Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
FRANS ONDERZOEK
Index

English version

Nostradamus

 

De meeste onderzoeken van de Profetieën van Nostradamus zijn "exegetisch". De onderzoekers in kwestie proberen de betekenis uit te leggen van de kwatrijnen en de onderliggende bronnen te ontdekken. Slechts een klein aantal onderzoekers houden zich bezig met de bronteksten, geschreven door Nostradamus of aan hem toegeschreven.
In deze rubriek worden twee bijzondere Franse onderzoeksprojecten gepresenteerd: dat van Robert Benazra en dat van dr. Jacques Halbronn.
In onderstaande index zijn de publicaties chronologisch geordend, te beginnen met de meest recente publicatie.
 

 HET ONDERZOEKSPROJECT VAN DR. JACQUES HALBRONN 

2011 - heden

Jacques Halbronn's researches
Deze rubriek, gepubliceerd op www.propheties.it, de Nostradamus-website van Mario Gregorio, bevat scans van Halbronn's omvangrijke collectie boeken over profetieën in het algemeen en Nostradamus in het bijzonder, lopend van 1547 tot 1587, en de meer dan honderd studies over Nostradamus en de Centuriën die Halbronn vanaf 2011 heeft geschreven.

2009

Richtlijnen voor Nostradamus research (16 november 2009)
In dit artikel, oorspronkelijk geschreven ter voorbereiding op een interview door de National Geographic, beschrijft Halbronn op een duidelijke en begrijpelijke wijze de huidige stand van zaken in zijn onderzoek naar Nostradamus en de Centuriën en presenteert hij een overzicht van zijn meest recente bevindingen, met name op het gebied van de ontstaansgeschiedenis van de Centuriën en het aandeel erin van vervalsers.

2008

Les deux quatrains "86" du couronnement (14 september 2008)
In dit artikel zet Halbronn uiteen waarom hij van mening is dat de kwatrijnen 04-86 en 09-86 zijn ontstaan in 1593, toen in Frankrijk een nieuwe koning moest worden aangesteld. Halbronn koppelt kwatrijn 04-86 in dit verband aan Charles III de Lorraine, één van de troonpretendenten, een koppeling die bevestigd wordt door de astrologische aanwijzingen in dit kwatrijn, en kwatrijn 09-86 aan Henri de Navarre, die uiteindelijk koning werd en de naam Henri IV voerde. 
Naar aanleiding van de datering van het ontstaan van deze kwatrijnen in 1593 gaat Halbronn in op aangelegenheden zoals de weg waarlangs de Centuriën uiteindelijk in boekvorm zijn verschenen en de datering van die edities van de Centuriën die uit tien centuriën bestaan.

2007

Le Dominicain Giffré de Réchac (1604-1660) et la naissance de la critique nostradamique, au XVIIe siècle (26 mei 2007)
Op 20 oktober 2007 heeft Halbronn aan de Sorbonne-universiteit in Parijs zijn post-doctorale scriptie verdedigd, getiteld getiteld Le Dominicain Giffré de Réchac et la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle, waarin hij de geschiedenis van de nostradamieke kritiek aan de orde stelt. 
In zijn
Brief over Nostradamus (17 juli 2003) heeft Halbronn aan de lezers van www.nostradamusresearch.org de aard van zijn onderzoek naar Nostradamus en de Centuriën toegelicht en sommige van zijn bevindingen, beschreven in bijvoorbeeld zijn proefschrift Le texte prophétique en France. Formation et fortune en zijn artikelen op Espace Nostradamus
Op uitnodiging van www.nostradamusresearch.org heeft Halbronn op 26 mei 2007 een bijdrage geschreven waarin hij een samenvatting geeft van zijn post-doctorale scriptie. In deze bijdrage staat hij stil bij de ontwikkelingen en bevindingen in zijn onderzoek naar Nostradamus en de Centuriën die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan.

2005

La Grande Conjonction: rubriek Estudes Nostradamiennes
Sinds oktober 2004 publiceert Halbronn op Internet het maandelijks online-magazine La Grande Conjonction. In nummer 11 van dit magazine (december 2005-januari 2006) is de rubriek Estudes Nostradamiennes geopend, met daarin nieuwe publicaties van Halbronn naar aanleiding van zijn nieuwe bevindingen in het onderzoek van het nostradamisch oeuvre. 

