Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
Onderzoeksresultaten  
Voorwoord bij Nostradamus: voorspellingen voor de 21e eeuw (M. Dimde)
- T.W.M. van Berkel - 

English version

Voorwoord bij de vijfde druk (2003) van Manfred Dimde's
Nostradamus: voorspellingen voor de 21ste eeuw


DE UITWERKING VAN DE PROFETIEËN VAN NOSTRADAMUS 
IN DE 21E EEUW, VOLGENS MANFRED DIMDE

 

Dimde NL

De toestand in de wereld is aan schommelingen onderhevig. In de jaren ’80 vonden in Oost-Europa grote veranderingen plaats, ingeluid door Gorbatsjovs “Perestrojka”. Toen de Berlijnse Muur in 1989 viel en aan de Koude Oorlog een einde kwam, leek een wereldomvattende vrede binnen handbereik, ook voor het Midden-Oosten. 
In de 21e eeuw lijkt dit perspectief in duigen te vallen. Bestaande problemen verergeren en nieuwe problemen duiken op. De aanslag op het World Trade Centre, de oorlog in Irak, het Israëlisch-Palestijnse conflict, een dreigende nucleaire escalatie van een crisis tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea: een droevig begin van de nieuwe eeuw. In Europa en Zuidoost-Azië nemen de spanningen rond moslims toe. De rivieren in Europa treden geregeld buiten hun oevers waardoor enorme schade ontstaat. Wereldwijd zijn er bedreigende gezondheids- en welzijnsproblemen zoals AIDS, het SARS-virus, het broeikaseffect, toenemende hongersnood en onevenredige verdeling van de schaarse welvaart. Veel mensen vragen zich af waar dit alles toe zal leiden. Sommigen zoeken in oude voorspellingen een antwoord op de vraag hoe de toekomst van de wereld, die ook onze toekomst is, eruit gaat zien

De Franse arts/astroloog Nostradamus (1503-1566) is beroemd en verguisd om zijn Profetieën: een reeks van 942 voorspellingen, die lopen van 1555 tot 3797 . Ze zijn geschreven in de vorm van kwatrijnen, vierregelige verzen, en ondergebracht in negen “centuriën” (hoofdstukken) van honderd kwatrijnen en één van 42 kwatrijnen. Ze gaan vergezeld van brieven van Nostradamus aan César, zijn oudste zoon, en aan de Franse koning Henri II.
Nostradamus voorspelt onder andere oorlogen, religieuze conflicten, natuurrampen en epidemieën. Deze rampzalige gebeurtenissen, die ook in onze tijd plaatsvinden, zijn volgens hem de onafwendbare uitwerking van het vonnis dat God heeft geveld over de mensheid.

Over de werkwijze van Nostradamus bij het samenstellen van de Profetieën bestaan talloze theorieën. Over de waarde van de Profetieën verschillen de meningen sterk. Velen schrijven Nostradamus toe dat hij onder andere de dood heeft voorspeld van Henri II (1559), de grote brand in Londen (1666), de opkomst en ondergang van Napoleon (1801-1815) en die van Hitler (1933-1945). Volgens anderen gaan de Profetieën niet in vervulling. Zij twijfelen aan zijn kwaliteiten als astroloog of aan zijn geestelijke vermogens.
Eén van de kwatrijnen lijkt te verwijzen naar een totale zonsverduistering in augustus 1999. Toen 1999 in relatieve rust voorbijging, nam de interesse in het werk van Nostradamus zienderogen af. De laatste tijd neemt de belangstelling weer toe, ook omdat in 2003 zijn 500e geboortedag wordt gevierd.

