Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
publicaties
Nostradamus, astrologie en de Bijbel 
T.W.M. van Berkel, NL, 2002

English version
 Nostradamus, astrologie en de Bijbel
een onderzoek van zijn profetieën en brieven

Voorplaat boek 2002

T.W.M. VAN BERKEL

 

 

Voorplaat boek

Op deze pagina vindt u een beknopte beschrijving van de inhoud van het boek.

 


Deel 1   Inleiding

Verantwoording  
Hierin is de onderzoekstechniek beschreven, de vorm van astrologie die is gebruikt en de aard van de astrologische berekeningen.

Levensloop van Nostradamus  
Hierin is het privé-leven beschreven van Nostradamus, zijn loopbaan als arts en zijn werkzaamheden als astroloog. Naast informatie over het ontstaan van de Profetieën is er informatie over andere voorspellingen en boeken die hij heeft geschreven.

Nederland en de Profetieën  
Hierin is de ontstaansgeschiedenis beschreven van de eerste Nederlandse vertaling van de kwatrijnen en brieven van Nostradamus, die werd uitgegeven in 1941. Er is ook aandacht besteed aan Franstalige uitgaven van de Profetieën die zijn gedrukt in Nederland.

Deel 2   De resultaten van het onderzoek

Hoofdstuk 1.  Het millenniummodel 
In dit hoofdstuk wordt het astrologische tijdrekenmodel beschreven dat Nostradamus heeft gebruikt om de bestaansduur van de mensheid te berekenen. Aan de hand hiervan zijn 8 kwatrijnen voorzien van een vervullingjaar. 
In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op andere tijdstructuren die hij heeft willen aanbrengen en op zetfouten en veranderingen in de oorspronkelijke tekst van zijn brief aan Henri II, de koning van Frankrijk.

Hoofdstuk 2.  Het CD100-systeem 
In de brieven die Nostradamus heeft geschreven aan zijn zoon César en de Franse koning Henri II, staan ook voorspellingen. Het grootste deel ervan hangt samen met de voorspellingen die hij heeft gedaan in de kwatrijnen. 
In de brief aan Henri II staat een tweede voorspellingssysteem met betrekking tot de toekomst van de wereld tot het eind der tijden: het CD100-systeem. Dit systeem wijst dezelfde einddatum uit voor het vergaan van de wereld als het millenniummodel.
Het geheel wordt verduidelijkt met horoscoopfiguren die betrekking hebben op het CD100-systeem.

Hoofdstuk 3.  Het uurhoeksysteem en het CD4-systeem 
In dit hoofdstuk wordt de werkwijze van Nostradamus uiteengezet: het krijgen van voorstellingen (visioenen) en het aansluitend maken van astrologische berekeningen. In het onderzoek is de periode vastgesteld waarin hij heeft gewerkt aan de kwatrijnen. Dit is gebeurd aan de hand van de planeetposities die hij heeft genoemd. Uit deze periode vloeit ook een astrologisch berekeningssysteem voort, waarmee hij vervullingjaren heeft vastgesteld: het CD4-systeem. Aan de hand van deze gegevens zijn 18 kwatrijnen op volgorde gezet. Van deze kwatrijnen zijn bij benadering de data berekend waarop Nostradamus ze heeft geschreven en de datum waarop ze volgens hem in vervulling gaan. In het boek zijn de horoscoopfiguren opgenomen die bij deze kwatrijnen horen. 
De overeenkomsten en verschillen tussen het CD4-systeem, en het CD100-systeem ,het voorspellingssysteem dat hij heeft gebruikt voor de tweede serie voorspellingen in de brief aan Henri II, worden uitvoerig besproken. 

Hoofdstuk 4.  Landen, landstreken, steden en dorpen
In de kwatrijnen en brieven noemt Nostradamus landen, landstreken, steden en dorpen. Van veel plaatsen geeft hij bijzonderheden zoals kerken en andere gebouwen, wegen, bruggen en havens. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd voor welk deel van de wereld Nostradamus zijn voorspellingen heeft geschreven. Er wordt ook beschreven op welke astrologische manier hij landen, landstreken, steden en dorpen heeft bepaald.
Dit hoofdstuk is geďllustreerd met geografische overzichtskaarten en horoscoopfiguren.

Hoofdstuk 5.  Het volgnummersysteem 
Nostradamus heeft op diverse plaatsen in zijn brieven jaartallen vermeld. Deze jaartallen zijn volgens de christelijke jaartelling. De jaartallen die hij in een aantal kwatrijnen heeft vermeld, zijn niet volgens de christelijke jaartelling. Ze hebben te maken met de tijdspanne die bestreken wordt door de kwatrijnen. Met de rekensleutel die hieruit voortvloeit, zijn 8 kwatrijnen op volgorde gezet en voorzien van een vervullingjaar.

Hoofdstuk 6.  Ontoereikende aanwijzingen 
In dit hoofdstuk worden 36 kwatrijnen behandeld waarin astrologische aanwijzingen staan, die niet volledig genoeg zijn om er vervullingjaren mee te berekenen. Van 4 kwatrijnen waarin kometen staan vermeld, is het vervullingjaar bij benadering vastgesteld
.