2003

Documentation Iconographique Astro-Prophétique (DIAP)
In deze bijdrage aan CURA, die tot stand is gekomen door samenwerking tussen Halbronn en Guinard, zijn meer dan 150 afbeeldingen van publicaties op astrologisch-profetisch gebied opgenomen, afkomstig uit Halbronns Bibliotheca Astrologica. De publicaties zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

  • DIAP 1: 1504-1555 
  • DIAP 2: Nostradamus: Almanachs & varia (niet meer beschikbaar)
  • DIAP 3: Nostradamus: Centuries (niet meer beschikbaar)
  • DIAP 4: 1555-1597
  • DIAP 5: Nostradamus: adversaires, plagiaires et faussaires (niet meer beschikbaar)
  • DIAP 6: 1600-1693

2003

Brief over Nostradamus (17 juli 2003)
Op uitnodiging van www.nostradamusresearch.org om zijn onderzoeksproject te beschrijven legt Jacques Halbronn - in het Nederlands - uit wat de belangrijkste aspecten zijn van zijn onderzoek naar Michel de Nostredame.

2002

Reflexions sur les méthodes de travail des nostradamologues
In dit artikel, eveneens gepubliceerd op CURA, stelt Halbronn de vraag of in het bibliografisch onderzoek van het werk van Nostradamus kan worden volstaan met de naam van Nostradamus als schrijver en het jaar van uitgifte van een publicatie. Halbronn bespreekt in dit verband de diverse uitgaven van de Centuriën, bronnen die aan de Centuriën ten grondslag zouden kunnen liggen, Almanachs en Pronostications en tal van andere publicaties. Aan het eind presenteert hij een chronologie van naar zijn mening vervalste edities van de Centuriën.

2002

Michel de Nostredame face à la critique nostradamique
In dit artikel, gepubliceerd op CURA, de website die wordt beheerd door dr. Patrice Guinard, beargumenteert Halbronn in het kort waarom hij van mening is dat de meest vroeg gedateerde edities van de Centuriën, waaronder die van 1555 en 1557, zijn uitgebracht na het overlijden van Nostradamus in 1566 en het resultaat zijn van een bewerking van authentiek materiaal dat niet meer in omloop is. In zijn argumentatie brengt hij onder andere verwijzingen in een publicatie van Jean de la Daguenière ter sprake, een tijdgenoot van Nostradamus, en stelt hij dat deze niet verwijst naar de Centuriën zoals wij die vandaag de dag kennen. Halbronn bespreekt ook een compilatie van nostradamieke kwatrijnen door Antoine Crespin, een andere tijdgenoot van Nostradamus, en gaat in op het feit dat Crespin geen gebruik heeft gemaakt van de Centuriën 05, 06 en 07, die als uitgiftejaartal het jaar 1557 dragen en de naam van de Lyonese uitgever Antoine du Rosne. 

2002

Documents inexploités sur le phénomène Nostradamus
In dit boek heeft Halbronn zijn inzichten en opvattingen beschreven over de authenticiteit van het nostradamische oeuvre. Hij analyseert de Brief aan Henri II die voorafgaat aan de Présages Merveilleux pour 1557 en beoordeelt op basis hiervan de authenticiteit van de Brief aan Henri II die voorafgaat aan de achtste, negende en tiende Centurie. Hij trekt consequenties uit de afwezigheid in een compilatie van kwatrijnverzen uit de Centuriën in Crespins Prophéties à la Puissance divine van kwatrijnverzen uit de vijfde, zesde en zevende centurie, die als eerste jaar van uitgifte het jaar 1557 dragen. Tenslotte presenteert hij de Sixains van Morgard, die vergezeld gaan van een interpretatiesleutel. 

2002 - 2006

Espace Nostradamus en Encyclopaedia Hermetica
Jacques Halbronn heeft een groot aantal artikelen geschreven over onder andere Nostradamus, astrologie, het Watermantijdperk en profetisme. Deze artikelen zijn online gepubliceerd in de hierboven vermelde websites van Benazra. 
In de artikelen over Nostradamus die Halbronn tot nu heeft geschreven, beschrijft hij de vorderingen en nieuwe gezichtspunten van zijn onderzoek dat in 2002 heeft geleid tot de publicatie van Documents inexploités sur le phénomène Nostradamus.