De Duitser Manfred Dimde houdt zich sinds 1983 bezig met de Profetieën. Hij heeft in 1985 een sleutel ontdekt waarmee hij alle kwatrijnen interpreteert. Hij heeft onder andere Das Siegel des Nostradamus geschreven, Nostradamus 2003 en Welt am Wendepunkt: Nostradamus Prophezeiungen für das 21. Jahrhundert, dat in vertaling voor u ligt. Een aantal van zijn boeken zijn vertaald in het Engels, Japans, Lets en Russisch. Het boek waarin Dimde zijn vertaling van de kwatrijnen en brieven heeft geschreven, is niet meer verkrijgbaar, maar tegen vergoeding te downloaden van Internet. 
Als Franse brontekst heeft Dimde een facsimile gebruikt van de editie-Troyes-1611 en een gedeeltelijke facsimile van een uitgave, verzorgd door Vincent Sève in 1605.

Nostradamus heeft zich volgens Dimde bij het samenstellen van de Profetieën niet alleen laten leiden door zijn eigen zienerskwaliteiten. Hij liet zich vooral inspireren door de profeten in het Oude Testament. Nostradamus zou van zijn grootvader de profetieën van Abraham hebben gekregen. Deze gelden in sommige kringen als de oertekst van toekomstvoorspellingen. In de kwatrijnen zou de apokalyptische boodschap van Abraham zijn verduidelijkt.
Het onderzoek van Dimde is gestoeld op intuïtie, linguïstiek en wiskunde. In tegenstelling tot de meeste onderzoekers van de Profetieën is hij van mening dat de kwatrijnen op volgorde staan in plaats van in willekeurige volgorde. Het hoofdstuknummer van de centuriën geeft volgens hem de eeuw aan waarin voorspellingen in vervulling gaan, het volgnummer van ieder kwatrijn geeft het jaar aan. In kwatrijn V-55 staan voorspellingen voor 1555, het openingsjaar. In kwatrijn IX-99 staan voorspellingen voor 1999. In kwatrijn X-03 staan voorspellingen voor 2003. In kwatrijn V-54 staan voorspellingen voor 2554. Daarna treden de kwatrijnen voor een tweede maal in werking, maar dan voor de periode 2555-3554.
Tijdgenoten van Nostradamus verwachtten dat de wereld tijdens hun leven ten onder zou gaan. Nostradamus kwam volgens Dimde tot de slotsom dat de wereld niet eerder dan in 3797 ten onder gaat. 

Dimde heeft voor de interpretatie van de kwatrijnen de “Vaticaanse code” gebruikt, een lettercode waarin de letters van woorden in een ruitvormig patroon worden ondergebracht. Dimde gebruikt verder systemen van drie en vijf letters om de betekenis te achterhalen die volgens hem in de kwatrijnen is verborgen. De zinnen die hieruit ontstaan, noemt hij “kopregels”. 
De tekst van de kwatrijnen is niet het resultaat van een vertaling in de gebruikelijke zin van het woord. Dimde heeft de kwatrijnen herschreven op geleide van de resultaten van zijn “decodering”. De verschillen met de gangbare vertaling zijn enorm. Als voorbeeld: kwatrijn X-100. In het Frans luidt de tekst:

Le grand Empire sera par Angleterre,
Le Pempotan des ans plus de trois cens:
Grandes copies passer par mer et terre,
Les Lusitains n’en seront pas contents.


In 1941 verscheen bij uitgever Servire in Den Haag een volledige Nederlandse vertaling van de kwatrijnen en brieven door prof. dr. H. Houwens Post, onder het pseudoniem mr. dr. W.L. Vreede. Zijn vertaling van kwatrijn X-100 luidde:

Het grote rijk zal voor Engeland zijn,
Het Almachtige; aan jaren zullen er meer dan driehonderd zijn.
Grote troepen gaan over zee en land.
De Lusitaniërs zullen er niet blij mee zijn.

Dimde heeft dit kwatrijn voorzien van nummer IX-100. Hij meent dat er een voorspelling in staat voor het jaar 2000. Het resultaat van zijn “decodering” luidt als volgt:

De grote heerschappij wordt door het engelland bewerkstelligd
Aan de dubbel onhandige geest voor meer dan 300 jaar
Grote serievaartuigen gaan over de zee en het land
Degenen met een helder verstand zullen daar niet gelukkig over zijn.

