Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
INTERVIEWS / RECENSIES
Recensie in astrologisch tijdschrift AstroFocus,  Groningen, NL

English version
 

 


Nostradamus, astrologie en de Bijbel - een onderzoek van zijn profetieën en brieven - T.W.M. van Berkel, in eigen beheer uitgegeven, prijs: € 30

AstroFocusIn Nostradamus, astrologie en de Bijbel doet Theo van Berkel verslag van zijn onderzoek naar de voorspellingen in de kwatrijnen van Michel de Nostredame (1503-1566), beter bekend als Nostradamus. Al vroeg in zijn inmiddels al meer dan 20 jaar lopende onderzoek komt Van Berkel tot de slotsom dat de astrologie - en in het bijzonder de astrologische technieken die in de 16e eeuw veel werden gebruikt - de sleutel vormen tot de voorspellingen van Nostradamus.

In het boek wordt systematisch en gedetailleerd van het onderzoek verslag gedaan. Van Berkel maakt daarbij o.m. gebruik van twee brieven van de hand van Nostradamus: een brief aan zijn zoon César en een brief aan koning Hendrik II (vertalingen van beide brieven zijn als bijlage aan het boek toegevoegd). Met behulp van passages uit beide brieven wordt een astrologisch tijdrekenmodel gereconstrueerd dat Nostradamus volgens Van Berkel heeft gebruikt voor het berekenen van de bestaansduur van de wereld. Op grond van dit model, dat is gebaseerd op oude astrologische principes en aan de Bijbel ontleende tijdsaanduidingen, komt hij tot een bestaansduur van de wereld van 8 millennia. Deze lopen van 25 april 4174 vóór Christus tot 25 april 3827 na Christus. Van Berkel noemt dit het millenniummodel. 
De voorspellingen in de kwatrijnen zouden betrekking hebben op gebeurtenissen in het zesde tot en met het achtste millennium. Nostradamus zou zijn voorspellingen hebben geschreven om Gods besluiten te openbaren over wat er in de wereld tot het einde der tijden - dat hij dateert op 25 april 3827 AD - gebeurt.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Nostradamus twee voorspellingssystemen heeft gebruikt. (Mede) daardoor bevatten de voorspellingen veel tegenstrijdigheden. Van Berkel noemt die systemen respectievelijk het CD100-systeem en het CD4-systeem. Het CD100-systeem is het progressiesysteem waarin één booggraad beweging van de Caput Draconis gelijk is aan honderd vervullingjaren in de looptijd van de voorspellingen. Het CD4-systeem is het progressiesysteem waarin één booggraad beweging van de Caput Draconis gelijk is aan vier vervullingjaren in de looptijd van de kwatrijnen. Die looptijd begint volgens Van Berkel op 1 maart 1555 en eindigt op 9 november 3797.
Het CD100-systeem wijst naar dezelfde datum voor het vergaan van de wereld als het millenniummodel.

Van Berkel reconstrueert het door Nostradamus gehanteerde volgnummersysteem door de jaartallen die deze in de kwatrijnen vermeldt te beschouwen als volgnummers in de reeks van jaren tussen 1555 en 3797 die wordt bestreken door de kwatrijnen. Ieder jaartal wordt volgens dit systeem opgeteld bij 1 maart 1555, de begindatum van de looptijd van de kwatrijnen. In dit licht bespreekt de auteur een aanzienlijk aantal kwatrijnen. O.m. het beroemde kwatrijn 10-72, waarin velen een voorspelling m.b.t. de jongste millenniumwisseling en een verwijzing naar de bijzondere eclips van 11 augustus 1999 hebben gelezen: Het jaar negentienhonderdnegenennegentig, zeven maanden / Uit de hemel komt een grote koning der verschrikking / Om de grote Mongoolse koning tot leven te brengen / Daarvoor en daarna regeert mars door geluk. Van Berkel komt op grond van zijn analyse tot de slotsom dat dit kwatrijn volgens de door Nostradamus gehanteerde systematiek pas op 1 oktober 3554 in vervulling zal gaan. Het jaartal 1999 heeft betrekking op het 1999ste jaar in de reeks van 2242 jaar, gerekend vanaf 1 maart 1555, en dus op het jaar 3554.

Van Berkel onderzoekt ook de waarde van de voorspellingen van Nostradamus. Hij komt tot de slotsom dat die niet in vervulling gaan. De inmiddels verlopen voorspellingen blijken, wanneer die kritisch worden bezien, allemaal niet te zijn uitgekomen. En de voorspellingen die betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen vertonen, zoals Van Berkel laat zien, door het gebruik van twee voorspellingssystemen onderlinge tegenstrijdigheden. 

Het boek - dat in eigen beheer, in een ringband is uitgegeven - is al met al een uitgebreide en gedegen studie van de profetieën van Nostradamus, waarin ook een helder verband wordt gelegd met de tijd waarin deze tot stand zijn gekomen. Niet te missen voor degenen die serieus geïnteresseerd zijn in de geschriften van Nostradamus. Het boek is in een enkele esoterische boekhandel verkrijgbaar, maar kan via het internet ook rechtstreeks bij de auteur worden besteld.

AstroFocus nr. 20, september 2003

Jan van der Holst

 

AstroFocus is het kwartaaltijdschrift van de AVN, de Astrologische Vakvereniging Nederland en verschijnt in een oplage van 450 exemplaren. 
Internet: http://www.avn-astrologie.nl 

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top