1999

Le texte prophétique en France. Formation et fortune.
Halbronn's proefschrift is in 1999 uitgegeven door l'Atelier National de Réproduction de Thèses (Nanterre, Parijs X) en online gepubliceerd door Mario Gregorio.

 

 HET ONDERZOEKSPROJECT VAN ROBERT BENAZRA 

2003

Mijn onderzoek met betrekking tot Michel de Nostredame (11 juli 2003)
Op uitnodiging van www.nostradamusresearch.org om zijn onderzoeksproject te beschrijven, legt Robert Benazra uit, in het Nederlands, hoe hij ertoe is gekomen om het leven en werk van Michel de Nostredame te onderzoeken en wat zijn onderzoek zoal inhoudt.
 

2002

Les Pronostications et Almanachs de Michel Nostradamus
Een andere bijdrage van Robert Benazra op CURA. In deze bijdrage behandelt Benazra inhoud en achtergronden van de Almanachs en Pronostications.
Van dit artikel is op CURA ook een vertaling in het Engels voorhanden, gemaakt in 2003 door Matyas Becvarov. 

2002

Une influence de la Kabbale dans l'oeuvre de Nostradamus?
Een bijdrage van Robert Benazra op CURA, de website van het Centre Universitaire de Recherche en Astrologie, beheerd door dr. Patrice Guinard. Benazra betoogt dat een aantal passages in het Voorwoord aan César en de Brief aan Henri II wijzen op kaballistische invloeden. Benazra gaat ook in op de mogelijke structuur die verborgen ligt achter het jaartal 1557, genoemd in de Brief aan Henri II, en het jaartal 3797, genoemd in de Brief aan César en bespreekt de aloude "zeven klimaten" en de Tweede Wereldoorlog vanuit een Joodse visie op de Centuriën.

2002

Website "Encyclopaedia Hermetica"
Deze website, beheerd door Robert Benazra, is ingedeeld in de rubrieken astrologie, nostradamica (Espace Nostradamus), profetisme, Palestina, Judaïsme, antisemitisme, kabbalah, het Waterman-tijdperk, hypnologie, Gallica, symbolisme, het proefschrift van dr. Jacques Halbronn en de rubriek Ramkat, genoemd naar Benazra's uitgeverij.
Op deze website zijn bijdragen gepubliceerd van onder andere dr. Jacques Halbronn, Lucien de Luca, Elmar R. Gruber, Matthieu Barrois, Theo van Berkel en Robert Benazra zelf. 
Het merendeel van de bijdragen is in het Frans; de bijdragen van auteurs als Gruber en Van Berkel zijn in het Engels.

2001

Abrégé de la vie et de l'histoire de Michel Nostradamus par Palamède Tronc de Coudoulet
In deze publicatie presenteert Benazra twee biografische bijdragen over Nostradamus, daterend uit de 18e eeuw en geschreven door een achterneef van Nostradamus.

2001

Website "Espace Nostradamus"
Deze website, beheerd door Robert Benazra, is ingedeeld in de rubrieken biografie, afkomst, bibliografie, verwijzingen, analyses, voorpagina's, gravures, actualiteit, onderzoek, de vereniging van Vrienden van Michel de Nostredame en de rubriek Ramkat, genoemd naar Benazra's uitgeverij.
Op deze website zijn bijdragen gepubliceerd van onder andere dr. Jacques Halbronn, Lucien de Luca, Elmar R. Gruber, Matthieu Barrois, Theo van Berkel en Robert Benazra zelf. 
Het merendeel van de bijdragen is in het Frans; de bijdragen van auteurs als Gruber en Van Berkel zijn in het Engels.

1990

Repertoire Chronologique Nostradamique 1545-1989
Een beschrijving van het uitgebreide naslagwerk van publicaties op het gebied van Nostradamus, dat Robert Benazra tot stand heeft gebracht na jarenlang onderzoek naar publicaties van en over Nostradamus.

  

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top