Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ONDERZOEKSRESULTATEN
De functies van de Bijbel
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Brief aan Henri II

...Al deze beelden zijn nauwkeurig aangepast aan die van de Heilige Schrift...

Uit het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel, is gebleken dat de Bijbel voor Nostradamus vijf functies heeft gehad bij het samenstellen van de ProfetieŽn. Informatie over de aard van deze functies staat voor het grootste deel in de brief aan Henri II, maar er zijn ook een paar passages in de brief aan Cťsar waaruit blijkt hoe Nostradamus de Bijbel heeft gebruikt.

 

De functies van de Bijbel
1. Bron van geschiedkundige berekeningen
De Bijbel heeft voor Nostradamus onder andere gediend als bron voor het maken van geschiedkundige berekeningen met betrekking tot de bestaansduur van de wereld. In de brief aan Henri II staan twee tijdtafels aangaande de duur van het Oude Testament. De tweede tijdtafel is ontleend aan tijdgegevens zoals opgetekend in Genesis, Exodus, 1 Koningen en Openbaring.[1]

2. Onder woorden brengen van voorspellingen
Nostradamus gebruikt een aantal malen bijbelverzen om voorspellingen onder woorden te brengen. In de brief aan Henri II staat onder andere: O, door wat voor rampzalige smarten zullen de zwangere vrouwen dan worden getroffen! Dit is een parafrasering van MatteŁs 24,19, waarin staat: Wee de zwangeren en zogenden in die dagen! Nostradamus schrijft ook: Moge God het gekerm horen van hen die in de boeien zijn geslagen en hun kinderen bevrijden van de dood! Dit is een parafrasering van Psalm 102,21: Om de klacht der gevangenen te horen, te bevrijden de kinderen des doods.
Wat betreft de kwatrijnen is kwatrijn 10-74 het meest duidelijke voorbeeld van het gebruik van de Bijbel bij het onder woorden brengen van voorspellingen. 

Kwatrijn 10-74

Bij de omwending van het grote zevende nummer,
In die tijd zal het spel der slachting verschijnen
Niet ver verwijderd van de grote duizendjarige tijd
Wanneer zij die binnengegaan zijn, uit hun graven zullen treden.

In dit kwatrijn is de overgang beschreven van het zevende millennium in het achtste. Het "spel der slachting"  in de tweede regel is de strijd waarin het beest, de valse profeet en hun aanhangers worden gedood. Deze oorlog is beschreven in Openbaring 19  en speelt zich af voorafgaand aan het duizendjarige rijk, dat genoemd staat in de derde regel. Het uit hun graven treden van hen die binnengegaan zijn, wijst op de "Eerste Opstanding" in Openbaring 20, de verrijzenis van de martelaren die zijn gestorven vanwege hun getuigenis van Jezus.

3. De gave van profetie
Nostradamus gebruikt de Bijbel om aan te tonen dat God hem de gave van profetie heeft gegeven. In de brief aan Henri II citeert hij in dit verband een gedeelte uit ťťn van de meest expliciete bijbelverzen: JoŽl 3,1: Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen, uw zonen en dochters zullen profeteren.[2] De rest van dit vers luidt: uw grijsaards zullen dromen zien en uw jonge mannen visioenen.
Nostradamus heeft dit vers waarschijnlijk op zichzelf betrokken. Uit het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel, is gebleken dat hij visioenen kreeg vanaf 16 oktober 1524. Dit was vlak voor zijn 21e verjaardag.
Kwatrijn 01-48 is een autobiografisch kwatrijn, waarin Nostradamus twintig jaar van zijn leven tegenover 7000 jaar heerschappij van Satan stelt:

Kwatrijn 01-48

Twintig jaar van de regering van de Maan zijn voorbijgegaan
Zevenduizend jaar zal een ander de monarchie behouden
Wanneer de Zon haar vermoeide dagen zal bereiken
Is mijn profetie vervuld en voleindigd.

