de Kerk begonnen in 1606. In de eerste serie voorspellingen, die loopt van 1557 tot 1827, rept Nostradamus met geen woord over een vervolging van de Kerk van 1606 tot 1792 en een vervolging van 1792 tot omstreeks 1827.
De oorzaak van deze tegenstrijdigheid is het gebruik van twee verschillende voorspellingssystemen:

Eerste serie voorspellingen Tweede serie voorspellingen
Looptijd 14-03-1557 - 25-04-1827 01-01-1606 - 25-04-1827
Progressiesysteem CD4-systeem CD100-systeem
Duidingmethodiek Wat: visioenen
Waar: astrologie
Wanneer: astrologie
Wat: astrologie
Waar: astrologie
Wanneer: astrologie
Duidingperiode 16-10-1524 - 27-02-1554 01-01-1606 - 24-02-1607

De twee voorspellingssystemen verschillen van elkaar in duidingperiode, duidingmethodiek en tijdvergrotingsfactor wat betreft het progressiesysteem. Op zich hoeft dat geen bezwaar te zijn; in de geboorte-astrologie bijvoorbeeld worden wel vaker verschillende progressiesystemen gelijktijdig gebruikt. Maar in de geboorte-astrologie is het zo dat die progressiesystemen worden gerelateerd aan de geboortehoroscoop, terwijl  het CD4-systeem en het CD100-systeem niet aan een horoscoop zijn gerelateerd. 
Het gelijktijdig gebruik van twee totaal verschillende voorspellingssystemen die op geen enkele wijze met elkaar in verband staan en niet aan een en dezelfde horoscoop zijn gerelateerd, leidt onherroepelijk tot tegenstrijdige voorspellingen.

 

Noten

  1. Het CD4-systeem is beschreven op de pagina voorspellingssystemen op deze website. [tekst]

  2. Zie hiervoor onder andere de behandeling van kwatrijn 03-56 op deze website [tekst]

  3. Het CD100-systeem is beschreven op de pagina voorspellingssystemen op deze website. [tekst]

Verlopen voorspellingen in de kwatrijnen

 

Kwatrijn 01-25
Verloren, verborgen, gevonden gedurende zo lange tijd,
De herder zal als halfgod worden vereerd.
Voordat de Maan haar grote rondloop volbrengt,
Zal hij door andere winden worden onteerd.

Kwatrijn 01-62
Helaas, de letteren zullen een groot verlies lijden
Voordat de cyclus van Latona is afgesloten.
Vuur, grote zondvloed, groter door onwetende regenten,
Wat gedurende lange tijd niet wordt hersteld.

Kwatrijn 08-49
Saturnus in Stier, Jupiter in water, Mars in de pijl:
Zes februari zal sterfte geven.
De lieden van Tardaigne. In Brugge zo'n grote bres,
Dat te Ponteroso de Barbarijse leider zal sterven.

Kwatrijn 09-55
De vreselijke oorlog die zich in het Westen voorbereidt.
In het volgend jaar zal de pest uitbreken,
Zo vreselijk, dat jong en oud en dier er niet aan ontkomen.
Bloed, vuur, Mercurius, Mars, Jupiter in Frankrijk.

Kwatrijn 09-73
In Foix treedt een koning met een hemelsblauwe tulband binnen
En hij zal regeren korter dan een rondloop van Saturnus.
Een koning met witte tulband en Byzantium met het hart van de heirban.
De Zon, Mars en Mercurius zijn samen dichtbij de Urn.

 

Kwatrijn 01-25
In de derde regel in dit kwatrijn verwijst Nostradamus naar het jaar 1827, het eind van het zesde millennium, waarover de Maan regeert. Wat hij voorspelt, speelt zich af vóór 1827. Het is echter niet duidelijk welk jaar hij voor ogen heeft. Het is ook niet duidelijk welk land hij voor ogen heeft. Deze voorspelling kan niet worden gecontroleerd.

Kwatrijn 01-62
In de tweede regel staat de naam Latona. Dit is een andere naam voor de Maan. Ook in dit kwatrijn verwijst Nostradamus naar het jaar 1827, het eind van het zesde millennium, waarover de Maan regeert. De voorspelling heeft betrekking op letterkunde of wetenschap. Het is opnieuw niet duidelijk wat hij precies voor ogen heeft. Er ontbreken jaren, landen en specificaties van gebeurtenissen. Ook deze voorspelling kan niet worden gecontroleerd.

