Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
Onderzoeksresultaten
Het volgnummersysteem
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Brief aan Henri II

...Ze [de kwatrijnen] laten slechts één betekenis toe en één enkele uitleg en ik heb er niets tweeledigs doorheengemengd en er geen berekeningen bij gebruikt die tot meer dan één uitkomst kunnen leiden...

Het "volgnummersysteem" is geen voorspellingssysteem, maar een manier om vervullingjaren weer te geven. Dit systeem is van toepassing op die kwatrijnen, waarin jaartallen zijn vermeld. Het gaat om zeven kwatrijnen.

 

Beschrijving van het volgnummersysteem
Het laagste jaartal dat in de kwatrijnen staat, is het jaartal 580 in kwatrijn 06-02. In dit kwatrijn staat ook het jaartal 703. Het hoogste jaartal is het jaartal 1999, dat in kwatrijn 10-72 staat. In andere kwatrijnen staan de jaartallen 1607, 1609, 1700 en 1727. Het jaartal 1607 komt voor in twee kwatrijnen.
Veel onderzoekers zijn van mening dat het om jaartallen gaat uit de periode 1580-1999. Volgens hen is het jaartal 580 een verkorte schrijfwijze voor het jaartal 1580 en is het jaartal 703 een verkorte schrijfwijze voor het jaartal 1703. In de tijd van Nostradamus was een dergelijke verkorte schrijfwijze gebruikelijk.
[1] Wat deze onderzoekers niet kunnen verklaren, is waarom deze verkorte schrijfwijze kennelijk niet consequent is gehanteerd.

Het citaat uit de bief aan Henri II maakt duidelijk dat Nostradamus geen dubbele bodems heeft gebruikt in zijn berekeningen. In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel is er om deze reden van uitgegaan dat deze jaartallen qua getalswaarde onverkort moeten worden gebruikt.
De looptijd van de kwatrijnen begint op 1 maart 1555 en eindigt op 9 november 3797. De jaartallen 580 en 703 liggen buiten deze looptijd, te weten voor het begin ervan. De andere jaartallen vallen binnen deze looptijd. Het is echter onbegrijpelijk dat Nostradamus, als hij met het jaartal 1999 het jaar 1999 AD bedoelt, geen jaartallen noemt die in de periode 1999-3797 liggen. Het is eveneens onbegrijpelijk waarom hij jaartallen noemt die buiten de looptijd liggen.

Het raadsel van de jaartallen kan op eenvoudige wijze worden opgelost, namelijk door ze te zien als weergave van een serie. Deze jaartallen zijn getalsmatig kleiner dan 2242, het aantal jaren looptijd van de kwatrijnen. Dit heeft geleid tot het "volgnummersysteem". 
Het idee achter het "volgnummersysteem" is dat de jaartallen in de kwatrijnen geen jaartallen zijn, maar volgnummers in de reeks van jaren tussen 1555 en 3797 die wordt bestreken door de kwatrijnen. Ieder jaartal (en de eventuele verdere tijdspecificaties) moet worden opgeteld bij 1 maart 1555, de begindatum van de looptijd van de kwatrijnen. Het jaartal 580 bijvoorbeeld heeft betrekking op het 580e jaar in de reeks van 2242 jaar, gerekend vanaf 1 maart 1555, en is in feite het jaar 2132. Het jaartal 1999 heeft betrekking op het 1999e jaar in de reeks van 2242 jaar, gerekend vanaf 1 maart 1555, en is in feite het jaar 3554.

 

Ongedefinieerde perioden

 

Kwatrijn 03-57
Zeven keer zult gij het Britse volk zien veranderen,
Gevlekt met bloed in tweehonderdnegentig jaar
Frankrijk wordt niet gesteund door Duitsland,
De Ram twijfelt aan zijn Bastarnische pool.

Kwatrijn 03-94
Vijfhonderd jaar houdt men geen rekening
Met hem, die het sieraad was van zijn tijd.
Vervolgens geeft hij in één klap grote helderheid,
Hij, die hen door die eeuw heen zeer tevreden stemt.

Kwatrijn 10-100
Het grote koninkrijk zal voor Engeland zijn,
Het almachtige, voor meer dan driehonderd jaar.
Grote troepen trekken over zee en land;
De Lusitaniërs zullen er niet gelukkig mee zijn.

In deze kwatrijnen ontbreken verwijzingen naar het jaar 1555 of naar 1 maart 1555, het begin van de looptijd van de kwatrijnen. Om die reden zijn deze kwatrijnen in het onderzoek niet van vervullingjaren of vervullingperioden voorzien. Het volgnummersysteem is op deze kwatrijnen niet van toepassing.

 

Analyse van de "jaartalkwatrijnen"
Onder "jaartalkwatrijnen" wordt verstaan: die kwatrijnen die jaartallen bevatten, die moeten worden omgerekend in vervullingjaren met behulp van het volgnummersysteem. De pagina's waar deze kwatrijnen kort worden geanalyseerd, kunnen vanuit onderstaand overzicht worden geopend.
Bij een aantal kwatrijnen is ook het commentaar opgenomen van andere onderzoekers zoals Pierre Rodrigue Brind'Amour (Les premières centuries ou prophéties, 1996), dr. Jacques Halbronn (publicaties op Internet) en dr. Christian Wöllner (Das Mysterium des Nostradamus, 1926).

 

 

T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. In één van zijn publicaties heeft César het jaar 1546 geschreven als 546 (Leroy, p.66). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top