Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
onderzoeksresultaten
Het millenniummodel
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Brief aan César
...Terwijl wij nu worden geleid door de invloed van de Maan, zal door toedoen van de eeuwige God [...] de Zon verschijnen en daarna Saturnus. Want volgens de hemeltekens zal de heersende macht van Saturnus terugkeren en volgens alle berekeningen nadert de wereld tot een zowel de dood brengende als het leven vernieuwende omwenteling...

...Deze dingen zullen volgens de zichtbare hemeltekens dan gebeuren wanneer wij ons nog bevinden in het zevende duizendtal, dat alles voleindigt, en wanneer wij naderen tot het achtste...

Brief aan Henri II
...Nadat deze tijd lang heeft geduurd, zal men bijna zijn toegekomen aan een vernieuwing door een andere heerschappij van Saturnus, die een gouden tijdvak brengt...

Kwatrijn 01-48
Twintig jaar van de regering van de Maan zijn voorbijgegaan
Zevenduizend jaar zal een ander de monarchie behouden
Wanneer de Zon haar vermoeide dagen zal bereiken
Is mijn profetie vervuld en voleindigd.

Kwatrijn 10-74
Bij de omwending van het grote zevende nummer,
In die tijd zal het spel der slachting verschijnen
Niet ver verwijderd van de grote duizendjarige tijd
Wanneer zij die binnengegaan zijn, uit hun graven zullen treden.

Eén van de belangrijkste resultaten van het onderzoek is het vaststellen van het astrologisch tijdrekenmodel dat Nostradamus heeft ontwikkeld om de bestaansduur van de wereld te beschrijven. Dit model is in het onderzoek het "millenniummodel" genoemd. In dit artikel worden enkele achtergronden belicht van dit model.

Uit de fragmenten uit de brief aan César blijkt dat Nostradamus rekent met acht millennia, acht tijdvakken van duizend jaar. De Maan regeert het zesde millennium, de Zon het zevende en Saturnus het achtste. Nostradamus rekent voor de bestaansduur van de wereld 8000 jaar. Het begin van het bestaan van de wereld valt samen met de schepping, zoals beschreven in Genesis. Het eind van het bestaan van de wereld valt samen met het vergaan van de wereld na het Laatste Oordeel, zoals beschreven in Openbaring.
Uit de brieven aan César en Henri II blijkt dat Saturnus over twee millennia regeert. Aan César schrijft Nostradamus dat zijn macht terugkeert; aan Henri II dat hij een "andere heerschappij" brengt. In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel, is verondersteld dat Saturnus ook heerst over het eerste millennium. Roussat schrijft dat men veronderstelt dat Saturnus de oudste planeet is. Het eerste uur van de eerste dag, waarop Zon en Maan werden geschapen, valt namelijk onder Saturnus.
[1] 
Saturnus heerst over het eerste millennium, het millennium waarin de zondeval plaatsvindt; en het achtste millennium, dat samenvalt met het duizendjarige rijk. In het begin van het eerste millennium wint Satan het van God, in het begin van het achtste millennium wint God het van Satan. De uitwerking van Saturnus, die verondersteld wordt over deze millennia te heersen, is in het eerste millennium totaal anders dan in het achtste. Mogelijk doelt Nostradamus hierop in de brief aan Henri II. De terugkeer van Gods heerschappij kan worden gezien als een gouden tijdvak.

Nostradamus schrijft niet welke planeten heersen over het tweede, derde, vierde en vijfde millennium. In het onderzoek is verondersteld dat het bij deze millennia gaat om Mercurius, Venus, Mars en Jupiter. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de volgorde van de millenniumheersers dezelfde is als de volgorde van de tijdvakheersers in het model van Abraham Ibn Ezra, zoals beschreven door Roussat.[2] In dat model heeft elk van de zeven planeten een sfeer, die zich in de hoogte uitstrekt. De achtste sfeer is het firmament, dat zich in de breedte uitstrekt. In dat geval regeert Venus over het tweede millennium, Jupiter over het derde, Mercurius over het vierde en Mars over het vijfde. De tweede mogelijkheid is dat de volgorde van de millenniumheersers is gebaseerd op de volgorde van de Dierenriemtekens, gerekend vanaf Waterman, waarover Saturnus heerst. Dan heerst Jupiter over het tweede millennium, Mars over het derde, Venus over het vierde en Mercurius over het vijfde.

In kwatrijn 01-48 worden de eerste zeven millennia beschreven. Nostradamus verwijst in de eerste regel naar twintig jaar van zijn leven, dat in het zesde millennium valt, waarover de Maan regeert. In de tweede regel verwijst hij naar Satan, die gedurende 7000 jaar de macht over de wereld uitoefent, van zondeval tot het begin van het duizendjarige rijk. In de derde regel schrijft hij over het ten einde lopen van het zevende millennium, waarover de Zon regeert.

In kwatrijn 10-74 beschrijft Nostradamus de overgang van het zevende millennium in het achtste. Hij geeft in dit kwatrijn in eigen bewoordingen Openbaring 19 weer. Het "spel der slachting" is de strijd waarin het beest, de valse profeet en hun aanhangers worden gedood. Deze oorlog speelt zich af voorafgaand aan het duizendjarige rijk, dat genoemd staat in de derde regel. Het uit hun graven treden van hen die binnengegaan zijn, wijst op de "Eerste Opstanding" in Openbaring 20, de verrijzenis van de martelaren die zijn gestorven vanwege hun getuigenis van Jezus. 

Analyse van de millenniumkwatrijnen
Onder "millenniumkwatrijnen" worden die kwatrijnen verstaan waarin wordt verwezen naar het millenniummodel. De pagina's waar deze kwatrijnen kort worden geanalyseerd, kunnen vanuit onderstaand overzicht worden geopend.
In een aantal gevallen zijn ook commentaren opgenomen van andere onderzoekers zoals Pierre Rodrigue Brind'Amour (Les premières centuries ou prophéties, 1996), dr. Jacques Halbronn (publicaties op Internet) en dr. Christian Wöllner (Das Mysterium des Nostradamus, 1926).

 

T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Roussat, p.91-92. Adam werd volgens Roussat geschapen op een vrijdag, in het uur van de Zon (Roussat, p.50). [tekst]
  2. Roussat, p.91-92. [tekst]

Verwante pagina
Het millenniummodel versus de Tritheemse cyclus

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top