Kwatrijn 08-49
In de eerste regel verwijst Nostradamus naar een astrologische configuratie, waarbij Saturnus in Stier staat, Jupiter in Kreeft en Mars in Boogschutter. Berekeningen op grond van het CD4-systeem hebben uitgewezen dat deze configuratie zich heeft voorgedaan op 25 augustus 1527, 02:10:54 G.M.T. De vervullingdatum is 6 februari 1776, Juliaanse kalender. In de Gregoriaanse kalender is dit 17 februari 1776.
Er is geen veldslag geweest in de buurt van Brugge op of omstreeks 17 februari 1776. Ook is er geen overlijdensgeval bekend van een Barbarijse (Algerijnse) leider. 
Deze voorspelling is niet uitgekomen.

Kwatrijn 09-55
In de vierde regel verwijst Nostradamus naar een astrologische configuratie, waarbij Mercurius, Mars en Jupiter in Leeuw staan, het teken dat heerst over Frankrijk. In de "voorstellingenperiode", de periode van 16 oktober 1524 tot 27 februari 1554, waarin Nostradamus visioenen kreeg, deed deze configuratie zich voor van 10 tot 20 juli 1528. In het onderzoek is de datum 15 juli 1528 aangehouden. Op die datum stonden de drie planeten het dichtst bij elkaar. Mercurius stond op 2:28:45 Leeuw, Mars op 1:08:23 Leeuw en Jupiter op 4:35:28 Leeuw. Er was bovendien een conjunctie met de Zon op 1:28:21 Leeuw. Toepassing van het CD4-systeem levert op dat "de vreselijke oorlog die wordt voorbereid in het Westen" kort na 1844 begint. Ook zal er sprake zijn van een vreselijke epidemie in de periode vanaf 15 december 1844, Gregoriaanse kalender. Dit alles doet zich voor in Frankrijk.
In de jaren rond 1844 was er geen sprake van een epidemie of een vreselijke oorlog in de zin zoals Nostradamus heeft bedoeld. De Krimoorlog, die uitbrak in 1853, werd niet voorbereid in het Westen en werd ook niet gevoerd in het Westen, maar op de Krim. Rusland viel Turkije aan. Turkije werd gesteund door Frankrijk, Groot-Brittannië en Oostenrijk.
De voorspellingen die in dit kwatrijn staan, zijn niet uitgekomen.

Kwatrijn 09-73
In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel, is verondersteld dat het woord "Urn" in de vierde regel, waar de Zon, Mercurius en Mars dichtbij zouden staan, een benaming van het sterrenbeeld Crater is, dat zich in het Dierenriemteken Maagd bevindt. In de "voorstellingenperiode", die van 1524 tot 1553 heeft gelopen, is er slechts één keer sprake van samenstand van Zon, Mars en Mercurius dichtbij het begin van het sterrenbeeld Crater. Dit was op 18 augustus 1530. De Zon stond toen op de 4e graad Maagd, Mars op de 5e graad Maagd en Mercurius, die retrograde liep, op de 6e graad Maagd. Volgens het CD4-systeem is kwatrijn 09-73 omstreeks 18 augustus 1530 geschreven. De vervullingdatum is 4 oktober 2006, Gregoriaanse kalender. De in de eerste regel genoemde vorst regeert korter dan 29 jaar en 168 dagen, de duur van een volledige rondgang van Saturnus door de Dierenriem.
In oktober 2006 heeft zich niets voorgedaan dat ook maar in enige mate overeenstemt met waar in kwatrijn 09-73 op is gezinspeeld.

Epiloog
In de tweede serie voorspellingen beschrijft Nostradamus een vervolging van de Kerk en zijn "ware stadhouder" voor de periode 1792 - 1827. Deze voorspelling lijkt te zijn uitgekomen, maar de voorspellingen voor de Kerk in de tweede serie voorspellingen zijn strijdig met die in de eerste serie voorspellingen. Dit valt te wijten aan het gelijktijdig gebruik van twee totaal verschillende voorspellingssystemen, wat onherroepelijk leidt tot een verkeerde uitleg.
Elders op deze website staat beschreven wat de voorspellingwaarde is van de kwatrijnen en brieven.
[1]Wat betreft de verlopen voorspellingen is de conclusie dat ze of te vaag zijn om te kunnen worden gecontroleerd, of dat ze niet zijn uitgekomen, of dat ze strijdigheden vertonen, waardoor de geloofwaardigheid inboet.

 

T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 6 augustus 2011

 

Noten

  1. Zie de pagina voorspellingswaarde op deze website. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top