Met de herziene nummering ontstaat een probleem. De volgnummers van de kwatrijnen wijzen volgens Dimde het vervullingjaar uit. In de edities-Sève-1605 en Troyes-1611 luidt de tekst van kwatrijn X-100 zoals in dit essay is weergegeven in het Frans en in de Nederlandse vertaling van Houwens Post. In beide edities volgt na dit kwatrijn een extra kwatrijn. Dimde heeft aan dat kwatrijn het volgnummer X-100 toegekend en het jaar 2100 als vervullingjaar en aan het oorspronkelijke kwatrijn X-100 het volgnummer IX-100. Door deze omnummering is het oorspronkelijke kwatrijn IX‑100 van de kaart geveegd.
Iets soortgelijks is ook gebeurd met de Legis cautio, de Latijnse “waarschuwing aan het adres van domme critici”. Van oorsprong is dit een ongenummerd kwatrijn. In de editie-Troyes-1611 kwam dit kwatrijn na kwatrijn VI-99. In de editie-Sève-1605 kwam dit kwatrijn na het (toegevoegde) kwatrijn VI-100. Dimde geeft aan de “Legis cautio” het nummer IV-100. Nostradamus zou het op de plek hebben gezet die het begin markeert van de tekst over het eerste millennium na zijn publicatie van de “Grote Profetieën”. Dimde bedoelt hiermee kwatrijn V-01. In de jaartelling van Dimde heeft kwatrijn V-01 betrekking op het jaar 2501, ongeveer duizend jaar na 1555, het openingsjaar. Door deze omnummering veegt hij het oorspronkelijke kwatrijn IV-100 van de kaart. Op zijn website schrijft hij dat de “Legis cautio” aan het begin staat van centurie VI.

Dimde beschrijft de toekomst in deze eeuw op grond van zijn “decodering” van de kwatrijnen X-01 t/m X-99. Zijn uitleg laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het zal de medische wetenschap rond 2070 lukken om de levensduur van de mens drastisch te verlengen tot gemiddeld 400 jaar. Europa zal drie perioden van grote welvaart kennen, waarvan de eerste binnenkort begint en duurt tot 2010. Er worden ontdekkingen gedaan op het gebied van ruimtevaart en energiewinning. 
Dimde voorziet ook een wereldomvattende oorlog die zal woeden van 2011 tot 2015. Deze oorlog zal aan tweederde van de bewoners van Europa en driekwart van de islamieten het leven kosten. De strijdende partijen maken grootschalig gebruik van chemische wapens. De christenen besluiten rond 2018 tot een bloedige wraakexpeditie tegen moslims. Rond 2042 breekt er weer een periode van vrede aan.

Dimde heeft zijn interpretatietechniek uitvoerig beschreven. Hierdoor kan men zelf de kwatrijnen bestuderen, interpreteren en een mening vormen over zijn werkwijze. De gedecodeerde kwatrijnen zijn stuk voor stuk voorzien van jaartallen. Zijn prognoses kunnen op juistheid worden gecontroleerd. 
Op zijn website bespreekt Dimde de kwatrijnen die volgens hem inmiddels zijn verlopen. Hij geeft weer in hoeverre ze naar zijn mening in vervulling zijn gegaan. Een absoluut gelijk claimt hij niet, wat hem zeker siert. 

In de reeks boeken over Nostradamus neemt het werk van Dimde een opvallende plaats in. Hij nodigt u uit u te verdiepen in wat Nostradamus over onze tijd te zeggen kan hebben.

 

T.W.M. van Berkel
Schrijver van Nostradamus, astrologie en de Bijbel

 

NOSTRADAMUS: VOORSPELLINGEN VOOR DE 21STE EEUW
Auteur: Manfred Dimde

Uitgegeven door Tirion uitgevers, Baarn
ISBN 90 4390 531 3

Verkrijgbaar in de boekhandel

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top