In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel, is gesteld dat de twintig jaar die in de eerste regel staan, betrekking hebben op de eerste twintig jaar van de "voorstellingenperiode", de periode van 16 oktober 1524 tot 27 februari 1554, waarin Nostradamus de voorstellingen (visioenen) kreeg waar hij de kwatrijnen op baseerde. Deze twintig jaar zouden ook betrekking kunnen hebben op de twintigjarige leeftijd van Nostradamus toen hij op 16 oktober 1524 zijn eerste visioen kreeg. Maar hiervoor ontbreekt elk bewijs.

4. Wortels in het verleden
Met name in de brief aan Cťsar probeert Nostradamus aan de hand van bijbelverzen aan te tonen dat de inhoud van de openbaringen die hij heeft gekregen, overeenstemt met de inhoud van de openbaringen die bijvoorbeeld de oude profeten hebben gekregen. Hij parafraseert bijvoorbeeld Psalm 89,33: Ik zal met Mijn ijzeren staf de onrechtvaardigen onder hen bezoeken en door Mijn geselingen zal ik ze treffen. Hij verwijst ook naar Amos 3,7 en/of Openbaring 10,7, waarin staat dat God zijn geheime raadsbesluiten altijd aan zijn dienstknechten openbaart, de profeten, alvorens ze ten uitvoer te brengen. 

5. Legitimatie van de beoefening van mundane astrologie
Op grond van Deuteronomium 18,10-12 stelt Nostradamus dat God het beoefenen van mundane astrologie heeft toegestaan. In dit vers wordt iedere vorm van occultisme verboden; astrologie wordt echter niet met naam en toenaam genoemd. Nostradamus interpreteert verder HebreeŽn 4,13, waarin staat dat alles "naakt en open" is, in de zin van dat alles wat zich in de wereld afspeelt, kan worden uitgelegd aan de hand van astrologie.

 

Een bijbels manifest
De bijbelse achtergronden en fundamenten van de ProfetieŽn kunnen als volgt worden weergegeven:

 • Amos 3,7 en/of Openbaring 10,7: God openbaart zijn besluiten aan de profeten.

 • Jeremia 13,14: God vernietigt meedogenloos, zonder genade, zonder erbarmen.

 • Handelingen 1,7: Het komt gewone mensen niet toe dag of uur te kennen, die God in zijn macht heeft vastgesteld.

 • JoŽl 3,1: God belooft dat mensen visioenen ontvangen en de gave van profetie.

 • MatteŁs 11,25 en/of Lucas 10,21: God houdt de feiten over de toekomst van de mensheid verborgen voor wijzen en verstandigen en openbaart ze aan kleinen.

 • Deuteronomium 18,10-12: God veroordeelt alle vormen van occulte praktijken, met uitzondering van de mundane astrologie.

 • HebreeŽn 4,13: Alles is naakt en open. Nostradamus leest de oorzaken uit de rondloop van de sterren.

 • Psalm 89,33: Nostradamus voorspelt rampen die God zelf in het verleden heeft aangekondigd.

 • MatteŁs 7,6: De wereld is niet ontvankelijk voor de boodschap van Nostradamus, zoals de wereld ook niet ontvankelijk is geweest voor de boodschap van God.

 • Openbaring 19 en 20: het duizendjarige rijk zal komen, in welke periode Satan opgesloten zal zijn en God de wereld zal regeren, samen met de verrezen martelaren. Aan het eind van de duizend jaar zal Satan voor het laatst oorlog voeren met de hemelse legers. Dan vindt het Laatste Oordeel plaats, verdwijnen hemel en aarde en komen er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 

T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Zie pagina brief aan Henri II: de tweede bijbelse chronologie [tekst]

 2. In de "Willibrord vertaling", een katholieke bijbelvertaling, heeft dit vers het nummer 3,1. In de NBG-vertaling, een protestantse bijbelvertaling, heeft dit vers het nummer 2,28. In de "Willibrord vertaling" telt het boek JoŽl vier hoofdstukken; in de NBG-vertaling drie. De verzen 3,1 t/m 3,5 in de Willibrord vertaling zijn in de NBG-vertaling opgenomen als de verzen 2,28 t/m 2,32. De verzen 4,1 ev in de "Willibrord vertaling" zijn in de NBG-vertaling opgenomen als de verzen 3,1 ev. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top