Hoofdstuk 7.  Motieven en fundamenten 
In dit hoofdstuk wordt de boodschap besproken die Nostradamus heeft voor de mensheid. Zijn motieven om de Profetieën te schrijven worden belicht, evenals de afwegingen die hij heeft gemaakt bij het publiceren ervan. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij zijn ideeën over goddelijke openbaringen en de gave van profetie.
Het millenniummodel wordt vergeleken met berekeningen van tijdgenoten van Nostradamus aangaande de bestaansduur van de wereld en de datum van het vergaan van de wereld. 
Er wordt aandacht besteed aan de argumenten van Nostradamus wat betreft het toegestaan zijn van het beoefenen van mundane astrologie. 
De rol die de Bijbel heeft gespeeld in het werk van Nostradamus, wordt beschreven. 
Dit hoofdstuk eindigt met een vergelijking tussen de ideeën van Nostradamus en het gedachtengoed van de renaissance, het tijdperk waarin hij heeft geleefd.

Hoofdstuk 8.  Onderzoek van de voorspellingen 
In dit hoofdstuk wordt de waarde van de voorspellingen van Nostradamus onderzocht. 
Allereerst wordt het proces beschreven waarin de kwatrijnen en brieven tot stand zijn gekomen. 
Vervolgens wordt het millenniummodel vergeleken met de hedendaagse geschiedkundige opvattingen omtrent de bestaansduur van de mensheid. 
De voorspellingen in de kwatrijnen worden in hun geheel vergeleken met de karakteristieken van het millenniummodel. 
De onderlinge samenhang tussen de kwatrijnen en brieven wordt nagegaan. 
De astrologische werkwijze van Nostradamus wordt vergeleken met de hedendaagse mundane astrologie. 
De bijbelse argumenten die Nostradamus aandraagt, worden besproken en de verhouding tussen astrologie enerzijds en Bijbel, Kerk en samenleving anderzijds wordt belicht. 
Tenslotte worden voorspellingen in de kwatrijnen en brieven die verlopen zijn, gecontroleerd op het al of niet vervuld zijn.

Hoofdstuk 9.  Samenvatting en conclusies 
In dit hoofdstuk staan de conclusies die in het onderzoek zijn getrokken. De resultaten van de reconstructie van de werkwijze van Nostradamus worden op rij gezet. Of de voorspellingen van Nostradamus waarde hebben of niet, is vastgesteld op grond van bijbelse argumenten, het historisch kader dat Nostradamus heeft gebruikt, de astrologie, logica, onderlinge samenhang en de verlopen voorspellingen in de kwatrijnen en brieven.

Slotwoord 
Hierin wordt teruggekeken op het onderzoek en wordt stilgestaan bij onopgeloste vraagstukken. Er worden aanbevelingen gedaan voor onderzoek in de toekomst.

Deel 3   BIJLAGEN

Bijlage 1.  Chronologie van de besproken kwatrijnen
De 39 kwatrijnen die zijn besproken, staan in dit overzicht op volgorde. Van elk kwatrijn is het vervullingmoment vermeld en de datum waarop het is geschreven.

Bijlage 2.  De brief aan César 
Volledige, herziene Nederlandse vertaling van de brief die Nostradamus in 1555 heeft geschreven aan zijn zoon César. 

Bijlage 3.  De brief aan koning Henri II 
Volledige, herziene Nederlandse vertaling van de brief die Nostradamus in 155
8 heeft geschreven aan de Franse koning Henri II

Bijlage 4.  Bijbelse perioden 
Overzicht van bijbelse tijdgegevens in het Oude Testament die van toepassing zijn op de tijdrekening die Nostradamus heeft gebruikt.

Bijlage 5.  Astrologie 
Hierin is de astrologie beschreven zoals die werd gepraktiseerd in de renaissance, het tijdperk waarin Nostradamus leefde. In deze bijlage staat ook een inventarisatie van de astrologische factoren die hij heeft gebruikt bij het samenstellen van de voorspellingen in de kwatrijnen en brieven. 
De kwaliteit die Nostradamus als astroloog aan de dag heeft gelegd, is onderzocht aan de hand van drie horoscopen die hij heeft berekend. Deze zijn opnieuw berekend en voorzien van commentaar op berekening en uitleg. Van twee van deze horoscopen zijn naast de herberekende horoscoopfiguren ook de oorspronkelijke horoscoopfiguren afgebeeld.

Bijlage 6.  Literatuur, software en Internetpublicaties
Een overzicht van boeken, tijdschriftartikelen, Cd-rom's en publicaties op Internet die zijn gebruikt bij het onderzoek en het schrijven van het boek.

Bijlage 7.  Verklarende woordenlijst
In deze woordenlijst staan onder andere astrologische vaktermen verklaard en begrippen uit het onderzoek zoals het millenniummodel en het uurhoeksysteem. Er staat ook algemene informatie in over bijvoorbeeld kalendersystemen.

ISBN 90-807394-1-3
A4 formaat, ringband, 147 pagina's, met 15 tabellen, 40 horoscoopfiguren en 4 overzichtskaarten.

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top