Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
onderzoeksresultaten
Landen en steden in de CenturiŽn
- T.W.M. van Berkel -

English version

In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel wordt aangenomen dat de landen, regio's, steden en dorpen waar gebeurtenissen plaatsvinden die in de CenturiŽn zijn voorspeld, door middel van mundane astrologie zijn vastgesteld. In het Voorwoord aan Cťsar staat namelijk dat in overeenstemming met aanwijzingen uit de hemeltekens is bepaald waar gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
In de CenturiŽn komen tal van oude aardrijkskundige benamingen voor. Dit wijst erop dat de CenturiŽn zijn opgesteld voor de wereld, zoals die bekend was in Frankrijk in de 16e eeuw. In die tijd was er geen sprake van ItaliŽ als ťťn geheel; de Italiaanse regio bestond uit een aantal zelfstandige staten. Ook Frankrijk had een andere omvang dan het hedendaagse Frankrijk. Wie de geografische gegevens in de CenturiŽn wil interpreteren, moet ze interpreteren volgens de geografie die in de 16e eeuw gangbaar was.
Hedendaagse astrologisch-geografische registers zijn niet zo goed bruikbaar bij het onderzoek van de CenturiŽn. De astrologische opvattingen over welke landen en steden onder welk Dierenriemteken vallen, zijn in de loop der eeuwen aan veranderingen onderhevig geweest en de astrologen zijn niet altijd eensluidend in hun opvattingen. Wie de geografische aanwijzingen in de CenturiŽn vanuit astrologie wil onderzoeken, moet gebruik maken van registers die zijn aangelegd door bijvoorbeeld Cyprianus Leovitius in Eclipsium omnium... of Ptolemeus in de Tetrabiblos.

 

Het spreidingsgebied van de CenturiŽn
In de Brief aan Henri II staat dat op grond van sterrenkundige berekeningen de kwatrijnen betrekking hebben op geheel Europa, Afrika en een deel van AziŽ. Inventarisatie in Nostradamus, astrologie en de Bijbel heeft uitgewezen dat het spreidingsgebied van de kwatrijnen wordt gevormd door Europa vanaf de westkust tot de grens met het "Moskovisch grondgebied", het Osmaanse Rijk en de Afrikaanse landen langs de Middellandse Zee. Met andere woorden: Noorwegen, Zweden, Rusland, het Amerikaanse continent, AustraliŽ, Nieuw-Zeeland en het overgrote deel van Afrika en AziŽ vallen buiten schot. 

Figuur 1. Europa, 16e eeuw

 

 1. Schotland
 2. Engeland
 3. Heilige Roomse Rijk
 4. Polen
 5. Frankrijk
 6. Zwitserland
 7. Portugal
 8. Spanje
 1. ItaliŽ
 2. Osmaanse Rijk
 3. Marokko
 4. Fez
 5. Tunis
 6. Malta
 7. PerziŽ
   

Figuur 2. De koninkrijken in de CenturiŽn

In 526 kwatrijnen staan concrete geografische aanwijzingen wat betreft het land, de regio en/of de plaats van vervulling. In ťťn kwatrijn staan vaak meerdere van dit soort aanwijzingen. In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel, heeft inventarisatie van deze aanwijzingen uitgewezen dat dat 212 van de 526 kwatrijnen in vervulling gaan in Frankrijk, 173 in "ItaliŽ", 73 in het Osmaanse Rijk, 39 in het Heilige Roomse Rijk, 29 in Spanje, 23 in Engeland, 14 in Zwitserland, 6 in Malta, 5 in Europa als geheel, 3 in PerziŽ, 2 in Portugal, 2 in Tunis, 1 in Fez, 1 in Marokko, 1 in Polen en 1 in Schotland. Wat betreft het land van vervulling ligt het zwaartepunt van de CenturiŽn in Frankrijk, gevolgd door "ItaliŽ" en het Osmaanse Rijk.
Een andere opvallendheid die uit deze inventarisatie naar voren is gekomen, is de mate van geografische gedetailleerdheid. Van de 212 kwatrijnen die op Frankrijk betrekking hebben, gaan er 192 over steden en dorpen in Frankrijk en 20 over Frankrijk als natie. Van de 173 kwatrijnen die op "ItaliŽ" betrekking hebben, gaan er 163 over steden in "ItaliŽ" en 10 over "ItaliŽ" als natie. Van de 39 kwatrijnen die betrekking hebben op het Heilige Roomse Rijk gaan er 22 over steden en 17 over landen in dit rijk. Voor Spanje geldt dat 2 van de 29 kwatrijnen over Spanje als natie gaan, de resterende 27 gaan over Spaanse steden. In de 14 kwatrijnen die betrekking hebben op Zwitserland, worden Zwitserse steden en dorpen genoemd, niet Zwitserland als natie. Van de 23 kwatrijnen die op Engeland betrekking hebben, gaan er 15 over steden en 8 over Engeland als natie. Van de 2 kwatrijnen die op Portugal betrekking hebben, gaat er 1 over Portugal als natie en 1 over een Portugese stad. Wat betreft het Osmaanse Rijk ligt het anders. Van de 73 kwatrijnen die op het Osmaanse Rijk betrekking hebben, gaan er slechts 29 over steden en 44 over landen in dit Rijk. De overige landen (Fez, Malta, Marokko, PerziŽ, Polen, Schotland en Tunis) worden als land besproken; er wordt niet verwezen naar een stad in dat land. Met andere woorden: in de kwatrijnen waarin verwezen is naar het Osmaanse Rijk en Afrikaanse landen rond de Middellandse Zee, is beduidend meer naar de landen verwezen dan naar de steden, terwijl in de kwatrijnen waarin is verwezen naar Frankrijk, "ItaliŽ", het Heilige Roomse Rijk, Spanje, Zwitserland en Engeland er meer is verwezen naar de steden dan naar de landen in kwestie. De vraag is of dit samenhangt met de gebruikte astrologische registers van landen en steden.

 

Land/koninkrijk Aantal
kwatrijnen 
Land/koninkrijk Aantal
kwatrijnen
"Mondiaal": 7 Europa: 5
Frankrijk: 
- steden: 192
- natie: 20
212  PerziŽ:
- steden: 0
- natie: 3
3
ItaliŽ:
- steden: 163
- natie: 10
173 Portugal: 
- steden: 1
- natie: 1
2
Osmaanse Rijk:
- steden: 29
- naties: 44
73 Tunis:
- steden: 0
- natie: 2
2
Heilige Roomse Rijk:
- steden: 22
- naties: 17
39 Fez:
- steden: 0
- natie: 1
1
Spanje:
- steden: 27
- natie: 2
29 Marokko:
- steden: 0
- natie: 1
1
Engeland:
- steden: 15
- natie: 8
23 Polen:
- steden: 1
- natie: 0
1
Zwitserland:
- steden: 14
- natie: 0
14 Schotland:
- steden: 0
- natie: 1
1
Malta:
- steden: 0
- natie: 6
6 Overige kwatrijnen:
- voorspellingtechniek: 3
416

 

De Guide des Chemins de France (Charles Estienne)
In nummer 23 van de jaargang 1986 van het tijdschrift Rťforme, Humanisme et Renaissance is een artikel verschenen, getiteld Les Prophťties de Nostradamus: suivez la Guide!, geschreven door de Franse historica Chantal Liaroutzos. Volgens Liaroutzos is de reisgids La Guide des Chemins de France (Charles Estienne, Parijs, 1553) de bron geweest van een aantal geografische benamingen die in een aantal Centurie-kwatrijnen staan. Dit zou betekenen dat deze geografische benamingen niet zijn vastgesteld met behulp van de mundane astrologie.
Veel Centurie-onderzoekers zijn van mening dat in kwatrijn 09-20 de arrestatie op 21 juni 1791 is voorspeld van de Franse koning Louis XVI en zijn echtgenote op in de buurt van Varennes-en-Argonne:

Kwatrijn 09-20
De nuict viendra par la forest de Reines,
Deux pars vaultorte Hene la pierre blanche
Le moyne noir en gris dedans Varennes,
Esleu cap cause tempeste, feu sang tranche.

In Les Oracles de Michel de Nostredame heeft Le Pelletier, die dit kwatrijn koppelde aan de arrestatie van Louis XVI en zijn echtgenote, beargumenteerd dat het woord forest in de eerste regel was afgeleid van het Latijnse woord fores (deur), dat pars een zinspeling was op echtgenoot, dat vaultorte kruiswegen betekende en dat Herne een anagram was van Reine.[1] De bevindingen van Liaroutzos ondersteunen deze interpretaties niet. Op de pagina's 137 t/m 140 van de editie-1553 van La Guide des Chemins de France staan de benamingen Forest de Renes (kwatrijn 09-20: forest de Reines), Vaultorte, Heruee (kwatrijn 09-20: Hene), le depart (kwatrijn 09-20: deux pars), Varennes en la pierre blanche.[2]
De Franse Centurie-onderzoeker dr. Jacques Halbronn is in dit verband van mening dat het niet om de Guide des Chemins de France gaat. De schrijfwijze van een aantal plaatsen heeft hem doen concluderen dat het gaat om Les voyages de plusieurs endroits de France et encores de la Terre Saincte, díEspaigne, díItalie et autres pays. Les Fleuves du Royaume, een door Estienne vervaardigde reisgids, daterend uit 1552.[3]

 

De Meern, 17 oktober 2005
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 19 oktober 2008

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Le Pelletier-1867-I, p.174-176.[tekst]

 2. In de editie-1552 van La Guide des Chemins de France staan in het hoofdstuk La duchť de Bretaigne in de paragraaf A Vittray, premiere ville de Bretaigne op pagina 128 de benamingen Vaultorte en Heruee en de aanduiding le depart. Eveneens op pagina 128, maar dan in de paragraaf A Renes le plus droict, staan de benamingen Vaultortu en Heruee en op pagina 129 de benaming forest de Renes. Op deze pagina staat in de paragraaf A Renes par Angers de benaming Varennes. Op pagina 131, in de paragraaf A Montfort, staat de benaming la pierre blanche (Internet: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102662d). [tekst]

 3. Halbronn: Evaluation de la clef gťographique des Centuries. Zie ook hoofdstuk IV van Halbronns proefschrift Le texte prophťtique en France. Formation et fortune (Parijs, 1999). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top